Bestyrelses referat 15.01.2015

Visninger: 1261

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 15. januar 2015

Afbud fra Per K. Hansen og Knud Hansen.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 1. Til ordstyrer valgtes Søren Thomsen.

Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 31. oktober 2014 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3. Orientering fra formanden.

Renovation. Der har været klager over at renovationsselskabet lægger tomme skraldecontainere ned, når de ikke bruges. Det er et problem, fordi det signalerer at der ikke er nogen hjemme på adr., og dermed inviterer til indbrud. Ebbe Edvardsen tager det op med REFA.

Skovlyst vejlaug ønsker ikke sine referater m.m. lagt på Marielyst Grundejerforenings hjemmeside. De betragter det som fortroligt materiale.

Hjertestartere. Der er startet en landsdækkende kampagne for etablering af flere hjertestartere i lokalområderne. Marielyst Grundejerforening er også tilskrevet herom. Der er hjertestartere et par steder i vores område.

Bestyrelsen bakker op om opsætning af hjertestartere på strategiske steder.

Familiedag på Marielyst. Ved Marielyst Grundejerforenings 80 års jubilæum foreslog Ebbe Edvardsen og flere besøgende, at der afholdes en familiedag på Marielyst. Det er en god ide og Ebbe vil lægge det frem for alle grundejerforeningsformændene, da det i givet fald skal dække hele Marielyst.

Tour de Marielyst – TV 2. har søgt Guldborgsund kommune om økonomisk støtte til igen at komme til Marielyst. Når ansøgningen er afklaret vil der fremkomme nærmere.

Bog om processen om Torvets modernisering er udgivet. Der vil blive en præsentation af bogen ”Det ny Marielyst Torv” den 19. januar 2015, og Marielyst Grunderejerforening Foreningshus bliver rammen for præsentationen.

Fri WI FI på Marielyst har nok lange udsigter. Der har været møde i den gruppe der arbejder med denne mulighed, uden egentlig afklaring.

Marielyst Helhedsplan. Ebbe Edvardsen og Almar Møller orienterede om status på området. Der har været møde i følgegruppen den 4. december 2014.

Kystprojektet – pierprojektet. Der er igangsat et arbejde med at udarbejde en ansøgning til Forsøgsordning  for kyst-og naturturisme.

Stiprojekter i Marielyst bagland. Der arbejdes på at kunne etablere flere stier i området ved kanalerne.

Strandoprydning. Guldborgsund vil spare på strandoprydning. Der vil ikke mere blive ryddet op efter Sct. Hans bål på stranden. Det vil være arrangørernes eget ansvar.

Strandrensning af tang, vil dog fortsætte som hidtil.

Helhedsplanen slutter med færdiggørelsen af Marielyst Torv projektet. Torvet indvies til Påske. Der er ikke afsat flere midler i kommunen til Helhedsplanprojekter. Fremtidige planer overgår til Center for Miljø og Plan i kommunen.

Arbejdet i følgegruppen forventes at slutte, og blive evalueret inden sommerren 2015. Der arbejdes i samme periode på at etablere lokalråd eller lignende i området.

Spørgeskema til sommerhusejerne i Marielyst grundejerforenings område. Som tidligere besluttet i bestyrelsen, vil MG udarbejde et spørgeskema til husejerne i foreningen. Hensigten er at det udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  Spørgeskemaet og spørgsmål er naturligvis frivillige at svare på. Det skal ses som et positivt værkstøj til at fremme Marilyst aktivitets og kulturelle område til glæde for sommerhusejere, beboere og turister.

En række spørgsmålsmuligheder blev vendt, og det blev besluttet at Ebbe E, Almar M. og Anders arbejder videre med spørgsmål og beskrivelse, LF Business vil være behjælpelig.

Punkt 4. regnskab v/ Margit S.P.

Det udsendte regnskab blev kort gennemgået. Der er fortsat overskud. Der mangler dog udgifter til vejlaug, veje og tilsyn. Men budgettet ser ud til at holde.

Punkt 5. Veje v/ Jens Otto O.

Der er indhentet tilbud på vejarbejdet for 2015. JOO orienterede om de afgivne tilbud. Jens Ringsing er valgt. De er bedst og billigst. De gennemgående veje vil blive fræset og repareret 2 gange og stikveje en gang.

Støvbinding med et nyt materiale overvejes. Undersøges nærmere.

Afhøvling af rabatter overvejes, så vand kan løbe væk fra vejen. Ikke endeligt afklaret.

JOO fremlagde ideer til evt. forsøg med anden overflade belægning. Et par eksempler blev drøftet. JOO vil undersøge nærmere vedr. evt. forsøgsmuligheder, og de nye materialers miljøvenlighed.

Der var enighed i bestyrelsen om at jens Ringsing får kontrakt for 3 år.

Vejformand JOO styrer projektet.

Punkt 6. Tilsyn v/Margit S.P.

Tilsynet kører fint. Der har ikke været de store problemer ved de seneste storme. Desværre viser det sig at mange medlemmer ikke får rettet deres telefonnr. og e-mail adr. Det besværliggør kontaktmulighederne.

Punkt 7. Hegn og rabatter v/ Søren T.

Der har ikke været aktivitet siden sidste møde. Margit S.P. og Ebbe E ,udarbejder de breve der skal sendes til de grundejere, der  skal have fortaget rydningsarbejder. De skal være juridisk korrekte. Om nødvendigt tages en advokat med på råd.

Punkt 8. Orientering fra udvalg.

Husudvalget. Der er etableret en opvaskemaskine.  Det besluttedes, at der nu etableres en Varmepumpe. Det vil være en betydelig besparelse på EL udgiften.

Maling af huset skal ske til foråret, ved bestyrelsesarbejde. Arbejdet tilrettelægges af husudvalget.

Trafik udvalg.  Intet nyt.

Helhedsplan. Se under punkt 3.

Styregruppen skal på studietur til Ryen i Tyskland, og se på Pier m.m. primo maj. Almar M. tilrettelægger.

AM oplyste også at pr. 1 marts er Marielyst Ressort nedlagt.

Styregruppe overfladevand EE orienterede om oversvømmelser på vej i området- EE måtte selv tage kontakt til kommunen, og insistere på at det er kommunen der skal sørge for at dræn fungerer og at det er kommunens ansvar at rense disse. Kommunen forsøger fortsat at lægge dette ansvar på MG. Det er helt urimeligt. Det lykkedes til sidst at få kommunen i gang. Vi skal have undersøgt – ved advokat- hvem der ejer det der ligger i jorden- dræn, kloaker m.m. Situationen er utålelig. Vi bør sætte en advokat på.

EE tager fornyet møde med kommunen. Det er helt principielt, at det IKKE er MG´s ansvar og opgave.

Der overvejes at indkalde kommune og udvalgsformænd til et møde med bestyrelsen. Nu må der ske noget.

Punkt 9. Eventuelt.

Næste møde er torsdag d. 5 marts 2015 kl. 18.30 . Vært er Almar M. Det bliver evt. i Holeby. Nærmere kommer.

For god ordens skyld oplyses at kommende mødedatoer i bestyrelsen, og åbent hus datoer i foreningshuset, og åbent hus vagt, kan ses i referatet fra mødet d. 14. september 2014.

Finn A.