Bestyrelses referat 21.06.2018

Visninger: 1150

Referat fra Marielyst grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018.

Afbud fra Henning Dahl.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt. 1. Til dirigent valgtes Ebbe E.

Punkt 2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 19 april 2018 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3. Orientering fra formanden.

Oplyste at vandværket har generalforsamling d. 7 juli 2018, og at han af vandværket et blevet spurgt om MG vil orientere sin medlemskreds herom, idet der i alm. hed kun deltager meget få andelshavere. Vandværkets indkaldelse mailes til alle MG´s medlemmer der har opgivet en e-mail adr.

Generalforsamlingen – indkomne forslag.

Bestyrelsens 2 forslag.

Forslag 1. vedtægtsændring.

EE forelægger vedtægtsændringsforslaget til §3. Forventer at det vedtages. Oplyste at hvis vi fortsat anvender den hidtidige praksis med 3 henvendelser til et medlem, sluttende med at tilskrive kommunen om at skride ind som vejmyndighed, tager det flere måneder inden et evt. problem bliver løst. Derfor er det nødvendigt at vi som grundejerforening skal kunne gribe hurtigt ind , og udbedre forholdene for grundejerens regning. Alternativet er at MG i givet fald må begære hegns – eller vejsyn, og at denne udgift betales af grundejeren- den der taber sagen. Vejsyn koster pt. 1785 kr.

Forslag 2.

EE forelægger ændrings i § 4. Hvor datoen for modtagelse af forslag der ændres til 1 april – 15 april..

Praktiske årsager.

Forslag 3

Bestyrelsen pålægges at fremlægge dokumentation der garanterer for at den knuste asfalt der udlægges på vore veje ingen sundhedsmæssig eller miljø ricici indeholder.

  1. kører drøftelsen, da Anders J. ikke kan deltage i generalforsamlingen.

EE oplyser at vi har dok., for at det ikke er miljøskadeligt. Vi skal have de relevante faktablade/ oplysnniger herom snarest. Og for at være sikre, tager vejformand /EE kontakt til Guldborgsund kommune for at få deres vurdering og evt. godkendelse. Haster.

Under evt. drøftelser oplyses også om forsøget med Gab grus. Og at støvbindermaterialet er et uskadeligt naturprodukt.

Det drøftedes herunder også, hvad det kunne betyde at merudgifter hvis vi skal overgå til andet materiale.

Det vil kræve en ikke uvæsentlig kontingentforhøjelse.

Forslag 4.

Forslag om at lukke Blåbærvej ved Gråpilevej for gennemgående biltrafik. Forslaget er tænkt som et første led i at få alle gennemgående vej i Nord-Syd gående retning lukket for biltrafik.

EE tager drøftelsen af forslaget.

Bestyrelsen drøftede forslaget indgående , også set i relation til den i 2007 fremlagte Trafik og vejplan, hvor lukning af bl. a Blåbærvej også indgik. Denne plan har EE tilstillet forslagsstilleren.

Generalforsamlingen den gang afviste lukkede områder. Og forkastede den del af trafikplanen.

Med erfaring fra BOM sagen, er det kommunen, der uanset hvad en generalforsamling , eller MG´s bestyrelse mener, beslutter om en vej kan lukkes som anført. Derfor kan bestyrelsen ikke indgå i sådanne sager.

Bestyrelsens holdning er at det ikke er et generalforsamlingsanliggende at beslutte noget sådant for et lokalt område. Det er grundejerne i det pågældende område ,der skal høres herom og ansøge kommunen, der er vejmyndighed.

Initiativtagerne må derfor evt. indkalde til et møde, eller tilskrive de berørte grundejere,, og foretage en afstemning i det lokale område og veje det vedrører. Der skal være andre tilkørselsmuligheder for grundejerne, og et solidt flertal, for at man kan forvente at kommunen giver tilsagn.

Den evt. udgift til opsætning af bom eller anden form for sikker chikane vil grundejerforeningen kunne betale.

Bestyrelsen holdning til en lukning som forslået er positiv, med de ovenfor anførte betragtninger og beskrevne proces.

Databehandlingsaftaler. EE omtalte kort datahandlingsaftalerne , der nu ligger på hjemmesiden.

Hastighedssoner – vejskilte - vejbump. Der er intet nyt. Afventer kommunens videre behandling om ensartet og relevant henvisningsskiltning .

Vejlaug og Skiltning. Omtalte at de forskelligartede hastighedsskilte i områderne og vejbump fortsat er under overvejelse i kommunen. Intet nyt.

Vedr. vejlaug havde Eigil P. tilstillet formanden et oplæg til fremtidig tildeling af midler til vejlaugene.

Som aftalt på sidst møde skal tilskud til vejlaug drøftes, idet nogle vejlaug bl.a. ikke indsender regnskab, og et vejlaug modtager mere i tilskud en de bruger på vejene. Det er tidligere besluttet ,at hvis der ikke indsendes regnskab, kan der ikkemodtages tilskud.

Eigil løftede sløret for sine tanker, og forslaget vil blive sendt til bestyrelsen til senere drøftelse.

Det er bl.a. der tilskuddets størrelse, der bør reduceres, så udgifter til f.eksp. større renoveringsarbejder, omdannelse af asfalt til grusvej ikke skal indgår i fordelingsrammen. Blev indgående drøftet.

Den generelle debat om vejlaugenes fremtid, tages af bestyrelsen. Der er enighed om ,at det ikke er et generalforsamlingsanliggende, da alle kan oprette et vejlaug, og at disse ikke kan nedlægges af andre end dem selv.

Det er tilskuddene til vejlaugene der kan diskuteres, og at det sikres at de frivillige medlemmer af MG får det samme i tilskud pr. m. vej som de øvrige medlemme får til den generelle vejvedligeholdelse.

Punkt. 4. Regnskab og budget v. Margit S.P. og Per K.H.

Regnskabet ok.

MSP omtalte en regning fra Ringsing på 136.000.- kr. der fmtl. har en forkert datering ? Tidspunktet for arbejdet ?

MSP og AJ tager en snak med Ringsing herom, og at fremtidige regninger skal indeholde oplysninger om hvad der er lavet, materiale forbrug, tidsforbrug og datoer for arbejdets udførelse. m.m. Et sæt retningslinjer aftales og nedfældes .

Punkt.5 veje v. Vejformand Anders J.

Omtalte at den fremtidige vejvedligeholdelse forventes at blive dyrere.

Der udlægges forsøgsvis Gab grus på 2 veje –Bynkevej og Berberisvej. Gabgrus er miljøgodkendt.

Omdannelse af Gråpilevej og Berberisvej til grusvej ca. 95.000.-kr pr. stk.

Omtalte en henvendelse fra beboerne på Snerlevej ved Valmuevej. Et farligt kryds hvor Valmuevej krydser Snerlevej. Der køres hurtigt ,og der er dårlige oversigtsforhold. Har besigtiget det, og foreslår at vi starter med at der sættest trekantsskilte op med farligt vejkryds. Hvis dette ikke hjælper, kan det evt. overvejes at etablere vejbump til dæmpning af hastighed. Det skal også sikres at den bestående beplantning er klippet efter kommunens reglerne om oversigtsforhold.

Bestyrelsen enig i AJ´s forslag.

Vedr. miljøgodkendelse af vejmaterialerne se under forslag – punkt 3.

AJ omtale den fremtidige strategi for vejvedligeholdelse, som skal fremlægges på generalforsamlingen.

EE fremægger den, dat AJ ikke kan deltage i generalforsamlingen.

Strategien færdiggøres nu. Og man mødes i næste uge. Anders, Ebbe, Steen , Henning, Eigil.Evt. bidrag er velkomne.

EE har udarbejdet en oversigt over alle vejlængder, med angivelse af vedligeholdelsesplan. Den skal suppleres med den vedtagne strategi, så der ligger færdig plan inden generalforsamlingen. Jvnf. tidligere drøftelser ,skal den bl. a. indeholde at der renoveres 4 gange om året- 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret, og stikvejene renoveres 2 gange om året. Det skal fremgå hvornår det er de gennemgående veje og hvornår det er stikvejene, samt hvornår det står på. Støvbinder og processen vedr. den skal også med. Omdannelse af asfaltveje skal også indgå strategien.

Planen sendes til bestyrelsen.

AJ omtalte, at det kunne være en ide at have rådighed / aftaler med flere entreprenører, både af hensyn til evt. sårbarhed ved sygdom eller forfald, men også for evt. at dele vejarbejdet op på to leverandører. AJ arbejder videre med denne ide.

Punkt.6. Tilsyn v. Tilsynsformand Steen P.

Tilsynet holde pause til november.

Punkt 7. Hegn og rabatter v. Søren Th.

Omtalte et par sager, herunder at han havde rådet et medlem til at tage en hegnssynssag, da beskæringsproblemerne er mellem de to naboer.

Omtalte en sag vedr. henlæggelse af stor mængde grenaffald og kvas , der kan være brandfarligt i en tørkeperiode. Det er brandinspektøren der skal kontaktes , hvis grundejeren ikke tager en henstilling om fjernelse fra MG til efterretning.

Punkt 8. Orientering fra udvalg.

Husudvalg. V. Eigil P. Sten bag foreningshuset skal fjernes. Der er sket en påkørsel af fundamentet - der er gået hul. Det skal udbedres. Der rettes henvendelse til skadevolder – fmtl. bagboen. Der blev efterfølgende i køkkenet efterlyst en ordentlig skraldeposeordning i køkkenet, så man kan have et stativ til at sætte stor skraldesæk på. Samtidig blev det henstillet at man , hvis man bruger huset ,sørger for at opvaskemaskinen bliver brugt, så brugte tallerkener ikke står og mugner. Hvilket var tilfældet i dag.

Trafikudvalg for Marielyst. V.- EE. Intet nyt.

Følgegruppe Bøtøskoven v Eigil. P.

Det går fortsat flot. Ny smuk sti er blevet etableret. Der efterlyses skiltning til Bøtøskoven fra Rundkørslen, idet mange gæster ikke kender vejen. Trafikudvalget har anmodet kommunen herom.

Parkeringspladsen ved. Skoven er under al kritik. Meget hullet. Den ejes af Skov og Naturstyrelsen, der er blevet ansøgt om at få den udbedret. Der sker ikke noget.

AJ foreslog at MG går ind og betaler for en gang knust asfalt på pladsen. Vil give os et godt image. Fmtl. en udgift på 15 – 20.000.- kr. Bestyrelsen havde forskellig holdning hertil. Der var synspunkter for og imod, idet det ikke kun er MG medlemmer der bruger denne P plads. Det burde være Skov og naturstyrelsen, kommunen , eller Turist og erhvervsforeningen der gik ind. Konklusionen var ,at såfremt man kan få de øvrige grundejerforeninger med , betaler MG gerne en andel.

Punkt. 9. Digelauget. V. Per K. H.

Orienterede om digelaugets generalforsamling. Intet nyt under solen.

Punkt 10 .Eventuelt.

  1. spurgte indtil Lupinpladsen, jvnf. indsatsområdelisten. EE har haft en snak med Ældrerådets formand. Der er ikke sket yderligere.

EE udsender en ajourført list over Fremtidige indsatsområder for Marielyst Grundejerforening.

MSP oplyste at Nordea Bank har meddelt at vores 2% ordning synger på sidste vers. Ny bank ?

Der blev efterlyst en toiletvogn på Torvet. Det er urimeligt for gæster, at det off. toilet lukker kl. 22.00.

Turist og erhvervsforeningen bør sikre en sådan ordning.

Finn A.