Bestyrelses referat 03.09.2015

Visninger: 1308

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 3. september 2015.

Afbud fra Jens Otto Olsen og Steen Petersen.

Dagsordenen blev godkendt.

Forretningsordenen blev godkendt.

Punkt 1.

Til dirigent valgtes Per K. Hansen.

Punkt 2.

Konstituering af bestyrelsen blev således:

Formand Ebbe Edvardsen – vælges af generalforsamlingen.

Kasserer Per K. Hansen – vælges af generalforsamlingen.

Vejformand - Jens Otto Olsen.

Tilsynsformand - Almar Møller.

Tilsyn med hegn og rabatter - Søren Thomsen.

Sekretær- Finn Andersen.

Næst formand - Almar Møller.

Punkt 3.

Evaluering af generalforsamlingen 2015.

               Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2015.

               Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. juni 2015.

Afviklingen af generalforsamlingen drøftedes. Enighed om at det var en god generalforsamling, med fin stemning, god dialog og en god og kompetent dirigent.

Referrat fra generalforsamlingen blev godkendt.

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2015 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 4.

Orientering fra formanden.

Et medlem har tilskrevet Marielyst Grundejerforening og klaget over kommunens strandrensning, idet  han har observeret at den traktor der renser stranden ved livredderne, blot dumper tangen og affald tilbage i vandet , der hvor rensningen stopper. Det er svineri for badende gæster. Marielyst Grundejerforening, ved Ebbe Edvardsen  har tilskrevet kommunen  om problemet. Vognmandsforretningen der varetager opgaven for kommunen, har svaret at de normalt kører alt det oprensede affald til Godthåbs alle, men at der var nogle dage der kom så meget tang ind at man ikke kunne nå at flytte det. Derfor blev det skubbet ud i havet igen, så strømmen kunne trække det ud igen. Foreningen gør ikke yderligere.

Meddelelse om at et medlem har udmeldt sig af Marielyst Grundejerforening.  Margit S.Petersen. Oplyste at enkelte medlemmer udmelder sig med begrundelse om, at de er med i et vejlaug.  Drøftedes kort.

Et medlem, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, har bedt om at det synliggøres at Blåklokkevej er en blind vej. Problemet er, at der på en tom nabogrund der er til salg nu er blevet til en sti, der er etableret ulovligt.  Blåklokkevej er en blind vej uden offentligt tilgængeligt stisystem. Problemet kan kun søges løst ved at skilt med f.eks. Privat.

Ebbe Edvardsen oplyste at busruten ud til BØTØ foreslås nedlagt, så den fremover kun kommer til Marielyst Torv, og alle syd derfor så evt. skal bestille flexkørsel. Det er bus 741 og 742,der slås sammen. Det er sendt til høring.

Medlemmer har henvendt sig til grundejerforeningen herom.

Det er et ualmindeligt dårligt forslag, da det isolerer et meget stort sommerhusområde. Og slet ikke er hverken beboer eller turistvenligt. Selv om mange busser herud kører tomme, må der kunne findes en kompromisløsning.

Ebbe vil udarbejde et høringssvar, hvor Marielyst Grundejerforening ikke er enig i  nedlæggelsen, og vil forslå en anden løsning.

Forsikringer. Per Kamper Hansen undersøger p.t. vores forsikringer.  Foreningen er forsikret i Tryg,  og har p.t. erhvervs, arbejdsskadeforsikring , samt brand, storm og vandskadeforsikring. Per Kamper Hansen undersøger omkostninger og behov, samt vurderer andre selskabers tilbud.

Afvanding.

På generalforsamlingen drøftedes situationen og det stadium Marielyst Grundejerforening er i vedr. forsøget på at få Kommunen til at gribe ind og sikre dannelsen af et offentligt pumpelag, så alle får lige adgang til at kunne tilslutte sig et dræn til afvanding af deres ejendom.

Kommunens svar ved Flemming Jantzen, på Foreningens henvendelse er at kommunen ikke vil gøre yderligere og at det er Marielyst Grundejerforenings egne medlemmer, der må bekoste og adm. et evt. pumpelag. Samtidig er det kommunens opfattelse, at de øvrige grundejerforeninger, der har fået oprettet dræningstilslutningsmuligheder, selv har finansieret dette.

Marielyst Grundejerforening mener ikke dette er korrekt, idet vi ikke har kunnet få kendskab til at der er opkrævet særlige bidrag hertil fra grundejerne dengang.  Dvs. at vi alle har været med til at finansierer dem over ejendomsskatterne, hvorfor kommunens svar bygger på et forkert grundlag.

Marielyst Grundejerforening  vil indkalde til et møde for medlemmerne og bede kommunens tekniske udvalg, politikere og borgmester om at deltage . Vi ønsker lige muligheder for alle.

Mødet vil finde sted søndag den 11. oktober 2015 kl. 9.30 på Højskolen.

Forinden søges etableret et møde med borgmester, udvalgsformand og repræsentanter fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelse i endnu et forsøg på at få en afklaring af problemet.

Rapport fra spørgeskemaundersøgelsen blev udleveret og drøftet.

Business LF har stået for rapporten, som giver et godt indblik i medlemmerne ønsker og muligheder i området. 1074 har åbnet spørgeskemaet og 893 har besvaret spørgsmål, heraf 648 alle spørgsmålene. Dvs. at ca. 25 % af medlemmer har svaret på alle spørgsmål.

Rapporten giver en del svar.

Men især fritekstsvarene omkring spørgsmålene Hvad skal der til for at anvende huset oftere – 583 svar, Er der noget du mangler på Marielyst- 672 svar, Oplever du / I andre specifikke problemer angående områdets vedligeholdelse etc.- 529 svar, er svære at overskue.

Det aftaltes at Ebbe retter henvendelse til  LF B. – Louise P.E. og drøfter om de kan systematiserer disse besvarelse i nogle hovedgrupper/temaer, og hvad det vil koste. Foreningen må beslutte sig for hvilke hovedspørgsmål vi gerne  vil have belyst /svar på inden for de 3 spørgsmål. Det kunne f.eks. være 5 – 7 hovedtemaer.

F.eks. Vedr. spørgsmålet ” Hvad skal der til for at anvende huset oftere”, skal det kun være temaer der IKKE – har med private forhold at gøre. Det reducerer mulighederne ganske betydeligt.

Ebbe følger op.

Punkt 5.

Regnskab v/ Per Kamper Hansen og Margit S.Petersen

Fint regnskab – overskud.

Margit S. Petersen oplyste at hun, på grund af mange henvendelser i dagtimerne , har været nødt til at bekoste en om/viderestilling af telefonen.  Aftalt at omkostningen dækkes af foreningen.

Punkt 6.

Veje. Intet nyt.

                Skilteproblematik – vedr. hastighedsbegrænsning skal drøftes i bestyrelsen.

Punkt 7.

Tilsyn v/ Almar Møller.

Generalforsamlingens behandling af tilsynsberetningen, tilkendegav at man er meget tilfreds med tilsynet, og meget glade for de sedler der lægges i postkasserne. Dette fortsætter.

Der var ingen respons på evt. droppe marts som tilsynsmåned. Derfor fortsætter tilsynet uændret i perioden november – marts.

Punkt 8.

Hegn og rabatter v/ Søren Thomsen.

Der startes nu udsendelse af breve som aftalt til udvalgte grundejere, der bør regulere deres hegn/rabatter.

Der tages en kopi til Margit S. Petersen, da der relativt ofte rettes henvendelse til hende.

Vedr. de offentlige veje er der visse steder problemer med bevoksning der rager for langt ud. Det gælder bla. Ved 2-1 striber, hvor man visse steder må kører uden for striberne. Det er et sikkerhedsmæssigt problem.

Søren Thomsen retter henvendelse til kommunens  Vejformand.

Punkt 9.

Nedsættelse af udvalg.

Husudvalg: Almar Møller, Anders Jalkiewicz og Knud Hansen.

Knud Hansen tager initiativ.

Punkt 10 og 11.

Mødedatoer til kommende bestyrelsesmøder.

Følgende datoer blev besluttet. Alle møder er i foreningshuset. PÅ torsdage.

4. oktober kl. 9.00- vært Margit. 5. november kl. 18.30, 15. januar 2016, kl.18.30, 10. marts 2016 kl. 18.30, 21. april 2016 kl. 18.30. Værtfunktionen aftales fra møde til møde.

Åbent hus værter og datoer. Altid den første lørdag i måneden.

5. september – Ebbe, 3. oktober Margit, 7. november Finn, 5. december Søren, 2. januar 2016 Knud, 6. februar 2016 Anders, 5. marts 2016 Almar, 2. april 2016 Ebbe, 7. maj 2016 Per, 4. juni 2016 Finn, 2. juli Søren, 6. august 2016 Jens Otto.

Punkt 12

Eventuelt. Intet.

4. september 2015

Finn Andersen