Referat af bestyrelsesmøde den 02.02.2020

Visninger: 673

Referat af møde i bestyrelsen den 02. februar 2020

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

 

Deltagere:

Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Karsten Meier (KM), Bjarne

Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Kristian Larsen (CKL), Eigil Petersen (EIP) og

John Olesen (JO), Ole Edlund Jensen (OEJ),

 

 

 

Mødereferat: Underskrift på mødereferat den 15. december 2019.

Nyt fra formanden:

  • Skiltning med indkørsel forbudt fra Bøtøvej til Røllikevej. Kontakt til kommunens sagsbehandler.
  • 30 km/t på grusveje, hvor Guldborgsund Kommune sætter lighedstegn mellem nedsættelse af hastighed og vejchikaner. MG har med henvisning til en bekendtgørelse anmodet om begrænsning uden chikaner.
  • Selvstændigt postnummer 4875 for Marielyst. MG afventer fortsat kommunens tilbagemelding på den klage kommunen har indgivet over PostNords afgørelse.
  • Det Falsterske Dige: Cykling tilladt og skilte fjernes. Trafikintensiteten skal overvåges for at se hvordan situationen på diget udvikler sig.
  • Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby realiseres. Det forventes, at pool-husene bygges med afsætning i kommunens politiske holdning og godkendelse af projektet.

Foreningens økonomi /balance/ budget/opkrævning af kontingent/fuldmagter/konti etc.: Det er nu muligt at opkræve differentierede kontingentsatser for medlemmer af vejlaug og ikke-medlemmer. Medlemmerne af vej-laugene skal ikke have den vedtagne kontingentstigning på 100 kr./årligt. Lollands Bank har iværksat underskriftsproces med fuldmagter mv. (ingen gebyrer). Nordea har ikke svaret endnu. Jyske Bank engagementet afvikles efter kontingentindbetalingsprocessen for at spare omkostninger (2.000,-/år). Besluttet at tegne netbanksforsikring (MSP sætter det i værk). Opstart af sikkerhedsbeskrivelse. Periodens overskud pr. 31. januar 2020 ca. 82.000,-, hvilket skyldes lavere omkostninger på vejvedligeholdelse. Indkaldelse til GF udsendes senest den 19. april 2020.

Vedtægter: Det fremsendte forslag blev gennemarbejdet og Vedtægtsteamet udarbejder et revideret forslag.

 

Generalforsamling 2020: Afholdes den 24. maj og Højskolen er bestilt. Fire ind-checkningsborde etableres. Vedtaget at anvende samme dirigent som sidste år. Det vurderes, om det er nødvendigt at fortsætte med en ekstern dirigent fra 2021.

 

Situation på vejene: Mimosevej og Berberisvej har haft mange huller, hvilket formentlig skyldes at området ligger lavt. Fyrrelunden skal have en ekstra opmærksomhed. Troldnødvej har mindre alvorlige problemer. Berberisvej har fået ødelagt asfaltvejen ifm. jordaktiviteter på Klintevej 1. MG henvender sig for at høre til, hvornår og hvordan vejen repareres for grundejers regning. Vejentreprenør, Jens Ringsing, er villig til at etablere en udrykningstjeneste til reparation af de værste huller i vejene til 750 kr./ timen samt et opstartsgebyr. Inden næste bestyrelsesmøde afholder vejteamet møde med entreprenøren for også at få gennemgået og underskrevet kontrakten.

 

Kommunens inspektion: Afrapportering fra Guldborgsund Kommunes inspektion og opfølgning samt kommunens påbudsproces. Sagen drejer sig om træer og buske, der hænger langt ud over vejene. Påbud iværksættes snarest med et varsel på to uger til grundejerne om selv at foretage beskæringen.

 

Hustilsyn: Tilsynet har registreret 24 ”hændelser” i januar i år - heraf to indbrud. Kampagne for e-mailadresser uddeles med tilsynet i marts.

Hurtigere internet: Intet nyt. Fibia kontakter MG, hvis firmaet ønsker MGs medvirken til etablering af fibernet i området.

 

Nye mail-adresser: MG har 2.269 e-mail-adresser hvor 60 ikke er medlemmer.

 

Vagter i foreningshus: I december, januar og februar ingen besøgende. ”Åbent-hus-servicen” fortsætter indtil videre til generalforsamlingen. Dags dato har fem medlemmer besøgt foreningen i åbningstiden siden generalforsamlingen den 4. august 2019.

 

Medlemmerne mener: 456 medlemmer er fastboende (ca. 15 % af det samlede antal medlemmer).

 

Kommunikation: Input til kommunikation blev gennemgået – blandt andet nyhedsbrev om huller i vejene.

 

Bestyrelsesmøder: 

08. marts2020 kl. 10-13

4. april 2020 kl. 10-13

03. maj 2020 kl. 10-13

 

Vagter i foreningshus:

8. marts 2020/FJM

4. april 2020/Alle

2. maj 2020/BJT

 

Eventuelt
Intet.