Bestyrelses referat 23.06.2019

Visninger: 908

Referat af møde i bestyrelsen den 23. juni 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 14:00.

 

Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen(FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS).

 

Fraværende: Per Kamper Hansen (PKH) uden afbud, Carsten Christian Larsen (CKL), med afbud, John Olesen (JO), med afbud og Kennet Rasmussen (KR) med afbud.

 

Mødereferat: Referat fra møde den 01. juni 2019 godkendt.

 

Nyt fra formanden: Løbende sager.

Referat fra generalforsamling Skovlyst Vejlaug den 15.juni 2019. Bred opbakning til Marielyst Grundejerforenings vejprojekt. Tilskudsordningen mellem Marielyst Grundejerforening og Skovlyst Vejlaug blev godkendt.

Referat fra generalforsamling Vejlaug Angelikvej den 16. juni. Vejprojekt præsenteret.

Den 1. juli besøger Realdanias medlemmer Marielyst. Formanden deltager i besøget.

Generalforsamling MG: Invitationen til MGs generalforsamling den 4. august 2019 udsendt. Sidste planlægning, beretning, årsregnskab, forslag, bestyrelse, drejebog drøftet.

  • Teknisk løsning på Højskolen Marielyst. Som ved infomøde 1. juni. Fire bærbare mikrofoner samt en fast på talerstol. Projekter og storskærm er klar til en power point-serie, som John Stævngaard udarbejder udkast til..
  • Bordopstilling/paneldeltagere: Flere borde på podiet, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer sidder. Navneskilte. Forretningsfører Margit på 1. række. Karsten Meier deltager ikke i generalforsamlingen.
  • Dirigent: Professionel dirigent hyres.
  • Stemmesedler: Forretningsfører Margit medbringer nummererede stemmesedler i et antal, så der er mulighed for skriftlig afstemning i samtlige spørgsmål. Margit printer forslag, som skal ligge på stole.
 • Annoncering i dagblad: Forretningsfører Margit indrykker annonce om generalforsamlingen i Folketidende to uger før generalforsamlingen.
 • Beretning – prioritering af fokuspunkter: Den nye vejstrategi, kommunikation via nyhedsbreve og mails, satser på at digitalisere al kommunikation, optimere it-løsninger, opbygning af relationer til kommunalpolitikerne, tilskudsaftale med vejlaug, fornyelse af vedtægter, kasserer-sagen.
 • Årsregnskab – budskaber: Hvorfor er administrationsomkostninger steget - ekstra løn til tidligere formand og forretningsføreren, ekstraordinær generalforsamling i september 2018. Tematisering af fortællingen på generalforsamlingen.
 • Forslag: Der er i alt 13 forslag til behandling på generalforsamlingen. De gennemgås enkeltvis med bestyrelsens kommentarer efter dette referat. (se bilag)
 • Bestyrelsesmedlemmer på valg: John Stævngaard, opstiller til kassererposten (bestyrelsen anbefaler).John Olesen, opstiller til bestyrelsespost (bestyrelsen anbefaler).Kandidat til anden bestyrelsessuppleant-post.Kandidat til ledig revisorsuppleant-post.
 • Christian Bredal, villig til genvalg på revisorpost (bestyrelsen anbefaler).
 • Kandidat til første bestyrelsessuppleant-post.
 • Carsten Kristian Larsen, villig til genvalg (bestyrelsen anbefaler).

Vejprojekt: Kontrakt til vejentreprenør Døjlergaard præsenteres og godkendes efter generalforsamlingen den 4. august. Lapning af huller på asfaltveje går i gang med det samme. Bestyrelsen prioriterer Berberisvej højest, da den er mest hullet.

Foreningens økonomi /balance/ budget: Forretningsfører Margit gennemgik økonomirapport. Udviklingen i indtægter og udgifter følger budgettet.

Hurtigere internet. Marielyst er ifølge Energistyrelsen registreret som et område med en lav internethastighed. For at støttedenne type områder til at opnå en bedre hastighed, har staten via Statens Bredbåndspulje afsat 100 mio. kr. til formålet. Guldborgsund Kommune har derfor inviteret Marielyst Grundejerforening til et møde om, hvordan Marielyst kan søge om at få tilskud til en bedre hastighed. Flemming J. Mikkelsen deltog i mødet og kunne rapportere, at 1.200 ud af Marielyst Grundejerforenings 2.730 medlemmer har meget langsomt internet. Bestyrelsen og kommunen arbejder videre på et fælles projekt for at forbedre hastigheden på nettet.

Møde i Facaderådet: Seneste møde i Facaderådet var den 4. juni. Referat fra mødet fortæller om uheldig skiltning på torvet, uheldige placering af borde og parasoller. Mekanikeren på Marielyst Strandvej modtager årets pris for sin facadebelægning.

Nye mail-adresser: Seneste status er udsendelse af 2.186 mails. Heraf kom 225 retur. Årsag undersøges, men formentlig er mailadresser forkerte.

Medlemmerne mener: Fortsat henvendelser med mailadresser. Nogle få henvendelser om huller i vejene.

Kommunikation: Nyhedsbrev med forslag til generalforsamlingen udsendes inden for 1 – 2 uger. WWW opdateres med forslag og referater.

Bestyrelsesmøder:

 • Den 28. juli 2019 kl. 10:00 – 12:00.
 • Generalforsamling den 04. august 2019 kl. 10:00 – 13:00.

Vagter i foreningshus:

 • Den 06. juli kl. 10:00 – 11:30/Ole Edlund Jensen.
 • Den 03. august kl. 10:00 – 12:00/John Stævngaard                      

Eventuelt: Intet.

Bilag:

 

De 13 forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen den 04. august 2019. Der er tale om bestyrelsens forslag, medlemmernes forslag samt kassererens personlige forslag.

Bestyrelsens holdning til de enkelte forslag kan ses under hvert enkelt forslag.

 

 • Forslag fra bestyrelsen:

(Forslag 1 – udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

Reduktion af hastighed fra 50 km/t til 30 km/t

 

Forslag: Samtlige veje i Marielyst Grundejerforenings område skal have den nuværende hastighed på 50 km/t reduceret til 30 km/t. Undtagelser er Bøtø Ringvej, Marielyst Strandvej og Bøtøvej. Bestyrelsen ønsker mandat til at ansøge Guldborgsund Kommune om at få den pågældende hastighedsnedsættelse gennemført.

Begrundelse: En reduktion af hastigheden på vores veje, som rigtigt mange medlemmer gennem mails har givet udtryk for at de ønsker, har kun fordele: Sikkerheden på vejene forbedres, vedligeholdelsen reduceres, støvgener reduceres, CO2-udledning reduceres, støjgener reduceres. Guldborgsund Kommune har hidtil været imod en nedsættelse af hastigheden, men denne holdning er ændret, så man fra kommunens side direkte har opfordret grundejerforeningen til at ansøge om en nedsættelse.

Bestyrelsen

Bestyrelsens holdning til forslaget: Anbefales.

 

(Forslag 2 – udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

Flytning af dato for den ordinære generalforsamling

Forslag: Beskrivelse af ændring: I 2. afsnit ”den første søndag i august måned” ændres til ”en weekenddag inden udgangen af maj”.

I 2. afsnit ”14 dages varsel” ændres til ”fire ugers varsel”.

Afsnit 3: ”inden 15. juni” ændres til ”inden 14 dage før generalforsamlingen”

Afsnit 4: ” Forslag der modtages inden 1. april udsendes med indkaldelsen og dagsordenen.

Forslag der modtages i perioden 1. april – 15. juni offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på Generalforsamlingen” slettes.

 • 4 efter ændring: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag der skal behandles på generalforsamlingen, og ved ekendtgørelse i et lokalt dagblad.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftlig og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af: formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter og revisorer
 7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig. Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Begrundelse: Baggrunden er, at flytte den ordinære generalforsamling tættere på årsregnskabets

afslutning. Dette vil resultere i en større samtidighed mellem årsregnskabsafslutning og generalforsamling på linje med langt de fleste foreninger, så generalforsamlingens godkendelser og beslutninger tidligst muligt kan få indflydelse på foreningens drift. Vedtægterne er senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2018

Bestyrelsen

Bestyrelsens holdning til forslaget: Anbefales.

 

(Forslag 3)

Midlertidig forhøjelse af kontingent til gennemførelse af ny vejstrategi

 

Forslag: For at kunne gennemføre en stor konverterings- og vedligeholdelsesplan for grus- og asfaltveje i Marielyst Grundejerforening, er der behov for at øge omkostningerne til vejvedligeholdelse de næste fire år med ca. 200.000 kr. årligt med start i regnskabsåret 1. april 2020 – 31. marts 2021. Kontingentforhøjelsen foreslås at være på 100 kr./årligt/medlem i fire på hinanden følgende år.

Begrundelse: Marielyst Grundejerforening har udarbejdet en ny, 5-årig konverterings- og vedligeholdelsesplan for grus- og asfaltvejene i grundejerforeningens område. Planen blev præsenteret på et infomøde den 1. juni på Højskolen Marielyst. Planen betyder, at det nuværende vejmateriale på grusvejene i form af knust asfalt erstattes af lyst, leret vejgrus (Rabat Grus) med kornstørrelsen 0 - 16 mm. Samtidig vil alle asfaltveje i løbet af de fem år blive gennemgået, huller repareret og nyt slidlag pålægges. En gennemførelse af dette projekt betyder ca. 200.000 kr. årligt i ekstraomkostninger oven i de 600.000 kr., der normalt er afsat på budgettet til vedligeholdelse af veje. Bestyrelsen foreslår derfor, at der opkræves et midlertidigt ekstrakontingent til vejvedligeholdelse over fire år på 100 kr./år/medlem. Når det midlertidige ekstrabeløb kun opkræves over fire år, hænger det sammen med den tørre sommer i 2018. Her sparede foreningen ca. 245.000 kr. på grund af mindre vejvedligeholdelse end normalt. Disse penge er nu overført til regnskabsåret 2019 - 2020, og de kan anvendes til konvertering/øget vedligeholdelse i regnskabsåret 2019/2020. 

Bestyrelsen

Bestyrelsens holdning til forslaget: Anbefales.

 • Forslag fra medlemmerne:

 

 (Forslag 4)

Etablering af ”muldvarpeordning”

Forslag: Jeg har her et forslag, som jeg gerne vil have behandlet på generalforsamlingen:

Det kunne være rigtig rart at have en “muldvarpeordning”, så alle medlemmer af grundejerforeningen frit kan ringe, når de er generet af muldvarpeskud på deres grund. Jeg har med succes - efter 15 år uden muldvarpeskud - haft fat i Falsters Haveservice, som effektivt fik has på vores nu pludselig mange opståede skud.

Peter fra Falsters Haveservice oplyste, at de har mange grundejerforeninger som deres kunder, og han kan oplyse om nogle fantastiske resultater, hvor fangster af muldvarpe er gået fra flere hundrede de første år til næsten ingen et par år efter.

Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis grundejerforeningen kunne oprette et abonnement, så de forskellige husstande frit kan ringe efter hjælp, hvis de bliver generet af muldvarpe.

Susanne Nielsen

Bøtøvej 152a

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Det er ikke dokumenteret, at der er et bredt behov for en ordning af denne type, og prisen på en abonnementsordning kendes ikke. Forslaget forekommer også at ligge uden for det ansvarsområde, som grundejerforeningen naturligt beskæftiger sig med.

(Forslag 5)

Halvering af kassebeholdning

 

Forslag: Kraftig nedsættelse af kontingent indtil kassebeholdningen svarer til 6 mdr. s driftsudgift, som er normal kotyme i en forening. Vi har her en grundejerforening, hvor bestyrelsen stort set følger budgettet.

Det er jo ikke en sparrekasse forening, hvor vi samtidig driver lidt bankforretning, og hvor vi sparer sammen til en ukendt fremtid. Jeg forventer at forslaget bliver forelagt medlemmerne, og at hvis man er i tvivl bringer spørgsmålet til afstemning.

Tillæg til mit forslag af 30. april. Kontingentet nedsættes med 50 % indtil egenkapitalen svarer til ca. 50 % af foreningens årlige omkostninger. I vores tilfælde vil en egenkapital på 500.000 kr være passende. Jeg forventer at forslaget sammen med mit forslag af 30. april, bliver forelagt medlemmerne, og at hvis man er i tvivl bringer spørgsmålet til afstemning.

Jeg vil oplyse bestyrelsen om, at de firmaadministratorer, der tilbyder deres assistance, stort set alle anbefaler nævnte 50 % egenkapital.

John Hofman

Solbrudvej 5                                                                                              

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Uforudsete omkostninger kan dukke op fra den ene dag til den anden. I så stor en grundejerforening som Marielyst Grundejerforening, hvor blandt andet et omfattende vejprojekt er på vej, finder bestyrelsen, at en egenkapital svarende til et års driftsbudget for passende.

(Forslag 6)

Drop hustilsyn

 

Forslag: Ordningen med hustilsyn droppes.

Begrundelse: Det er mit indtryk, at sommerhusejerne i Marielyst benytter deres sommerhuse jævnligt i løbet af hele året. Derudover har de fleste aftaler med naboer, genboer m fl (ofte fastlæggere) om lige at ”gå en runde”, når de er i deres sommerhus. Jeg synes derfor, at det er unødvendigt, at vi bruger så mange penge på hustilsynsordningen, især set i lyset af, at de fleste såkaldte hændelser, vedrører ulåste døre og åbne vinduer – forhold, som jeg mener, at den enkelte sommerhusejer selv må være ansvarlig for.

Jens Lund Marxen

Gråpilevej 8

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens holdning til forslaget er neutral, og den afventer medlemmernes afgørelse på generalforsamlingen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er frit stillet med hensyn til at stemme for eller imod forslaget.

 

(Forslag 7)

Perioder uden brug af larmende udstyr

Vi har haft vores sommerhus her på Søndervangsvej 8 i mange år – da vi købte huset fik vi at vide af sælger (lokal sommerhusudlejer) at der var en uskreven hensigt erklæring i foreningen/området om at man ikke slog græs, kørte med motorsav og ikke brugte anden maskinelt larmende udstyr i weekenderne mellem kl. 12.00 og 14.00, samt at man heller ikke gjorde det lørdag og søndag efter 18.00 og aftenen frem.

Igennem de senere år er der en tiltagende tendens til at denne maskinelle støj er tiltaget og at der tages mindre og mindre hensyn til ”godt naboskab”. Vi nyder alle at have stille sommeraftener med grill og udendørs liv, samt at vi midt på dagen gerne vil give børnefamilierne ro så deres børn kan sove uforstyrret til middag, samt at vi alle kan nyde en stille frokost og måske en efterfølgende middags søvn uden maskinelle forstyrrelser.

Jeg mener ikke der på nogen måde skal være et påbud, men mere en gensidig hensyntagen, som gavner os alle og giver området en ro og en ekstra herlighedsværdi i sommermånederne i de foreslåede tidspunkter.

Forslag: Hensigtserklæringen optages i Grundejerforeningen regler, med virkning fra forventet godkendelse på Generalforsamlingen den 4. august 2019 til 15. september 2019.

Hensigtserklæringen har virkning i de kommende år, i perioden fra 1. juni til 15. september hvert år.

Lørdag og søndag mellem kl. 12.00 og 14.00 og samme dage efter kl. 18.00, henstilles til alle beboere og gæster at man ikke bruger larmende maskinelt udstyr, som græsslåningsmaskiner, motorsave, støjende musikanlæg og andet udstyr der kan have en generende virkning på en rolig og fredsommelig sommeraften. Der skal selvfølgelig være plads til festlige aftener, men i samme ånd som hensigtserklæringen, så orienter berørte naboer om at I vil holde en fest, så de er adviseret på forhånd. 

Endelig kunne man også indføre ordningen fredag aften efter kl. 19.00, så man havde tid til at komme ned og slå græs m.v., inden der skulle være maskinel ro, men jeg er lidt usikker på om det vil være at stramme hensigtserklæringen for meget, dette kan/bør drøftes på generalforsamlingen.

Tidspunkterne for begrænsning af maskinel støj er mit udkast til forslag, men kan selvfølgelig flyttes f.eks. til kl. 17.00 om lørdag og søndag aften og 12.30 til 14.00 om middagen, men formålet er at have et tidspunkt hvor man kan forvente nogenlunde ro i området, for at undgå uhensigtsmæssigt maskinel og høj musisk støj.

Ole Munck

Søndervangsvej 8

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsen er positiv over for forslaget. Bestyrelsen kan ikke anbefale ordningen som en del af formelle ordensregler. Tiderne kan ikke kontrolleres, og bestyrelsen ønsker ikke at agere ”politimand” over for medlemmerne. En tekst på hjemmesiden med dette indhold som en slags opfordring til opretholdelse af et godt naboskab kan anbefales.

 • Forslag fra kassereren:

(De følgende forslag er ikke bestyrelsesforslag. Der er tale om kassererens personlige forslag)

 

 (Forslag 8)

Henvendelse til Lollands Bank

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at offentligøre henvendelsen sendt til LOLLANDS BANK i løbet af 2019 hvor kasserens FULDMAGT tilbagekaldes.

Offentliggørelsen skal ske senest 3 dage efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 4.8.2019.

ÅRSAG:

 1. Formanden/bestyrelsen har efter 8 henvendeler ikke villet oplyse om hvor meget og til hvem der er udbetalt i kørseslsgodtgørelse i tiden efter den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Svarene fra formanden: Kan aflæses i det udsendte regnskabet.
 3. Efter flere henvendelser har bestyrelsen besluttet:

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Dokumentet med henvendelsen til Lollands Bank i 2018 fremlægges på generalforsamlingen for interesserede, der ønsker at se det.

 

(Forslag 9)

Løn, formandshonorar og kørsel

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen af specificere punkterne (til hvem og hvor meget).

 • Løn kontor og formandshonorar
 • Kørsel

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Der er fuldstændig åbenhed om alle punkter i årsregnskabet, og løn til kontor og formandshonorar samt kørsel fremlægges i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

(Forslag10)

Maksimum 1,00 kr. pr. km

Forslag: Vedrørende udbetaling af kørselsgodtgørelse beslutter generalforsamlingen:

At der max. må udbetales statens laveste taks pr. km  (i 2019 = 1,00 pr. km)

ÅRSAG:

Det er i k k e rimeligt at der skal tjenes på at være medlem af bestyrelsen.

Der er jf. regnskabet en stigning på udbetalt kørselsgodtgørelse på 16.000 kr.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Marielyst Grundejerforening betaler bestyrelsesmedlemmer, der ikke er fastboende i Marielyst, kompensation for kørsel til møder og lign. i overensstemmelser med statens takster og regler. Hermed understøttes deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, som ikke bor fast i Marielyst, der også er et krav i vedtægterne. Reglerne har eksisteret i minimum 25 år, og forslagsstilleren har dermed som mangeårigt bestyrelsesmedlem accepteret reglerne gennem adskillige år.  Statens takst i 2019 på 3,56 kr./km til og med 20.000 km årligt svarer temmelig præcist til den pris/km, som det ifølge FDM koster at køre i en mindre mellemklassebil. Der er derfor ingen fortjeneste ved at modtage kilometerpenge til statens takst. Der er tale om dækning af faktiske udgifter.

 

(Forslag 11)

Beslutningsforslag om vandproblemer og solidarisk løsningsmodel

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen inden den 1.6.2020 at fremlægge og indkalde til møde og efterfølgende udarbejdelse af beslutningsforslag til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2020 - vedrørende:

  1. Vedrørende vandproblemer på de respektive grunde og områder skal der ske en opdeling i mindst 3 kategorier (meget slemt og faretruende, faretruende og mindre faretruende, men alvorligt).
 • Forslag og plan for en solidarisk løsningsmodel indenfor en periode på 2 år fra generalforsamlingen i 2020.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Der er en genfremsættelse af et forslag fra generalforsamlingen 2017, som den daværende bestyrelse - inklusiv forslagsstilleren - fremsatte, men som generalforsamlingen nedstemte med et stort flertal. Forslaget er ikke relevant for grundejerforeningen, da Guldborgsund Kommune er ansvarlig for vandafledningen fra området. En forpligtelse, som kommunen klart vedkendte sig i 2017. Siden den våde sommer i 2011, hvor der var oversvømmelser, har kommunen øget pumpekapaciteten med op til 20 %. I øjeblikket arbejder kommunen med et vandaflednings-/skybrudsforslag for hele Sydfalster. Det omfatter også Marielyst.

 

(Forslag12)

Alle medlemmer

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at oplyse og dokumenterer ALLE medlemmer inden den 1. oktober 2019 hvoraf det fremgår at der er tvunget medlemskab af Marielyst Grundejerforening.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Marielyst Grundejerforening har 1.970 tinglyste medlemmer.

 

(Forslag 13)

Mistillid til formand Flemming J. Mikkelsen

Forslag: Generalforsamlingen beslutter at der skal skal vælges ny formand -under pkt. 6 VALG - da pågældende ikke er værdig til at repræsenter ca. 3000 medlemmer.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

Bestyrelsens holdning til forslaget: Bestyrelsens anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Bestyrelsen mener, at forslaget er udtryk for en personlig hetz/chikane mod formanden, der i det forløbne år intet har foretaget sig, som gør ham uværdig til at bestride formandsposten. Alle beslutninger, der er truffet i kasserer-sagen, i løbet af året er enstemmige bestyrelsesbeslutninger.

Dette forslag er af forslagsstilleren vedhæftet 17 delbegrundelser. En enstemmig bestyrelse har besluttet, at de 17 delbegrundelser har en personlig karakter, som bestyrelsen finder ikke skal offentliggøres på internettet (digitalt). Begrundelserne vil være tilgængelige på generalforsamlingen.