Bestyrelses referat 24.08.2017

Visninger: 1327

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde torsdag den 24. august 2017.

Konstituerende møde.

Afbud fra Anders Jalkiewicz

Dagsordenen blev godkendt. 

Under punkt 3 tilføjes godkendelse af vedtægtsændring i § 4.

Ebbe E. bød velkommen til de to nyvalgte i bestyrelsen, bestyrelsesmedlem Eigil Petersen og suppleant Henning Dahl.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Steen P.

Punkt 2.

 Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Ebbe Edvardsen og kasserer Per K. Hansen er valgt af generalforsamlingen.

Vejformand Anders Jalkiewicz.

Tilsynsformand Steen Pedersen

Hegn og rabatter Søren Thomsen

Sekretær Finn Andersen

Næstformand Anders Jalkiewicz

Punkt 3.

 Evaluering af generalforsamlingen 6. august 2017.

Blev drøftet grundigt. Meget dårligt lydanlæg ødelagde til dels generalforsamlingen og stemningen. Det var meget svært for dirigenten at styre debat og afstemninger, bl.a. på grund af, at indlæg og kommentarer fra salen ikke kunne høres tilstrækkelig tydeligt, og bestyrelsen kunne ikke høre detaljer i mange indlæg.

Dirigenten var ikke i sædvanlig gode og velforberedte stil, og afstemninger blev afviklet i en anden rækkefølge end aftalt, hvilket skabte forvirring, også i salen.

Vedr. projektet og ktg. På de 350.- kr. lykkedes det ikke at holde debatten fast på kontingentforhøjelsen, og formanden for forsyningen Henning Kamper, afsporede debatten ved at fremføre at man skulle overlade projekter og vandproblemer til kommunen, og at grundejerforeningen ikke skulle lege entreprenører. Hans indlæg var stik imod det kommune og forsyning på borgermøderne havde opfordret grundejerforeningen til, nemlig at komme med et projekt, som kommunen kunne tage stilling til. Overraskende og helt utilstedeligt.

Debatten i Folketidende, hvor kommune og forsyning nu siger de er helt enige om at grundejerne selv er ansvarlige for afvanding af deres ejendom, betyder at grundejerne nu er helt overladt til sig selv, og at hvis man har overfladvandproblemer, så er det kommune og forsyning man skal henvende sig til, og ikke grunderforeningen. Se yderligere i ref. fra generalforsamlingen.

Ebbe gennemgik kort afstemningerne som de er beskrevet i generalforsamlingsreferatet.

Oplyste, at det har kostet ca. 2000. kr. i advokathonorar at få klarlagt, at det var helt juridisk korrekt at fremsætte forsalget.

Det kom frem, at det var observeret, at nogle havde flere indkaldelser med end de var stemmeberettigede til, og at nogle havde personer med som ikke ejede de grunde de medbragte indkaldelse til. Dette problem blev drøftet. Det er muligt at gå ind på hjemmesiden og kopierer indkaldelsen og dermed udbrede den til andre. Det er at snyde, men det er ikke muligt at afsløre ved indgangen. Ebbe gav udtryk for at vi er en grundejerforening, og at møderne bygger på tillid. Der var enighed om at resultatet af afstemningen om kontingentforslaget var så markant, at snyderiet ikke har haft synderlig indflydelse herpå. Det er dog meget beklageligt at noget sådant finder sted, og vi må overveje hvordan vi kan sikre at det er den reelle grundejer der møde frem med dem originale indkaldelse.

Generalforsamlingsreferatet blev godkendt.

Vedtægtsændring af § 4. generalforsamling.

I konsekvens af generalforsamlingens vedtagelse af Bent. Rasmussens forslag, ændres vedtægtens § 4.

I § 4 tilføjes efter afsnit 4 ” Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før ordinær generalforsamling.”

Efter § 9 ændres dato for seneste ændring af vedtægten til 24. august 2017.

Bestyrelsens navne ændres til:

Ebbe Edvardsen, Per Kamper Hansen, Finn Andersen, Søren Thomsen, Jens Otto Olsen, Anders Jalkiewicz Steen Pedersen.

Margit og Ebbe sørger for ændring og optrykning af nye vedtægter.

Forretningsorden ændres.

Forslag fra Ebbe var fremsendt.  Se forslaget.

Ændringerne går ud på at der i § 2 tilføjes, at der laves en mødeplan for bestyrelsesmøder og værtskab på disse, samt hvad værtskabet betyder. Samt en oversigt over hvem der har åbent hus vagt og hvornår. Ebbe gav udtryk for at indkøb af diverse drikkevarer og fornødenheder til møderne kan man kontakte ham om.

Vedr. bestilling af mad kan man kontakte ham eller Margit vedr. betaling. Prisniveauet for mad til bestyrelsesmøderne ligger i niveau 100 – 150 kr. pr deltager.

Ændret forretningsorden blev godkendt.

Ebbe renskriver og udsender den til bestyrelsen.

Punkt 4.

Orientering fra formanden.

Oplyste at jens Otto Olsen har sendt en tak til formand og bestyrelse for godt samarbejde, og at han er til rådighed hvis der skulle være arbejder han kan hjælpe med. Også tak til J.O.O. for godt samarbejde.

Ny bestyrelsesliste mangler lige et par adresser på de nytiltrådte.

Turistforeningen har forespurgt om de kan låne foreningshuset. Ebbe har meddelet at vi desværre ikke udlåner huset. Det er en principiel beslutning.

Guldborgsund kommune har udsendt en invitation til sommerhusejerne i kommunen med opfordring til komme til et møde den 16. september 2017, hvor, man vil drøfte/opfordre til at flere vil udleje sit sommerhus. Mon det også gælder alle de der har vandproblemer? Det kan man jo spørge om på mødet.

To eksempler på henvendelse til MG. vedr. overfladevand.

Et medlem har tilskrevet MG om invitation til sommerhusejermøde mon også gælder de husejere, der har vandproblemer. Det er noget paradoksalt i, at de inviterer os lige efter at de har meddelt at de ikke vil hjælpe grundejere af med overfladevandet, og at grundejerne selv er ansvarlige.

 Citat ”Henning Kamper Fl. Jantzen føre sig frem i Folketidende ” ” Hvis de kan tjene på os så er det ok, men koster vi- er det et nej. De to holdninger kan jeg ikke få til at stemme, vi havde jo ikke bedt kommunen om at betale vores afvanding, kun hjælpe med etableringen.”

Et andet medlem har tilskrevet Fl. Jantzen om at han jo totalt har misforstået det når han udtaler ” det kan jo ikke være kommunens opgave at sørge for og betale for den enkeltes dræn af egen grund.”

Citat ” Nej for pokker det har jo heller aldrig været på tale.  Det er de grundejere der har vandproblemer, og som ikke har et dræn ude på den offentlige vej at tilslutte sig til, der er tale om. Vi kan da ikke have at hver grundejer graver på offentlig vej for at komme frem til grøfter og kanaler, som du garanterer nok skal transportere vandet væk.”

Følgegruppe vedr. Bøtøskovens naturpark.  Der skal være møde d. 29. august 2017. Eigil Petersen indtræder som følgegruppemedlem for MG i stedet for Ebbe E.

Mail fra politiet om ny kontaktperson på Marielyst. Det er politiassistent Morten A. Jensen.  Lokalpolitiet i Nykøbing F. Vestergade 15, tlf. nr. til Morten A. Jensen er 41 32 81 89, hvis der er noget man mener politiet skal være opmærksomme på.

Skovlyst vejlaug har fået ny bestyrelse, og indlægger nu deres referater fra generalforsamling på MG´s hjemmeside.

Formandskabet for strandgrundejerforeningerne de 10 i Marielyst holder et møde den 14. september, med kommunen i foreningshuset. Ordinært formandsmøde afholdes den 23. september.

Arbejdet med Shuttlebus på Marielyst ligger lidt stille p.t. Men fortsætter snarest.

Cykelsti til fra Godthåbs alle til Bøtøskoven og fra Aldi til Campingpladsen tages op med kommunen på mødet den 14. september.

Ebbe har udarbejdet en liste over Grundejerforeningsformænd og vejformænd. Udsender den til bestyrelsen når den er klar.

Ebbe har udarbejdet en liste over ansvarshavende personer og ressortområder på Rådhuset. Godt værktøj.

Ebbe udsender den til bestyrelsen.

Fremtidigt arbejde i bestyrelsen.

Ebbe har udarbejdet en liste over hvor MG er repræsenteret i diverse fora. Ebbe udsender den til bestyrelsen. Listen indeholder også navne på strandgrundejerforeningerne.

Pt. er vi repræsenteret i Marielyst vandværk – Finn A. I Digelauget - Per K. Hansen, Lokalrådet – Per K. Hansen og i Marielyst Trafiksikkerhedsgruppe – Ebbe E. og vejformanden, Følgegruppen for Bøtøskoven naturpark – nu Eigil Petersen.

Vi er ikke repræsenteret i Facaderådet, Marielyst Helhedsplan og Turist og erhvervsforeningen.

Hvilke opgaver bør vi arbejde med i MG.? Blev drøftet, og vil være et tema vi løbende skal forholde os til.

Emner der var fremme:

Vigtigst er at vi skal varetage medlemmernes interesser, veje, cykelstier, trafiksikkerhed, forskønnelse af vores område. Skov og strand, vandløb og søer. Ebbe oplyste, at kommunen har meddelt, at det også er grundejerforeningen, der skal stå for vedligeholdelse af naturarealler ved søer og vandløb, da det er fællesarealer.

Ebbe tager denne problemstilling op med hans besøg hos advokaten vedr. vedtægtsændring af

 • 3, om kommunen kan pålægge grundejerforeningen dette, ud over hvad der er lige uden for skel hos grundejerne. Det er jo offentlige områder og bør være et kommunalt anliggende. Vi afventer.

Lokalplan 162 vedr. udstykning af sommerhusgrunde blev kort vendt. Ebbe lægger den på hjemmesiden.

Det er en problematisk plan Steen P. og Henning Dahl følger den.

Punkt 5.

Regnskab og budget v/ Margit S.P. og Per K. H.

Driftsregnskabet for perioden 1. april til 15. august var fremlagt. Det ser fint ud.

Vi har endnu ikke fået regning fra vandprojektet.

M.S.P. oplyste at det har været en stor lettelse med PBS betaling. Har kun rykket ca. 150 første gang mod 350-450 tidligere. Ca. 45 stk. i anden rykning mod tidlige ca. 150.

Punkt 6.

Veje.

Ny vejformand Anders J. og Ebbe E vil tage en runde og se på vejene. Holder et møde med Ringsing. Flere gav udtryk for at vejene er meget dårlige.

Renovering kan ikke vente til oktober. Især nogle asfaltveje er meget trængende. Flere grusveje er meget dårlige, nævnte bl.a. den gennemgående vej Snerlevej.

Vil også tage på besøg i Peters Dal udstykningen der har nogle ualmindelig flotte veje lyst grus, og hører hvordan de vedligeholder dem. De synes meget holdbare.

Der skal også udarbejdes en vedligeholdelsesplan som besluttet på generalforsamlingen.

Punkt 7.

Tilsyn v/ Tilsynsformand Steen P.

Tilsynet starter op igen til november. Det fortsætter. Generalforsamlingen besluttede med meget stort flertal at det ikke skal nedlægges.

Punkt 8.

Hegn og rabatter v/ Søren Th.

Oplyste at der i juli er indlagt breve om klipning hos 23 grundejere. 5 har reageret. Det er fortsat svært at finde navn og nummer på mange adresser.

På generalforsamlingen efterlystes metoder til at få grundejere der ikke efterkommer vores opfordring til at beskære ud mod vej efter reglerne, når vi ikke må afkræve dem betaling hvis vi gør det på deres regning.

Der var ingen respons.

Bestyrelsen besluttede at vi laver en vedtægtsændring til § 3, hvoraf det fremgår at vi har denne kompetence og ret. Ebbe havde medtaget det responsum vi forrige år fik fra advokaten, hvor der står, at det er vores eneste mulighed for at kunne pålægge et medlem at betale, hvis vi bliver nødsaget til udfører arbejdet på dennes regning.

Ebbe, tager kontakt til vores advokat og beder ham udarbejde en oplæg til tillæg til vedtægten herom, så vi på næste års generalforsamling lægger en vedtægtsændring frem.

Den tidligere aftalte proces, med varslingsbreve, som er udarbejdet i samråd med advokat, hvor vi varsler og dernæst rykker med oplysning om, at det indberettes til kommunen såfremt arbejdet ikke er udført inden xx dato genoptages nu, og benyttes til vi har en endelig beslutning på generalforsamlingen om, at vi har en bemyndigelse til at få arbejdet udført på grundejerens regning.

Punkt 9.

nedsættelse af udvalg.

Forretningsudvalg – består af Formand, næstformand og kasserer. Fungerer også som husudvalg.

Trafikudvalg – består af Formand og vejformand.

Punkt 10. 

Mødedatoer og vagtdatoer i foreningshuset.

Der var fremsendt et skema og mødedatoer, mødeværter og vagter i foreningshuset blev aftalt. Ebbe udsender den udfyldte liste hurtigst muligt.

Bestyrelsesmøder torsdage kl. 18.00.

Datoer - Vært.

 1. oktober 2017 - Finn A.
 2. november 2017 - Per K.H. (julemøde)
 3. januar 2018 - Søren Th.
 4. marts 2018 Eigil P.
 5. april 2018 Steen P
 6. juni 2018 Ebbe E.

Foreningshusvagt. Den første lørdag i måneden kl. 10 – 11.30

Dato Vagt.

 1. september 2017 Margit S.P.
 2. oktober 2017 Per K.H.
 3. november 2017 Steen P.
 4. december 2017 Finn A.
 5. januar 2017 Ebbe E.
 6. februar 2018 Søren Th.
 7. marts 2018 Finn A.
 8. april 2018 Eigil P.
 9. maj 2018 Margit
 10. juni 2018 Eigil P.
 11. juli 2018 Steen P.
 12. august 2018 Ebbe E.

Har man problemer med datoen og vil bytte, aftaler man indbyrdes og underretter Ebbe E.

Finn A