Forslag til generalforsamlingen 2022

Visninger: 108

Forslag til generalforsamlingen 2022

 

Forslag fra bestyrelsen:

Godtgørelse til bestyrelsen 

 

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales godtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmerne efter SKATs regler for bestyrelsesarbejde. Samtidig foreslås en regulering af formandshonoraret.

Ifølge SKAT er den skattefrie godtgørelse for valgperioden maj 2022 – april 2023 på kr. 3.950, - /medlem. Marielyst Grundejerforeningen har p.t. 2.742 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer, hvilket giver ca. kr. 10,00 pr. medlem i udgift til den skattefri godtgørelse på samlet 27.650 kr.

Hidtil har bestyrelsesmedlemmerne ikke modtaget godtgørelse for deres bestyrelsesarbejde.

Et formandshonorar på 30.000 kr. har derimod i en længere årrække været en del af budgettet for grundejerforeningen. Dette honorar foreslås reguleret til 35.000 kr./årligt.

Samlet udgift for grundejerforeningen for valgperioden maj 2022 – april 2023 udgør dermed kr. 62.650, -
7 x skattefri godtgørelse plus 1 formandshonorar. Hidtil var den samlede udgift 30.000 kr./årligt.

ooo0ooo

Udbetaling af honorar og skattefri godtgørelse til bestyrelsen vil blive forvaltet således:

Formandshonorar:
Udbetales bagud hvert kvartal den:
31. marts
30. juni
30. september
31. december

Fratræder en formand i sin valgperiode, tildeles formandshonoraret til næstformanden indtil ny formand vælges på en generalforsamling. Tildelingen sker forholdsmæssigt efter det kvartal, som ændringen er sket i.

Skattefri godtgørelse:
Udbetales bagud hvert år den: 30. april.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, udbetales godtgørelsen forholdsmæssigt den 30. april.
Tiltræder en suppleant som bestyrelsesmedlem i en valgperiode, udbetales godtgørelsen forholdsmæssigt den 30. april.

Begrundelse:
Marielyst Grundejerforening har tradition for at udbetale honorar til formanden.
En måde fra foreningen at udtrykke anerkendelse af det store arbejde, der er forbundet med opgaven som formand for grundejerforeningen.

Som formand for Marielyst Grundejerforening skal man være indstillet på mange daglige mails og telefonopkald, forberedelse af bestyrelsesmøder, tilsyn med veje og vejentreprenør, møde med politikere og embedsmænd i Guldborgsund Kommune mv.

Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer er nyt i Marielyst Grundejerforening - men ikke nyt i det omgivende samfund, hvor bestyrelsesarbejde i mange foreninger og virksomheder modtager godtgørelse.

For at være bestyrelsesmedlem i Marielyst Grundejerforening skal man være indstillet på, at varetage et stort ansvar, deltage i ca. 10 bestyrelsesmøder/år, holde møder i udvalg tilknyttet bestyrelsen f.eks. vejgruppen eller økonomigruppen, have sin mailboks åben, alt i alt bruge en del fritid på foreningens virke.

Samtidig er godtgørelsen med til at dække de omkostninger, der reelt er forbundet med at deltage i bestyrelsesmøder og andre aktiviteter. Godtgørelsen kan derfor også virke motiverende for kandidater til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, når der ikke er økonomiske omkostninger forbundet med at deltage i arbejdet.

Bestyrelsens forslag om indførsel af en beskeden godtgørelse for bestyrelsesmedlemmer finder bestyrelsen derfor rimelig og i tråd med udviklingen i det omgivende samfund.Forslag fra medlemmer:

 Modforslag vedr. honorarer til bestyrelsen

I forlængelse af bestyrelsens forslag om honorarer til bestyrelsen i fremtiden undrer det mig, at man vil påføre foreningens medlemmer en ekstraudgift på 62.500 kr. årligt.

Det undrer mig specielt, når hverken Elkenøre eller Stovby betaler honorarer til bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde.

Det er helt uforståeligt, at man vil betale bestyrelsesmedlemmerne et fast honorar, uanset om medlemmerne møder frem til møderne eller ej.

Jeg er medlem af digelagets bestyrelse. Vi modtager honorar efter statens takter. 425 kr. før skat for et møde op til fire timers varighed.

Vi får ikke honorar, hvis vi ikke deltager i møderne.

Derfor vil jeg stille et modforslag, hvor medlemmerne får et honorar efter statens mødetakter og kun i tilfælde af, at de deltager i møderne.

Samtidig mener jeg ikke formandshonoraret skal hæves med 5000 kr. og derfor bibeholdes på 30.000 kr.

I digelaget modtager formanden således 25.000 kr. for sit arbejde, der både kræver mødeaktivitet med myndigheder og kommunen udover de syv-otte årlige bestyrelsesmøder.

I motivationen for forslaget henvises til ti årlige bestyrelsesmøder. De seneste to år er der afholdt otte møder årligt, ifølge hjemmesidens opgørelser.

Jeg føler ingen grund til at motivere mit forslag yderligere og forventer det kommer til behandling på generalforsamling, selv om jeg er forhindret i at deltage.

Jeg ser gerne, at formanden bekræfter modtagelsen af min mail.

Med venlig hilsen

Mads Glenn Wehlast

Liljevej 2

4873 Væggerløse

 

Hjertestarter centralt sted

Vi vil gerne stille forslag om, at grundejerforeningen undersøger muligheden for at opstille en hjertestarter centralt i bebyggelsen. Hjertestarter redder liv!

I fald det ikke kan komme på nuværende dagsorden, så blive nævnt under punktet evt.  Så må det komme på til næste år. 

Med venlig hilsen

Tina Sternest

Skovelmvej 1

 

Lukning af Berberisvej

Da vi er flere grundejer her på Berberisvej, som gerne ser Berberisvej vil blive lukket, med bom eller anden form for chikane, ved Brudelysvej.

Fordelen minder støv, minder vedligeholdelse, Berberisvej bliver brugt som gennemkørsel,

af mange der ikke bor her på vejen.

Der bliver kørt rigtigt stærkt. Farer for de legende børn og igen masser af støv.

Håber vores forslag vil blive hørt.

Diana og Søren Poulsen Berberisvej Nr 5

Else-Marie og Christian Hansen Møller Berberisvej nr 7

Jette Larsen og Jens Erik Hammer Berberisvej nr 9

Dorte Juhl og Lars Christensen Berberisvej nr 19

Med venlig Hilsen

Christian Hansen Møller

Berberisvej nr 7