Bestyrelses referat 14.08.2018

Visninger: 1155

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Marielyst Grundejerforening den 14. august 2018.

Afbud fra Søren Thomsen.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt. 1. Til dirigent valgtes Per K.H.

Punkt 2. Referat fra den ordinære generalforsamling 5. august 2018 blev godkendt.

Punkt 3. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 15. september 2018 kl. 9.30. på højskolen.

Der serveres ikke kaffe, men en øl/ vand efter generalforsamlingen.

EE orienterede fra møde med advokat om proces m.m. for den ekstraordinære generalforsamling. Bilag udsendt og kort gennemgået.

Forslag til dagsorden fra advokat gennemgået og godkendt.

Dirigent Henrik Larsen.

Valg af 4 stemmetællere.

Bestyrelsen giver en orientering om det passerede siden den ordinære generalforsamling, herunder at vi beklager den udvikling asfaltvej drøftelsen har afstedkommet, og at vejproblematikken forslås drøftet i efteråret på et åbent debatmøde, hvor vedligeholdelse af både grus og asfaltveje tages op, med orientering om indhentede priser på reparation m.m. af asfaltvej og grusveje, samt hvad det evt. kan få af konsekvenser for økonomien.

En endelig vedligeholdelsesplan fremlægges så til drøftelse på generalforsamlingen næste år. Dog at helt akutte reparationer søges gennemført hurtigt.

Bestyrelsen drøftede situationen efter at vi pt. er afgået som bestyrelse. Den samlede holdning er at vi ikke render af pladsen, men er parat til at fortsætte arbejdet for medlemmerne, hvis generalforsamlingen ønsker det. Vi er parate til ”kamp valg.”

Bestyrelsen genopstiller samlet, med forslag om Eigil Petersen som formand og så de nuværende medlemmer efter sædvanlig varighed. 3 vælges for 2 år, 2 for 1 år og 2 suppleanter for 1 år.

1 suppleant Helene Brøndum forslås som nyt bestyrelsesmedlem. Ny 1 suppleant bliver så Henning Dahl, og som ny 2`suppleant foreslås ? der er flere interesserede.

Valg af revisorer. Og suppleant. De hidtidige.

Årsregnskabet trykkes på bagsiden indkaldelsen.

Vedr. forslag. Det er de samme som til den ordinære generalforsamling.

Kontingent uændret 415.- kr.

Vedr. det praktiske oplyste EE og Eigil, at der er styr på trykning, Kuverter, Adresse labels. Det forsøges at få firmaet til at pakke og kuvertere materiale. Hvis ikke så manuel pakning. Det skal i givet fald ske i perioden 24. – 31. august seneste udsendelsesdag er 31. august, men helst tidligere. Ebbe indkalder når der evt. skal pakkes.

Porto EE.

Punkt 4. Veje v. Anders J.

Orienterede om at der indhentes priser på asfaltvejen, så det kan oplyses, da det efterlystes på generalforsamlingen. Det e NCC der spørges, og dette r vigtig at få priserne på totalrenovering, en fornuftig renovering / reparation og ingen renovering. Priserne SKAL foreligge inden 15. september, og vi skal også have priserne på grusvej vedligeholdelsen.

Oplyste at der ved fræsningen af Gråpilevej var kommet mange positive tilkendegivelser fra beboere både der og fra andre asfaltvej der gerne så en omdannelse af vejene. Så den meget negative stemning på generalforsamlingen overrasker.

Punkt 5. Eventuelt.

Åbent husvagt lørdag den 1. september tager Eigil.

Finn A.