Bestyrelses referat 08.09.2016

Visninger: 1727

Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 8. september 2016.

Referat

Afbud fra Helene Gade Brøndum og Margit S.P.

Dagsordenen

Godkendt og fulgt.


Punkt.1.

Til ordstyrer valgtes Per Kamper Hansen


Punkt 2.

Konstituering af bestyrelsen.

Efter en indledende drøftelse af posterne konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.

Formand Ebbe Edvardsen

Kasserer Per Kamper Hansen

Vejformand Jens Otto Olsen

Tilsynsformand Steen Pedersen

Tilsyn med hegn og rabatter Søren Thomsen

Sekretær Finn Andersen

Næstformand Anders Jalkiewicz


Punkt 3.

Evaluering af generalforsamlingen

Enighed om at det var en rigtig god generalforsamling, god stemning og god dirigent. Der manglede måske noget debat om enkelte indlæg fra salen, som kom til at stå uimodsagt.

Der var praktiske tidsmæssige problemer i forhold til kaffepausens afholdelse. Der mangler tid til at kunne have temadrøftelser eller andre inviterede til at holde indlæg.

Efter en drøftelse var der enighed om, at næste generalforsamling starter kl. 9.00. Der holdes pause efter beretningerne, i ca. 20 min.– og debatten tages efter pausen. Der arbejdes på at få et relevant tema til orientering eller drøftelse. Generalforsamlingen skal kunne slutte senest kl. 12.

Referatet fra generalforsamlingen godkendtes.

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. juni 2016 godkendtes med de af Knud Hansen indsendte bemærkninger under evt. Citat:

”Tak for referatet. Du mangler at referere til bommen på Riddersporevej, som jeg omtalte under eventuelt. Jeg udtalte, at jeg var meget imod bomme og vejbump, da jeg mener, at det ikke hjælper noget som helst rent fartmæssigt, men kun generer dem som færdes i området hele tiden, og i øvrigt har været til fare for menneskeliv. Det vil jeg gerne have tilført referatet.”

Dette være hermed gjort.

Ebbe E. gjorde herefter opmærksom på at bommen på Riddersporevej er kommet for at blive. Der er indgået et forlig herom.

Referatet underskrives på næste møde.

Forretningsordenen godkendtes uden ændringer.


Punkt 4.

Orientering fra formanden.

Oplyste at der skal være møde den 21. september om dannelse af et lokalråd i Væggerløse(4873), som så tilsyneladende også vil skulle dække Marielyst. Det er et møde hvor der skal drøftes og vedtages vedtægter.

Det er ikke i Marielysts interesse at være underlagt et lokalråd dér, vi bør have vores eget. Der er i øvrigt et postnr. 4875 ledigt, og der bor flere mennesker i Marielyst. Ebbe og Anders J. deltager i mødet.

Oplyste at kommunen har penge i overskud til bl.a. trafik og veje. Kan evt. anvendes til at etablerer grus cykelsti til Sildestrup. Vi foreslår også at der kan etableres flere 2-1 striber relevante steder.

Svingelvej påbud om fjernelse stolper og trådhegn der indsnævrer vejen mod stranden de sidste 15 meter. Der er fra kommunen givet en frist til fjernelse inden den 26. september 2016. Begrundelsen er bl.a. at vejen skal have samme bredde som ved starten oppe ved Bøtøvej, og at vejen skal kunne bruges som redningsvej.

Oplyste at der er udsendt en ”påbuds” – varslingsskrivelse til beboere langs Bøtøvej, BøtøRingvejog Sortevej, om at beskære beplantning i rabat og skel, da det mange steder er til fare fortrafiksikkerheden.Der henvises til grundejernes forpligtelse til at sikre at beplantning ikke vokser udover skel til gene for naboer – læs her vejene. Klippeskitse/vejledning er medsendt.

Hvis der ikke er fortaget fornøden klipning inden 1. november, vil kommunen sørge for klipning med en såkaldt ”hegnsklipper”, hvilket ikke er det mest skånsomme, da det ikke er en sav, men grene og buske bliver slået og flået i stykker.

Forhåbentlig vil det få de berørte grundejere til selv hurtigt at få bragt tingene i orden.

Ebbe vil forsøge at få kommunen til at bruge samme procedurer på alle de kommunale tværveje, idet der rigtig mange steder er tilsvarende problemer.

Vandundersøgelse.

I forlængelse af den megen debat om overfladevandsproblemer, har kommunen udsendt et spørgeskema til alle Marielyst Grundejerforenings medlemmer. Det er et godt initiativ, og skal formentlig danne grundlag for kommunens kommende oplæg til hvad og hvor man vil/kan sætte ind, og til brug for et kommende borgermøde.

Det har ikke været helt let for alle at åbne den medsendte fil, og Ebbe har måttet sende den i åbnet form til ca. 60 grundejere, der ikke har kunnet åbne den.

Der er ligeledes lagt en fil på vores hjemmeside hvor man kan besvare det spørgeskema som Guldborgsund kommune har udsendt.

Ebbe oplyste at han havde fået et gammelt referat fra et fællesmøde med Strandgrundejerforeningerne og kommunen i 1996. Her er det tilkendegivet, at der er hensat midler til etablering af overfladeafvandingssystemer og etablering af stikbrønde og sandfang, for hver 2 grund. I 1996 blev dette etableret på Stolt Henriksvej, Wiesesminde Nord og i området ved Rødegvej. Dette dokumenterer at det er kommunen der har finansieret afvandingen i disse områder.

Bump på Ligustervej – 2 stk. – er vedtaget etableret på Generalforsamlingen, og sker i år.

Perlegrus som forsøg på enkelte stikveje skal også igangsættes.

Vejformanden arbejder videre med disse beslutninger.

Klage over ejendomsskatter blev drøftet på generalforsamlingen. Med udgangspunkt i debatten, kunne MG på hjemmesiden lægge en vejledning/skema til hvordan dette kan ske. Der findes måske en formular i kommunen. Per Kamper Hansen arbejder videre med sagen.

Medlemsliste over medlemmerne i MG 2016. Ebbe foreviste eksempel på hvad man kan trække ud af systemet for eksempel hvilke kommuner og lande sommerhusejerne kommer fra ,og meget andet.

Ebbe arbejder videre med oversigten, der kan anvendes til flere ting. Bl.a. kan man se hvor mange der har bopælskommune i Guldborgsund kommune langt over 1000 sommerhusejere.

Søren Thomsen, Jens Otto Olsen, og Steen Pedersen får tilsendt en medlemsliste idet de ofte har brug for at finde frem til grundejere. Ebbe følger op.


Punkt 5.

Regnskab og budget v. Per Kamper Hansen Bilag var udsendt. Kort gennemgang. Ser fornuftigt ud. Ingen spørgsmål.

Der vil komme lidt flere vejudgifter bl.a. p.g.af de nye bump og forsøg med perlegrus.


Punkt 6.

Veje v. Jens Otto Olsen.

Vejene har holdt rigtig flot i år. Først nu er de så småt begyndt at støve lidt. Det gør vi ikke noget ved nu så sendt på sæsonen.

Jens Otto følger op på de 2 vedtagne vejbump, hvor skal de placeres og hvilke type vejbump det skal være.

Følger også op på perlegrus på nogle stikveje, og hvad det evt. vil kræve af underlaget. Kan det gøres på knust asfalt, eller skal der grus på.

Efterlyste en mulighed for at der på hjemmesiden kunne være et kort over hvor vejlaugene er.  God ide.

Ebbe undersøger muligheden. Fremviste et korteksempel. Evt. kan vi starte med at oplyse hvilke veje der hører under de enkelte vejlaug. Ebbe følger op.

Jens Otto oplyste at han har bedt om at 40 km. Begrænsning i hele området på ny tages op med kommunen på næste møde.


Punkt 7.

Tilsyn v. Ebbe Intet p.t.


Punkt 8.

Hegn og rabatter v. Søren Thomsen

Oplyste at der p.t. er gang i 7 sager. Det ser ud til at give gode resultater at køre rundt til grundejerne og tale med dem. Søren får tilsendt en medlemsliste.


Punkt 9.

Digelaget og STEF v. Per K. Hansen.

Orienterede kort om digelaget.

Vedr. STEFoplystes at Destinationsforeningen er nedlagt, og at STEF overtager turistinformationen i Marielyst.

 

Punkt 10

Udvalg.

Følgende udvalg blev aftalt:

Hus udvalg v/Knud Hansen.

 Vedr. malerarbejde og datoforslag, indkalder KH. senere.

Trafikudvalg V/Jens Otto og Ebbe.

Helhedsplanudvalg V/Ebbe og Anders.


Punkt 11.

Eventuelt og næste mødedatoer.

Intet under eventuelt.

Næste mødedatoer er tirsdag den 1. november kl. 18.00 Vært Søren

Åbent hus lørdag den 1. oktober 2016 – Søren


lørdag den 5. november 2016 Finn.

Finn A.