Bestyrelses referat 01.11.2016

Visninger: 1805

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 1. november 2016.

Afbud fra Jens Otto Olsen og Finn Andersen.

Dagsordenen blev godkendt og fulgt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Steen Pedersen.

Punkt 2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8.9.2016.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Der har været afholdt formandsmøde den 6.10.2016 uden nogen form for NYHEDER.

Der er dog et ønske om at vejformændene i de enkelte grundejerforeninger mødes.

Der afholdes evalueringsmøde vedrørende turistsæsonen 2016 i Sakskøbing den 9.11.2016 hvor Ebbe og Per deltager.

Der er udarbejdet et digitalt kort over Marielyst området hvor de enkelte grundejerforenings ”grænser” kan ses.

En strandgrund på Bøtøvej har kontaktet formanden da naboen har fældet alle sine træer og pålagt 1 m til terrænregulering. Vi har dialog med kommunen om lovligheden

Per Kamper Hansen er indvalgt i Sydfalster Lokalråd som repræsentant for bl.a. Marielyst Grundejerforening.

STOR LEGEDAG har været afholdt den 17.10 på LUPINTORVET – flot arrangement.

Søndag den 6.11.2016 er der reception for det nye forstanderpar på Højskolen.

Vedr. vandproblemer uddelte Ebbe materiale modtaget fra kommunen.

Det forventes at der afholdes STOR-MØDE i december!

Processen har ikke været tilfredsstillende.

Formanden uddelte et omfattende udarbejdet materiale hvoraf det fremgå hvor vores medlemmer (post nr.) bor.

 Dette gav anledning til en drøftelse af post nr. 4873 Væggerløse med udgangspunkt i at Marielyst burde have eget postnummer!

Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne om at se på vores hjemmeside og komme med gode råde til hvad der skal stå af informationer på siden.

Punkt 4.

Regnskab.

Driftsregnskab for perioden 1.4. – 25.10.2016 har været udsendt og blev gennemgået – Ingen bemærkninger.

Punkt 5.

Veje.

Projekter vedrørende veje blev drøftet.

Forslag fra vejformanden imødeses.

Punkt 6.

Tilsyn.

Tilsynet starter i november måned.

Vedrørende åbne udhuse. Der var enighed om at der ikke vil blive ringet/skrevet til disse medlemmer.

Punkt 7.

Hegn og rabatter.

Afventer kommunens kommende klipninger.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg:

Husudvalg

Knud oplyste at huset var malet ude og maling indvendig sker i løbet af vinteren

Trafikudvalg

Mødet udsat til januar. Der arbejdes på etablering af fodgængerfelt ved Velkomstcentret.

Helhedsplan –

Det forventes at der snarest indkaldes til møde.

Punkt. 9.

Digelag og Turist og Erhvervsforeningen.

Intet nyt fra Diget.

Der er etableret ny flot turistinformation på TORVET.

Punkt 10.

Eventuelt.

Knud spurgte til sagen på Svingel vej.

Påbud om fjernelse af stolper m.m. er stadig gældende.

ÅBENT HUS DEN 1. LØRDAG I MÅNEDEN:

november 2016 - Finn.

3. december 2016 - Margit.

7. januar 2017 - Knud.

Referent:

Per Kamper Hansen