Bestyrelses referat 14.01.2016

Visninger: 1872

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 14. januar 2016.

Afbud fra Steen Pedersen.

Dagsordenen blev godkendt og fulgt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Almar Møller.

Punkt 2.

Referat af mødet 5. november 2015 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Ebbe oplyste at problemerne med bustransport på Marielyst (bus 742) fortsat drøftes. Der har været flere muligheder i spil. Den 28. januar skal der være møde med kommune og Movia om endelig ruteplanlægning, herunder brug af Schuttel busser i sommerperioden, med hurtigere kørefrekvens.

Juletræstænding den 28. november på Marielyst Torv blev desværre lidt skuffende pga. for ringe belysning på juletræ m.m. Blev dog klaret ved sponsorat af Oldfruen og Marielyst Grundejerforening.

Der skal være møde med turist og erhvervsforeningen den 25. januar, om bl.a. erfaringer der kan trække flere tyske turister til Marielyst. Almar Møller og Ebbe Edvardsen deltager.

MG´s hjemmeside besøges af rigtig mange. Der har været ca. 4000 opslag siden december 2015. Den seneste uge ca. 300 pr. dag. I 2015 ca. 80.000 opslag.

Kan vi gøre hjemmesiden bedre og enklere? Blev kort drøftet. Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer om at finde rundt. Hvis man har ideer til ændringer så skal de hurtigt til Ebbe. Der skal på sigt findes en hjemmeside/ It ansvarlig. Dette drøftedes. Enighed om at vi fortsætter nuværende ordning med professionel hjælp til hjemmesiden. Det fungerer godt og det er en billig og god investering.

Overfladevand.  Der har været megen presseomtale af de store vandproblemer som mange har i forbindelse med den megen regn. Henvendelse fra borger til kommunen er besvaret – meget arrogant – af kommunen. ”klar dig selv” – er hovedindholdet i svaret. MG har tilskrevet kommunen med opbakning til ramte medlemmer. Kommunen bør tage fat på problemet med at skabe dræningstilslutningsmuligheder for alle grundejere, på samme vilkår som de andre grundejerforeninger har fået.

Mange grundejere tror fejlagtigt, at de selv har betalt for dræningstilslutningsmuligheden, men det er ikke tilfældet. Det man selv har betalt for er at få etableret dræn omkring sit hus på egen grund, og rør ud til den brønd i vejen eller rabatten, der skal lede vandet væk fra området. Det er den tilslutning til det vejdræn/ sandfangs brønd som skal lede vandet væk fra området, der er etableret af kommune/forsyningsselskab, og som er betalt af de fælles ejendomsskatter/ afgifter, som alle har bidraget til, også dem der bor i områder der ikke har fået dræntilslutningsmuligheder.

Teknik og miljø udvalget skal på ny drøfte problematikken, også i lyset ad seneste overfladevandproblemer og henvendelser fra borgerne.

Bestyrelsen har besluttet at afvente dette møde inden videre foretages.

Som tidligere drøftet er næste skridt at Ebbe Edvardsen kontakter borgmester John Brædder, der tidligere har givet udtryk for forståelse for MG´s medlemmers stigende problemer omkring overfladevandet.

Endelig har bestyrelsen givet formand og sekretær bemyndigelse til at søge råd og vejledning hos advokat, om og i givet fald hvilke muligheder vi har for at hjælpe vores medlemmer.

Medlemsundersøgelsen.

Ebbe udleverede et samlet hæfte med rapport og konklusioner, udsendes til relevante samarbejdspartnere, presse , kommunen m.fl.

Formandsemner.

På sidste møde blev to kandidater foreslået. Bestyrelsen skulle inden dagens møde evt. fremsende navne på evt. andre eller flere kandidater inden bestyrelsen kunne tage stilling hvilken kandidat der vil blive bestyrelsens forslag på den kommende generalforsamling. Der er ikke kommet yderligere input/ forslag.

Emnet blev seriøst drøftet, og bestyrelsen vil forventeligt træffe beslutning efter næste bestyrelsesmøde.

Punkt 4.

Regnskab og budget v. Margit Suhr Pedersen og Per Kamper Hansen.

Der er pænt overskud, men der er også rigeligt at bruge pengene til.

Pr. 31 marts 2015, skal der bl.a. udbetales tilskud til vejlaugene. Beregning laves af Vejformanden til næste møde ud fra de samlede udgifter til veje (uden støvbinder udgift), omsat til udgift pr. m vejareal. Beregning fra 2014 kan være vejledende i forhold til km. Vejlængde i de enkelte vejlaug.

Margit oplyste at der er flere restanter, der pt. udgør ca. manglende indtægt på ca.10.000.- kr.

Oplyste også at antallet frivillige medlemmer der ikke betaler kontingent er stigende, og nærmer sig nu 250 grundejere. Det overvejes om der skal laves en rekrutteringskampagne igen.

Ebbe erindrede om at grundejerforeningens vigtigste og største opgave er vejvedligeholdelse.

Punkt 5.

Veje v. Jens Otto Olsen

Orienterede om vejsituationen, og at vejene p.t.er meget dårlige. Den voldsomme regnmængde kan vejene ikke modstå.  Det er det værste i mange år. Det til trods, er der kun kommet 20 klager, som Jens Otto alle har svaret på, og fået forståelse for af klagerne. Flere i bestyrelsen har fået spontane henvendelser om de dårlige veje. Jens Otto oplyste, at han er i stadig kontakt med Ringsing om vejenes tilstand, og hvornår der kan gøres noget ved det.

Spørgsmålet er om vores metode og proces skal ændres. Skal der fræses mindre og på andre tidspunkter, skal der mere vejmateriale på, hvordan kan vandet ledes væk fra vejbanen, skal rabatten skrælles osv.

Jens Otto gav udtryk for at han arbejder efter det budget der er tildelt til vejvedligeholdelse. Dette drøftedes, og der var enighed om at øge dette budget, så der er en ramme på 5-700.000.- kr. til vejområdet, hvilket giver mere fleksibilitet i arbejdet med vejene.

For at vise medlemmerne at vi er opmærksomme på de dårlige veje, og at vi arbejder med problemstillingen, vil der blive udarbejdet et indlæg til hjemmesiden af Jens Otto og Ebbe sætter det på hjemmesiden. Det kan også forebygge misforståelser og utilfredshed.

Punkt 6.

Tilsyn v/ Ebbe Edvardsen

Tilsynet køre tilfredsstillende. Der er fortsat rigtig mange der glemmer at låse døre og lukke vinduer.

Punkt 7.

Hegn og Rabatter v. Søren Thomsen

Der har i november været et møde med kommunen med deltagelse af Søren Thomsen og Ebbe. Kommunen havde ingen brugbar/administrerbar løsning på klipning og bortskaffelse af evt. grenaffald. Det lykkedes heller ikke at få kommunen til melde offentligt ud til alle, at der inden en bestemt dato- eksp.vis inden Sct. Hans skulle klippes mod vej – også de kommunale veje. Dvs. at mødet var resultatløst.

Konklusion: Bestyrelsen enig i, at vi fortsætter med nuværende procedure.

Punkt 8.

Udvalg.

Husudvalg. Knud Hansen og Almar Møller oplyste om forskellige småanskaffelser der var nødvendige for rengøring, opbevaring og udendørs pasning. Udvalget har bemyndigelse til selv at indkøbe de nødvendige ting. Efterfølgende orientering til bestyrelsen.

Trafikudvalg. Jens Otto og Ebbe.

Oplyste fra møde i trafikudvalget med kommunen, at der vil blive flere veje med 2 – 1 striber.

Der er bevilget 20 flagstangshuller på Marielyst Strandvej.

Lavere hastighed på vejene drøftet. Formentlig med resultat at det bliver 40 km. i timen på alle veje, også grusveje. EE og Jens Otto laver skitse til nødvendig skiltning. Fremlægges for bestyrelsen på næste møde.

Der er fortsat en drøftelse af et øget behov for parkeringspladser.

Punkt 9.

Eventuelt.

Problemer omkring mangel på offentlige toiletter – især i sommerperioden hvor tusindvis af mennesker færdes på torvet og strandstrøget -blev vendt. Det er ikke rimeligt at det er en restaurants toiletter der er eneste mulighed.  Der må være andre muligheder for at undgå den stigende tendens til at nødtørft sker i nærliggende buske og bag parkerede biler. Der børe findes løsninger i sommer perioden, så uhumske forhold forbygges. Kunne toilet vogne være en mulighed?

Finn A.