Afpubliceret Referat af bestyrelsesmøde den 08.03.2020

Visninger: 892

Referat af møde i bestyrelsen den 08. marts 2020

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

Til stede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Kristian Larsen (CKL), Eigil Petersen (EIP). 

Fraværende med afbud: Karsten Meier (KM) og John Olesen (JO).

Dagsorden/referat:

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 02. februar 2020/

Referat – referat ikke underskrevet. Venter til næste møde.

 

Nyt fra formanden: Løbende sager/

Skiltning med indkørsel forbudt.

Referat - MG beder Guldborgsund Kommune om forklaring vedr. flere ”indkørsel forbudt”- skilte ved gennemgående veje, hvilket ifølge kommunen ikke er tilladt. 

30 km/t på grusveje.

Referat - MG har skrevet til Guldborgsund Kommune med nye argumenter for at gennemføre 30 km/t – zone uden vejchikaner. Kommunen ønsker kun 30 km/t, hvis der etableres vejchikaner. Desuden foreslået en ordning med blå skilte med en anbefalet hastighed på 30 km/t uden trafikchikaner, hvis første ordning ikke kan gennemføres. Kommunen har endnu ikke svaret. 

Selvstændigt postnummer 4875 for Marielyst.

Referat - Guldborgsund Kommune har oplyst, at PostNord endnu engang har afvist et selvstændigt postnummer for Marielyst (4875), og at der ikke arbejdes videre med sagen 

Tilbud CTR Secure Services, Nyk. F.

Referat - Tilbud fra CTR Secure Services A/S om speciel pris til medlemmer om DNA-mærkning mod tyveri. MG har meddelt firmaet, at grundejerforeningen ikke kan gå aktivt ind en salgskampagne – blandt andet på grund af GDPR. 

Vejsag ved Klintevej.

 Referat - En bygherre på Klintevej har kørt 800 tons grus/jord på sin ubebyggede grund. Derved er Berberisvej (asfalteret) blevet stærkt beskadiget af tung lastvognstrafik. Grundejeren erkender dette forhold, og indvilger i at udbedre vejen, som MGs vedtægter foreskriver. Heri hedder det, at skadevolderen skal reetablere vejene efter skader.

 

 Foreningens økonomi /balance/ budget/opkrævning af differentieret kontingent/udsendelser af invitationer via brev/fuldmagter/konti etc: Rapport er udsendt om den seneste udvikling i økonomien/MSP, FJM.

Referat - Foreningens økonomi følger budgettet. Her er intet at bemærke. Differentieret kontingentopkrævning dels til grundejere, der er medlem af både vejlaug og af MG, og dels til dem, der kun er medlem af MG. Medlemmer af vejlaug skal ikke have den kontingentstigning på 100 kr. i 2020 – 2021 til konvertering af veje fra knust asfalt til lyst vejgrus. Derfor to forskellige typer kontingentopkrævning, som MSP i øjeblikket samarbejder med VinKas Pro om at implementere.

 

Vedtægter: Vedtægtsteamet har udarbejdet revideret oplæg til vedtægtsændringer – præsentation og brainstorm. Forslag udsendt før møde/ JS, alle.

Referat - JS præsenterede vedtægtsteamets udkast til vedtægtsændringer. Det ser rigtigt godt ud. Bestyrelsen blev enige om følgende ændringer til det fremsendte forslag: 

I §3 Medlemmers forpligtelser. Enighed om at fastholde den tidligere formulering i afsnit 2:

Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygning, samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster veje eller rabatter, så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen/rabatten til samme stand som forud for skadens opståen.

 (slet: - også genetablering heraf efter byggeri eller anden aktivitet, der beskadiger området. i det foregående afsnit).

I §3 Medlemmers forpligtelser. Enighed om at formulere teksten sådan i afsnit 3:

Opsætning af reklameskilte, vejskilte og lignende i såvel rabat som på den enkeltes grund er ikke tilladt.

(slet: Endvidere har grundejerne….etc.).

I §4 skal det præciseres, hvilke forslag, vi taler om. Vedtægterne foreskriver, at der skal udsendes forslag til medlemmerne 4 uger før generalforsamlingen. Desuden kan medlemmerne indsende forslag 14 dage før generalforsamlingen.

Ny formulering i §4 (ændringer er understreget). Enighed om at formulere teksten således:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse via email til medlemmernes registrerede emailadresser med angivelse af dagsorden, vedlagt evt. forslag fra bestyrelsen, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad samt på foreningens hjemmeside.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftlig og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside, og de fremsendes til medlemmer med email senest en uge før generalforsamlingen samt uddeles på generalforsamlingen.

I §6 følgende enighed om følgende formulering i afsnit 4:

Den daglige forretningsførelse varetages af formanden på foreningens vegne, og ved økonomiske forhold af formand eller kasserer sammen med administrator i forening.

 

Generalforsamling 2020: Praktiske detaljer/Alle.

Referat - Generalforsamling 24. maj. Højskolen bestilt, og adgangskontrol med fire pulte aftalt. Det er aftalt med advokat Lars Stuckert, at han varetager dirigentrollen ligesom i 2019. Udsendelse af invitation til generalforsamlingen seneste den 24. april. Budgetmøde weekenden 21. – 22. marts som optakt til præsentation af budget 2020 – 2021 for resten af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 4. april.

 

Situation på vejene: Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar vedrørende huller, møde med entreprenørens om opstart, info og kontrakt den 06.03.2020,/CKL, OEJ/FJM.

Referat - Enighed om, at vejene trods den hårde medfart af regn i denne vinter har det godt. Også enighed om at bestyrelsen skal være tilfreds med, at så mange grundejere har fulgt opfordringen med på egen hånd at lappe huller med grus fra P-pladsen ved Kjørups Kro. Vejteam har haft møde med vejentreprenør Jens Ringsing, som endnu ikke har underskrevet sin kontrakt. Det skal ske snarest. Desuden aftalt bedre kommunikation om, hvilke veje, der vedligeholdes hvornår samt bedre opkradsning af huller før de jævnes. Vejteamet skal udpege de 2,7 km gennemgående vej, der skal konverteres med lyst grus her i foråret.

 

Lokalplan for MGs område: Sådan ser det ud med muligheden for en lokalplan. Den eventuelle lokalplan kan suppleres med værdigrundlag for MG/CKL, F

Referat - Udvalgsformand i Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen, er positiv over for MGs forslag om en samlet lokalplan for hele MGs område. Den skal udarbejdes af kommunen i samråd med MGs bestyrelse. Udvalgsformanden kommer med udspil. Et eventuelt værdigrundlag for grundejerforeningen som suppleant til lokalplanen blev drøftet.

 

Årligt møde med udvalgsformand og direktør i Guldborgsund Kommune: Gerne møde inden generalforsamlingen i maj/

Referat - Enighed om at dette er en god ide. Fmd. aftaler et møde.

 

Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune har inspiceret hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejen/CKL, OEJ, FJM.

Referat - Kommunen oplyser, at inspektionen er i gang, og at den kører efter planen.

 

Seneste rapport fra det månedlige hustilsyn. Infoark omdelt ved seneste runde/JO.

Referat. Hidtige tendens fortsætter. Åbne døre og vinduer.

 

Hurtigere internet. Godt 1.400 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs Alle har langsomt internet. Hvordan står i sagen efter at Guldborgsund Kommune har trukket sit tilbud om at introducere projektet via eBox tilbage. Fibia vil tilbyde fiber i området. Diskussion af grundejerforeningens fortsatte rolle i projektet/JS.

Referat - Bestyrelsen afventer udspil fra Fibia.

 

Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, MG har modtaget og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer/MSP/FJM.

Referat - MG har nu 2.208 mailadresser på medlemmer, og 64 på ikke-medlemmer. MG mangler 510 mailadresser på medlemmer. Seneste har MG bedte om disse hos medlemmerne via skrivelse, der er omdelt af Morten, der gennemfører hustilsyn. Også nyhedsbrevet opfordrer til at aflevere mailadresser.

 

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar – dags dato fem medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019/Alle,

Referat - Ingen medlemmer besøgte foreningshuset den 7. marts. I realiteten har ingen medlemmer aflagt visit i foreningshuset siden november 2019.

 

Medlemmerne mener: Vigtigste henvendelser/FJM.

Referat - Kun få henvendelser – primært om veje.

 

Kommunikation: Punkter til nyhedsbrev/website. Pressekontakt/FJM.

Referat - Punkter aftalt til nyhedsbrev: Vejenes tilstand, sagen om hastighedsbegrænsning på vejene, hurtigt internet, dato for generalforsamling, din mail, tak og Guldborgsund Kommunes TV-inspektion af kloakker.

 

Bestyrelsesmøder:

4.april 2020 kl. 10-13

3. maj 2020 kl. 10-13

 

Vagter i foreningshus:

4. april 2020/Alle

2. maj 2020/BJT

 

Eventuelt:

Referat - Cirkelformet badebro ud for Marielyst Strandvej etableres i foråret.