Referat bestyrelsesmøde 15.12.2019

Visninger: 764

Referat af møde i bestyrelsen den 15. december 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

 Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Kristian Larsen (CKL), Eigil Petersen (EIP) og John Olesen (JO) 

Fraværende: Ole Edlund Jensen (OEJ), med afbud. 

 

Mødereferat: Mødereferat fra møde den 10. november 2019 underskrevet.

 

Nyt fra formanden - løbende sager: Skiltning med indkørsel forbudt fra Bøtøvej til Røllikevej er håndteret ejendommeligt af kommunen. MG retter henvendelse til politikkerne for at drøfte håndteringen af risikoen for skilte-skove samt uautoriserede skilte.

 

Foreningens økonomi/balance/budget: Rapport udsendt om den seneste udvikling i økonomien. MSP berettede om processen med indkrævning af kontingent i form af inkasso, retsskridt etc. Det er nogenlunde samme omfang som tidligere år. Der er en stigende tendens til at nye ejere ikke melder sig ind i MGF. En post på 108.000 DKK til vejene er ikke brugt (800.000 DKK). Der forudsættes ikke yderligere omkostninger til vejene resten af regnskabsåret. Lollands Bank og Jyske Bank beholdes, og der etableres dobbelt godkendelse af transaktioner over for disse to banker. Engagement med Nordea afsluttes. KM undersøger betingelser for at tegne en ”netforsikring” til dækning hacking etc.

 

Vejvedligeholdelse: Status på veje – efterårets vedligeholdelse af veje samt konvertering af 2,7 km grusveje er afsluttet. Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Følgende tiltag anbefales af vejteamet, og dette besluttes af bestyrelsen:

 

(1) En ”udrykningstjeneste” til lapning af huller uden for den egentlige vedligeholdelsesperiode etableres for at reparere åbenlyse huller,

 

(2) bedre dialog etableres med entreprenøren for at sikre at MG/Vejteam har viden, om konkret hvornår og hvor entreprenøren arbejder,

 

(3) konvertering af veje skal foretages om foråret, hvor regnmængder er mindre end om efteråret.

 

(4) opkradsning af huller i vejene forud for jævning af vejene med grus skal gøre mere effektivt.

 

Kommunens inspektion af vejene: Repræsentant for Vej & Park i Guldborgsund Kommune inspicerer i øjeblikket hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejene. Visse særlig grelle veje har grundejere fået påbud fra kommunen om at beskære bevoksningen. Sker dette ikke, gør kommunen det på grundejerens regning. Guldborgsund Kommune har studset grene og buske på de kommunale forbindelsesveje mellem Bøtøvej og Bøtø Ringvej.

 

30 km/t-zone i hele Marielyst: Marielyst Grundejerforening har ansøgt Guldborgsund Kommune om at få lov til at reducere hastigheden i området fra 50 km/t til 30 km/t. Kommunen har svaret på denne ansøgning. Heri skriver kommunen, at den ikke ønsker den nuværende hastighed på de syv asfalterede kommunale forbindelsesveje mellem Bøtøvej og Bøtø Ringvej reduceret til 30 km/t. For de private fællesvejes vedkommende har kommunen intet imod en hastighedsreduktion, men der sættes lighedstegn mellem denne reduktion og vejchikaner, som kommunen ønsker etableret. MG arbejder videre med muligheden for at reducere hastigheden uden etablering af vejchikaner, som ødeløgger grusvejene og som gør både chikaner og grusveje umulige at vedligeholde – hvis nødvendigt med kontakt til politikerne i Guldborgsund Kommune.

 

Hustilsyn: Første runde af vintertilsynet med medlemmernes sommerhuse er i gang. Rapport fra arbejdet.

 

Hurtigere internet: Godt 1.400 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs Alle kan få tilbud om etablering af fibernet til hurtigere internet. Guldborgsund Kommune har tidligere tilbudt at stå for kommunikationen/introduktionen til medlemmerne via eBox. Dette tilbud via eBox er nu trukket tilbage, og Guldborgsund Kommune er nu ude af projektet. Firma Fibia ruller internet ud på Sydfalster uanset hvad. Enighed i bestyrelsen om, at det er i medlemmernes interesse (de 1400 relevante lodsejere med sløj internet) at etablere fiber. MG går derfor i dialog med Fibia og afventer et oplæg. Herefter vedtager bestyrelsen i hvilken grad MG skal involvere sig i informationsformidling.

 

Vedtægter: Vedtægts-teamet har udarbejdet første udkast. Bestyrelsen gennemarbejder oplægget og drøfter dette på næste bestyrelsesmøde (2. februar 2020). Kommentarer sendes til teamet senest en uge før næste møde.

 

Det falsterske dige: MG har forespurgt bestyrelsesformanden for Det falsterske digelag, Søren Bjerregaard, om digets vedligeholdelsesstand. Opfylder diget ikke længere sin opgave at beskytte de mange ejendomme bag diget, var spørgsmålet efter at formanden i lokalpressen havde udtrykt frygt for digets vedligeholdelsesstand. Efterfølgende har digelags-formanden redegjort for forholdene, og understreget, at vedligeholdelsesstand er i orden, og at vi som sommerhusejere kan være trygge. Dette understreges også af en rapport fra Kystinspektoratet. MG har haft telefonsamtale med digelagets bestyrelsesformand, som har oplyst, at der er valg til Digelagets bestyrelse den 3. søndag i juli 2020. En uofficiel trafiktælling foretaget af MG viser, af MG indikerer en meget lav trafikintensitet på diget.

 

Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby: MG har sendt høringssvar til Guldborgsund Kommune vedrørende ti pool-sommerhuse, som ønskes opført lige bag diget i Marielyst Ferieby. Ejerforeningen af feriebyen, der er medlem af Marielyst Grundejerforening, er stærk modstander af disse huse. Etableringen af de ti huse vil desuden berøre mange af de sommerhusejere, der er medlemmer af Marielyst Grundejerforening. Marielyst Grundejerforening fraråder, at bebyggelsesprocenten med de ti huse overskrides, og bestyrelsen er bekymret for støj og trafik, dels under byggeriet af de ti huse, og dels når de udlejes. Desuden sætter bestyrelsen spørgsmålstegn ved, om hensigten med områdets lokalplan tilgodeses med de ti huse. Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune holder møde mandag den 16. december. MG afventer udfaldet af dette.

 

Møde i Facaderådet: MG-bestyrelsesmedlem, John Olsen, er valgt til ny formand for Facaderådet i Marielyst. MG-bestyrelsesmedlem, John Stævngaard, som bestyrelsesmedlem.

 

Følgegruppen Bøtøskoven: Information om begået hærværk på hegn (1600m). MG-bestyrelsesmedlem, Bjarne Thurø, følger arbejdet i det interessante projekt.

 

Nye mailadresser: Der arbejdes fortsat på at få alle medlemmer til at aflevere deres mailadresser.

 

Vagter i foreningshus: Fra generalforsamlingen i august og indtil åbent-hus-arrangement den 7. december 2019 har fem forskellige medlemmer været på besøg i åbningstiden. Det er et meget lille besøgstal, hvorfor bestyrelsen har overvejet at ophøre med disse månedlige åbningstider. Det besluttes at fortsætte med åbningstiderne indtil videre.

 

Postnummer 4875: Svar afventer.

 

Medlemmerne mener: Enkle spørgsmål fra medlemmerne om vej-sager, som er blevet håndteret – blandt andet om at det våde efterår, der giver huller i vejene. Svar givet via mail og på åbent hus – arrangement i foreningshuset.

 

Kommunikation: I et netop udsendt nyhedsbrev information var der information blandt andet om, at den megen regn giver huller i grusvejene, høringssvaret omkring pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby samt om vintertilsynet, der er i gang.

 

Bestyrelsesmøder:

02. februar 2020 kl. 10-13

08. marts 2020 kl. 10-13

04.april 2020 kl. 10-13

03. maj 2020 kl. 10-13

 

Vagter i foreningshus:

04. januar 2020: JS

01. februar 2020: JO

07. marts 2020: FJM

04. april 2020: Alle

02. maj 2020: BJT

 

Eventuelt: Intet.