Referat bestyrelsesmøde 15.09.2019

Visninger: 635

Referat af møde i bestyrelsen den 15. september 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

 

Deltagere: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen(FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Christian Larsen, (CKL), John Olesen (JO)

 

Fraværende: Eigil Pedersen, (EIP), med afbud.

 

 

 

Mødereferat: Referatet fra generalforsamlingen den 4. august 2019 er til kommentering og underskrift hos dirigenten. Publiceres på hjemmeside og via nyhedsbrev, når dialogen med dirigenten er afsluttet og referatet underskrevet af dirigent, referent og formand.

Konstituering af bestyrelsen: Uændret fordeling af poster og udvalg: Ole Edlund Jensen næstformand og Karsten Meier sekretær. John Stævngaard er generalforsamlingsvalgt kasserer og Flemming J. Mikkelsen generalforsamlingsvalgt formand.

Arbejdsmål/forretningsorden: Redigeret og opdateret version underskrives på næste møde.

Evaluering af generalforsamlingen: Større kapacitet ved indgangskontrollen, så der ikke opstår kø ved registrering. Sædvanligvis er der ca. 150 deltagere ved generalforsamlingen. Den seneste generalforsamling havde 280 fremmødte og 227 stemmeberettigede. Enighed om, at Højskolens Marielyst fungerer optimalt som sted for generalforsamlingen. Foreløbig dato for generalforsamlingen er 24. maj 2020. FJM aftaler med højskolen. På indbydelsen til næste generalforsamling oplyses det, at forslag til generalforsamlingen kun kan behandles, hvis forslagsstiller er til stede.

Nyt fra formanden: Intet at bemærke.

Foreningens økonomi/balance/budget: Intet at bemærke i forhold til budget. Fuldmagter etableres til den nye kasserer.

30 km/t-zone i grundejerforeningens område: Ansøgning fremsendes til Guldborgsund Kommune med følgende argumenter for en hastighedsnedsættelse fra 50 km/t til 30 km/t:

 • Der er fortrinsvis tale om grusveje, som egner sig bedst til lave hastigheder.
 • Lavere hastighed på vejene inden i området vil ”presse” trafikanterne ud på Bøtø Ringvej, Bøtøvej og Marielyst Strandvej, hvor den tilladte hastighed er højere.
 • Vejene har mange bløde trafikanter i form af gående (børn og voksne) og cyklende. Især i sommerhalvåret, hvor området som fritidsområde tiltrækker mange feriegæster og turister (50.000), er der ofte stor trængsel på de små grusveje. Her opstår der ifølge grundejerforeningens medlemmer ofte kritiske situationer, når forskellige vejfarende skal færdes på de relativt smalle veje.
 • Vejene er bygget sådan, at alle typer trafikanter (bløde som hårde) færdes i et virvar blandt hinanden, hvorfor lav hastighed er en forudsætning for høj sikkerhed for alle typer trafikanter.
 • Infrastrukturen er implementeret i 1950’erne og 1960’erne, og den er kendetegnet ved mange vejkryds med meget dårlige oversigtsforhold, og hvor der er usikkerhed om vigepligtsforhold.
 • Som følge af vej-strukturens layout med meget få lukkede områder er der mange direkte udkørsler fra private grunde til både de gennemgående og de ikke-gennemgående veje.
 • Området kan karakteriseres som tæt bebyggelse med en del randbebyggelse.
 • Vejstrukturen er sådan konstrueret, at Politiet har mulighed for at måle hastighedsovertrædelser (ATK-vogne).
 • Lav hastighed skaber højere tryghed og desuden også færre uheld og påkørsler, viser alle de nyeste trafikundersøgelser.
 • En nedsættelse af hastigheden skaber mindre støv fra grusvejene. Grundejerforeningen pålægger i dette efterår en nye type grus, som skulle støve mindre end den hidtil anvendte grus-type. Desuden udlægges der om foråret støvbinder i form af Dustex, men støvgenerne er alligevel omfattende i tørre perioder, og medlemmerne klager ofte til grundejerforeningen over dette.
 • En nedsættelse af hastigheden giver mindre CO2-udvikling fra køretøjer, viser alle tilgængelig, videnskabelige undersøgelser.
 • Hastighedsnedsættelsen er et led i en grøn omstilling, som medlemmerne i Marielyst Grundejerforening gerne vil bidrage positivt til.
 • Nabogrundejerforeninger i området, som har en nye infrastruktur end Marielyst Grundejerforening, har hastighedsbegrænsninger på henholdsvis 20 km/t og 30 km/t. Der er ingen sikkerhedsmæssig begrundelser for, at vejene i Marielyst Grundejerforenings område er sikrere end disse, og derfor kan have en højere hastighedsbegrænsning.

Vedligeholdelse af grus- og asfaltveje: Arbejdet konvertering og vedligeholdelse af grusveje er i gang. 15 læs grus er ankommet. Alle asfaltveje er lappet og i orden. Vejteamet udvælger 2,7 km grusveje, som her i efteråret skal konverteres fra mørkt knust asfalt til lyst vejgrus. Kontrakt med vejentreprenør Jens Ringsing udarbejdes for vedligeholdelse og konvertering af grusveje.

Kommunens inspektion af fremkommelighed på vejene: Repræsentant for Guldborgsund Kommunes entreprenørvirksomhed inspicerer i løbet af efteråret hele området med henblik på fremkommelighed på veje. Flere steder hænger buske og træer ud over vejene, hvilket forringer fremkommeligheden på vejene. En repræsentant for Marielyst Grundejerforening deltager i inspektionsturen.

 

Hustilsyn igen: Bestyrelsesmedlem John Olesen holder møde med Morten om tilrettelæggelse af arbejdet med hustilsyn i det kommende halvårs hustilsyn. Bestyrelsen ønsker at undersøge muligheden for klistermærkater i ”god” kvalitet.

 

Hurtigere internet. Den sydlige del af Marielyst er ifølge Energistyrelsen registreret som et område med en lav internethastighed. For at støtte denne type områder til at opnå en bedre hastighed, har staten via Statens Bredbåndspulje afsat 100 mio. kr. til formålet. Guldborgsund Kommune har derfor inviteret Marielyst Grundejerforening til et møde om, hvordan Marielyst kan søge om at få tilskud til en bedre hastighed. Formanden og kassereren tager sagen.

Nye vedtægter: Vedtægtsteam arbejder videre med vedtægtsændringer for at sikre en modernisering af foreningens vedtægter. Det skal vurderes om regler for skiltning på privat ejendom skal indgå i vedtægterne. Seneste godkendte vedtægter blev underskrevet.

 

Fraråder 2-1 – afmærkning på Bøtø Ringvej: Brev er afsendt til Guldborgsund Kommune om at 2-1 vejafmærkning på den sydlige del af Bøtø Ringvej ikke kan anbefales. Kommunen havde forespurgt, fordi en grundejer har foreslået dette. Grundejerforeningen kunne ikke anbefale forslaget, da bestyrelsen frygter, at en 2-1 afmærkning kan blokere for, at den planlagte cykelsti fra Godthåbs Alle til Bøtøskoven dermed ville blive opgivet. Dette ønsker grundejerforeningen ikke.

 

Input til formandsmøde: På et eventuelt møde med de øvrige formænd for grundejerne i Marielyst-området ønsker Marielyst Grundejerforening blandt andet disse emner diskuteret: hurtigt internet, cykelsti på den sydlige del af Bøtø Ringvej, vejplan og skiltning.

Møde i Facaderådet: Nuværende formand Tom Ahlqvist stopper 1. januar 2020. Ny formand vælges i udvalget, og Marielyst Grundejerforening skal overveje, om grundejerforeningen kan foreslå en formandskandidat.

Følgegruppen Bøtøskoven: Bestyrelsesmedlem Bjarne Thurø orienterede om skoven og de tiltag, der foretages for at bevare sjældne dyrearter. Det skønnes, at det årlige besøgstal ligger på ca. 70.000.

Nye mail-adresser: Grundejerforeningen har p.t. 2.240 e-mailadresser. Formand og administrator udarbejder informationsmateriale om (1) opfordring til at aflever mailadresser, hvis man ikke allerede har gjort dette, samt (2) hvervning af nye medlemmer til foreningen.

Medlemmerne mener: Kun få henvendelser fra medlemmerne efter generalforsamlingen.


Kommunikation: Punkter til nyhedsbrev/website: Vejvedligeholdelse, tid til efterårsstudsning af buske og træer ud mod private fællesveje, generalforsamlingsreferat, ansøgning om 30 km/t-zone, opfordring til hensynsfuldt brug af larmende redskaber, tid til vintertilsyn med huse.

Foreningshuset/nødvendig vedligeholdelse. En arbejdsweekend i 2020 blev aftalt, hvor bestyrelsen maler udvendigt træværk og gennemgår huset for kommende nødvendige renoveringer. Beredskabet på Lolland-Falster holder øvelse den 3. oktober på Marielyst og ønsker at anvende foreningshuset som kommandocentral. Det er der givet tilladelse til.


Bestyrelsesmøder:
10. november 2019 kl. 10-12.

 1. december 2019 kl. 10-12.

Vagter i foreningshus kl. 10:00 – 11:30: 5. oktober (John Olesen), 2. november (John Stævngaard), 7. december (Bjarne Thurø).

 

Eventuelt:
Cylinder til foreningshusets dørlås er udskiftet og alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer fik mod kvittering udleveret hver en ny nøgle.