Bestyrelses referat 03.04.2022

Visninger: 2172

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 03.04.2022

Møde i Foreningshuset.

Indkaldte: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP), Jørn Arne Nielsen (JAN) og Sussi Schannong Hansen (SUSH).

 Dagsorden

Mødereferat: Underskrift på referat fra møde den 06.03.2022.
Underskrevet

Forretningsorden: Underskrift på forretningsorden. Nyt forslag indkommet.
Underskrevet.

Nyt fra formanden: Drøfte, hvornår vi skal møde de nye politikere på vores fagområde.

Intet aftalt. 

Generalforsamling 2022: Forberedelse. Hvem gør hvad?
Afholdes på Nørrevang.
3 borde til indgangskontrol som sidste gang.
MSP udarbejder folder med information om generalforsamlingen.
SUSH styrer PowerPoint.
FJM aflægger beretning og aflægger regnskab.
JS udarbejder PowerPoint.
JO ”skaffer” dirigent.
JS er fraværende grundet pilgrimsvandring.

Foreningens økonomi: Balance, underskrift på regnskab. Budget 2022/2023.
Taget til efterretning.
Det årlige tilskud til vejlaugene udbetales i april 2022.

Medlemskab for ikke-tinglyste medlemmer: Indtil i efteråret 2021 har ca. 275 grundejere i foreningens område ikke betalt kontingent. De er ikke tinglyste medlemmer. En opfordring pr. brev er sidste efterår udsendt til disse. Det har givet ca. 22 nye medlemmer, og de resterende 253 får nu et nyt brev med opfordring til at melde sig ind. Brev er klar til udsendelse.
Taget til efterretning. Brev 2 sendes i april måned 2022.

Honorering: Udkast til honorering af bestyrelsesmedlemmer udarbejdet. Diskussion af dette.
Formandshonoraret (skattepligtigt) foreslås forhøjet til 35.000 kr. årligt, og hvert medlem af bestyrelsen foreslås at modtage en årlig skattefri godtgørelse på kr. 3.950 til dækning af brug af og disposition over telefon, PC, printer, blæk og papir til samme m.v. Fremlægges på kommende generalforsamling som forslag og indgår i budgetforslag.

Henvendelse til Guldborgsund Kommune: Følgende emner drøftes på et møde med politiker og forvaltning/Alle.

  • Lokalplan for hele Marielyst.
  • Forsøg med nedsættelse af hastighed uden chikaner.
  • 50 km/t på 2 – 1 -delen af Bøtø Ringvej.
  • Bøtø Ringvej støjer – slib riller ned.
  • Ødelagte veje skal genetableres efter byggeri – noteres i byggetilladelse.
  • Samarbejde med kommunen om begrænsning af skilteskoven.

Aftalt møde med Guldborgsund Kommune den 21. april 2022 kl. 16:00
Deltagere fra MGF: FJM, EIP, JAN og JS.

Situationen på vejene: Forårsvedligeholdelse 2022 står for døren.

Vinteren har været hård ved vejene mange steder, og det skal der særligt fokus på. Vejteamet har haft møde med entreprenør om stigende udgifter til vejmaterialer. Forslag til vejudgifter i 2022/2023 efter forhandlinger med vejentreprenører:

Grusveje: 630.000 kr. + Ødegårdsudstykningen 45.980 kr.

Asfaltveje: 149.462,88 kr.

Grundejerforeningen bad tidligere Guldborgsund Kommune reparere kommunale asfaltveje følgende steder: Det er der nu givet tilsagn om, at dette vil ske i den kommende tid.

Holmegårdsvej:

Overgangen til Cypresvej bag ved Højskolen Marielyst ligger for lavt, hvorved der kommer til at stå vand. Der bør pålægges asfalt, så vandet ikke samler sig på vejen.

De sidste 50 meter af Holmegårdsvej ud mod torvet (især ud for nr. 6) er den østlige side af vejen stærkt ødelagt af trærødder, som er groet igennem slidlaget. Der bør pålægges nyt slidlag.

Godthåbsvænget/Bøtø Møllevej:

T-krydset mellem Godthåbsvænget og Bøtø Møllevej står næsten altid under vand efter blot små regnskyl. Asfalten på vejen bør hæves en smule, så vandet naturligt kan løbe væk.

Ingen af de ting, kommunen er blevet bedt om, er gennemført. Plan er på vej/JO, FJM, EIP, JAN.
Taget til efterretning

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene – senest to forhold på Lupinvej, som er meddelt kommunens repræsentant. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området, men opgaven er stigende i omfang – blandt andet på stier - hvorfor kommunen ønsker, at kommune og grundejerforening indleder en fælles indsats i form af en kampagne. Grundejerforeningen har bedt Guldborgsund Kommune påbegynde processen. Intet sket. Rykker sendt, men tilbagemeldingen er nu, at grundet på organisationsændringer er processen sat i stå. Ny proces er klar.

Taget til efterretning.

Ødegårdsudstykningens vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug godkendte på deres generalforsamling den 9. oktober 2021, at deres vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej) den 1. april. Marielyst Grundejerforening har stillet en række krav til overtagelsen af vedligeholdelsen, og de er alle blevet imødekommet af Vejlaugets bestyrelse. Det betyder blandt andet, at 60 pct. af deres veje skal være konverteret til lyst grus i stedet for knust asfalt. Denne konverteringsproces gennemføres her til foråret, og den står Jens Ringsing for. Til efteråret fortsætter konverteringen af yderligere 800 meter samt vedligeholdelse af resten til en samlet pris af 49.580 kr. Regnskabet for vedligeholdelse af dette område holdes adskilt indtil videre.
Konvertering i gang og alle formaliteter vedtaget. Punktet udgår af fremtidige dagsordninger.

Møde i Destination Sydfalster. Guldborgsund Kommune arbejder på en helhedsplan, Destination Sydfalster, til udvikling af Sydfalster som turistdestination. Rapport fra mødet den 8. marts, som BJT og EIP deltager i. Nye tiltag bebudes. Projektkoordinator ønsker møde med bestyrelsen.

Dialog-workshop sætter fokus på turismeudviklingen på Sydfalster | Guldborgsund Kommune (ritzau.dk)
Vi afventer hvad der i fremtiden er på dagsordenen.

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark: I et nyt kommuneplantillæg, kommuneplantillæg nr. 8, for området vest for Bøtø Ringvej, afgrænset mod nord af Marielyst Strandvej og mod syd af Godthåbs Alle, har været i høring. Nogle grundejere langs ringvejen er blevet opmærksom på dette, og spurgt, hvad det egentlig betyder. Nu har en grundejer fået Planklagenævnets ord for, at han skal have aktindsigt. Det må betyde, at grundejerforeningen også har adgang til materialet. Den pågældende grundejer har fået foretræde/spørgsmål om sagen ved kommunalbestyrelsesmødet den 20. januar. Grundejerforeningen følger op på sagen.
Vi afventer hvad der sker fra kommunens side med ny lokalplan.

Hustilsyn: Sæson afsluttet. Rapport fra Jos evalueringsmøde med formanden for golfklubben.

Vi er glade for den nuværende aftale.

Ny hjemmeside: Hjemmesiden skal moderniseres. JS udarbejder oplæg med erfaringer fra andre foreninger.
Erfaring med konvertering af tilsvarende hjemmeside foregår og vi afventer resultat af dette inden kontakt til leverandør om MG hjemmeside.

Rapport fra Marielyst Vandværk: Seneste nyt.
Generalforsamling 7. maj på Oldfruen.

Rapport Facaderådet: Seneste rapport fra rådets arbejde.
JO uddelte folder som Gundborgsund Kommune har udarbejdet om reklameskiltning mv.

Medlemmerne mener: Få kommentarer til vejene og få kommentarer over grene, der hænger ud over vejene.
Taget til efterretning.

Kommunikation: Næste nyhedsbrev er indkaldelse til generalforsamlingen.
Nyhedsbrevene bliver rost af mange medlemmer. Taget til efterretning.

Nye vinduer i MG-huset på torvet: Fire nye vinduer isat til den aftalte pris på 23.812,50 kr.
Vinduer er isat og fungerer som aftalt med leverandør.

Bestyrelsesmøder: søndag den 8. maj, generalforsamling lørdag den 21. maj.
Ingen nye aftalt.

Eventuelt.

Intet.


 

____________________________________________________________________________

Flemming J. Mikkelsen                         Bjarne Thurø                              John Stævngaard___________________________________________________________________________
John Olesen                                            Eigil Petersen                              Jørn Arne Nielsen_________________
Sussi Schannong