Bestyrelses referat 20.06.2020

Visninger: 305

Referat af møde i bestyrelsen den 20.06.2021

Møde i foreningshuset på torvet kl. 10:00 – 12:00.

Til stede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Bjarne Thurø (BJT), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

Fraværende: John Stævngaard (JS),

Referent: FJM,

Dagsorden/referat

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 02. maj 2021/Alle.

Referat: Referat ikke underskrevet.

Nyt fra formanden: Løbende sager/FJM.

 

 1. Pool-sommerhuse: Planklagenævnet kendte opførelsen af 10 poolhuse i Marielyst Feriepark ulovlig. Grundejerforeningen indgav i efteråret 2019 et høringssvar til Guldborgsund Kommune, hvor vi var kritiske overfor byggeriet. Guldborgsund Kommune har nu lovliggjort byggeriet af husene. Skal Marielyst Grundejerforening foretage sig noget som opfølgning.

Referat: Taget til efterretning.

 1. Grundejerforeningsformænd: Samtlige formænd for grundejere i Marielyst har været forsamlet den 26. september for at diskutere, hvilke temaer, foreningerne ønsker taget op på det årlige møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup. Nyt møde den 1. maj 2021.

Følgende blev aftalt:

 1. Vi vil ikke ind i en debat omkring digelaget – men der er en tilkendegivelse fra de samlede grundejerforeninger på Marielyst om, at diget skal være i en sådan tilstand, at man rent faktisk kan færdes på det, og det er ikke tilfældet som det er i dag.
 2. Vi mener, at vi har en udfordring med diverse loppemarkeder og salgsboder bl.a. langs ringvejen.  Hvad kan vi gøre for at få det stoppet.  Vi frygter at der sker en ulykke en dag.  Der er adskillige boder rundt omkring i landskabet, men udfordringen er dem, der er placeret på de større veje. 
 • Pier i Marielyst.  Vi vil gerne have en opdatering på fremdriften – herunder hvorfor vi ikke fik den i 2020.
 1. Strandrensning.  Niveauet – og gerne en udvidelse heraf fremadrettet.
 2. Cykelstier – the never ending story… stadig et stort ønske – kommer op hver gang formænd er samlet.  Hvad kan vi samlet set gøre for at få området prioriteret.  Derudover har vi en udfordring på cykelstien ud for Dyrehaven, hvor der er hajtænder på cykelstien, når cyklister skal passere indkørslen til Dyrehaven – det ender ganske enkelt galt, alene et spørgsmål om tid. 
 3. Pool-huse: Vi er alvorligt bekymret.  vi undgår dem næppe – men vi ønsker en dialog om, hvordan vi sikrer en balance, så alle tilgodeses, også dem der har et sommerhus som de ønsker at benytte til fritidsbrug uden vi føler det ender som Sunny Beach – og det er trods alt stadig flertallet af sommerhusejere i Marielyst. 
 • Dialog om hvad vi i fællesskab kan gøre i.f.t. den uautoriserede skilteskov der er adskillige steder i Marielyst.  Grundejere der på eget initiativ sætter ’indkørsel forbudt’ op på fælles veje f.eks. Derudover dialog om / ønske om at Facaderådet tildeles kompetencer til at kunne få fjernet de mange reklameskilte der er sat op mange steder, f.eks. langs ringvejen. 

                            Referat: Taget til efterretning.

 

Foreningens økonomi /balance/regnskab/ budget/kontingentopkrævning/restancer 2021.

Referat: Ingen afvigelser i forhold til budget. Ifølge regnskabet er der i perioden 1. april – 15. juni er der betalt 215.250 kr. for konvertering af grusvej i foråret. Regninger til et beløb af ca. 540.000 kr. for asfaltarbejde, nyt grus på grusvejes samt støvbinder til ca. 540.000 kr. er endnu ikke betalt. I alt er der brugt 755.000 kr. på vejvedligeholdelse i dette forår. Foreningen har 167 restancer.

 

Generalforsamling 2020/2021: Generalforsamlingen 2020/2021 gennemføres den 8. august i Idestrup Hallen. Dirigenten, adv. Simon Mortensen, har oplyst, at den førstkommende generalforsamling skal indkaldes som to selvstændige generalforsamlinger med hver deres specifikke dagsorden. Den skal indkaldes samtidig og gennemføres i forlængelse af hinanden. De bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været valgt i 2020, skal vælges for et år ad gangen, mens resten skal vælges for to år. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er klar til godkendelse og skal trykkes. Der mangler fortsat emner til en bestyrelsespost, (Jørn Nielsen har meldt sig), to suppleanter til bestyrelsen samt en revisorsuppleant. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen, aflægger begge regnskaber samt forslaget til vedtægtsændringer. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen. Indgangskontrol organiseres -kan stregkode anvendes? Som reglerne for Covid-19 adfærd er dags dato, skulle der ikke være problemer med gennemførelsen af generalforsamlingen. Ud over bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer er der indkommet tre forslag fra medlemmer. (a) Alle veje skal have støvbinder, hvilket koster ca. 261.000 kr. mod i dag ca. 115.000 kr. (b) Der må ikke repareres veje, hvis det blæser mere end 6 m/s, og (c) fartchikaner på Lupinvej.

Referat: Udover det nævnte blev følgende aftalt: Indkaldelse, og forslag, stemmesedler (24 fortløbende numre) samt labels til kuverter sendes til tryk. Alt pakkes 3. – 4. juli. Avisannonce om generalforsamlingen sendes til Folketidende. Logistikløsninger blev også aftalt.

 

En lokalplan for Marielyst: Marielyst Grundejerforening har foreslået Byrådet i Guldborgsund Kommune, at Marielyst for en lokalplan. Flere politikere med borgmester John Brædder i spidsen har erklæret sig positiv over for tanken. Bestyrelsen følger løbende op på sagen.

Referat: MGF afventer udspil.

 

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark: I et nyt kommuneplantillæg, kommuneplantillæg nr. 8, for området vest for Bøtø Ringvej, afgrænset mod nord af Marielyst Strandvej og mod syd af Godthåbs Alle, har været i høring. Nogle grundejere langs ringvejen er blevet opmærksom på dette, og spurgt, hvad det egentlig betyder. Bestyrelsen følger sagen.

Se mere på:

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark, kommuneplantillæg nr. 8 | Guldborgsund Kommune

12_10336341_1605262946030.pdf (plandata.dk)

Referat: JO undersøger nye oplysninger om stort feriehusprojekt vest for Bøtø Ringvej hos Guldborgsund Kommune.

Cykelsti på Bøtø Ringvej: I foråret har grundejerforeningen igen opfordret kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune til at etablere cykelsti fra Godthåbs Alle og ned til Bøtøskoven. Nu er der endelig sket noget. Vejstykket er kantudvidet, pålagt ny asfalt, og cykelstier i begge sider tegnet op med hvide markeringer. Meget tilfredsstillende. Orientering om fejlagtigt grus langs vejen.

Referat: Enighed om, at det er tilfredsstillende, at der er udlagt cykelstier på Bøtø Ringvej. Guldborgsund Kommune oplyser, at kommunen ikke umiddelbart kan løse opgaven med det forkerte grus. Grundejere ud til Bøtø Ringvej vil rette en fælles appel til Politiet og at gribe ind over for ”organiseret” racerløb. EIP underskriver henvendelsen på grundejerforeningens vegne.

 

Situationen på vejene: Forårsvedligeholdelsen/konvertering af samtlige grusveje er stort set gennemført, og støvbinder udlagt på de gennemgående. Der har været særlig opmærksomhed omkring overgange fra asfalt til grus, hvor der er kommet nogle store huller. Under gravning til fiberkabler har Fibia beskadiget en del veje – primært Sølvlysvej, Skarntydevej, Valmuevej, Snerlevej, Sødæblevej, Tulipanvej. Disse er nu rettet op, og de besigtiges den 18. juni af vejteamet sammen med Fibias entreprenør. Efterfølgende skal der tages stilling til, om vores vejentreprenør Jens Ringsing skal løbe disse veje over en gang.

Grusveje, som er konverteret i foråret 2021:

Ligustervej            465 m

Kamillevej            340 m

Kabelejevej          305 m

Klitrosevej            370 m

Nøkkerosevej      525 m

Mimosevej           740 m

       ----------------------------------

                           2.745 m

---------------------------------

Asfaltveje, som har fået nyt slidlag i foråret 2021:

Berberisvej

Hasselvænget

Blåklokkevej

Generelt har Arkil udført arbejdet godt. Reparation nødvendig for enden af Blåklokkevej. Forud for udlægning af slidlaget, er der på Berberisvej foretaget en maskinopretning af vejen, som betales af en bygherre, som har opført et nyt hus i området. Transport til byggepladsen havde givet store skader på vejen.

Bemærk: Her i foråret er der samlet set investeret 755.000 kr. i vejvedligeholdelse.

Referat: Enighed om, at det er godt vejarbejde, der er udført her i foråret. Det store beløb er også et godt signal til vores medlemmer om, at vi prioriterer vejenes vedligeholdelse og følger vejstrategien vedtaget på foreningens generalforsamling i 2019. To grundejere på Cypresvej/Holmegårdsvej foreslår Holmegårdsvej/Cypresvej asfalteret eller lukket. Der er ifølge de to grundejere megen tung trafik på vejen til højskolen, vandværket og Slagter Schou. FJM undersøger mulighed for lukning af vejen hos Guldborgsund Kommune, så den gennemgående trafik til de pågældende steder ledes ad Bøtøvej.

 

Ødegårdsudstykningens vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug henstiller til deres generalforsamling i 2021, at deres vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej). Hvis en nedlæggelse af vejlauget besluttes, gennemføres en eventuel vejoverdragelse senere. Formanden for vejlaget oplyser, at samtlige vejchikaner og skilte i området er godkendt af Guldborgsund Kommune. MGs bestyrelsen har meddelt, at et absolut krav fra Marielyst Grundejerforening til overtagelse af vejene er, at de er up-to-date på vedligeholdelse, og at samtlige skilte, trafikchikaner, bomme og vejændringer ved overtagelsen er godkendt af Guldborgsund Kommune. Alt dette skal dokumenteres og aftales inden Vejlaugets generalforsamling, som skal godkende det. Grundejerforeningen er bekymret for de mange vejchikaner i området, og har foreslået, at dem på de små sideveje fjernes, mens dem på de gennemgående veje bibeholdes. Veje med chikaner er meget dyre at vedligeholde. Vejentreprenør Jens Ringsing gennemgår vejene i den kommende tid, og udarbejder en rapport. Den foreløbige melding er ikke så god: Vejene er misligholdte, og de mangler grus.

Senest: En rapport fra entreprenør Jens Ringsing tegner et dystert billede af vejene i området: De består af knust asfalt, de mangler grus og har forkert pilhøjde. Omfattende arbejder skal aftales med vejlauget inden en overtagelse af vedligeholdelsen kan komme på tale. Fuld konvertering, vil ifølge Jens Ringsing koste ca. 65.000 kr. pr. km. Det er det efterslæb, som vejlauget har på grund af flere års manglende vedligeholdelse. Det er aftalt, at overtagelsen ikke skal godkendes på MGs generalforsamling. Generalforsamlingen skal blot orienteres.

Referat: Tilbud på konvertering af veje er sendt til Ødegårdsudstykningens bestyrelse. MGF afventer den videre forhandling om emnet.

Søen ved Pimpernelvej: Grundejerforeningen har henvendt sig til Center for Teknik & Miljø vedrørende søen ved Pimpernelvej, som Marielyst Grundejerforening ifølge Lokalplan 162 er blevet pålagt at vedligeholde. Svaret er nu kommet efter at kommunens jurister har set på sagen. Det betyder, at grundejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelser ikke står ved magt. En lokalplan kan ikke pålægge en frivillig servitutbelagt grundejerforening nye opgaver. Så ingen vedligeholdelse af sø og fælles areal. Forlængelsen af vejstykket ind i den nye bebyggelse skal foreningen i realiteten heller ikke vedligeholde, da det fortsat ejes af den person, der har udstykket grundene. Grundejerforeningen har dog tilkendegivet, at den vil stå for denne vedligeholdelse, hvis der udfærdiges et dokument, der siger, at samtlige grunde i nyudstykningen er medlemmer af grundejerforeningen – alternativt tinglyste medlemmer.

Referat: Ingen yderligere kommentarer.

Medlemskab for ikke-tinglyste medlemmer: Vil det være muligt, at køber af et sommerhus automatisk overtager medlemskab af foreningen fra sælger. I stedet for at tilmelde sig, skal den nye ejer dermed framelde sig. Bestyrelsen overvejer mulighederne for ”tvangstilmelding” for de grundejere, der ikke er tinglyst medlem af grundejerforeningen, og som ikke ønsker at betale kontingent – eventuelt medhjælp fra advokat. MSP har udarbejdet en oversigt på de veje og nr. som ikke er medlemmer af grundejerforeningen. MSP er også i gang med at udsende breve til tinglyste medlemmer, der ikke betaler kontingent. Planlæg en detail-plan for inddrivelse og tegning af medlemskab af Grundejerforeningen.

Referat: BJT har skrevet et udkast til et brev til ikke-tinglyste medlemmer. BJT og FJM diskuterer dette oplæg og udarbejder et færdigt udkast.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene – senest to forhold på Lupinvej, som er meddelt kommunens repræsentant. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området. Han oplyser, at han her i foråret har fået en god snak med mange grundejere, og det har betydet, at krav om beskæring er reduceret i forhold til tidligere, fordi grundejerne indvilger i at gøre det. Godt arbejde.

Referat: Enighed om tilfredshed med arbejdet.

Ny hjemmeside: Hjemmesiden bør fornys og moderniseres. Den ser gammeldags ud, uoverskuelig at finde rundt i og meget langsom og besværlig at opdatere. Grundejerforeningens brand virker generelt meget mere moderne end for tre år siden, men det gør hjemmesiden ikke. Derfor er der behov for en up-justering.

Referat: FJM undersøger mulige leverandører.

 

Bestyrelsesmedlem udtrådt. Karsten Meier har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Referat: Taget til efterretning.

 

Rapport fra Marielyst Vandværk: Seneste nyt.

Referat: Ingen rapport.

Rapport Facaderådet: Seneste rapport fra rådets arbejde.

Referat: JO oplyser, at der er bedre takter i arbejdet end tidligere. Sager ekspederes hurtigere af Guldborgsund Kommune.

 

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset har fået grunder og maling og vindskeder fornyet. Huset kan males færdigt i foråret 2021.

Referat: JS indkalder til arbejdsdag.

 

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Pr. 28. februar 2021 har 10 medlemmer besøgt foreningshuset siden generalforsamlingen den 4. august 2019 – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj 2020 på grund af corona. De er igen suspenderet fra februar til maj 2021 af samme årsag. På førstkommende generalforsamling meddeles det, at ordningen ophører på grund af meget lav tilslutning. Foreningen og medlemmerne kommunikerer anderledes i dag i forhold til tidligere.

Referat: Ingen yderligere kommentarer.

 

Medlemmerne mener: Få kommentarer til vejene om støv og huller. Generel tilfredshed med den seneste vedligeholdelse af vejene.

Referat: Opfølgning med Fibia om opretning af veje, der har været gravet op.

Kommunikation: Punkter på Nyhedsbrev, der udsendes efter behov – aktuelt info om generalforsamling, forslag, samlede investering i veje.
Referat: Enighed om punkter til nyhedsbrev.

Bestyrelsesmøder:
18. juli kl. 10:00

 1. august kl. 10:00 generalforsamling

Vagter i foreningshus:
03. juli BJT

 1. august EIP

 

Eventuelt

Intet.