Bestyrelses referat 04.11.2018

Visninger: 1168

Bestyrelsesmøde den 4. november 2018
Sted: Foreningshuset på Marielyst Torv.

Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Kristian Larsen (CKL), John Olesen (JO) og Kennet Rasmussen (KR)

Fraværende: Per Kamper Hansen (PKH)

Referent: KM

Godkendelser

Referat fra mødet 07.10.2018 og forretningsorden godkendt. Introduktion taget til efterretning.

Konstituering af bestyrelse

OEJ blev valgt til næstformand.

Løbende sager/aktivitetsopfølgning

Orientering fra vejteam:

Vedtaget at reparere vejene til foråret med 10 tons knust asfalt, som MG har liggende ved Sølvpilevej. Aftalen med den eksisterende entreprenør forlænges til dette arbejde. Strategi for den fremtidige vejvedligeholdelse med andre vejmaterialer er under udarbejdelse, og her trækker MG i øjeblikket på en række eksperter, som vurderer vejene og deres vedligeholdelsesstand.

På et møde den 3. november mellem de ti formænd fra grundejerforeninger i Marielyst-området er det besluttet i fællesskab at fokusere mere på videndeling og erfaringsudveksling, når det drejer sig om vejvedligeholdelse og vejmaterialer. Det bliver nu kortlagt, hvordan de enkelte grundejerforeninger vedligeholder deres veje, hvilke entreprenører, de bruger samt hyppigheden af vejvedligeholdelsen. Marielyst Grundejerforening tager aktivt del i dette arbejde.

På et kommende møde i foråret 2019 vil formændene/vejformændene drøfte mulighederne for at arbejde tættere sammen og bruge hinandens viden og erfaring til at optimere vejvedligeholdelsen i samtlige grundejerforeninger.

Orientering fra vedtægtsteam:

Grovplan udarbejdet for arbejdet frem imod næste generalforsamling. Arbejdsgruppen vil berette om fremskridt i arbejdet på kommende bestyrelsesmøder. Blandt andet har man gennemset andre foreningers vedtægter.

Dialogmøde den 18.10.2018

FJM deltog i dialogmød med repræsentanter fra Marielyst samt fra Guldborgsund Kommune. Det drejede sig blandt andet om pier ud i vandet ned for Marielyst Torv, der ikke bliver til noget, trafikchikaner på Marielyst Strandvej samt cykelsti fra Godthåbsvej til Bøtøskoven. 10 mio. kr. afsat til projektet i 2020.

Projekt "Nyt postnummer 4875" i Marielyst

Ansøgning med alle erklæringer er sendt til kommunen til behandling i kommunalbestyrelsen inden evt. fremsendelse til PostNord. KM følger op på sagen.

Orientering fra følgegruppen Bøtøskovens naturpark

BJT indkaldes til næste møde i marts/april 2019 i følgegruppen. Mødereferat fra mødet i august blev udleveret.

Orientering om projekter Marielyst Helhedsplan og Marielyst Trafiksikkerhedsgruppe

Uklart om grupperne fortsat arbejder.

Bevoksning ved private fællesveje

Ny procedure indført, hvor MG skriver til grundejeren med veje med udhængende grene, træer, buske én gang. Derefter overgår sagen til Guldborgsund Kommune, som har vejmyndigheden på vores veje. FJM kontakter kommunen for at få den skriftlige dokumentation for samarbejdet med kommunen om at påpege manglende vedligeholdelse af vejenes beplantning.

Tilsyn

Tilsynet med huse i de kommende vintermåneder i gang. JO har haft møde med opsynsmand Morten om, hvordan arbejdet tilrettelægges. Alt ser ud til at fungere fint, og Morten melder tilbage til JO om uregelmæssigheder.

Gennemgang af samtlige kontrakter og forsikringspolicer

Der arbejdes med forsikringsselskabet for at få det komplette sæt af betingelser og dækninger. FJM søger lejeaftale mellem MG og kommunen på foreningshuset.

Møde med formandsgruppen

FJM har haft møde med formænd for andre grundejerforeninger i Marielyst. De har forespurgt, om de kan leje sig ind i MGs foreningshus til brug for deres egne møder. Enighed om ok til dette. Pris 4.000/år, maks. 6 gange årligt. Husorden og lejeaftale etableres.

MGs repræsentation i Facaderådet

JS vælges til at være MGs repræsentant i Facaderådet. FJM informerer Facaderåd og kommunen.

Marielyst som risikoområde

Guldborgsund Kommune ønsker at gøre Marielyst til risikoområde ved ekstremt vejr: FJM udtrykker MGs support til kommunen om at få dette godkendt i Kystdirektoratet. Det betyder, at staten er med til at finansiere beskyttelse af området mod ekstremt vejr.

Henvendelser fra medlemmerne

Et medlem mødte op til åbent hus (hønsehold og sten på stien). Generelt skal der henvises til kommunen. Et medlem har henvendt sig vedrørende udhængende grene ved privat fællesvej.

Nyt it-team

It-team etableret med KR, MSP og BJT som medlemmer. Præsentation af kommunikationsplatform på næste møde.

Foreningens økonomi - balance – budget

Økonomi blev præsenteret af MSP.

Kommunikation

FJM sætter referat fra sidste møde på hjemmesiden. Samt udarbejder et nyhedsbrev om blandt andet vejvedligeholdelse.

Vagtliste i foreningshus

01/12-2018: BJT, MSP, KR

05/01-2019: JS

02/02-2019: OEJ

02/03-2019: FJM

Næste bestyrelsesmøde

02/12 – 2018 kl. 10:00 – 13:00