Bestyrelses referat 10.03.2016

Visninger: 1873

Referat af Marielyst grundejerforenings bestyrelsesmøde den 10. marts 2016.

Afbud fra Per Kamper Hansen.

Dagsordenen blev godkendt og fulgt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Anders Jalkiewicz


Punkt 2.

Referart af mødet den 14. januar 2016. Efter en kort drøftelse af de mails, der har været, blev referatet godkendt i den form det er udsendt. Og underskrevet.


Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Der har været afholdt møde i Turist og erhvervsforeningen.  Almar Møller og Ebbe Edvardsen deltog og orienterede fra mødet.

Problematikken om supermarkeds kæder på Marielyst blev drøftet. Flere kæder har været interesseret.

”A lidl walk”, læs Lidl supermarked/varehus, er meget interesseret i at etablere sig i Marielyst. Og de har kig på arealet ved rundkørslen.

Turist og erhvervsforeningen, Marielyst Grundejerforening og Facaderådet har haft kontakt til ejendomsudvikleren der arbejder for Lidl, for bl.a. andet at drøfte om lokalområdet ønsker et sådant varehus.

Resultatet er et åbent brev til Kommunen, hvori man gør opmærksom på at det er væsentligt at kommunen ser positivt på sådanne henvendelser, da det er vigtigt for området, da et sådant 20-30 mil. Kr.s udviklingsprojekt bl.a. vil skabe vækst og arbejdspladser til området.

Bestyrelsen drøftede kort sagen.  Grundejerforeningen ser positivt på projektet, men er i princippet neutral i forhold til hvilke kæder der måtte være tale om.

Omkring organiseringen af arbejdet i Turist og erhvervsforeningen så Ebbe Edvardsen gerne man delte det op i en Erhvervs gren og turistgren. Almar Møller gav udtryk for at det er ret uklart hvem der tegner turistarbejdet i vores område, arbejder med hvad, og er initiativtager til hvad. Almar Møller vil forsøger at få klaring herpå.

Turistinformationen er nu placeret på Torvet ved bageren, og bliver indviet på søndag den 13. marts. Desværre klæder den ikke torvet. Der vil være info standere flere steder i området. Informationen vil være åben periodevis henover sæsonen.

Wi fi projektet i Marielyst er fortsat til diskussion. Projektet er ikke endeligt klar endnu.

Internetdækning på Marielyst er fortsat en aktuel sag.

You see har forespurgt Ebbe Edvardsen om dækningsmulighederne i området. De er langt fra tilfredsstillende.  Der er fortsat et stort udækket område fra omkring Lupinvej og ud mod skoven. Spændene hvad de mon har af planer for at sikre en bedre dækning. Marielyst Grundejerforening kan ikke indgå yderligere i denne problemstilling.

Vedr. Pieren, er den fortsat aktuel, men nok først om 5 – 7 år.

Almar Møller oplyste at helhedsplangruppen ikke er nedlagt, og det forventes at der meget snart indkaldes til møde.

Ebbe Edvardsen oplyste at Fakta lukker.

Fonden for teknologirådet har været på besøg for at drøfte evt. problem med indsivning af saltvand i vore drikke og grundvand. De har talt med flere i området også vandværket.

Oplyste at Wiesesmindeudstykningens vejlaug afholder generalforsamling 17. april 2016.

Bustransportproblematikken – bl. andet ud til Skoven fortsat er aktuel. Der har været mange møder. Lige nu ser det ud til at det bliver linje 741 der skal betjene ruten. Shuttle bus idéen er droppet. Der udarbejdes pt. en ruteplan.

Der er p.t. 225 grundejere der ikke er medlem af Marielyst Grunejerforening. Det aftaltes at der igen, efter et par års pause, udsendes et såkaldt rekrutteringsbrev til disse. Per Kamper Hansen er tovholder.

En grundejer har meddelt ved huskøb, at man ikke vil være medlem af grundejerforeningen, da man er med i et vejlaug. Det er lidt problematisk.

I Wiesesmindeudstykningens vejlaug er 83 % af grundejerne både medlem af Marielyst Grundejerforening og vejlauget.  Vejlaug er et supplement til brug alene til vejvedligeholdelsen af det aktuelle område.

Hjemmesiden. Ebbe Edvardsen beder om bestyrelsens ideer til evt. forbedring af vores hjemmeside. Prøv at se Turist og erhvervsforeningens, og om vi kan inspireres af den til forbedringer. Tag ideer med til næste møde.

Skovlyst vejlaug er Tinglyste medlemmer. Og de er også tinglyste medlemmer af deres vejlaug.  Det er lidt problematisk. De har rettet henvendelse til formanden da de har problemer. Vil gerne have en repræsentant ind i Marielyst Grundejerforenings bestyrelse. Må i givet fald stille op på generalforsamlingen og forsøge. De har asfaltveje der er meget dyre at vedligeholde, og de betaler et højt kontingent til vejlauget.

Der har været et spørgsmål om hvem der har pligt til at vedligeholde underlaget på stisystemerne. Er det Marielyst Grundejerforening eller det Vejlaug.

Vejlauget har vedligeholdelsespligten vedr. vej og sti. Klipning /beskæring er grundejerens ansvar, og dermed Marielyst Grundejerforening.

Overfladevand. Vi har fået svar fra advokat. Udsendt til bestyrelsen. Kommunen har svaret vores advokat, at det er forsyningsselskabet der ejer og vedligeholder nuværende dræn, og at der ikke vil ske en udvidelse af de drænede områder. Kun de to seneste udstykninger ved Blommestien og Skovlyst- udstykningen(kartoffelvejene) ejes af grundejerne, og dræn ejes og drives af deres grundejerforening.

Bestyrelse havde en indgående drøftelse af problemet med overfladevandet, som 25 % af vores medlemmer har givet udtryk for at have, og som volder store problemer for mange. Marielyst Grundejerforening er fortsat af den opfattelse at et offentligt pumpelag er den bedste løsningsmulighed.

Nu da det er afklaret, at det er forsyningsselskabet, der ejer drænene, og at det er kommunen der har finansieret disse ved anlæggelsen, og har overdraget dem til forsyningsselskabet, bør det være muligt at få kommunen til at reagerer, da det er fastslået at forsyningen ikke kan og vil.

Det er nu et politisk anliggende, og vi må holde et møde med kommunen om, hvordan vi kommer videre.

Det vil være helt uoverskueligt hvis det ender op i at man skal lave små private /frivillige pumpelag, og enkelt veje må slår sig sammen for at få vandet væk.

Det besluttedes, at formanden igen retter henvendelse til kommunen og får fastsat et møde om den videre proces. Det skal være med de øverst ansvarlige politikere. Den politiske top.

Der har allerede været en henvendelse fra 2 veje om at danne et pumpelag. Ebbe Edvardsen citerede fra et brev der er sendt til disse. Ebbe vil udsende kopi til bestyrelsen. Ebbe har tilbudt dem at bistå dem i den videre proces.

Ebbe fremviste et kort over drænplaceringerne i området. Vil forsøge at få et kort med tydeligerer placering af hoveddræn.

Formand/bestyrelsens emner.

Vi må konstatere, at de to tidligere foreslåede kandidater har trukket sig.  Det besluttedes, at vi bruger endnu en måned på at forsøge at finde en egnet formandskandidat. Skal afklares på næste møde.

Generalforsamling 7. august 2016.

Oplæg til Indkaldelse, dagsorden og valg blev gennemgået, og drøftet. Udsendes til bestyrelsen når det er klar.


Punkt 4.

Regnskab og budget v. Margit Suhr Pedersen

Regnskabet pr. 15 februar ser fint  ud. Der mangler endnu et par udgifter, herunder tilskud til vejlaug, der skal udbetales senest 31 marts 2016. Jens Otto Olsen sender beløbene til Margit, der sørger for udbetaling. Tilskud beregnes efter sædvanlige principper.

Punkt 5.

Veje v/ jens Otto Olsen.

Jens Otto orienterede om status på vejvedligeholdelsen og henvendelser fra medlemmer.  Vi har haft dårlige veje denne vinter p.g.af den megen regn vi har fået. Har efter aftale med Ringsing fået udlagt ekstra vejmateriale på en række veje. Der er kørt 146 tons knust asfalt ud – uden beregning, og der bliver kørt mere ud i de kommende uger. Det er nødreparationer.

Omtalte en konkret sag hvor vandet fra vejen skal ledes væk, og hvor rabatten er for høj. Rabatten skal udjævnes for at dette kan ske. Grundejeren var ikke begejstret, men det er nødvendigt.

Forårets renovering skal være færdig inden udgangen af april måned. I år vil der kun blive fræset ved forårsrenoveringen, og der iblandes støvbinder samtidig med påfyldning af vejmaterialer, da det vil give en meget hård overflade. Der fræses ikke til efteråret.

Oplyste at når der kommer klage fra et medlem tager han altid kontakt til pågældende i løbet af et par uger.

Vedr. tilskud til vejlaug, sender Jens Otto beløbene til Margit, til udsendelse senest 31.3.2016. Beregningsgrundlaget er som hidtil, 75 % af det beløb MG har brugt til vejvedligeholdelse, fordelt til vejlaugene efter vejlængde. Jens Otto fik udleveret oversigtspapir over vejlaug og vejlængder fra sidste år.

Punkt 6.

Tilsyn V. Ebbe Edvardsen.

Tilsynet har fungeret godt.  Det er utrolig mange udhusdøre der ikke låses. Tilsynet slutter nu for denne sæson.

Punkt 7.

Hegn og rabatter v/søren Thomsen.

Der har ikke været gang i området i vinterperioden, men det kan forventes at der i foråret nok skal beskæres en del steder.

Kommunens beskæringsfolder er grundlaget.  Den har tidligere været udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Proceduren vil være som besluttet sidste år.

Punkt 8.

Husudvalg.

Orientering fra udvalg.

Knud Hansen og Almar Møller. Oplyste at der er indkøbt diverse køkkenredskaber, opsat billeder i lokalet, og anskaffet nøgler til plankeværksdør. Der vil blive malet vægge indvendigt og indgangstrappen får træbeskyttelse.

Ebbe har opsat en 50 tommer skærm, som blev demonstreret.

Trafikudvalg.

Jens Otto og Ebbe Oplyste at der er mangel på relevant skiltning i området, så turister kan finde rundt. Der bør skiltes, så man kan finde de forskellige faciliteter , f.eks. stranden, legepladser, hundeskoven m.m.

Punkt 9.

Eventuelt.

Næste møde er ændret til tirsdag den 19. april 2016 kl. 18. Søren er vært.

Finn A.