Bestyrelses referat 03.02.2019

Visninger: 1062

Referat af bestyrelsesmøde den 03. februar 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv.

Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen(FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Kristian Larsen (CKL), John Olesen (JO) og Kennet Rasmussen (KR)

Fraværende: Per Kamper (PKH)

Mødereferat fra den 2. december 2018 godkendt.

It-teamet orienterer: Ny it/kommunikationsplatform blev præsenteret af KR og BJT med sammenhængen mellem Winkas (eksisterende administrative system), hjemmeside (ny platform og layout) samt Office365 (foreningens PC’ere arbejder via ”Skyen”). MGF skal iværksætte en ekstra indsats for at skaffe e-mails både med uddeling af flyers i forbindelse med vintertilsynet og ved indkaldelse til generalforsamlingen. Besluttet at søge at indgå en aftale med ”Online Ekspert” efter review af tilbud.

Vedtægtsteam orienterer: Teamet har udarbejdet et første udkast til et sæt nye vedtægter for foreningen. JS indledte med en oversigt over teamets overordnede synspunkter. KM gennemgik tabellen med de detaljerede ændringsforslag. Bestyrelsesmedlemmerne vil senest til 14 dage før næste bestyrelsesmøde fremsende kommentarer til vedtægtsteamet.

Vejteamet orienterer: Temaet har haft møder med en række entreprenører – og eksperter. Teamet har inspiceret veje sammen med disse, udbudsmateriale er udarbejdet of udsendt, og der er lagt en tidsplan. Teamet gennemgik tilbud fra entreprenører, og der er nu på kort og lang sigt mulighed for at udarbejde en detaljeret plan/budget for at skifte fra ”sorte” til ”lyse” veje. I den forbindelse indkaldes til et informationsmøde med medlemmerne om projektet og dets muligheder.

Ny model for tilskud til vejlaug: Vejteamet har analyseret den hidtidige model for tilskud til vejlaugs vejvedligeholdelse. Et nyt princip vil blive præsenteret for vejlaugene på et møde i starten af marts.

Henvendelser om hullede veje: Flere grundejere har henvendt sig til bestyrelsen om huller i vejene. FJM besvarer de henvendelser, som er ankommet om hullede veje. Budskabet er, at huller vil blive repareret i forbindelse med den planlagt vedligeholdelsesrunde i starten/midten af marts. En reparation nu er spild af penge.

Foreningens økonomi - balance - budget: Orientering om den seneste udvikling. Midlertidigt ”budget-team” blev nedsat. Dette skal analysere, om foreningen anvender sine penge optimalt. Teamet er MSP, FJM og JS.

Møde med formanden for Teknik- Miljø- og Ejendomsudvalget: Rapport fra mødet med Peter Bring-Larsen, der fandt sted den 1. februar (deltagere fra MG var OEJ, CKL og FJM). Cykelsti ved Bøtøvej syd for Godthåbs Alle er fortsat på de rullende planer – gennemføres måske i 2020. På direkte forespørgsel om en mulig hastighedsnedsættelse i Marielyst Grundejerforenings område, opfordrede Peter Bring-Larsen til, at grundejerforeningen fremsender et forslag om at reducere hastighedsbegrænsningen på grusvejene til 30 km. MGF udarbejder en ansøgning. Der er enighed med kommunen omkring hvem, der har ansvar for at påtale problemer med træer, buske og grene, der hænger ud over privat fællesveje: Ansvaret er entydigt kommunens. Kommunen har vejmyndigheden, og den griber ind over for grundejere, der ikke opfylder kommunens regler, når (1) trafiksikkerheden er truet og når (2) fremkommeligheden er nedsat. Det vil sige, hvis renovationsbiler eller traktorer, der reparerer veje, ikke kan komme frem, bliver grundejerne af kommunen pålagt at beskære træer og buske. Sker dette ikke, foretager kommunen uden yderligere henvendelser beskæringen, og opkræver betalingen over ejendomsskatten. Med hensyn til overfladevand, arbejder kommunen med en klima-indsatsplan for hele kommunen, og denne omfatter også Marielyst. Peter Bring-Larsens opfattelse er, at finansieringen er en løsning, som indebærer, at borgere, kommune og stat deler omkostningerne. Han oplyste, at kapacitet i både pumper og afvandingskanaler i området er øget siden de store oversvømmelser i 2011. Postnummer-sagen kan tage op til et år, men en løsning kunne forventes allerede inden for en måned.

Foreningens forsikringer: KM har afholdt møde med ”Fritidshusejerne”, der gerne ville melde MG ind for ca. 5.000,-/år. TopDanmark har afgivet et indledningsvist tilbud på ansvar, bestyrelsesansvar, arbejdsskade og løsøreansvar. Årlig præmie ca. 5.000,-.

Konstituerende møde i Facaderådet: Den 11. december 2018 blev JS valgt til at repræsentere MG i rådet. Rapport fra mødet og orientering om det fremtidige arbejde blev gennemgået af JS.

Hustilsynet arbejder: Hustilsynet er ved at være igennem halvdelen af sæsonen. Rapporten om indberetninger pr. januar blev præsenteret af JO. Det er hovedsageligt ulåste døre, som er problemet, når opsynsmanden kommer rundt. I marts-runden skal der uddeles en opfordring til at oplyse e-mails.

Haveeje til Marielyst: Initiativtagerne til en åben restaurant/spillested – kaldet Haveeje – på Gudmindrup Strand ønsker at etablere til et lignende etablissement på P-pladsen ved Bregnestien i nærheden af toilettet. Guldborgsund kommune er positiv over for tanken. Kommunens opfordret til at tage en diskussion med de nærmest boende grundejere i området.

Busgruppen arbejder: Medlemmerne af busgruppen, som MG hidtil har været en del af, har været indkaldt til møde i Guldborgsund Kommune. Emnet er den fremtidige busbetjening på Marielyst. Der arbejdes på en busløsning, hvor lokale står for den daglige drift.

Velkomstcenteret til salg: Velkomstcenteret skal have ny ejer. Det kan betyde, at den foranliggende legepladsen eventuelt skal fjernes. MG har foreslået at flytte legepladsen til det grønne område ved Lupintorvet eller til Bøtøskoven

Netværk for MG: Et netværk for bestyrelsesmedlemmer af grundejerforeninger – kaldet Trikel – har forespurgt om været interessant for MG er interesseret i at være medlem.

Medlemmerne mener: Henvendelser fra medlemmer drejer sig primært om huller i vejene, som forekommer nogle steder. Alle henvendelser er besvaret med, at vi ikke kan reparere på denne årstid på grund af fugtighed og temperatursving. En stor ”overhaling” af vejene er lige om hjørnet – måske starten/midten af marts.

Marielyst Helhedsplan og Marielyst Trafiksikkerhedsgruppe: Ny helhedsplan for hele Sydfalster vil erstatte Marielysts Helhedsplan. Trafiksikkerhedsgruppe har skiftet navn til ”Dialog-gruppen”, som MG er medlem af.

Kommunikation: Nyhedsbrev med blandt andet en omtale af huller i vejen, og om hvornår disse repareres. Flyer omdeles med opfordring til at aflevere e-mailadresser til bestyrelsen for bedre kommunikation. Opdatering af hjemmesiden med referat og ’Det arbejder bestyrelsen med’.

 

Nye bestyrelsesmøder:                                      

10.marts – 2019 kl. 10:00 – 13:00

  1. april – 2019 kl. 10:00 – 13:00