Bestyrelses referat 20.04.2017

Visninger: 1448

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 20. april 2017.

Afbud fra Anders J. og Knud H.

Mødet indledtes med en drøftelse og gennemgang af oplæg fra Kjeld Morel( KM ) til brug for hans indlæg på generalforsamlingen. Gennemgik kort oplæg til bestyrelsen om, hvilke temaer han skulle nævne i sit oplæg.

KM oplyste indledningsvist, at et offentligt pumpelag skal godkendes af kommunen, at det administreres  af  kommunen, at kommunen opkræver de fornødne afgifter hos medlemmerne, men at det er Vandlauget der drifter og beslutter.

Bestyrelsen drøftede herefter oplægget sammen med KM og Karin ?, og dette blev tilrettet således at hoved vægten ligger på temaet omkring udarbejdelsen af et projekt , der skal forbedre afvandingsforholdene for vores medlemmer, og hvor vandet tænkes at skulle løbe hen. Lidt om de eksisterende muligheder/ manglende muligheder, og hvad et sådant projekt vil betyde for grundejerne. Herunder at der i givet fald skal oprettes et driftsselskab som kommunen har pligt til at få op at stå. Uanset udfaldet af kommunens beslutninger, vil den enkelte grundejer have et fuldt færdigt og beskrevet projekt for sin egen grund til evt. brug for arbejdet omkring afvanding hos ham selv, såfremt MG´s forslag IKKE vedtages, - og for kun 350.- kr.

Det efterfølgende arbejde omkring forhandlinger om indgåelse af drifts -og overtagelses aftaler med kommune og forsyning, tages først op såfremt forslaget vedtages.

KM udleverede et bilag fra forsyningen der viser 4 områder for dræning, de eksisterende ledningers alder og skønnede afskrevne værdier. Dette er så til brug for senere drøftelser for et evt. vandlaug, hvis forslaget bliver vedtaget.

KM sørger for renskrivning, og det optrykkes på bagsiden af MG ´s forslag, og udsendes med dagsordenen.

KM oplyste på forespørgsel, at hans udgifter i forbindelse med forarbejdet i.v. Har andraget ca. 45.000,- kr. + moms. Danmarks.

Herefter overgik bestyrelsen til den udsendte dagsorden.

Punkt 1. Til dirigent valgtes Per K. Hansen.

Punkt 2. Referat fra 4 marts 2017 blev godkendt med bemærkning om, at der ikke skal deltage repræsentanter fra kommune og forsyning på generalforsamlingen.

Punkt 3. Orientering fra formanden.

Oplyste at Danmarks Naturfond har købt Bøtøskoven, med det formål at etablere en naturpark. EE er inviteret til at deltage i følgegruppen for Bøtøskoven. Dette aktualiserer behovet for en cykelsti til skoven. EE oplyste at han på næste formandsmøde med grundejerforeningerne, vil søge at få udarbejdet en fælles skrivelse herom til kommunen. Også vedr. cykelstien til Elkenøre.

Svingelvej. Kommunen har oplyst, at grundejerne i nr. 5 og 6 har fået meddelelse om, at de skal fjerne ulovlige pæle og hegn. Der vil komme et påbud, og øvrige beboere på vejen vil blive informeret herom.

Turisme. Der vil være et dialogmøde for Sydfalsters aktører den 24. maj 2017. EE. Og PerK.H. deltager.

Bussen på Marielyst. Projekt omkring en shuttlebus der kan erstatte bus 742 er sendt til kommunen. Det vil sikre en stabil busdrift i området også ud til skoven. Ruteforslag er sendt til km. Tanken er bl. a. at det max. skal koste 10 kr. pr tur.

Energimessen den 10. juni 2017 afholdes på Marielyst Strandvej 16. Der forventes mere en 60 stande. Arrangører er Guldborgsund Kommune og MG. Udgiften vil være større end forventet. Kommunen giver et tilskud på 30.000.-kr. Og EE beder om tilslutning til MG betale 6.000.-kr.

Bestyrelse havde en principiel drøftelse herom, idet det tilsyneladende er gratis for de mange udstillere at være med. Holdningen var at udstillere fremadrettet bør betale et gebyr for at deltage, da det jo også er en salgsmesse, så det ikke er nødvendigt at MG skal spæde til.

Bestyrelsen gav tilsagn om at MG. yder de 6.000.-kr.

Generalforsamling 6. august 2017.

Indkaldelse og dagsorden blev gennemgået og tilrettet.

Under valg flyttes Knud Hansen til 2`suppleant og Helen G.R. op som første suppl.

Bilag med bestyrelsens forslag, der skal medsendes indkaldelsen blev gennemgået og redigeret. MSP har udsendt der redigerede forslag.

Forslag fra Bent Rasmussen om at formandens beretning lægges på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen blev drøftet. Finn A. gav udtryk for at det var et godt forslag, og vi bør gå ind for det. Dette synpunkt vandt ikke genklang i bestyrelsen. EE ønsker ikke at gøre det, og vil afvise det på generalforsamlingen.

Ebbe orienterede kort om lokaleforhold i Væggerløsehallen. Det er vores håb at rigtig mange vil deltage i denne generalforsamling, selv om den er placeret et stykke længere væk end sædvanligt.

Punkt 4. Regnskab og budget v. MSP.og Per K.H.

Regnskab og budget blev gennemgået, og enkelte opklarende spørgsmål blev afklaret, og godkendt.

Punkt 5. Veje v/ Jens O.O.

Vejrenoveringen er i fuld gang, og forventes at være færdig inden 1. maj. Vejret kan dog spille ind.

Oplyste at de 2 bomme på Ligustervej nu skal etableres. Udleverede tegning af opsætningen.

Ringsing skal have orientering om, at han skal sikre at udlægning/ fræsning skal være helt ud til rabatten. Flere steder er der fortsat huller i vejkanten. JOO oplyste at Ringsing ikke er færdig endnu.

EE oplyste at der er meget store og farlige hulle på asfaltvejen på Gråpilevej. Skal repareres straks. JOO oplyste at økonomien er stram, asfalt er meget dyr at reparere, men at det nok kan rummes inden for budgettet.

Et medlem har klaget over at være faldet på cykel i et stort hul i en grusvej, og kræver erstatning for ødelagt jakke Det er selvfølgelig meget beklageligt, men vi kan ikke gå ind og yde erstatning. Der vil desværre altid opstå huller i grusvejene, som er meget regn påvirkelige. Det er desværre det, man må leve med i et sommerhusområde. Vores vejvedligeholdelsesplan er offentliggjort på hjemmesiden, og sker primært forår og efterår. EE skriver et rundt beklagende svar til pågældende, og må beklage, at vi ikke kan yde erstatning. Det er vel alt andet lige et hændeligt uheld.

Punkt 6. Tilsyn v/ Steen P. Oplyste at tilsynet er overstået for i år ved udgangen af marts måned. Har fungeret fint. Der har været ca. 125 henvendelser. Langt de fleste er vedr. ulåste hoveddøre. Et enkelt indbrud og et væltet træ. Grundejerne er meget glade og taknemmelige for at blive ringet op.

Punkt 7. Hegn og rabatter v/ Søren Th.

Oplyste at han p.t. er i gang med 4 sager som han selv har opsøgt – primært i nærområdet. Har kun haft få henvendelser i øvrigt.

Spurgte vedr. Tidselvej hvor en grund er fyldt med bl.a. byggeaffald m.m. og meget rodet. Der drives tilsyneladende virksomhed fra adr. EE oplyste, at der skal ringes til kommunens teknikudvalg v. Ole Jensen. Fik tlf. nr.

Punkt 8. Orientering fra udvalg.

Husudvalg. EE orienterede om det pågåede store arbejde vedr. reparationer af foreningshuset. Oplyste at det ikke var meningen, at vi skulle have haft orientering via mailen, som det er sket. Uddybede reparationerne. Der er brugt 41 timer, udgift 30.689.-kr + moms. Det kan ikke siges at være dyrt.

Tilkendegav for god ordens skyld, og for at undgå misforståelser, at det er vigtigt at den post der kommer til foreningshuset kun åbnes af formanden, kassereren og Margit.

Trafikudvalget. Jens Otto og EE orienterede om trafikudvalgsmødet d. 16 marts. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om 40 km. hastighedsbegrænsning.  JOO vil forsøge at besøge kommunen for en drøftelse, da politiet tilkendegiver, at det er kommunen der træffer beslutning.

2-1 striber vil blive etableret på Bøtø Mølle vej og på Lupinvej. Steler forlænges ud til Feriekolonien på Bøtøvej.

Hastighedsnedsættelse på Godthåbs Alle blev ikke godkendt.

Der er ansat nogle Kvarterviceværter /pedeller i kommunen, som skal gå rundt i området og sikre at der ser nogenlunde ordentligt ud.

Punkt 9. Eventuelt.

 

Næste møde er aftalt til torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18.00. det forventes at være et kort møde.

Finn A.