Referat bestyrelsesmøde 10.11.2019

Visninger: 751

Referat af møde i bestyrelsen den 10. november 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

 

Deltagere: Flemming J. Mikkelsen(FJM), Karsten Meier (KM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Carsten Kristian Larsen (CKL), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

 

Fraværende: Margit Suhr Pedersen (MSP), med afbud.

 

 

Mødereferat: Beslutningsreferat fra generalforsamlingen og to mødereferater underskrevet.

Nyt fra formanden - løbende sager: Guldborgsund Kommune behandler en sag, hvor flere grundejere i fællesskab har opsat ”Indkørsel Forbudt”-skilt på deres vej fra Bøtøvej og ned til diget. Ingen afgørelse endnu. Mobilitet på Sydfalster/Marielyst diskuteres i forum med Guldborgsund Kommune.

Foreningens økonomi/balance/budget: Kassereren oplyste, at økonomien ser fin ud og følger budgettet. Formanden gennemgik indkomne fakturaer på vejvedligeholdelse (392.000 kr.), som endnu ikke er betalt og derfor ikke figurerer i den udsendte regnskabsoversigt. Både vejvedligeholdelse, og vejkonvertering holder sig inden for budgettets rammer.

Vejvedligeholdelse: Efterårets vedligeholdelse af veje samt konvertering af 2,7 km grusveje er næsten afsluttet. Der mangler kun nogle endelige afslutninger visse steder. Efterårets arbejde med vejene har været påvirket af stærk regn. Det er uheldigt, da fugtighed ødelægger vejene, og der dannes store huller. De værste af slagsen udbedres løbende. Konverteringsarbejde flyttes til foråret, hvor vejret traditionelt er mindre fugtigt. I år er der i opbygningen af pilhøjden (hældningen) på vejene skabt nogle små ”kanaler” ude i vejsiderne, som kan lede vandet væk fra vejene. Det er afgørende, at vandet holdes væk fra vejene, og det skaber udfordringer, da rabatterne i Marielyst er høje. De vokser nemlig hvert år.

Guldborgsund Kommunes inspektion af vejene: Repræsentant fra Vej & Park i kommunen vil i den kommende tid inspicere samtlige veje i området med henblik på syn af udhængende træer og buske ved vejene. Fremkommeligheden på vejene er reguleret af kommunens regler, og kommunerepræsentanten vil sikre, at reglerne overholdes. Findes der eksempler på, at træer og buske hænger for meget ud over vejene og blokerer for fremkommeligheden, tilskriver Guldborgsund Kommune disse grundejere og beder dem beskære deres træer eller buske. Sker dette ikke, gør kommunen det på grundejerens regning. Et bestyrelsesmedlem kører inspektionsrunden sammen med kommunens repræsentant.

30 km/t-zone i hele Marielyst: Marielyst Grundejerforening har ansøgt Guldborgsund Kommune om at få lov til at reducere hastigheden i området fra 50 km/t til 30 km/t. Kommunen har svaret på denne ansøgning. Heri skriver kommunen, at den ikke ønsker den nuværende hastighed på de syv asfalterede kommunale forbindelsesveje mellem Bøtøvej og Bøtø Ringvej reduceret til 30 km/t. For de private fællesvejes vedkommende har kommunen intet imod en hastighedsreduktion, men der sættes lighedstegn mellem denne reduktion og vejchikaner, som kommunen ønsker etableret. Formanden undersøger muligheden for at reducere hastigheden uden etablering af vejchikaner, som ødeløgger grusvejene og som gør både chikaner og grusveje umulige at vedligeholde.

Hustilsyn: Vintertilsynet med medlemmernes sommerhuse er i gang. John Olesen udarbejder en omtale af, hvordan dette foregår, til et kommende nyhedsbrev.

Hurtigere internet: Forud for bestyrelsesmødet præsenterede bredbåndskonsulent i Guldborgsund Kommune, Niels Kjærgaard, en løsning til, hvordan de ca. 1.400 grundejere i den sydligste del af området ned mod Bøtøskoven kan få hurtigere internet via fiberløsning. Den nordlige del har allerede fibernet. Kjærgaard foreslog, at kommunen via eBoks udsender mail til samtlige grundejere og gør dem opmærksom på, at der arbejdes på fibernet-forbindelser. Efterfølgende skal operatører så indkaldes til en præsentation af deres løsninger i grundejerforeningsregi. Til foråret 2020 er det så hensigten at indkalde grundejerne til et infomøde om emnet. Grundejerforeningens rolle er at formidle kontakten, men det er de enkelte grundejere, der afgør om de vil deltage i projektet. Det blev besluttet at gå videre med sagen.

Vedtægter: Vedtægts-teamet udarbejder et oplæg med samtlige ændringer, der foreslås, til næste bestyrelsesmøde.

Det falsterske dige: Digelaget har oplyst til den lokale avis, Folketidende, at vedligeholdelsesstanden på diget er dårlig. Derfor har formanden forespurgt digelags-formand, Søren Bjerregaard, hvorfor det forholder sig sådan. Opfylder diget ikke længere sin opgave at beskytte de mange ejendomme bag diget, var spørgsmålet. Efterfølgende har digelags-formanden redegjort for forholdene, og understreget, at vedligeholdelsesstand er i orden, og at vi som sommerhusejere kan være trygge. John Olesen kontakter Søren Bjerregaard for at få lidt oplysninger om arbejdet og organisationen i Det Falsterske Digelag.

Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby: Marielyst Grundejerforening har sendt høringssvar til Guldborgsund Kommune vedrørende ti pool-sommerhuse, som ønskes opført lige bag diget i Marielyst Ferieby. Ejerforeningen af feriebyen, der er medlem af Marielyst Grundejerforening, er stærk modstander af disse huse. Etableringen af de ti huse vil desuden berøre mange af de sommerhusejere, der er medlemmer af Marielyst Grundejerforening. Marielyst Grundejerforening fraråder, at bebyggelsesprocenten med de ti huse overskrides, og bestyrelsen er bekymret for støj og trafik, dels under byggeriet af de ti huse, og dels når de udlejes. Desuden sætter bestyrelsen spørgsmålstegn ved, om hensigten med områdets lokalplan tilgodeses med de ti huse.

Møde i Facaderådet: Rådet holder møde i slutningen af november, og John Olsen er indstillet som Marielyst Grundejerforenings formandskandidat.

Følgegruppen Bøtøskoven: Seneste møde i gruppen var den 3. september. Marielyst Grundejerforenings repræsentant i gruppen, Bjarne Thurø, følger arbejdet i det interessante projekt.

Nye mailadresser: Der arbejdes fortsat på at få alle medlemmer til at aflevere deres mailadresser.

Medlemmerne mener: Svar givet via mail og på åbent hus – arrangement i foreningshuset.

Kommunikation: I et kommende nyhedsbrev blandt andet om, at den megen regn giver huller i grusvejene, høringssvaret omkring pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby samt om vintertilsynet, der er i gang.

Foreningshuset på Marielyst Torv: Efter åbent-hus-arrangement den 7. december evalueres denne form for medlemskontakt, og der træffes en endelig beslutning om, hvorvidt åbent-hus-arrangementerne skal fortsætte. Der kommer kun 1 – 2 besøgende hver gang.

Bestyrelsesmøder: 15. december kl. 10:00 – 13:00 2019 og 2. februar 2020 kl. 10:00 – 13:00.

Foreningshus åbent: 07. december 2019 kl. 10:00 – 11:30

Eventuelt: Formanden kontakter Guldborgsund Kommunen vedr. status på postnummer 4875-sagen.