Bestyrelses referat 19.04.2018

Visninger: 1067

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde torsdag d. 19 april 2018.

Helene G. Brøndum deltog ikke.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1. Til Dirigent valgtes Eigil P.

Punkt 2. Referat fra mødet d. 28 marts 2018 blev godkendt.

Punkt 3. Orientering fra formanden.

EE orienterede fra et afholdt møde d. 12 marts i busgruppen. Bus 742 forventes nedlagt fra 2019, da der stort set ikke er passagergrundlag. Bus 741 vikl fortsat køre til torvet. Der arbejdes fortsat på en Shutllebus ordning på Marielyst. Kommunen har opfordret turistforeningen til at arbejde for en shuttlebusordning, der i givet fald evt. kan få tilskud fra kommunen.

Følgegruppen til helhedsplanen forventes nedlagt fra 2019, da der ikke længere vil være midler fra kommunen.

Dialoggruppen har afholdt møde d. 5 april 2018.

Fodgængerovergange på nedslagsstederne er afvist af vej og park i km. Det drøftes om der evt- kan etableres bump ved nedslagsstederne.

Hastighedszone på 50 km./t. på Bøtø Ringvej er afvist af trafiksikkerhedsudvalget. Evt. mulighed for tidsbegrænset hastigt på 40 km./t på indfaldsvejene undersøges af Jan K.N. Ændring af hastighederne på vejene mellem Bøtø Ringvej og Bøtøvej til 40 km./t. er også afvist.

Skiltning. En fælles skiltepolitik overvejes både vedr. færdselstavler og serviceskiltning. Der er en del utidssvarende og gamle skilte.

Rundkørslen. En ændret beplantning overvejes.

Skilte med legende børn opsættes ved Bregnestien/ Mosebregnevej.

Marielyst Torv. Plankerne på torvet er blevet glatte, selv om de skulle være prepareret mod dette- Algebehandling har ikke virket tilstrækkeligt. Der tages kontakt til den ansvarlige arkitekt om problemet.

STEP tager kontakt til sine medlemmer om grundejernes forpligtelse til at sikre saltning og renholdelse.

Regulativ for brug af det offentlige rum er under revision. Der vil blive skærpede regler for at få stadeplads. STEF ønsker ikke konkurrenceforvridene virksomheder, som f.eksp. spontane udskænkningsboder.

Cykelsti til Bøtøskoven fra Godthåbs Alle opprioriteres, er på 2021 budgettet. indtil da etableres 2-1 striber. Der skal bruges grundarealer på begge sider af Bøtøvej, som visse steder er vanskelige at opnå.

Parkering på Marielyst Strandvej gives nu fri. Kommunen har tilladt fri parkering.

Wiesemindeudstykningens vejlaug afholder generalforsamling søndag d. 22 april. EE og Per K.H. deltager.

Arrangementer på Marielyst. Arrangementskalender og mulighed for at bringe den til grundejernes kendskab drøftedes. Kan der evt. udarbejdes et nyhedsbrev til alle medlemmerne ? Overvejes. Det vil næppe være muligt, men MG har 1100 mailadr. Evt. lægge den på hjemmesiden ?

Persondataordningen træder i kraft 25 maj 2018. Vi skal have klarhed over hvad det vil betyde for MG inden 25 maj.

MSP er i gang med at undersøge konsekvenserne for MG.

Postnr. 4875 Marielyst vil i givet fald omfatte 1500 borgere. Intet nyt.

Der afholdes formandsmøde i grundejerforeningerne på Lørdag, hvor bl.a støtteerklæringen til postnr. sagen skal behandles. Alle skal tage den med på deres førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling søndag d. 5 august kl. 9.30.

Indbydelse nu udsendt, blev uddelt til bestyrelsen.

Afviklingen blev kort gennemgået.

SørenTh. og Per KH. Tjekker ved indgangen. Man skal medbringe den udsendte glittede indbydelse.

Der findes 3 stemmetællere. EE sørger for det.

Beretninger fra formanden sendes til bestyrelsen, og Søren Th., Steen P. og Anders J. sender deres beretning på mail til EE, MSP og Finn på mail inden generalforsamlingen. EE lægger sin skriftlige beretning på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.

Vi mødes kl. 8.30 på Højskolen.

EE indkalder til et kort møde inden generalforsamlingen når fristen for forslag er slut.

Punkt. 4. regnskab v. Margit S.,P.og Per K.H.

Regnskab var udsendt. Intet nyt.

I relation til stigende udgifter til vejene og til vejlaugene var der en længere drøftelse af, hvordan beregninger skal være fremadrettet. Vejudgifterne er stigende, og kvaliteten af vejenes tilstand er ikke ok.

Nødvendig kontingentstigning til grundejerforeningen drøftedes, men det skal i givet fald først være fra næste år. Det skal allerede introduceres og forklares i år på generalforsamlingen, hvorfor det er strengt nødvendigt. Bør evt. indgå i både formandens og vejformandens beretning.

Vedr. tilskud til vejlaugene , blev disse kort drøftet. Vejlaugene får et tilskud i forhold til km. vej og i forhold til de udgifter der har været til almindelig vejvedligeholdelse i grundejerforeningen. Vejlaugene opkræver eget kontingent, og varetager selv deres vejvedligeholdelse. Det bør overvejes at tilskud ikke kan overstige den reelle udgift til vejarbejde og materialer. Der gives kun tilskud efter modtagelse af regnskab fra vejlauget.

Eigil, Anders, Per og Henning udarbejder et oplæg til drøftelse på næste bestyrelsesmøde, med henblik på ændring fra 2019.

Punkt. 5. veje v. vejformand Anders J.

I forlængelse af drøftelserne under punkt 4, gav AJ udtryk for stor utilfredshed med vejenes tilstand og renoveringsarbejdet. Han pointerede nødvendigheden af et bedre øk. grundlag, hvis vi skal bringe vejene op på et acceptabelt niveau. Flere i bestyrelsen gav samstemmende udtryk for utilfredshed med vejstandarten og Ringsings arbejde. AJ gav udtryk for at det bør vurderes om vi skal skifte entreprenør. Der har været henvendelse fra en interesseret ny entreprenør.

Der udarbejdes en reel strategiplan for fremtidig vejvedligeholdelse, både vedr. alm. vedligeholdelse af grusvejene , men også i forhold til asfaltvejene og deres fremtid. Nødvendigheden af en kontingentforhøjelse fra næste år indgår i en sådan strategi, og der bør orienteres og forklares på generalforsamlingen. Anders og EE forbereder dette.

Forårets vejvedligeholdelse er i fuld gang og stort set overstået.

Punkt 6. Tilsyn v/ tilsynsformand Steen P. Tilsynet er afsluttet med udgangen af marts.

Punkt 7.Hegn og rabatter. v/ Søren Thomsen. Oplyste at der er gang i et par sager. Et fældet træ på Bynkevej 7 ligger i rabatten og er til gene. S.Th. tilskriver påg-. grundejer om at fjerne det, efter den nugældende metode.

En vedtagelse af vedtægtsændringen i § 3 vil gøre det noget lettere.

Punkt 8. Orientering fra udvalgene.

Husudvalget. Det påbegyndte metaludhus bag kontoret skal fjernes. S.Th. og EP. ser på i næste uge.

Nyt tag overvejes fortsat. Der skal formentlig rejsning på, så kommunen skal godkende en evt. ombygning.
Sagen tages op igen efter generalforsamlingen. Flere omkringboende forretninger har tilkendegivet at huset bør forskønnes.

Trafikudvalget. Intet nyt udover hvad der er drøftet på dialoggruppemødet med kommunen. Se under punkt 3.

Bøtøskoven. Eigil orienterede om udviklingen. Det går virkelig godt . Der er kommet et føl, og der er 4 føl på vej og flere kvæg. Desværre er der problemer med t få adgang til diget ved etablering af trapper, da Digelauget er stærkt imod.

Punkt 9. Digelauget. Intet nyt. Problemantikken vedr. cykling på diget vil tage sin tid , da digelaget har klaget over kommunens afgørelse om at det TILLADT at cykle på diget. Denne anke vil tage mindst 18 måned at få svar på, og så vil sagen fortsætte.

Punkt 10. Fremtidige indsatsområder.

Under punkt 8. Natur tax. PKH oplyste at have drøftet ideen med kommunen, der ikke er uinteresseret i ideen. En ide kunne være at bede udlejningsbureauerne om at tage et mindre gebyr ved udlejning af sommerhuse, som så kunne tilgå kommunen/ eller projekter til vedligeholdelse og genopretning af vore naturværdier. Det vil være til gavn for alle også dem der lejer husene.

Punkt 11.Eventuelt..

Finn A.