Bestyrelses referat 05.10.2017

Visninger: 1141

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde torsdag den 5. oktober 2017.

Afbud fra Steen Pedersen og Margit Suhr Pedersen

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Eigil Pedersen.

Punkt 2.

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2017 blev godkendt. Underskrives på næste møde.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Leje af hal til generalforsamlingen har andraget 6900.-kr. Der er givet reduktion p.g.af det dårlige lydanlæg.

Oplyste at kommunen har udarbejdet et forslag til reglement for det Falsterske dige. Det er længe ventet, og ses som en forenkling af reglerne omkring brug af og færdsel på diget. Det skal nu forhandles med digelaget.

Et medlem af grundejerforeningen har bedt Marielyst Grundejerforening at sikre, at der ikke kan snydes med indgangs kontrol ved næste generalforsamling. Det er konstateret, at der i flere tilfælde har været anvendt fotokopierede indkaldelser, der er brugt som adgang uden at man har været medlem af foreningen. Bestyrelsen drøftede det indgående, og det undersøges nu hvordan vi kan forhindre det. Flere muligheder blev nævnt og der arbejdes på at finde en så administrativ enkel løsning som muligt. Eksempelvis skal man ikke kunne trække en kopi fra hjemmesiden, evt. indføre et personligt medlemskort, en løsning der ikke vil forsinke adgangen til generalforsamlingen. Eigil Pedersen arbejder videre med sagen.

LF Business har udgivet et katalog der omhandler muligheder i vores område. Det er trykt i 175.000 eksemplarer. Der ydes tilskud til udgifterne fra forskellig side, og MG har givet 500.- kr.  Bestyrelsen enig heri.

Vedr. Marielyst Grundejerforenings vedtægts § 3, har vi drøftet problemerne med overholdelsen af medlemmernes forpligtelser i forhold til overholdes af blandt andet beskæring mod veje og stier, når et medlem trods opfordring fra MG ikke bringer forholdet i orden. Vi har pt. ikke kompetence til at lade evt. nødvendige arbejder udføre på grundejerens regning, da det er blevet karakteriseret som selvtægt. Det blev vendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er enige om at vi laver et forslag til vedtægtsændring herom til næste generalforsamling. Finn Andersen har udarbejdet et udkast, som bestyrelsen godkendte, og som Ebbe forlægger vores advokat inden næste møde, og herunder oplæg til de brevtyper vi kan anvende overfor grundejeren.

Der har været formandsmøde mellem grundejerforeningernes formænd og kommunen den 1. september 2017. Her gennemgik man udviklingsmuligheder og helhedsplan for området. Bl.a. omkring indgangen til Marielyst, Torvet, By gaden og strandstrøget. Nævnte bl.a. udvikling af cykelturisme og 2-1 striber på ringvejen ud til Bøtøskoven.

GEUS/SUBSOL der har fået tilladelse af kommunen til at lave boringsundersøgelser i forhold til undersøgelse af saltindholdets vej til vores drikkevand. Der har været spørgsmål om disse undersøgelser er til skade for vores drikkevand. Finn orienterede om  sagen og at det iflg. de oplysninger vandværket har,  er der ikke fare for vores drikkevand. Folketidende og TV øst har været til stede ved boringerne ved golfbanen og bringer formentlig et indslag.

Fremtidige indsatsområder for grundejerforeningen drøftedes, som tidligere aftalt.

Per Kamper Hansen har udarbejdet en tjekliste som var udsendt til alle.

De enkelte forslag, som er nævnt er nummereret, og blev kort drøftet, og sat navn på, hvem der tager fat på hvad og derefter lægger ideer frem til bestyrelsen.

Se listen og det nr. i har meldt jer til

Nr. 1. Postnr. Problemet -Forretningsudvalget.

Nr. 2 .Veje – er Vejformanden initiativtager.

Nr. 3. og 4. – Hegn og rabatter, stier m.m. er Søren Th. initiativtager på.

Nr. 5. Cykelstier – Trafikudvalget.

Nr. 6. Bøtøskoven – Eigil er i følgegruppen og følger sagen

Nr. 7. Skiltning hastigheder m.m. – Trafikudvalget.

Nr. 8, 9 og 10. Eigil og Per tager initiativ. Ebbe deltager.

Nr. 11. Lupinpladsen.  Ebbe følger op.

Nr. 12. Arbejdet omkring Pieren Per følger op.

Nr. 13. Faste møder med det / de politiske udvalg – Forretningsudvalget.

Nr. 14. Foreningshuset – Eigil er initiativtager. Ebbe E. deltager.

Nr. 15. Udarbejdelse af adgangssystem ved næste generalforsamling for at undgå snyd. Eigil er tovholder.

Nr. 16. Sammenlægning af grundejerforeninger Ebbe og forretningsudvalget arbejder med det.

Nr. 17. Vedtægtsændringer til næste generalforsamling. Finn Ebbe samt advokat. Udkast godkendes

Nr. 18. Afløser for formanden. Afsøgning af egnede kandidater. Ebbe sikrer en proces.

Nu er der navne på initiativetagerne på de enkelte emner. Se listen og emner igennem igen, og man kan tage kontakt til initiativtagerne, hvis der er et emne man gerne vi bidrage til. Det gælder også suppleanterne.

Punkt. 4.

Regnskab og budget. Per Bilag udsendt.

Der var ingen bemærkninger.

Punkt. 5.

Veje v/ Vejformand Anders.

Har haft et møde med Ringsing, der erkender, at det ikke har været en optimal vejrenovering i 2017.

Har givet er et nyt tilbud, inkl. et ny dækningsmateriale øverst på vejbanen, og en gennemgang af de gennemgående veje 4 gange årligt og side og stik veje 2 gange årligt.

Han har fået en ny maskine der vil kunne anvendes på de smalle stikveje.

Efterårsrenoveringen går i gang som planlagt, dog ikke hvis der fortsat står vand i hullerne, så kan det trække lidt ud.

Evt. laves et par forsøg med det nye vejmateriale.

Punkt 6.

Tilsyn v/ Steen

Ferie. Tilsynet starter igen til november.

Punkt 7.

Hegn og Rabatter v/ Søren Th.

Hidtidige procedurer bibeholdes til evt. ændring af vedtægtens § 3 er vedtaget.

Punkt. 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalg. Ebbe oplyste at opvaskemaskinen er gået i stykker, og skal udskiftes. Det er en gammel maskine vi fik foræret. Aftalt at ny indkøbes.

Skur bag huset skal monteres. Eigil har påtaget sig at indkalde fok til opgaven snarest muligt.

Trafikudvalg. Der har været møde i dag i udvalget. Ebbe oplyste, at der vil komme 2-1- striber fra Godthåbs alle til Bøtøskoven. Der vil ikke komme fodgængerovergange ved rundkørslen. Ved nedslagsstederne på strandstrøget, vil der komme hvide striber så det ligner fodgængerovergange.

Problemet med parkering på Bøtøvej er en politisag. Der kommer næppe øget skiltning.

Følgegruppen Bøtøskoven v. Eigil.

Eigil orienterede via flot projektorindlæg udviklingen af området, og fortalte hvad er er på vej. De vilde heste kommer inden efterårsferien og det store kødkvæg går der allerede. På strategiske steder opsættes borde og bænke. Det er virkelig et besøg værd. 5-6000 har allerede besøgt området. Skovens dag 9. september 2018 vil blive markeret.

Adgangen til diget er problematisk på grund af digelagets holdning.

Punkt 9.

Digelaget v/ Per

Orienterede om arbejdet i digelaget. Oplyste, at han går ind for det nye regulativ, som kommunen har udarbejdet, og har meddelt kommunen det.

Punkt 10.

Eventuelt.

Finn Andersen