Bestyrelses referat 04.06.2015

Visninger: 2223

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 4 oktober 2015.

Afbud fra Steen P. og Anders J.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 1. Til dirigent valgtes Almar M.

Punkt 2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 3 .september 2015 blev godkendt og underskrevet.

                Generalforsamlingsreferat blev underskrevet.

Punkt 3. Orientering fra formanden.

Oplyste at der den 14 oktober kl. 10 – 14 er store legedag  ved  Lupintorvet – Lupinparken. Det er i efterårsferien. Foreviste plakaten og orienterede om  de forskellige aktiviteter der tilbydes både børn og voksne. Sundhed og motion er i højsædet, og Krambussen kommer også. Arrangører er Naturstyrelsen, Marielyst grundejerforening, samt mange lokale handlende som sponsorer. Disse kan ses på plakaten.

Der er modtaget Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes landsforening , stilet til os som medlem. Vi er ikke medlem, og har for et par år siden meldt os ud. MSP tilskriver dem herom.

Der er turistmøde i Sakskøbing i morgen mandag d. 5 oktober. Sæson 2015 evalueres. EE og AM. deltager.

Turist og erhvervsforeningen skifter ud i bestyrelsen.  Henrik Gottfredsen og Ernst Brandstrup træder ud. Der arbejdes med strukturen og retningen i arbejdet, og der er sat fokus på samarbejdet med destinationsforeningen, for at skabe samhørighed og fælles mål for aktiviteter.

Turistbureauet vil i 2016 være mobilt, og 4 steder vil man kunne få turistinfo. uden for sæsonen.

Overfladevandproblemerne.  Efter bestyrelsesmødet d. 3 september, tilskrev EE kommunen v. Fl. Jantzen, med replik på det utilfredsstillende svar hvori km. tilkendegav at km. Ikke vil gøre yderligere omkring et off. Pumpelag, og at MG´s medlemmer selv må bekoste dræningsmuligheder. Km oplyste at grundejerne i de øvrige område selv havde finansieret deres dræntilslutningsmuligheder. EE har nu tilskrevet km. om at denne oplysning må bero på en misforståelse, idet det ikke har været muligt at få dette bekræftet  af grundejere.  Endvidere har EE  bedt  kommunen - Fl. J. om et forberedende møde til det fælles medlemsmøde  , vi stillede medlemmerne i udsigt på generalforsamlingen  . Fl. J. svarede at han ville vende tilbage og aftale dato, men der er intet sket.     EE vil nu rykke på ny.

Det betyder at det planlagte møde 11 oktober ikke kan gennemføres.  Der udarbejdes et nyhedsbrev til medlemmerne om situationen, og at mødet har måttet aflyses.(EE).

Vi må senere overveje ,om vi skal have en juridusk vurdering af ,om og hvilke muligheder vi måtte have for at danne et off. Pumpelag.  Rigtig mange medlemmer føler sig snydt i denne sag, hvor der ikke kan tilbydes dræningsmuligheder til alle , på samme vilkår som dem der allerede har fået denne mulighed inden kommunesammenlægningen.

Buskørsel på Marielyst. Kommunen vil nedlægge busbetjeningen syd for Marielyst strandvej. Det er et voldsomt indgreb i både sommer- og helårsbeboeres muligheder for komme til Nykøbing og andre off. -transportmidler, og til og fra deres sommerhuse.  Der har været foranstaltet en privat underskriftsindsamling mod dette tiltag. MG har d. 7 september 2015 tilskrevet kommunen v. Fl. Jantzen, hvori Marielyst Grundejerforening  på det kraftigste protesterer  over at sammenlægningen af bus 741 og 742 for at spare, skal gå ud over Marielysts største sommerhusområde med omkring 4000 fritidsboliger og ca. 650 fastboende.

Marielyst Grundejerforening foreslår at når 741 kommer til Stouby Ringvej, så fortsætter den  ad Bøtø Ringvej til Bøtøskoven , og retur af Bøtøvejen til Marielyst Torv, og derfra videre over Hasselø.

Kommunen har kvitteret for modtagelsen, og oplyser at der snarest inviteres til en dialog om muligheder og ønsker.

Der afholdes et dialogmøde onsdag d. 7 oktober i fælleshuset på Østersøens Camping. EE vil deltage, og i det omfang andre har muligheden , så kom til mødet.

Medlemsundersøgelsen.  Rapporten med besvarelserne fra medlemmerne blev drøftet. Det er gennemgående en positiv rapport.

Finn A og Per K.H. har begge sendt et oplæg til formanden , som kunne danne inspiration til det møde der skulle afholdes med rapportskriveren, for at få denne til at udarbejde en læse-let  udgave med hovedkonklusionerne, som kunne komme på hjemmesiden til medlemmerne. Det viser sig at vi ikke  får yderligere materiale fra rapportskriveren. Så vi må selv fremdrage de væsentligste konklusioner.

Finn A og Per K.H orienterede kort om deres overvejelser og  foreløbige vurderinger.

Rapporten giver ret klare svar på de direkte stillede spørgsmål, og de grafer der er opstillet er ganske klare, og fortællende.

Andersledes svært er de vedr.de 3 fritekstspørgsmål. Der er flere hundrede svar der går i alle retninger.

Gennemgående er der tilfredshed med vores sommerhusområde og det der tilbydes, men der er også mangler.

Fritekstspørgsmålet vedr. Hvad skal der til for at anvende huset oftere, er et meget bredt spørgsmål, og de 583 svar viser meget tydeligt at brugen af sommerhuset/helårshus intet har med Marielystområdet at gøre, men refererer  til  folks private forhold. Det handler meget om manglende tid, flere fridage, længere ferier, mindre arbejde, afventer pensionering, lang afstand til helårsbolig.

Vedr. de 2 øvrige fritekst spørgsmål :

Er der noget du /I mangler på Marielyst – 672 svar og

Oplever du/ I andresspecifikke problemer angående områdets vedligeholdelse – 529 svar.

Svarene giver et meget broget billede, men det vil kunne belyses i nogle hovedområder.

Det aftaltes at Finn A og PerK.H. arbejder videre og  udarbejder et  notat med  en rimelig kortfattet opsummering af de hovedområder der har de fleste udsagn.

Punkt  4. Regnskab og budget. V MSP. Og P.K.H.Der er ikke noget væsentligt  at berette på nuværende tidspunkt. Alt ser ok ud.

Punkt 5. Veje v Jens O.O.

Oplyste at de fleste gennemgående vej nu er fræset og fremstår jævne og nemme at køre på. Der har stort set ikke været klager. Der vil blive lavet en forsøgsstrækning på en befærdet vej, hvor der udlægges støvbinder fra Roefabrikken . Efter fræsningen støver det lidt.

J.O.O.´s indlæg/beretning på generalforsamlingen skal tydeliggøres på hjemmesiden.

Vedr. hastigheder på vore veje har J.O.O. talt med politiet. De henviser til at det er kommunen ,der skal tales med, og at politiet ikke som myndighed har noget at indvende mod lavere hastighed.

Vedr. skiltning , og hastigheder på vejtyperne, vil J.O.O tage dette op i trafikudvalget/gruppen.  Betsyrelsen går ind for 40 km. I timen på de tværgående gennemgående veje. Grusvejene nok mindre.

Punkt  6 Tilsyn v. Almar M.

Tilsynet starter 1. november 2015, og vil kører til og med marts, på sædvanlige præmisser.

Punkt 7. Hegn og rabatter v. Søren Th.

Oplyste at der er sendt skrivelser ud til et antal grundejere,   der skal klippe hegn. m.m. Tager lidt ad gangen.

Der er givet kopi af skrivelserne , som aftalt,  til Margit S.P.

Punkt 8. Orientering fra udvalg.

Husudvalget. v/ Knud H. og Almar M.

K.H. Oplyste at der er blevet malet som aftalt, og at der males på bagsiden af huset , når Morten har fået ryddet for buske m.m.

KH havde en række forslag til småindkøb, der relaterer sig til den daglige rengøring og forbedring af sags -opbevaring m.m. Herunder hylder og et mindre skab, samt en lås til plankeværksdøren. Det aftaltes at husudvalget selv vurderer disse indkøb og foranstalter dem. EE tager sig af skabet til mødelokalet.

Punkt 9. Digelauget. V. Per K.H. Der var intet til dette punkt.

Punkt 10. Eventuelt. EE tjekker hjemmesiden og beretningen m.m. da det tilsyneladende ikke er lige nemt at finde.

Næste møde er 5 november kl. 18.30. Vært er Søren Th.

Finn A.