Referat bestyrelsesmøde 13. april 2019

Visninger: 1327

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen(FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Kristian Larsen (CKL), John Olesen (JO), Kennet Rasmussen (KR), 

Fraværende: Per Kamper (PKH – med afbud)

Mødereferat: Referatet fra mødet den 10. marts 2019 blev godkendt.

Nyt fra formanden: MGF siger nej tak til et tilbud fra Falck Alarm om at modtage honorar for at henvise kunder til Falck. MGF bedømmer et udkast til en køreplan i en testperiode på fem uger i sommerperioden for busdrift mellem Marielyst og Gedser som god. Ellers ingen kommentarer til projektet.

Generalforsamling - udsendelser: Invitation til generalforsamlingen den 4. august 2019 inkl. regnskab og budget samt kontingentopkrævning gennemgået og godkendt. Ved samme lejlighed medsendes invitation til info-dag om vejvedligeholdelse den 1. juni samt opfordring til medlemmerne om at aflevere deres e-mailadresser. Med udsendelse følger også bestyrelsens to forslag til behandling på generalforsamlingen:

(1)    Nedsættelse af hastigheden for alle veje i området med undtagelse af Marielyst Strandvej, Bøtøvej og Bøtø Ringvej fra 50 km/t til 30 km/t

(2)    En vedtægtsændring, der betyder, at den ordinære generalforsamling flyttes fra første søndag i august til inden udgangen af maj.

Vejteam orienterer: Vejteamet gennemgik tilbud fra de forskellige entreprenører om vejvedligeholdelse og vejkonvertering over en 5-årig periode, og konkluderede, at Døjlergård v/Ringsing havde afgivet det tilbud, der økonomisk, indholdsmæssigt og operationelt passer bedste til MGF. Bestyrelsen godkendte Døjlergård som foreningens vejentreprenør. Der arbejdes nu videre med en præsentation af projektet på en info-dag den 1. juni.  Udformning af kontrakt med Døjlergård arbejdes der videre med til næste møde.

Foreningens økonomi /balance/ budget: Det reviderede årsregnskab blev underskrevet af bestyrelsen.

Foreningens forsikringer: MGF har indgået aftale med TopDanmark om overtagelse af foreningens forsikringer. Fra den 1. juli overtages dækning for foreningshuset og fra den 1. januar 2020 overtages de resterende forsikringer.

Høringssvar til lokalplan 188: Lokalplan med udstykning af 14 nye sommerhusgrunde i Ballerup Kommunes feriekoloni på Bøtøvej er sendt i høring. De nye grundejere får udkørsel til Skovfyrvej, som ligger i vejlauget Wiesesminde-udstykningens område. MGF understøtter i sit høringssvar til Guldborgsund Kommune vejlaugets ønske om, at de 14 nye grundejere skal betale for vejvedligeholdelse til vejlauget eller til MGF.

Møde i Facaderådet: Rapport fra mødet den 19. marts ikke behandlet.

4875 Marielyst-sagen: Guldborgsund Kommune har godkendt, at Marielyst kan skifte postnummer fra 4873 til et selvstændigt postnummer 4875. Kommunen har ansøgt PostNord om ændringen, men i februar 2019 afviste PostNord ønsket om et selvstændigt postnummer. Sagen forfølges.

 

Hustilsynet arbejder: Hustilsynet har afsluttet sin sidste runde i denne sæson med tilsyn af huse. Endelig rapport viser, at der er over den samlede fem måneders periode er indberettet 61 episoder – alt overvejende er der tale om ulåste døre og åbne vinduer.

 

Medlemmerne mener: MGF har fået en del henvendelser fra medlemmer som opfølgning på det seneste nyhedsbrev, der får positive kommentarer med på vejen. Flere medlemmer (skønsmæssigt 25) udtrykker bekymring over, at ikke alle medlemmer modtager nyhedsbrevet. Svaret til disse er, at dem, som ikke modtager nyhedsbrevet, ikke får mindre information end tidligere. Ligeledes kan de afhente et eksemplar af nyhedsbrevet i foreningshuset.

 

Kommunikation: Skriftlig invitation til generalforsamlingen den 4. august samt til info-dag om vejvedligeholdelse den 1. juni udsendes via brev. Opdatering af hjemmesiden løbende.

Nye bestyrelsesmøder: Den 05. maj kl. 10:00 – 13:00

Vagter i foreningshus: Den 4. maj/JO. 

 

Eventuelt: Møde i følgegruppen for Bøtøskoven den 25. april 2019.