Bestyrelses referat 11.01.2018

Visninger: 1341

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde torsdag den. 11. januar 2018.

Afbud fra Per Kamper Hansen og Steen Pedersen.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Søren Th.

Punkt 2.

Referat fra bestyrelsesmødet 30. november 2017 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Oplyste at et firma har rettet henvendelse med et tilbud om at udføre hustilsyn. Vi ønsker ikke at skifte. Vi er tilfredse med det nuværende hustilsyn.

Oplyste at der fortsat arbejdes på en løsning af busproblemerne på Marielyst i BUS gruppen. Der arbejdes på forslag til kommunen om at etablerer en Shutlebus ordning. En turistordning fra Marielyst torv til Gedser og retur, og en generel ordning der skal afløse bus 742´s rute. Der sigtes mod timedrift i sommermånederne, og i vintermånederne en tilpasset køreplan til behovet. Der vil fmtl. først ske noget i 2019.

Facaderådet har, mod forventning, ikke afholdt borgermøde om valg af repræsentanter til rådet. Det er uforståeligt, at man ikke overholder de vedtægter der ligger for facaderådet omkring denne demokratiske proces, som er forskrevet. Uagtet dette er MG ´s repræsentant fortsat Tom Ahlqvist.

Opstilling af formandskandidat til posten som formand i MG.

Ebbe indledte punktet. Har haft en snak med Eigil. Det er vigtigt at vi hurtigt træffer en beslutning om en kandidat. Eigil P. har velvilligt stillet sig til rådighed, selv om han tidligere har påpeget at det burde være en af de mere rutinerede i bestyrelsen, der bød ind på denne post.

Eigil oplyste, at han gerne vil have en hurtig afklaring, da hvis vi opstiller ham, skal han i gang med at sætte sig ind i rigtig mange ting hurtigst muligt.

Der var herefter en drøftelse af problematikken. Herunder at det kunne være en stor mundfuld for et helt nyt bestyrelsesmedlem. Eigil oplyste på opfordring herefter kort om sin baggrund og erfaringer for at tilbyde sig, bl.a. erfaring fra tidligere bestyrelsesposter og formandskaber i andre foreninger. Der var flere der tilkendegav opbakning til Eigils kandidatur.

Under drøftelserne nævnte AJ også Per K.H. som en mulighed, og at han var rutineret, og havde godt kendskab til kontakter i kommunen og øvrige samarbejdspartnere. Havde en opfattelse af, at han var interesseret. Nævnte at det måske kunne være en mulighed at kombinere en arbejdsdeling mellem Eigil og Per. ( formand / næstformand eller omvendt).

FA tilkendegav, at PKH ikke tilkendegav interesse for posten på sidste bestyrelsesmøde, da vi alle blev spurgt. Per K.H. er endvidere bortrejst til udlandet 4 måneder om året, hvilket ikke synes foreneligt med at være formand, men måske nok for en næstformand. Er enig I at Per er en vigtig og rutineret mand at have i bestyrelsen. Vi mangler at høre fra Per.

Da der nu er bragt 2 navne i spil, og da bestyrelsen ikke er fuldtallig, må beslutningen afvendte næste møde.

Ebbe oplyste at PKH er kort hjemme den 27. januar, og han tilbød at tage en snak med ham, og bede ham tilkendegive sig overfor bestyrelsen. Det blev beslutningen.

Eigil P. tilkendegav på forespørgsel, at han uanset udfaldet af kandidatvalg, fortsat vil arbejde for bestyrelsen og MG.

Fremtidige indsatsområder for MG.

Ebbe gennemgik listen punkt for punkt, og udsender en opdateret oversigt med referatet.

Oplyste bl.a, at der er fremsendt brev til Guldborgsund kommune den 5. dec. 2017 om ændring af postnummer.

Der er kommet et link på hjemmesiden omkring Bøtøskoven.

Vedr. hjemmesiden. FA tilkendegav at det ofte er svært at få hjemmesiden til at fungere.

Bl. a. har han ikke kunne finde vejvedligeholdelsesstrategien. EE. Tjekker hjemmesiden.

Vedr. udarbejdelse af et adgangssystem til generalforsamlingen, er arbejdet i fuld gang. Blev kort vendt. Vedr. elektroniske kort, er det en smart ide, men kan være meget bekostelig og arbejdskrævende. Bortkomne kort, glemte kort osv. Det vigtigste er, at vi på en meget enkel måde kan sikre, at der kun kommer en stemmeberettiget ind til generalforsamlingen pr. parcel. Gruppen fremlægger forslag, når de er klar. Det skal være inden indkaldelse til generalforsamling udsendes.

Vedr. vedtægtsændringer afventes et ændret - forståeligt – udkast til ændring af § 3. fra advokaten. Vil være klar på næste møde.

Sidste års vedtagne ændring af § 4, indarbejdes i vedtægterne, som medsendes på alm. kopipapir med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtægtsforslaget til § 3 medsendes også.

Afløser på formandsposten. Afventer næste bestyrelsesmøde. Se ovenfor.

Nabohjælp. En god ide, men nok svær at systematisere i et sommerhusområde. Overvejes.

Punkt 4.

Regnskab og budget. v/ MSP.

Gennemgik kort regnskabet pr. 31.12.2017.. Ser fornuftigt ud. Der er overskud. Formue pt. godt 1 mill. Kr.

Punkt 5.

Veje v/ ved Vejformand Anders J.

Oplyste at vejene er meget dårlige p.t. Skyldes primært det voldsomt våde vejr. Der er desværre rekord megen nedbør, der umuliggør vejrenovering på tilfredsstillende vis. Har sammen med EE været på vejbesigtigelse i denne uge. Har spottet flere områder hvor der er ekstremt meget vand.

Fremviste billeder af Gråpilevej - en asfaltvej- hvor der er klart vand på en meget stor vejstrækning. Det er nødvendigt at sikre en afvanding nu. Der er 4 – 6 vejbrønde i rabatten, der bør renses af forsyningen, da det er deres ansvar. Det blev besluttet, at når det er sket, så sørger MG for at der etableres vejdræn.

Bestyrelsen drøftede den alvorlige situation med det megen vand. Det er begrænset hvad vi kan gøre. Rensning af dræn er forsyningens opgave. Vi kan ikke sikre alle veje mod oversvømmelse. De aftaltes at Vejformand laver et overblik over de 5 alvorligste oversvømmede vejarealer, og en prioritering af evt. indsatser.

Et medlem har klaget over ikke at kunne cykle i mørke på Ligustervej bl.a. p.g.af huller. Det er desværre ikke noget MG. Kan sikre ikke vil være et problem.

Vedr. generalforsamlingens krav om at lave en renoveringsplan for vore veje, har Jens Otto O. udarbejdet en oversigt over hvordan vi gør. Den skulle ligge på hjemmesiden. FA oplyste at han haft svært ved at finde frem til den. EE tjekker hjemmesiden.

Punkt 6.

Tilsyn .v/ Steen P. Tilsynet kører. Intet nyt.

Punkt 7.

Hegn og Rabatter. V/ Søren TH.

ST oplyste at der er gang i et par sager. Der er langsom reaktionstid, men flere af de tilskrevne er i gang med at beskære.

MSP henstillede at man ikke lægger breve om beskæring i postkasserne, men tilskriver grundejerne på hjemmeadressen. Aftalt, og er også sket .

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalg. Intet nyt.

Trafikudvalg. Hastighedsnedsættelse til 50 km. i timen er den 20. december 2017 afslået af kommunens trafiksikkerhedsudvalg.. EE har tilskrevet km. om at vi ikke er enige heri, og om hvortil der kan ankes.

Følgegruppen Bøtøskoven.

Eigil orienterede kort om status. Der er rigtig mange besøgende. Der er ved at opstå parkeringsproblemer på parkeringspladsen ved skoven, på grund af den store søgning. Det bør vel give anledning til, at km. Kan se det rimelige i at få anlagt cykelsti til skoven hurtigst muligt.

Punkt 9.

Digelauget v/ Per K.H.

Intet nyt. EE oplyste at uanset at Digelauget har anket kommunens nye regulativ, hvorefter man må cykle på diget, har dette ikke opsættende virkning. Man må godt cykle på diget nu.

Punkt 10.

Eventuelt.

Vagt i foreningshuset:

Ændrede datoer

Det er den første lørdag i hver måned.

Lørdag den 3. februar – Søren Th.

Lørdag den 3. marts – Finn A.

Lørdag den 7. april- Eigil

Lørdag den 5. maj – Margit.

Lørdag den 2. juni – Eigil

Lørdag den 7. juli – Steen

Lørdag den 4. august – Ebbe

Ebbe E. oplyste at der er 894 helårsparceller i Marielyst, og der heraf er 499 i Marielyst Grundejerforenings område.

Næste møde er torsdag den torsdag den 1. marts 2018 – Eigil er vært.

Finn A.