Bestyrelses referat 05.11.2015

Visninger: 1922

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 5. november 2015.

Afbud fra Søren Thomsen og Almar Møller.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til dirigent valgtes Steen P.

Punkt 2.

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. oktober 2015 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Siden sidst. Formanden oplyste at der har været formandsmøde i strandgrundejerforeningerne17. oktober 2015. Der var forslag om at grundejerforeningernes vejformænd skulle holde et fællesmøde og erfaringsudveksle. Jens Otto Olsen er enig heri.

Ebbe Edvardsen foranlediger at mødet kan afholdes i foreningshuset.

Oplyste at flere af grundejerforeningerne har problemer med medlemstallet, der er dalende. Der er tale om frivillige medlemskaber. Det har negativer konsekvenser for deres økonomi, og dermed muligheder for bl.a. vejvedligeholdelse.

Der bliver afholdt 2 formandsmøder årligt.

Oplyste at Guldborgsund kommune har fået ”go” til at lave en Pier på Marielyst. Det fremgår af en pressemeddelelse i Folketidende.

En grundejer på Skarntydevej ønsker en bunke greenaffald fjernet. Henvendelsen skal ske til Søren Thomsen

Kommunen har reageret positivt på Søren Thomsens opfordring til et møde om beskæring af beplantning og vedligeholdelse af rabatter langs de kommunale og offentlige veje. Der afholdes møde i foreningshuset den 11. november kl. 10.00. hvor Søren Thomsen og Ebbe Edvardsen deltager. Også vedligeholdelse af veje tages op. Fra kommunen deltager teamleder Martin Steenstrup og Søren Meilvang.

Der afholdes julemarked på Nørrevang den 12.-13. december 2015.

Der sættes juletræ med lys op på Torvet.

Store legedag den 14. oktober i Lupinparken blev en stor succes. Et rigtig fint arrangement. Tak til de mange frivillige fra Ældresagen og sponsorer der stod bag.

Vandmøde med kommunen. Borgmester John Brædder har reageret på Ebbe Edvardsens brev af 6. september 2015, hvori Marielyst Grundejerforening ønsker et møde omkring sagen vedr. dannelse af et offentligt Pumpelag, idet foreningen finder at kommunen har truffet beslutning på et forkert grundlag. Borgmesteren beklager at der ikke er indkaldt til møde tidligere, men oplyser i brev af 2. november, at han vil forsøge at få et møde i stand inden for 14 dage.

Ebbe Edvardsen har kvitteret positivt herom, og foreslået at følgende drøftes :

Ejer Guldborgsund Forsyning det dræn de vedligeholder på Marielyst.

Har den enkelte grundejer betalt for det dræn Guldborgsund Forsyning ejer og vedligeholder.

Marielyst grundejerforenings medlemmer har aldrig betalt for at få drænet og opsat sandfangs brønde.

Oprettelse af offentligt pumpelag for hele Marielyst.

Vi håber det bliver et godt møde, og man få afklaret hvor kommunen egentlig står i denne sag. Det er vores opfattelse, ud fra den viden vi har kunnet få ved at tale med medlemmer, at der ikke er betalt til dræn, udover hvad vi alle har betalt i ejendomsskatter.

Ebbe Edvardsen og Almar Møller deltager i mødet.

Kystnære områder – regeringens udmelding/ skrivelse om de 10 kystnære projekter der kan igangsættes. Guldborgsund kommune er ikke med i disse. Nedenfor et kort uddrag af den omtalte skrivelse.

Men det er meldt ud at yderligere 2 projekter kan gennemføres inden for de gældende regler, og det eneer Marielyst Pier, som beskrives som en aktivitets-og promenadebro i forlængelse af det nyetablerede torvog strandstrøg, over stranden og ud i vandet. Broen vil være 125 m. lang og 12 m. bred. Der vil være promenade, siddemuligheder, alm. badning, kajakrampe, rampe ned i vandet for handicappede Det forventes at projektet vil give en øget omsætning på op imod 20 mil. Kr. årligt.

Medlemsundersøgelsen. Finn Andersen og Per Kamper Hansen harudarbejdet et resume medlemmernes besvarelser i rapporten. Bilaget er udsendt til bestyrelsen. Ideen er at det skal lægges på hjemmesiden, sammen med de umiddelbart forståelige grafer som rapporten indledes med. Bestyrelsen har ikke bemærkninger til det udarbejdede oplæg, og der er enighed om at det er en fin og sober sammenskrivning af de mange svar der er givet.

Enighed om at bilaget lægges på hjemmesiden, og at det sendes til relevante samarbejdspartnere. Ebbe Edvardsen står for dette.

Finn Andersen udarbejder en kort introtekst til hjemmesiden og sender den til Ebbe.

Busdriften på Marielyst.

Ebbe Edvardsen oplyste at der har været 5-6 forskellige møder om dette tema, også med deltagelse fra kommunen. Der har været forskellige forslag. Lige nu behandler kommunen et forslag der i nogen udstrækning tilgodeser de fleste. Ebbe orienterede om forskellige ruteforslag. Forventer der kommer 2 ruter. En plan fra Movia er i spil, og skulle sikre fortsat buskørsel helt til skoven. Intervaller kendes ikke p.t.

Der skal være møde med kommunen medio november. Der skal træffes en afgørelse inden 1. december.

FormandsemnerEbbe har tilkendegivet at han stopper som formand ved generalforsamlingen 2016, hvorfor vi allerede nu må drøfte emner til formandsposten. Bestyrelsen drøftede herefter muligheder og ønsker til en kommende formand. Det vil være hensigtsmæssigt at det er en person der bor i området, og meget gerne en der har et indgående kendskab til hvad der rør sig, både i området og også i forhold til myndigheder og samarbejdspartnere, og gerne med erfaring i foreningsarbejde.

Det er også bestyrelsens holdning at det skal være en enig bestyrelse, der til sin til foreslår en kandidat, der både kan være en intern og ekstern kandidat. Under drøftelserne kom der to umiddelbare emner på bordet. Begge med stor erfaring i bestyrelsesarbejde og boende i Marielyst.

Under drøftelserne blev det oplyst at også Almar Møller udtræder ved næste generalforsamling. Det er desværre en stor åreladning at både Ebbe og Almar udtræder samtidig, da de er meget erfarne og vidende på området. Det er derfor vigtigt at vi kan finde nogen erfarne og engagerede personer til posterne i bestyrelsen.

Konklusionen er at bestyrelsen, der i dag har været uden deltagelse af Søren Thomsen og Almar Møller drøfter spørgsmålet igen på næste møde. Forlag til emner som man synes bør overvejes sendes til formanden, der er i sin egenskab af formand, i første omgang skal tage en snak med evt. kandidater, og orienterer bestyrelsen om de er interesserede og deres evt. vilkår for at stille op, hvorefter bestyrelsen beslutter den videre proces.

Punkt 4.

Regnskab og budget v Margit Suhr Pedersen og Per Kamper Hansen.

Det udsendte bilag blev kort gennemgået. Umiddelbart ser det flot ud med stort overskud. Det skal dog erindres at der først udbetales tilskud til vejlaug i marts 2016, og at der skal bruges mange penge til vejene.

Punkt 5.
Veje v .Jens Otto Olsen

Orienterede kort om status omkring vejene.

Stillede spørgsmål om tilskuddet til Skovlyst vejlaug, idet det ikke af deres regnskab fremgår at der er brugt penge til vejvedligeholdelse. Tilskud til vejlaug skal bruges til vejvedligeholdelse, og ikke andet.

Ebbe Edvardsen oplyst at de har asfaltveje, der ikke vedligeholdes hvert år, men hvert 5 år., og at tilskuddet henlægges til formålet.

Oplyste i den forbindelse at et vejstykke på godt 100 m asfaltvej havde koste ca. 140.000.-kr. At få istandsat. Det er meget dyrt at vedligeholde asfaltveje.

Der udspandt sig herefter en drøftelse af vejvedligeholdelsen og den nuværende tilstand på grusvejene.

Flere tilkendegav at der meget hurtigt er kommet huller i vejene, og efter de er fræset, er blevet mere ”jordveje” end grusvej, og støver meget.

Det foranledigede en diskussion om det er den rigtige metode vi bruger, og om fræsning gør vejene mere sårbare. Jens Otto Olsen. oplyste at store anerkendte firmaer har sagt god for vores metode.

Jens Otto oplyste at der måske har været lidt for længe mellem fræsningen og pålægningen af støvbinder, der burde gøre vejen hård og mindre støvende.  Vil følge det op med Ringsing.

Steen Petersen gav udtryk for at han hører fra medlemmer, at mange mener der ikke bliver lyttet til dem når de har kritik af eller problemer med en vej. Jens Otto kan helt afvise denne kritik, idet han besvarer alle de henvendelser han får. Så hvis andre høre klager så skal de henvises til Jens Otto.

Problem med Marielyst Grundejerforenings knust asfalt depot ved Kjørups kro. Det er angiveligt blevet fjernet af entreprenør. Det er ulovligt – det er kun til brug for grundejerforeningens medlemmer. Jens Otto kontakter entreprenøren og får sagen redt ud. Ebbe vil kontakte kommunen for få anvist en plads til asfalt depot.

Vejformanden overvejer de fremkomne udsagn.

Punkt 6.

Tilsyn nu ved Ebbe Edvardsen.

Ebbe oplyste at han overtager tilsynsopgaven frem til generalforsamlingen. Tilsynet er godt i gang. Kører fint.

Punkt 7.

Hegn og rabatter v. Ebbe

Oplyste om det aftalte møde med kommunen den 11. november hvor han og Søren Thomsen deltager.

Et forslag til kommunen kunne være at de udarbejder en forordning om , at man inden en given dato, f.eks. inden 1. juni eller 15. juni, skal have klippet hegn og slået rabatter langs de kommunale veje.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Trafikudvalget.

Ebbe oplyste at der skal være møde i trafikudvalget om kort tid. Jens Otto og Ebbe er med fra grundejerforeningen.

Der vil blive drøftet hastighedsforhold på forskellige vejtyper, skiltning, to-1 striber, oversigtsforhold ved udkørsler m.m.

Husudvalg.

Ebbe takkede Knud Hansen for godt arbejde med maling og også god rengøring af kontoret. Knud Hansen rejste spørgsmålet om indkøb af div. Inventar, reolsystem, brochurehylder, og varmepumpe.

Ebbe oplyste at varmepumpe opsættes i næste uge.

Det aftaltes at husudvalget udarbejder en ønskeliste, som så behandles og træffes beslutning om på næste møde. Knud Hansen og Almar Møller udarbejder listen.

Punkt 9.

Digelag v.Per Kamper Hansen.

Oplyste at han blev genvalgt til digelagets bestyrelse uden modkandidater. Der har ikke været møder siden juli.

Punkt 10.

Eventuelt.

Intet under dette punkt.

Næste møde er den 14. januar kl. 18.

Finn A.