Bestyrelsens beretning 2022

Visninger: 87

Marielyst Grundejerforening: Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsens beretning for perioden august 2021/maj 2022 på foreningens ordinære generalforsamling den 21. maj 2022 på Hotel Nørrevang.

v/formand Flemming J. Mikkelsen.

2021/2022 har været begivenhedsrig. Vi har kørt en masse grus på vejene, og asfalt kommer lige om lidt. Grundejerforeningen har overtaget 4,3 km grusvej og en slat asfalt fra Ødegårdsudstykningens vejlaug, som har opløst sig selv. Vi har arbejdet på at få en helt ny ordning for afhentning af affald, som formentlig træder i kraft til næste forår, vi har fået ordning på flere ting omkring beskæring langs veje og stier, og forsøgt at få styr på skilteskoven etc.

Vejene: Det vigtigste projekt

Men lad os starte med vejene, som er grundejerforeningens vigtigste projekt. Vejprojektet er nu så langt fremme i processen med at omdanne vejene fra en belægning med knust asfalt til lyst grus, at vi nu kan fornemme, hvordan vores vejrforhold bliver, når vi er helt igennem det storstilede vejprojekt, der blev igangsat i 2019.

Dengang vedtog generalforsamlingen en 5-årig strategi for vedligeholdelse af grundejerforeningens 30,7 km grusveje og 2,3 km asfaltveje.

Den nye strategi var et resultat af et krav fra medlemmerne, der ønskede, at knust asfalt, der gennem flere år er blevet lagt på vejene, skulle udskiftes med et andet materiale. Der var blandt andet frygt for forurening fra knust asfalt, men også alvorlige støvgener er blevet fremhævet som hindringer for fortsat brug af knust asfalt. Samtidig var asfaltvejene i en meget dårlig tilstand, fordi de kun var blevet nødtørftigt vedligeholdt gennem mange år.

Det 5-årige projekt

Det 5-årige vejprojekt går i korte træk ud på, at 13,5 km gennemgående grusveje gennemgår en egentlig konverteringsproces fra knust asfalt til 3,4 cm tykt lag lyst vejgrus, mens de resterende 17,2 km side- og stikveje vedligeholdes normalt to gange årligt med lyst vejgrus. Efter fem år er disse veje i princippet også konverteret.

For de 2,3 km asfaltvejes vedkommende forsegles hullerne årligt og lappes, og der lægges et nyt slidlag på udvalgte del-strækninger. Efter fem år påregnes samtlige asfaltveje at være genoprettet og renoveret.

Gennem et omfattende researcharbejde lykkedes det bestyrelsen at finde frem til en nye type stabilgrus, Kalundborg Rabat 0,16, som erstatning for knust asfalt. Samtidig indgik bestyrelsen aftale med asfaltfirmaet Arkil om en gennemgribende opgradering af asfaltvejene.

80 pct. igennem strategien

Til efteråret er vi nok omkring 80 pct. igennem implementeringen af denne strategi. Ud fra bestyrelsens egne erfaringer og fra de meldinger, vi får fra medlemmerne, er der tilfredshed med de ændringer, vejene har gennemgået.

For asfaltvejenes vedkommende brugte vi første år på at lappe samtlige huller i vejene. Og der var mange. Derefter er der i foråret 2021 pålagt nyt slidlag på Berberisvej, Hasselvænget og Blåklokkevej.

I dette forår bliver der lagt slidlag på Gartnervænget, Poppelvej og indkørslen til Akacievej fra Bøtø Møllevej samt lappet huller på Guldregnvej, som formentlig vil få slidlaget i 2023, hvis alt går vel. Men priserne er på materialer er på himmelflugt, så der kan komme en kæp i hjulet.

925.259 kr. til vejene

Alt i alt har grundejerforeningen i det seneste regnskabsår brugt ikke mindre end 925.259 kr. på vejvedligeholdelse mod 587.623 kr. det foregående år. Det højeste beløb nogensinde i foreningens historie. Men vi har også fået meget for pengene. De samlede omkostninger er ikke steget på grund af prisstigninger. Men primært på grund af, at der er anvendt betydeligt mere materiale til vejene end året før.

Især asfaltkontoen er stor, som I vil se senere i regnskabet. Det skyldes primært, at der ikke blev udlagt megen ny asfalt i 2020, og det har foreningen kompenseret for i 2021. Det er mange penge, men det kommer os alle til gode, fordi vi får betydeligt bedre veje at færdes på.

Grundejerforeningen har selvfølgelig også fået kritik af vejene. De støver, huller - specielt i overgang mellem asfalt og grus - at der bliver kørt for stærkt efter forholdene. Her er blot at sige, at alle grusveje støver – mere eller mindre. Vi skal huske, at en af årsagerne til, at medlemmerne ville have knust asfalt erstattet af grus, var enorme støvgener tidligere.

Støvbinder er dyrt

Man kan begrænse støvgenerne med støvbinder. Det gør foreningen også, men det er enormt dyrt, og effekten er begrænset. Prisen er igen steget her i foråret, så vi nu betaler omkring 11.000 kr./km for støvbinder.

Nedsat hastighed er også en mulighed, men her hjælper kommunen/Politiet os ikke. De vil ikke være med til en hastighedsnedsættelse uden vejbump.

Overgangen mellem grus og asfalt er altid et problem, som er vanskeligt at løse, fordi det giver huller. Det vil vi arbejde mere på at finde en løsning på. Blandt andet med specielle belægninger. Indtil for få år siden var der udlagt en slags stabiliserende net i gruset ved overgangen til asfalt på Avnbøgvej, Akacievej, og Bukkarvej, men grundejerforeningen fik klager over støj fra dette, så det måtte fjerens.

Strategien holder sig på sporet

Men en foreløbig, generel delkonklusion vedrørende vejene er, at vi følger planen, og den holder budgettet.

Der opkræves årligt 100 kr. i ekstra vejbidrag til implementeringen af denne strategi. Penge som – hvis alt går vel – ikke skal opkræves, når strategien er fuldt gennemført.

Men som nævnt tidligere: Priser på materialer og arbejdskraft er på himmelflugt, og ingen kan gætte på udfaldet af den russiske præsident Putins forfærdelige krig mod Ukraine. Ingen kan på nuværende tidspunkt sige, hvornår vi præcis kan afslutte vejprojektet. Måske skal det løbe et år mere end aftalt.

Flere ”angreb” på vejene

Vi pointerede det i beretningen i august sidste år, og det gør vi stadig. Vores veje er i stigende grad under ”angreb”. Trafikken stiger betragteligt som følge af at flere og flere arbejder eller holder ferie i Marielyst. Der køres derfor mere på vejene.

Men også mange nybyggerier er hård kost for vejene, fordi tunge transporter til byggepladserne belaster vejene i alvorlig grad. Især om vinteren har vi set veje, der var helt kørt op på grund af transport af byggematerialer. Bygherrerne i de pågældende projekter er ifølge foreningens vedtægter forpligtet til at reetablere vejene, og det gør de – stort set - også.

Men der er desværre ikke altid enighed om, hvad en reetablering betyder. Derfor arbejder grundejerforeningen i øjeblikket på at få Guldborgsund Kommune til at skrive ind i alle byggetilladelser i Marielyst, at vejene skal genetableres til niveauet før byggeriet, når det dette er overstået. Vi håber, at dette lykkes. For der er jo ingen tvivl om, at den, der skader vejene, skal betale for reetablering. Forringes fremkommeligheden på vejene på grund af ødelæggelser, byggematerialer, containere og lignende griber kommunen ind.

Alle bør betale til vejvedligeholdelse

For at vedligeholdelse af vejene lykkes mest retfærdigt og bedst muligt, er det afgørende alle grundejere i området betaler kontingent til foreningen.

Sådan er det desværre ikke i øjeblikket. I efteråret 2021 udsendte grundejerforeningen et brev til 275 grundejere inden for grundejerforeningens område, der ikke er medlemmer af foreningen og dermed heller ikke betaler til vejenes vedligeholdelse. Disse grundejere er ikke tinglyste medlemmer.

I brevet opfordrede bestyrelsen de 275 til at blive medlemmer af foreningen. Desværre sagde kun 22 af disse ja tak til dette tilbud, hvorfor 253 fortsat ikke er medlemmer. Derfor udsendte grundejerforeningen i april igen et brev til de resterende og for at tilskynde dem til at melde sig ind i foreningen. I håbet om, at vi så får de sidste med ind i foreningen. Det betyder, at yderligere 30 har meldt sig ind.

Guldborgsund Kommune har i den forbindelse tilbudt at hjælpe med at få alle med til at betale for denne vedligeholdelse. Kommunen kan nemlig kræve, at grundejere ved private fællesveje deltager i omkostningerne ved denne vedligeholdelse. Nu må vi se, hvad der kommer ud af dette arbejde.

Ødegårdsudstykningens vejlaug nedlagt

Den 1. april overtog Marielyst Grundejerforening vedligeholdelse af 4,3 km grusvej + en lille klat asfaltvej, som hidtil har hørt under Ødegårdsudstykningens Vejlaug.

Vejlauget har besluttet at nedlægge sig selv, og der er indgået en aftale med Marielyst Grundejerforening om den fremtidige vedligeholdelse af vejene – uden ekstraomkostninger for de øvrige medlemmer af Marielyst Grundejerforening.

Det betyder, at vejlauget i dette forår har gennemført en vejkonvertering til lyst grus som det, Marielyst Grundejerforening bruger, for 60 – 70 % af vejene, mens resten af vejene får almindelig vedligeholdelse med lyst vejgrus. Over de kommende to år konverteres resten af vejene.

Dermed er Ødegårdsudstykningens Vejlaug lige så langt fremme med konvertering fra knust asfalt til lyst vejgrus, som den øvrige del af Marielyst Grundejerforenings område.

Fremadrettet betaler de 229 grundejere i Ødegårdsudstykningens vejlaug fuldt kontingent til Marielyst Grundejerforening. Hidtil har de betalt et reduceret kontingent, ligesom de har modtaget tilskud fra Marielyst Grundejerforening til vejvedligeholdelse. Det gør de naturligvis ikke længere.

Kommune har ikke søgt om frihed

Gennem flere år har Marielyst Grundejerforening arbejdet med Guldborgsund Kommune om at få en generel hastighedsnedsættelse på samtlige grusveje i området. Det er blevet afslået af Politiet, som ikke ser et behov – med mindre, der etableres chikaner på samtlige veje efter kommunens regler.

Chikaner er ikke løsningen for vores grusveje. Rigtig mange grundejere er imod disse chikaner, og bestyrelsen har ikke noget mandat til at etablere disse. Bestyrelsen har heller ikke ønsket, da grusvejene er umulige at vedligeholde, og de støjer, når trafikanter passerer dem.

Men i grundejerforeningens beretning for 2021 blev der tændt et lille håb om, at hastigheden kunne nedsættes på trods af Politiets modstand.

Politikerne på Christiansborg arbejdede nemlig dengang på at give kommunerne mere ”magt” over fastgrænserne. Der var et stort ønske blandt mange kommuner at kunne reducere hastigheden.

Derfor anbefalede vi i Marielyst Grundejerforening i september kommunen til at søge om at blive en af de 15 kommuner, der kunne deltage i forsøget. Og grundejerforeningen pegede i sin anbefaling på, at Marielyst var et oplagt sted at forsøge sig med nedsat hastighed i en forsøgsperiode.

Kommunen fulgte desværre ikke bestyrelsens råd. 16 kommuner meldte sig som interesserede, og alle 16 fik godkendelse som forsøgskommune. Desværre var Guldborgsund Kommune ikke en af disse kommuner, fordi politikerne – uvist af hvilken årsag – valgte ikke at ansøge om status som forsøgskommune. Så der kommer heller ikke en hastighedsnedsættelse i Marielyst i denne omgang.

Bøtø Ringvej: 50 km/t og mindre støj

Sidste forår fik Bøtø Ringvej på strækningen mellem Godthåbs Alle og Bøtøskoven etableret som en 2 – 1 vej, hvor vejbanen indsnævres af stiplede linjer i stedet for en egentlig cykelsti, som ønsket i mange år. Det var ifølge Marielyst Grundejerforening ikke den sikkerhedsmæssigt optimale løsning, men vi må nok erkende, at denne type vej var det bedste, vi kunne opnå. Fokus på sikkerhed for cyklister er i dag flyttet til diget, hvor Guldborgsund Kommune ofrer store summer på etablering af en cykelsti.

Da 2 – 1 - vejen imidlertid er etableret, burde hastigheden på vejen ifølge Marielyst Grundejerforening nedsættes til 50 km/t fra Godthåbs Alle til Bøtøskoven. Det kan ske ved, at området defineres som bymæssig bebyggelse, og at der opsættes byskilte som dem, der allerede findes på de private fællesveje, som Marielyst Grundejerforening vedligeholder. Begrundelsen for at etablere disse byskilte på vejen er til stede, idet begge sider af vejen nu er så udbygget med sommerhuse, at man kan betragte det som bymæssig bebyggelse. Det er begrundelsen for at betegne området som bymæssig bebyggelse.

Men den køber Politiet heller ikke. Den vestlige side af vejen er ikke tilstrækkeligt bebygget til at man kan kalde det bymæssig bebyggelse, og der kommer i hvert lige nu ingen nedsættelse af hastigheden. Måske vil bestyrelsens indsats lykkes, når der er bygget flere nye hus på vestsiden.

Stiplede linjer støjer

Efter færdiggørelsen af vejene, klagede nogle af grundejerforeningens medlemmer, der bor helt ud til ringvejen, over, at de to stiplede linjer i hver side af vejen, der markerer cykelsti, forårsager støj, når trafikanterne kører på dem.

Det har bestyrelsen gjort Guldborgsund Kommune opmærksom på, og her lyder svaret, at når striberne ad åre skal genopfriskes efter nedslidning, vil man overveje andre løsninger. Der gøres altså ikke noget ved striberne nu for at støjdæmpe dem.

Desværre har nogle taget sagen i egen hånd og fjernet en del af de stiplede linjer. Herfra skal der lyde en opfordring til ikke at gøre dette. Indgriben i offentlige vejes indretning og skiltning er selvtægt og dermed strafbart. Og det indebærer en øget risiko for trafikanterne på vejen, at enkeltpersoner selv giver sig til at ændre vejens indretning.

Selvbestaltede skilte er et problem

 Nu vi er ved veje og skiltning, så oplever bestyrelsen i stigende grad udfordringer i vores område: Flere og flere sætter uautoriserede skilte op. Det drejer sig som regel om forbuds- og påbudsskilte, hvor skiltene i al sin enkelthed som regel går ud på at forhindre andre end dem, der bor på vejen, i at færdes der. Og helst kun med 20 km/t.

Det er naturligvis ikke lovligt. Ingen grundejere har vejmyndighed. Der er tale om selvtægt. Politiet og Guldborgsund Kommune er vejmyndighed og godkender og opsætter skilte, og Marielyst Grundejerforening får altid ansøgninger til udtalelse/bedømmelse.

Guldborgsund Kommune har fokus på området og opfordrer grundejerforeningens medlemmer til at benytte applikationen ”Giv et praj”, som kan downloades på mobiltelefonen, og hvor kommunen kan informeres. Applikationen kan hentes på App Store eller Google Play.

En henvendelse vedrørende skiltes lovlighed skal derfor ikke rettes til grundejerforeningen, men direkte til kommunen. Er man ikke vant til at bruge en applikation, kan de samme henvendelser rettes til kommunen via mailadressen teknik@guldborgsund.dk

Gælder også træer og buske

”Giv et praj-app’en og teknik@guldborgsund.dk kan også anvendes, hvis træer og buske ud til vores private fællesveje ikke klippes og beskæres efter kommunens forskrifter – se i den forbindelse

Regler for brug af det offentlige rum:

https://www.guldborgsund.dk/borger/trafik-veje-og-havne/brug-af-det-offentlige-rum#skal-jeg-beskaere-min-haek-og-mine-traeer--0a

Grundejerforeningen får stadig flere henvendelser om dette problem. Hidtil har vi givet disse videre til kommunens mand på området, som derefter har vurderet, om der var behov for beskæring. Det er ikke noget, grundejerforeningen har indflydelse på.

Nu behøver disse henvendelser ikke at gå igennem grundejerforeningen. Den enkelte kan selv give et praj via mail eller via app.

Det gælder også stierne

Husk også i den forbindelse, at ifølge vedtægterne er Marielyst Grundejerforenings medlemmer også forpligtet til at klippe/beskære ud til offentlig sti.

Det kniber det med. Inden for den seneste måned har grundejerforeningen modtaget mange henvendelser om overgroede stier.

Angiveri eller ej?

Man kan stille sig selv det spørgsmål, om det her er angiveri. På en måde er det vel det. Det er op til den enkelte at afgøre. Men det er ikke muligt at indberette anonymt, og det er i alle tilfælde Guldborgsund Kommune, der afgør de enkelte sager. Det må være en sikkerhed for os alle.

Men herfra skal der selvfølgelig også lyde en opfordring til kun at bruge de digitale indberetningsformer ansvarligt, og dermed undgå misbrug.

Den individuelle afhentning af affald bliver videreført

Den nye affaldsplan for Guldborgsund Kommune 2014 – 2024/sommerhuse, som Marielyst Grundejerforening indsendte et meget grundigt høringssvar til, er nu vedtaget. Valget faldt på den individuelle ordning.

Der er tale om en ny afhentningsordning for renovation for sommerhusområder, og den ventes at blive taget i brug i foråret 2023.

Det oprindelige forslag indeholdt to forskellige muligheder, som sommerhusejere kan vælge imellem: Den individuelle løsning med egne beholdere på de enkelte grunde samt fællesløsningen med husnær indsamling i form af miljøstationer spredt ud over hele området.

Marielyst Grundejerforening anbefalede den individuelle løsning, hvor placering og tømning af beholderne sker på/fra matriklen. Dette scenarie svarer til ordningen for parcelhuse, og ligner den ordning, grundejerne allerede har i dag. Dog bliver der for dagrenovation tale om 14-dages tømning hele året.

Det er den individuelle løsning, der er valgt, men nogle steder kan det blive aktuelt med husnære fællesløsninger på grund af pladsforhold. Dette aftales mellem kommune og de enkelte grundejere.

Ny lokalplan

Tidligere borgmester John Brædder udtrykte i foråret 2021 på en forespørgsel fra Marielyst Grundejerforening, at man vil se meget positivt på udarbejdelsen af en lokalplan for hele Marielyst. I øjeblikket findes kun få lokalplaner, som dækker meget begrænsede områder. En fælles lokalplan, som vil kunne tage højde for bygningsmæssige og landskabsmæssige forskelle, er politikernes overordnede plan for, hvordan Marielyst skal udvikle sig i de kommende år.

En løsning udarbejdet i samråd med interessenterne i området vil være den optimale løsning for Marielysts kommende udvikling, kommunen, for brugerne og området. Derfor ønsket om at arbejdet med en ny lokalplan igangsættes. Helt forenklet udstikker en lokalplan visioner og planer for, hvordan politikerne ønsker et område som Marielyst skal udvikle sig.

Marielyst Grundejerforening ønsker at indgå i udarbejdelsen af en ny lokalplan, og dermed komme med konstruktive input til et sådant samarbejde.

Rejses ikke politisk

Men John Brædder er ikke længere borgmester, og derfor er der meget, der tyder på, at vi skal begynde helt forfra på denne proces. På vores møde i slutningen af april i år med embedsmændene i Guldborgsund Kommune blev det endnu engang understreget, at embedsmændene ikke vil tage initiativ til at rejse spørgsmålet om en lokalplan politisk. De har tidligere udtalt, at de egentlig ikke ønsker en lokalplan, fordi det vil ensrette Marielysts udseende.

Den holdning deles vi ikke i bestyrelsen, og derfor vil vi i det kommende år lade en lokalplan stå højt oppe på dagsordenen, når vi skal mødes med politikere i kommunen. Der er et klart behov for en lokalplan.

Måske kan arbejdet komme til at indgå i Guldborgsund Kommunes store udviklingsplan for turisme i hele Sydfalster, Destination Sydfalster, som grundejerforeningen også er involveret i. Arbejdet er lige startede sidste efterår, og grundejerforeningen har hidtil deltaget i to møder om emnet.

God kontakt med politikere og embedsmænd

God kontakt til Guldborgsund Kommunes politikere og embedsmænd er altid et fokusområde. Ved kommunevalget i november fik Guldborgsund Kommune ny borgmester, og en række nye udvalgsformænd. Vi har kun lige påbegyndt opbygningen af kontakten til disse.

I slutningen af april i år havde vi møde med en række ledende embedsmænd inden for teknik og miljø, og det var starten på halvårlige møder, som skal øge relationerne. Desuden har vi løbende kontakter med embedsmændene i enkeltsager. Det samme gælder for REFA:

På mødet i april drøftede vi blandt andet:

 • Ny affaldsordning.
 • Indsats mod selvbestaltet skilteskov.
 • Beskæring af grene/buske ved private fællesveje.
 • Brolagte indkørsler i rabat.
 • Kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark.
 • Byggeri på Ballerup kommunens grund på Bøtøvej.
 • Regler for salgsboder.
 • Lokalplan for hele Marielyst.
 • Bøtø Ringvej: 50 km/t og mindre støj
 • Generel hastighed ned ved forsøg
 • Veje skal genetableres, når de ødelægges.
 • Kommunens asfalt trænger til reparation.

Følgende steder er der på de kommunale asfaltveje i Marielyst behov for reparation:

Holmegårdsvej:

Overgangen til Cypresvej bag ved Højskolen Marielyst ligger for lavt, hvorved der kommer til at stå vand. Der bør pålægges asfalt, så vandet ikke samler sig på vejen. Grundejerforeningen ønsker ved samme lejlighed at hæve grusvejen Cypresvej, hvor den munder ud i Holmegårdsvej. De sidste 50 meter af Holmegårdsvej ud mod torvet (især ud for nr. 6) er den østlige side af vejen stærkt ødelagt af trærødder, som er groet igennem slidlaget. Der bør pålægges nyt slidlag.

Godthåbsvænget/Bøtø Møllevej:

T-krydset mellem Godthåbsvænget og Bøtø Møllevej står næsten altid under vand efter blot små regnskyl. Asfalten på vejen bør hæves en smule, så vandet naturligt kan løbe væk.

Tilsyn: Især ulåste døre

Marielyst Grundejerforenings årlige vintertilsyn med medlemmernes huse har kørt i denne vinter. Fra november til og marts har tilsynet, der gennemføres af Marielyst Golfklub, ”fanget” 91 uregelmæssigheder, der er indberettet til de pågældende ejere. Det ligger på linje med tidligere år.

Der er fortsat en stor overvægt på ulåste døre, åbne vinduer, væltede træer, afblæste tagplader, åbne vandhaner og meget mere. Så rådet må være: Husk at lås din dør og luk vinduerne, når du forlader dit hus.­­­­­­­­­­­­­­­­

Kommunikation

Bestyrelsens fokusområde er også kommunikation og dialog med medlemmerne. Nyhedsbreve på op til 10 sider er et vigtigt element i denne kommunikationsform – siden introduktionen i 2018 i gennemsnit seks om året. Lidt færre i det seneste driftsår, som har været kortere end tidligere.

Dertil kommer, at mail- og telefonkorrespondance, hvor formanden årligt besvarer ca. 950 – 1.000 mails og ca. 150 telefonopkald. Lignende tal for administration er godt 2.000 mails og 400 telefonopkald. Dialogen fungerer. Dertil kommer hele kommunikationen gennem hustilsynet.

Desuden opdateres hjemmesiden løbende. Ikke så ofte som ønsket, da den nuværende hjemmeside er meget vanskelig at administrere, og desuden er den uoverskuelig for brugerne. Derfor planlægger bestyrelsen en ny hjemmeside, hvor nøgleordet er enkelthed. Vi lovede på sidste år generalforsamling, at det ville ske i det driftsår, der lige er afsluttet. Vi har påbegyndt arbejdet, så en ny hjemmeside ser forhåbentlig dagens lys i løbet af et halvt års tid.

Dertil kommer den udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen via mail eller brev, som I har modtaget inden for den seneste måned. Denne form for kommunikation håber vi dog helt at kunne erstatte af digital kommunikation. Men vi mangler stadig mailadresse på ca. 450 medlemmer.

I det forløbne år har bestyrelsen holdt otte bestyrelsesmøder, tre møder med Guldborgsund Kommune og REFA/Guldborgsund Kommune, en række møder med repræsentanter fra Ødegårdsudstykningens vejlaug, møder om Bøtøskovens udvikling, møder i Destination Sydfalster samt deltaget i generalforsamlinger i vejlaug. Vejteamet har deltaget aktivt i efterårsvedligeholdelse og forårsvedligeholdelse af veje.

Siden generalforsamlingen i 2021 har tidligere næstformand Ole Edlund Jensen valgt at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsessuppleanten er blevet indkaldt i perioden. Bestyrelsen siger tak til Ole for hans indsats i bestyrelsen.

Marielyst, den 21. maj 2022

Bestyrelsen