Referat af bestyrelsesmøde 05.05.2019

Visninger: 112

Referat af møde i bestyrelsen den 05. maj 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen(FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Kennet Rasmussen (KR),

Fraværende: Per Kamper Hansen (PKH), Carsten Kristian Larsen (CKL) – begge med afbud.

 

Mødereferat: Referat fra møde den 13. april 2019 godkendt.

Nyt fra formanden: Positiv tilbagemelding fra generalforsamling i Wiesesminde-udstykningens Vejlaug (28.04.) Den nye fordelingsmekanisme for tilskud til vejlaug blev anerkendt som fair og klar.

Et forslag fra et medlem om mægling vedr. kasserersagen ikke aktuelt, da situationen ifølge bestyrelsen ikke egner sig til mægling.

MGs høringssvar til lokalplan 188 med krav om deltagelse i vejvedligeholdelse for de nye sommerhusparceller på Ballerup Kommunes feriekoloni indgår i videre politisk behandling af sagen.

John Stævngaard deltager i Skovlyst Vejlaugs generalforsamling den 15.06. kl.10:00.

Bestyrelsen gav input til Ole Jensen, der deltager i Guldborgsund Kommunes møde om busplaner på Marielyst.

Generalforsamling: Invitationen til MGs generalforsamling den 4. august 2019 er nu udsendt. Højskolen Marielyst er bestilt. Ole Jensen, John Olesen og Bjarne Thurø fungerer som adgangskontrollanter – og stempling af invitationer og stemmesedler. Stemmetællere udpeges i salen. Henrik Larsen, tidligere års dirigent ved generalforsamlinger, anmodes af Flemming J. Mikkelsen om at påtage sig dette erhverv igen i år. Kennet Rasmussen udarbejder ’drejebog’ for afvikling af generalforsamlinger.

Vejteam: Udkast til den 5-årige plan for konvertering af grusvejene og reparation af asfaltvejene blev kort gennemgået. Den udpegede vejentreprenør Jens Ringsing præsenterede teknik og praktisk erfaring med arbejdet på vejene, og han fortalte, hvordan han vil gribe den nye opgave med konvertering af veje an. Plan for infomøde den 1. juni om den nye vejplan blev fastlagt. Kontrakt er under udarbejdelse og forventes underskrevet efter informationsmødet.

Foreningens økonomi /balance/ budget: Ingen økonomirapport på dette møde.

Spørgsmål til teknisk direktør: Den 10. maj har MG sammen med de øvrige grundejerforeninger i området møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør. Brainstorming om, hvad MG ønsker at diskutere/spørge om. Følgende blev aftalt: Generel hastighed, uautoriserede skilte på Marielyst, fælles vandafledningsplan, postnummer 4875 Marielyst-sagen.

Nye e-mailadresser: MG har modtaget op imod 500 nye mailadresser som følge af vores kampagne. MG har nu ca. 2.000 e-mailadresser og mangler ca. 700.

 

Møde i Facaderådet: Et bestyrelsesmøde holdt, hvor John Stævngaard, MG, har deltaget. Nye medlemmer i bestyrelsen budt velkommen. Årets buket fra Facaderådet skal uddeles til den butik, der har gjort det mest positive for facaderne. Næste møde den 2. juni.

Møde i udvalget for Bøtøskoven: Møde afholdt den 25. april. Intet referat endnu. Næste møde den 3. september.

 

Medlemmerne mener: MG har fået en del positive henvendelser fra medlemmer som opfølgning på udsendelse af invitation til generalforsamlingen den 4. august.

 

Kommunikation: Hjemmesiden opdateres efter mødet med mødereferat. Analyse af at mails evt. ryger i spamfilter. Ikke relevant stof til et nyhedsbrev. Ingen aktuelle ting til ekstern presse.

 

Bestyrelsesmøder:

ü  Den 01. juni kl. 10:00 – 12:00 (Infomøde om veje på højskolen)

ü  Den 01. juni kl. 12:00 – 14:00.

ü  Den 23. juni kl. 10:00 – 12:00.

Vagter i foreningshus:

  • ü Den 01. juni kl. 10:00 – 11:30 (Kennet Rasmussen)

 

Eventuelt:

  • ü Intet nyt i postnummer 4875 Marielyst-sagen

 

                                                                                                                                                                                                                               

Således vedtaget den 05. maj 2019

Karsten Meier

Flemming J. Mikkelsen