Bestyrelses referat 02.05.2021

Visninger: 385

Referat fra møde i bestyrelsen den 02.05.2021

Møde kl. 10:00 – 12:00.

Inviterede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

Referent: JS

Dagsorden/referat

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 07. marts og den 11. april underskrevet.

Nyt fra formanden: Løbende sager.

 

Pool-sommerhuse: Planklagenævnet har kendt opførelsen af 10 poolhuse i Marielyst Feriepark ulovlig. Grundejerforeningen indgav i efteråret 2019 et høringssvar til Guldborgsund Kommune, hvor vi var meget kritiske overfor byggeriet. Guldborgsund Kommune har nu lovliggjort byggeriet af husene. Skal Marielyst Grundejerforening foretage sig noget som opfølgning.
Vi afventer kommunens videre sagsbehandling.

Grundejerforeningsformænd: Samtlige formænd for grundejere i Marielyst har været forsamlet den 26. september for at diskutere, hvilke temaer, foreningerne ønsker taget op på det årlige møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup.

              Følgende blev aftalt:

  1. Vi vil ikke ind i en debat omkring digelaget – men der er en tilkendegivelse fra de samlede grundejerforeninger på Marielyst om, at diget skal være i en sådan tilstand, at man rent faktisk kan færdes på det, og det er ikke tilfældet som det er i dag.
  2. Vi mener, at vi har en udfordring med diverse loppemarkeder og salgsboder bl.a. langs ringvejen.  Hvad kan vi gøre for at få det stoppet.  Vi frygter at der sker en ulykke en dag.  Der er adskillige boder rundt omkring i landskabet, men udfordringen er dem, der er placeret på de større veje. 
  • Pier i Marielyst.  Vi vil gerne have en opdatering på fremdriften – herunder hvorfor vi ikke fik den i 2020.
  1. Strandrensning.  Niveauet – og gerne en udvidelse heraf fremadrettet.
  2. Cykelstier – the never ending story… stadig et stort ønske – kommer op hver gang formænd er samlet.  Hvad kan vi samlet set gøre for at få området prioriteret.  Derudover har vi en udfordring på cykelstien ud for Dyrehaven, hvor der er hajtænder på cykelstien, når cyklister skal passere indkørslen til Dyrehaven – det ender ganske enkelt galt, alene et spørgsmål om tid. 
  3. Pool-huse: Vi er alvorligt bekymret.  vi undgår dem næppe – men vi ønsker en dialog om, hvordan vi sikrer en balance, så alle tilgodeses, også dem der har et sommerhus som de ønsker at benytte til fritidsbrug uden vi føler det ender som Sunny Beach – og det er trods alt stadig flertallet af sommerhusejere i Marielyst. 
  • Dialog om hvad vi i fællesskab kan gøre i.f.t. den uautoriserede skilteskov der er adskillige steder i Marielyst.  Grundejere der på eget initiativ sætter ’indkørsel forbudt’ op på fælles veje f.eks. Derudover dialog om / ønske om at Facaderådet tildeles kompetencer til at kunne få fjernet de mange reklameskilte der er sat op mange steder, f.eks. langs ringvejen. 

Taget til efterretning.

 

Foreningens økonomi /balance/regnskab/ budget/kontingentopkrævning 2021: Underskrift på årsregnskab 1. april 2020 – 31. marts 2021 samt budget for 01. april 2021 – 31.marts 2022. Hvor mange bankforbindelser skal foreningen have? Tilskud til alle fire vejlaug er udbetalt.
Jyske bankkontoen lukkes og kundeforholdet afsluttes.

 

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen 2020 er udsat på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona-situationen. Medlemmerne er orienteret via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt. Udsættelsen af generalforsamlingen betyder, at invitation skal genoptrykkes med ny dato. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen, JS gennemgår regnskabet samt forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Dirigenten, adv. Lars Stuckert, har oplyst, at den førstkommende generalforsamling skal indkaldes som to selvstændige generalforsamlinger med hver deres specifikke dagsorden. Den skal indkaldes samtidig og gennemføres i forlængelse af hinanden. De bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været valgt i 2020, skal vælges for et år ad gangen, mens resten skal vælges for to år. Diskussion om forventet tidspunkt for generalforsamlingen i Idestruphallen, hvor der er bedre plads end på Højskolen. Det lille forsamlingsforbud i tilknytning til Covid-19 ophæves den 1. august 2021. Tidspunkt for generalforsamlingen skal fastsættes og ny indbydelse udarbejdes.
Søndag den 8. august afholdes generalforsamling i Idestrup Hallen.
Forberedelserne til generalforsamlingen igangsættes allerede nu: indkaldelse, vedtægter o.s.v.

En lokalplan for Marielyst: Marielyst Grundejerforening har foreslået Byrådet i Guldborgsund Kommune, at Marielyst for en lokalplan. Flere politikere med borgmester John Brædder i spidsen har erklæret sig positiv over for tanken. Bestyrelsen følger løbende op på sagen.                          Tages til efterretning.

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark: I et nyt kommuneplantillæg, kommuneplantillæg nr. 8, for området vest for Bøtø Ringvej, afgrænset mod nord af Marielyst Strandvej og mod syd af Godthåbs Alle, har været i høring. Nogle grundejere langs ringvejen er blevet opmærksom på dette, og spurgt, hvad det egentlig betyder. Bestyrelsen følger udviklingen for området efter ændringen af kommunalplanrammen. JS følger sagen tæt indtil videre.

Se mere på:

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark, kommuneplantillæg nr. 8 | Guldborgsund Kommune

12_10336341_1605262946030.pdf (plandata.dk)

 

Området ligger udenfor MGs område hvorfor al henvendelse bør ske til Kommunen. MG følger sagen.

 

Cykelsti på Bøtø Ringvej: Grundejerforeningen har endnu engang opfordret Byrådet i Guldborgsund Kommune til etablering af en cykelsti fra Godthåbs Alle og ned til Bøtøskoven. Flere politikere har meldt positivt tilbage på denne opfordring. Blandt andet borgmester John Brædder, der foreslår en kantudvidelse. Grundejerforeningen følger løbende op på sagen.
Intet nyt, vi afventer udviklingen.

Situationen på vejene: Forårsvedligeholdelsen af samtlige grusveje er stort set gennemført. Støvbinder udlægges i næste uge, hvis der kommer regn. Det er for tørt nu. Der har været særlig opmærksomhed omkring overgange fra asfalt til grus, hvor der er kommet nogle store huller. Under gravning til fiberkabler har Fibia beskadiget en del veje – primært Sølvlysvej, Skarntydevej, Valmuevej, Snerlevej, Sødæblevej, Tulipanvej. Disse skal rettes op inden Ringsing vedligeholder dem. Grusveje, som er konverteret i dette forår, er følgende:

Grusveje til konvertering forår 2021:

Ligustervej            465 m

Kamillevej            340 m

Kabellejevej          305 m

Klitrosevej            370 m

Nøkkerosevej      525 m

Mimosevej           740 m

----------------------------------

            2.745 m

---------------------------------

Nyt slidlag til asfaltveje i det dobbelte antal meter end planlagt, da vi ikke pålagde slidlag i efteråret 2020 – Berberisvej og Hasselvænget er udvalgt, og priserne er henholdsvis 101.000 kr. og 138.350 kr. Arkil udfører arbejdet i uge 18.

Taget til efterretning.

 

Berberisvej: Vejteamet har sammen med entreprisechef Anne Larsen, Arkil, haft møde med ejeren af Klintevej 1 og Skanlux om den asfalterede del af Berberisvej, som blev stærkt beskadiget i januar og april, da der med lastvogn blev transporteret ca. 2.000 tons grus/jord til/fra byggepladsen på Klintevej. Hidtil har ejeren af Klintevej erkendt at have ødelagt vejen med jordtransporten. Men han foranstalter en undersøgelse af vejen, og indhenter to ekstra tilbud på maskinafretning. Bestyrelsen må derefter tage stilling til, hvad der videre skal ske – evt. en uvildig rapport om vejens tilstand. Problemet er, at medlemmerne i området har levet med en dårlig vej siden januar 2020, og der er nu risiko for en yderligere forsinkelse af reparationen. Vognmanden og Skanlux oplyste dengang, at de siden efteråret har arbejdet med vognmandens forsikringsselskab med henblik på udbetaling af erstatning til grundejerforeningen. Ingen resultater.

Seneste: Forlig med ejeren af Klintevej, som betaler for maskinafretningen. Maskinafretning og pålægning af slidlag (Arkil) i uge 18.

Enighed om, at det er en god løsning.

 

Vejchikaner på Ligustervej: Vejteamet har gennemført et rundspørge om eventuelt at fjerne to vejchikaner på Ligustervej, som for år tilbage er anlagt som forsøg. Resultatet af undersøgelsen er, at et lille flertal ønsker chikanerne fjernet. Grundejerne er orienteret om resultatet, og chikanerne er nu fjernet.

Taget til efterretning.

Nyt stykke Pimpernelvej overdraget: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej har medført, at Pimpernelvej er forlænget. Dette nye stykke vej, som er anlagt af sælger, Morten Bendixen, af de pågældende grunde, er nu overdraget til Marielyst Grundejerforenings vedligeholdelse. Dokument for overdragelse resterer.

Afventer dokument.

Ødegårdsudstykningens vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug henstiller til deres generalforsamling i foråret 2021, at deres vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej). Hvis en nedlæggelse af vejlauget besluttes, gennemføres en eventuel vejoverdragelse senere. Formanden for vejlaget oplyser, at samtlige vejchikaner og skilte i området er godkendt af Guldborgsund Kommune. MGs bestyrelsen har meddelt, at et absolut krav fra Marielyst Grundejerforening til overtagelse af vejene er, at de er up-to-date på vedligeholdelse, og at samtlige skilte, trafikchikaner, bomme og vejændringer ved overtagelsen er godkendt af Guldborgsund Kommune. Alt dette skal dokumenteres og aftales inden Vejlaugets generalforsamling, som skal godkende det. Grundejerforeningen er bekymret for de mange vejchikaner i området, og har foreslået, at dem på de små sideveje fjernes, mens dem på de gennemgående veje bibeholdes. Veje med chikaner er meget dyre at vedligeholde. Vejentreprenør Jens Ringsing gennemgår vejene i den kommende tid, og udarbejder en rapport. Den foreløbige melding er ikke så god: Vejene mangler grus. Skal overtagelsen godkendes på MGs generalforsamling?

Orientering på vor kommende generalforsamling som et punkt på beretningen.

Søen ved Pimpernelvej: Grundejerforeningen har henvendt sig til Center for Teknik & Miljø vedrørende søen ved Pimpernelvej, som Marielyst Grundejerforening ifølge Lokalplan 162 er blevet pålagt at vedligeholde. Endnu intet svar. Har rykket for svar.
Afventer svar.

Medlemskab for ikke-tinglyste medlemmer: Vil det være muligt, at køber af et sommerhus automatisk overtager medlemskab af foreningen fra sælger. I stedet for at tilmelde sig, skal den nye ejer dermed framelde sig. Bestyrelsen overvejer mulighederne for ”tvangstilmelding” for de grundejere, der ikke er tinglyst medlem af grundejerforeningen, og som ikke ønsker at betale kontingent – eventuelt medhjælp fra advokat. MSP har udarbejdet en oversigt på de veje og nr. som ikke er medlemmer af grundejerforeningen. MSP er også i gang med at udsende breve til tinglyste medlemmer, der ikke betaler kontingent. Planlæg en detail-plan for inddrivelse og tegning af medlemskab af Grundejerforeningen.
Vi udarbejder skrivelse til de ca. 300 ikke medlemmer der omhandler fordele ved medlemskab af MG. Bjarne udarbejder oplæg som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Private fællesveje: Opfølgning fra møde 11.04.2021. I fortsættelse på præsentationen på sidste møde vil KM gerne have en bordet rundt diskussion omkring de refleksioner hver især har gjort sig. Hvilke spørgsmål bør vi stille os? KM er, som antydet sidst i præsentationen, af den opfattelse, at grundejerforeningen skal sikre sig dybere kendskab til den juridiske håndtering af de konflikter, der kan opstå omkring private fællesveje inden vi går ”i byen” med f.eks. at tvinge medlemmer og ikke-medlemmer til at rette ind. KM har vedhæftet et oplæg, som efter evt. uddybning i bestyrelsen kan danne baggrund for et møde med en advokat med speciale i offentlig ret (KM har fundet firma Horten som en kandidat). Denne konsulentindsats vil forventeligt have en pris svarende til 2-3 timers høj timesats.
Et flertal i bestyrelsen har besluttet, at ”parkere” forslaget til eventuelt senere brug. Her indhentning af juridiske spørgsmål.

 

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene – senest to forhold på Akelejevej, som er meddelt kommunens repræsentant. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området.
Bestyrelsen tager nuværende status til efterretning.

Hurtigere internet: Fibia er i gang med at grave fiber ned til hurtigt internet i den sydlige del af Marielyst Grundejerforenings område (syd for Godthåbs Alle. Gravearbejdet ventes færdigt ved udgangen af uge 22. Flere grundejere har klaget over jordarbejdet i rabatten. Disse klager videregives til Fibia, gravearbejdet standset på Sølvlysvej på grund af ødelæggelse af vejen.

Bestyrelsen enig om, at vejene skal genetableres for Fibias regning.

 

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset har fået grunder og maling og vindskeder fornyet. Huset kan males færdigt i foråret 2021.
JS fremkommer med datoforslag til færdiggørelse af projektet.

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Pr. 28. februar 2021 har 10 medlemmer besøgt foreningshuset siden generalforsamlingen den 4. august 2019 – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj 2020 på grund af corona. De er igen suspenderet fra februar til maj 2021 af samme årsag. På førstkommende generalforsamling meddeles det, at ordningen ophører på grund af meget lav tilslutning. Foreningen og medlemmerne kommunikerer anderledes i dag i forhold til tidligere.

Bestyrelsen enig om, at ordningen bør afskaffes.

 

Medlemmerne mener: Få kommentarer til vejene om støv og huller. Generel tilfredshed med den seneste vedligeholdelse af vejene

Enighed om, at vejene er gode.

 

Kommunikation: Punkter på Nyhedsbrev, der udsendes efter behov – næste blandt andet om tidspunkt for generalforsamling.
Generalforsamlingen, vejene, cykelsti på Bøtø Ringvej, Lokalplan, undgå støj og være opmærksom på, om du har nok kapacitet i din skraldespand, skal med i nyhedsbrev.

 

Bestyrelsesmøder:
Den 20. juni kl. 10:00 – 13:00

 

Vagter i foreningshus:
05. juni 2021.

 

Eventuelt:

Intet.