Bestyrelses referat 04.03.2017

Visninger: 1408

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 4. marts 2017.

Afbud fra Per. K. Hansen.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til dirigent valgtes Steen Pedersen

Punkt 2.

Referat fra mødet 5. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Tidligere godkendte ref. blev underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Busdrift i Marielyst er endnu ikke helt afklaret. En arbejdsgruppe arbejder på et forslag til etablering af en Shutlebus ordning i Marielyst.

Digelauget har på ny krævet deltagergebyr for at arrangere løb på diget.

Wisesmindeudstykningen Vejlaug holder generalforsamling den 30. april. Ebbe Edvardsen deltager.

Den aftalte Energi/Bygningsmesse forventes at have ca. 40 stande. Datoen er flyttet til d. 10. junij 2017.

Arbejdet med Helhedsplanen genoptages nu. Flemming Jantzen Guldborgsund Kommune har tilskrevet Ebbe Edvardsen om sammensætningen af styregruppen, som denne gang ikke omfatter Marielyst Grundejerforening og Ebbe er ikke kommet med i styregruppen. Takker Ebbe for det store arbejde og engagement han har lagt i arbejdet. Styregruppen har 10 medlemmer, herunder Tom Ahlquist Facaderådet, Søren Bjerregaard fra Digelauget og Janne T. Edvardsen STEF.

Det forekommer helt uforståeligt at man ikke har en repræsentant med for Grundejerforeningen, der dog repræsenter små 3000 grundejere.

Der har været medlemshenvendelser fra medlemmer med utilfredshed med kommunens igangsatte kloak spuling, som man mener, burde være etableret på et tidpunk hvor flere har mulighed for at være i deres huse. Den har dog været varslet med ca. 1 måned.

Det årlige Kvindefolkemøde afholdes i år 2. - 5. juni 2017. det er Højskolen der står for arrangementet. Der vil komme rigtig mange mennesker, og der opfordres til at sommerhusejere der ikke selv benytter deres huse vil leje ud til de mange gæster.

Overfladvand / ekstraordinær generalforsamling.

Der var udsendt bilag fra afholdte møder med kommune, forsyning og Bøtø Nor samt et bilag fra Finn Andersen om overvejelser i forbindelse hermed.

Der var en indgående drøftelse med udgangspunkt i referrater fra 5. januar 2017 og de nævnte bilag. Ebbe orienterede kort fra disse møder, der havde haft en konstruktiv karakter.

Der har været enighed om, jvf. ref. af 27. jan, at såfremt projektet bliver til noget, skal der kun være et system. Guldborg sund forsyning vil fremsende oplæg til betalingsnøgler til et evt. kommende projekt.

Bestyrelsen drøftede tidsperspektivet for et kommende projekt. Spørgsmålet er om det er hensigtsmæssigt at presse et ekstraordinært møde ind, nå vi allerede har ordinær generalforsamling den 6. august. Der vil ikke ske noget på denne side af det kommende kommunalvalg alligevel.

Det blev besluttet at vi ikke afholder en ekstraordinær generalforsamling, men at det bliver på den ordinære generalforsamling der fremlægges et forslag til opkrævning af et engangskontingent på ca. 350.-kr. med henblik på at få udarbejdet et projektforslag til oprettese af et offentligt pumpelag for Marielyst grundejerforenings medlemmer, som kommunen har foreslået MG at udarbejde.

Det vil være meget vigtigt at der ved udsendelsen af materialet til generalforsamlingen, er et bilag med, der forklarer hvorfor vi stiller forslaget, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte grundejer, både økonomisk og praktisk, tidsperspektiv m.m. Det skal klart fremgå at det er et solidarisk projekt hvor alle medlemmer er med.

Det er også vigtigt at der på generalforsamlingen er en repræsentant fra kommunen/forsyningen der kan besvare spørgsmål, og at vores advokat evt. skal være til stede.

Der var enighed i bestyrelsen om at fortsætte processen som aftalt, at fremsætte forslaget, og at det er grundejerforeningens sidste forsøg.

Økonomien i projektet blev kort drøftet. EE slog fast at alle medlemmer vil være forpligtet til at betale det ekstra kontingent hvis det bliver besluttet på generalforsamlingen, også de frivillige, i og med de har meldt sig ind MG.

Det blev aftalt at EE får en status fra Kjeld Morell om hvad han indtil nu har kostet, og hvad det vil koste frem til generalforsamlingen, så vi har et overblik over økonomien.

Finn A. prøver at lave et udkast til det bilag der skal medsendes om projektet og forslaget. Det sendes til bestyrelsen i god tid inden næste møde. EE drøfter det evt. med advokat så vi er på juridisk sikker grund.

EE oplyste at der efterlyses dagsordener og referater fra møder i STEF.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling blev kort gennemgået Det er den 6. august. Flyttes til Væggerløsehallen. Vores forslag om ekstrakontingent og projekt skal på.

2 bestyrelsesmedlem på valg – Finn A villig til genvalg, jens O.O. ønsker ikke genvalg. 2 suppleanter er på valg. Knud H. oplyste at genre vil fortsætte som 2´suppl. Og ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen. Helene B. er villig til genvalg.  Revisorsuppleant?

Endelig dagsorden ligger klar til mødet 6. april.

Punkt 4.

Regnskab og budget v. Margit S.P.

Fint regnskab. Overskud.

Der skal sendes tilskud til vejlaugene. Det er som hidtil 75 % af MGs vejudgifter der indgår i beregningen. Det er i forhold til km. vejlængde. Margit får tal fra vejformanden.

Det er tidligere besluttet at der kun udbetales tilskud, hvis vejlaugene fremsender regnskab og beretning fra deres generalforsamlinger.  Ebbe udarbejder et brev herom til vejlaugene der fremsendes sammen med brevet om tilskud.

Punkt 5.

Veje v/ vejformand Jens O.O.

Der intet nyt. Vejvedligeholdelsen går i gang så den kan være færdig som tidligere aftalt, og der er fyldt op i depotet ved Kjørups Kro.

Vedr. De 2 bump som er besluttet etableret på Ligustervej, påbegyndes de efter det er afklaret hvilken hastighed der må køres på vejen. Afklares fmtl. på trafikudvalgsmødet den 16. marts.

Punkt 6.

Tilsyn v/ tilsynsformand Steen P.

Oplyste at der har været 60 henvendelser i år – hovedsageligt vedr. ulåste hoveddøre.

Tilsynet slutter for i år med martstilsynet.

Punkt 7.

Hegn og Rabatter v/ Søren Th.

Det kører planmæssigt. Skal have kontakt til en grundejer ved Ødegården på Bøtøvej 182, hvor der skal beskæres.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalget.  KH oplyste at der er malet indvendigt. Der er råd i den ene væg, som nu repareres. Der  er sat nye brædder på udvendigt, og der kommer ny plade på indvendigt. Bundrammen er også udskiftet. Det drøftedes at der på sigt også skal noget med taget, men det er tæt.pt.

Der også opsat et nyt toilet, hvilket var påkrævet.

Trafikudvalget.

MG efterlyser en dialogmødedato. Der skal afholdes 2 møder årligt, men det er ikke sket. Der er møde den 16. marts 2017 hvor EE og Jens O.O. deltager. Hastigheds drøftelserne skal forsøges afklaret, der er ikke etableret de aftalte 2-1 striber, fodgængerovergange ved rudkørslen er ikke lavet m.-m.

Helhedsplanen.

Ny styregruppe nedsat. Desværre uden deltagelse fra MG. Meget uhensigtsmæssigt.

Punkt 9.

Eventuelt.

Næste møde er torsdag den 6. april 2017 kl. 18.

Finn A.