Bestyrelses referat 07.06.2020

Visninger: 862

Referat af møde i bestyrelsen den 07.06.2020

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

 Deltagere:

Margit Suhr Pedersen (MSP), Ole Edlund Jensen (OEJ), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Karsten Meier (KM), Bjarne

Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Eigil Petersen (EIP) og John Olesen (JO).

 

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 02. februar og den 08.marts 2020.

Suppleant i bestyrelsen. Carsten K. Larsen udtræder af bestyrelsen af private årsager. Suppleant Eigil Petersen indtræder i bestyrelsen. John Olesen indtræder i Vejteamet.

Nyt fra formanden.

  • 30 km/t på grusveje – anmodning er endnu ikke besvaret. Møde 11. juni med kommunen om ”hastighedsvedtægt”. Ole Edlund Jensen, John Stævngaard og Flemming J. Mikkelsen deltager.
  • Lokalplan for Marielyst – forespørgsel om udarbejdelse af lokalplan positivt modtaget. Afventer udkast fra kommunen.
  • ”Indkørsel forbudt”-skilte – Guldborgsund Kommune har skriftligt meddelt, at hvis foreningens vedtægter har forbud mod selvopsatte vejskilte og reklameskilte, vil kommunen i sager om skilte følge foreningens vedtægter.
  • Møde med udvalgsformand/direktør Guldborgsund Kommune – grundejerforeningen har bedt om det årlige møde. Svar forventes efter 8. juni.

Foreningens økonomi /balance/ budget. Regnskab 2019/2020 er godkendt af bestyrelsen. Revisorerne har ikke underskrevet endnu, men dette ventes at ske snarest. Differentieret kontingentopkrævning er udsendt. Tilskud til to af fire vejlaug er udbetalt.

Vedtægter. Vedtægtsudkast blev godkendt med tre yderligere korrektioner. Karsten Meier tager kontakt til Nordea omkring afslutning af bemyndigelsesbeskrivelse.

Generalforsamling 2020. Generalforsamling var fastsat til den 24. maj - bestyrelsens har besluttet at udsætte generalforsamlingen til den 13. september på grund af corona-epidemi. Højskolen og dirigent bestilt. Invitation med bestyrelsens forslag samt regnskab/budget udsendes i august.

Bestyrelsens beretning: Beretning på hjemmesiden omkring den 1. september. Den skal indeholde årets vigtigste begivenheder.

Situation på vejene: Forårsvedligeholdelsen er ved at være slut for denne gang. Et par veje skal rettes til, og støvbinder er kommet ud på de gennemgående veje i den her uge. Formanden havde dagligt møde med Jens Ringsing mens han vedligeholdt vejene. Foreningen skal måske overveje nye depotmuligheder for gruset. Anslået 5-10 tons grus er fjernet med en mini-læsser fra grusdepotet ved Kjørups Kro lige før påske. Og det er ikke brugt til vejvedligeholdelse. Støvbinder lagt ud på 13,5 km gennemgående veje. Vejteamet foreslår, at det er den asfalterede vej Hasselvænget, der skal have lagt slidlag i 2020. Den er ca. 500 meter lang, og det koster ifølge tilbud fra Arkil 138.000 kr. Det svarer til det, der er aftalt på generalforsamlingen i 2019.

Pimpernelvejs genopretning: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt. Morten Bendixen på Bøtø Møllevej står for udstykningen, hvor man er i gang med at bygge syv huse, mens en grund afventer en jordbundsrapport. Skanlux bygger de fem huse, Planet Huse bygger et enkelt, og de sidste to kender vi ikke byggeentreprenøren på. I sagens natur betyder dette byggeri meget tung lastbiltrafik til og fra området, og det er ikke just godt for vejene. Derfor mødtes vej-teamet onsdag den 06. maj med Morten Bendixen og repræsentant for Skanlux for at aftale et forløb, hvor vejene til området dels repareres midlertidigt indtil byggeriet er overstået, og dels reetableres til oprindelig stand, når byggeriet er gennemført. Mødet den 06. maj gik udmærket. Det blev aftalt, at der indhentes tilbud på reetablering af vejene fra Jens Ringsing og fra en entreprenør valgt af Skanlux. Ringsings tilbud er på 48.405 kr. Afventer fortsat tilbud fra Skanlux-entreprenør.

Realiseringen af det nye byggeri betyder i øvrigt, at Marielyst Grundejerforening via en lokalplan (162) fra 2013 overtager vedligeholdelse af en offentlig sø og sti i området. På mødet 11. juni forespørges kommunen om hvad MGF skal vedligeholde, hvornår det er færdig etableret og hvilke midler, som kommunen sender til MGF til at varetage forpligtelsen.

Stier inddrages: Flere grundejere har inddraget offentligt tilgængelige stier i deres grundareal. Det blev besluttet, at Marielyst Grundejerforening bør henvise klagerne til at kontakte kommunen evt. med krav om at stierne udlægges som krævet.

Det falsterske dige: En Facebook-gruppe ”Det falsterske diges forfald” ønsker Marielyst Grundejerforening inddraget i gruppens diskussioner om diget, personerne i digelaget, digelagets dispositioner. Grundejerforeningens svar er som hidtil, at bestyrelsen ikke har mandat til at indgå i sådan diskussion.

Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat hele området for udhængende grene og buske på vejene med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejene - det arbejde er stadig i gang.

Hurtigere internet. Godt 1.400 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs Alle har langsomt internet. Guldborgsund Kommune har trukket sit oprindelige tilbud om at introducere projektet via e-Box tilbage. Fibia tilbyder fiber i området. Diskussion af grundejerforeningens fortsatte rolle i projektet, og der er enighed om, at John Stævngaard rykker Fibia for hvilke planer der er. Grundejerforeningens rolle er som formidler af tilbud. Ellers ingen aktiv rolle i sagen.

Den endelige rapport hustilsyn: Årets hustilsyn er for længst afsluttet. Den endelige rapport er fremsendt, og konklusionen er, at det stadig helt overvejende er åbne døre og vinduer, der præger rapporten.

Facaderådet: Rapport fra arbejdet – blandt andet om hvordan holdningen er til de mange reklameskilte, der skyder op flere steder? I nogle områder er der regler mod skiltning, men kommunen har indtil nu været meget længe om at rykke ud. Processen frem i mod et påbud tager ca. et år.

Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, Marielyst Grundejerforening har modtaget, og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer – det er ikke blevet til mange nye mailadresser i den seneste kampagne. Vi skal nok ikke regne med at få flere af de ca. 500 medlemmer, som ikke har afleveret deres mailadresser, ind ad denne vej.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset trænger til maling. Kan det klares på en enkelt arbejdsdag? Frivilligt om man i bestyrelsen vil deltage i arbejdet med vedligeholdelse. Ukrudt uden for huset bør fjernes snarest og maling kan foretages i august. Formanden foreslår datoer.

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar og marts – dags dato har syv medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019 besøgt huset – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj på grund af corona.

Medlemmerne mener: Vigtigste henvendelser er overvejende omkring veje, støv, huller, hastighed, slidlag på asfaltveje, for smalle veje, for brede veje, støvbinder er godt, støvbinder er giftigt, gyllelugt i området i påsken, sommerhusejere, der driver erhverv, chikaner fra naboer, reklameskilte, vejskilte, udhængende træer og buske, kommunens beskæring af træer og buske, mailadresser, ejerskifter, tilmelding til BS, hurtigt internet, cykelsti ved Bøtø Ringvej, tv-inspektion.

Kommunikation: Ikke stof til et nyhedsbrev før efter næste bestyrelsesmøde. 

Eventuelt
Intet