Bestyrelses referat 23.04.2015

Visninger: 1287

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 23. april 2015

Afbud fra Almar Møller og Knud Hansen.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 1.

Til dirigent valgtes Søren Thomsen.

Punkt 2.

Referat fra mødet den 26. marts 2015 blev godkendt og underskrevet.                

Referat fra mødet den 15. januar 2015 godkendt på sidste møde, blev underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Oplyste at Højskolen Marielyst står for kvindeugen, der afvikler et kvindeløb den 7. juni 2015. Der skal løbes på diget.  Det undre mange og Marielyst Grundejerforening, at digelaget vil afkræve depositum og deltagerafgift, der løber op i ca. 9000.-kr. Det er ikke fremmende for sagen.

Formandsmøde afholdt den 28. marts 2015.  Bl.a. drøftedes forsikringsforhold i bestyrelser.

Har vi de rette forsikringer?  Per Kamper Hansen undersøger vores forsikringsforhold. Vi er pt. forsikret i Tryg. Er vores behov dækket. Ansvar, brand, storm, bestyrelsesansvar m.m. Tages op på næste møde.

Veje og vedligeholdelse blev drøftet. Der vil evt. senere blive etableret et fællesmøde for grundejerforeningernes vejformænd.

Spørgeskemaundersøgelsen. Alt skal være færdigt i næste uge.  Processen færdiggøres. Ebbe Edvardsen og Per Kamper Hansen følger op.

Helhedsplangruppen har holdt møde 9. april 2015. Orienterede om etablering af de 2 såkaldte ”udslagssteders” placering på Marielyst Strandvej, og om at der etableres en række parkeringspladser på asfalterede strækninger. Helhedsplanen anses for gennemført, hvorfor gruppen stopper sit virke.

Genoplives på et senere tidspunkt, i forbindelse med evt. etablering af Pieren. Der vil nok gå en rum tid.  Der afsluttes med en studietur til Rugen, netop for at få erfaring omkring etablering af en Pier.

Pedersdal Grundejerforening afholder 9. maj 2015 et temamøde for alle grundejerforeningsmedlemmer på Marielyst Højskole. Temaet er ” Når vandet kommer, ny stormflod?

Som udløber af en sag om parkeringsproblemer for grundejere på en stikvej (Saxolyvej) i sommermånederne, forventes problemstillingen, som gælder på rigtig mange veje langs stranden, ”løst” ved at zoneparkeringsskilt ændres til P forbudsskilte, som fmtl. opsættes ved alle indfaldsveje til Bøtøvej. Der er og vil være forbud mod at parkere på Bøtøvej og alle stikveje. Forhåbentlig kan dette bidrage til at løse problemet. Det må dog ikke udvikle sig til en ren skilte skov.

Tidligere sag om at der drives erhvervsvirksomhed fra en helårsbeboers sommerhus, verserer stadig. Beboere i området klager fortsat over trafikken, maskiner m.m. Kommunen kender til sagen, og Marielyst Grundejerforening vil fortsat støtte beboernes klager over for kommunen, og vil fortsat presse kommunen til at sikre at gældende regler overholdes.

Generalforsamling 2. august 2015.

Dagsorden, indkaldelse og valg blev gennemgået og afklaret. Bestyrelsens forslag til dirigent aftalt.

Kontant indbetaling af kontingent kan ske lørdag den 30. maj og lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 -11.30 i foreningshuset.

Punkt. 4.

Regnskab og budget v. Margit Suhr Pedersen og Per Kamper Hansen

Margit gennemgik kort det udsendte materiale. Ingen bemærkninger hertil.

I budgetoplægget ændres der i teksten under administrationsudgifter. Teksten under posten kontorhold – bestyrelseshonorar ændres til kontorhold og formandshonorar.

Margit orienterede om processen med Nets og muligheden for at tilmelde sig betalingsservice. Det har ikke været helt let.

Punkt 5.

Veje v. Vejformand Jens Otto Olsen

Jens oplyste at vejarbejdet er i fuld gang. Det er forsinket på grund af vejrliget. Der sker huludfyldninger, fræsning, samt udlægning af støvbinder på de gennemgående veje. Der har været lidt utilfredshed fra enkelte medlemmer omkring udlægningen af støvbinder, men i samme områder har andre givet udtryk for stor tilfredshed. Det har handlet om mængden af støvbinder. Der udlægges flydende støvbinder, der tørrer i løbet af ca. 3 timer, og det er en bedre støvbinder end tidligere år. Renoveringen af vejene skal efter aftalen være færdig pr. 1. maj 2015.

Problemer med vedligeholdelse af asfaltveje blev drøftet. Det er meget kostbart. Det er et følsomt emne. Som tidligere drøftet vil temaet blive fremlagt på generalforsamlingen, med henblik på en drøftelse af, at asfaltvejene på sigt fræses op og omdannes til grusveje. Et eks. er en vej hvor der både er grus belægning og asfaltbelægning, hvor det vil være oplagt at omdanne hele vejen til grusvej. Det er billigere og nemmere at vedligeholde.

Afhøvling af rabatter visse steder blev drøftet. Afventer i.v.

Punkt 6.

Tilsyn.

Tilsynet er i fuld gang og kører efter planen.

Punkt 7. 

Hegn og Rabatter v. Søren Thomsen

Der afventes fortsat en afklaring på vores muligheder for at henstille/pålægge grundejerne at bringe hegn og rabatter i vedtægtsmæssig stand.

Ebbe oplyste at kommunen har svaret på grundejerforeningens brev af 26. marts 2015 om at det er kommunen der er vejmyndighed, og som sådan må være ansvarlig for vedligeholdelse af hegn og rabatter. Svaret er desværre intetsigende, og giver ikke svar på de stillede spørgsmål.

Det Marielyst Grundejerforening ønsker svar på er, om kommunen vil give Marielyst Grundejerforening kompetence til at agerer på kommunens vegne i sådanne sager, og pålægge grundejere at efterkomme henstillinger fra foreningen. Hvis grundejerne ikke gør det, henvender Marielyst Grundejerforening sig til Guldborgsund kommune og beder kommunen om at tilskrive pågældende grundejer om at bringe forholdene i orden, og hvis dette ikke sker, så vil kommune lade arbejdet udføre på grundejers regning. Det er de private fællesveje det handler om.

Ebbe vil rykke for opklarende svar. Evt. at inddrage vores advokat.

Eventuel ændring af vore vedtægter afventer dette svar.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalg. Huset skal males udvendigt. Fælles maledag blev aftalt til lørdag den 9. maj 2015 kl. 9.00, hvis vejret tillader det.

Alle der kan, møder op kl.9.00. Stillads lånes hos Anders. Fornødne redskaber er tilgængelige.

Trafikudvalg. Der er trafikgruppemøde 30. april 2015. Ebbe og jens Otto Olsen deltager.

Helhedsplanudvalget. Helhedsplanen anses for afsluttet. Følgegruppen er sat i bero. Genoplives når arbejdet omkring etablering en Pier går i gang.  Der går nok en rum tid.

Styregruppen vedr. overfladevand.

Projektgruppen holdt møde 23. april 2015. En deprimerende oplevelse. Marielyst Grundejerforening står fortsat alene med at ønske et offentligt pumpelag, der kan sikre alle grundejere dræntilslutningsmuligheder. De øvrige grundejerforeninger vil ikke være med. De siger de har deres på det  tørre. Virker meget usolidarisk.

Styregruppen vil nu blive indkaldt så også politikere inddrages igen.

Marielyst Grundejerforening ønsker fortsat afholdt et møde med kommunes og teknik og miljø udvalg. Ebbe arbejder fortsat på dette.

Punkt 9.

Digelaget. V. Per K. Hansen.

Orienterede om arbejdet. Der er generalforsamling den 13. juni 2015. Opfordrer alle til at deltage. Man skal vise ejendomsskattebillet for at kunne deltage. Indkaldelse kommer i avisen.

Punkt 10.

Eventuelt.

Næste møde er torsdag 28. maj 2015 kl. 17.30

Finn A.