Bestyrelses referat 04.10.2020

Visninger: 340

Referat af møde i bestyrelsen den 04.10.2020

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 10:00 – 13:00.

 

Inviterede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

 

Deltagere:          Flemming J. Mikkelsen (FJM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Margit Suhr Pedersen (MSP) og John Olesen (JO) Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ)

Fraværende:       Karsten Meier

Referent:            JS

Dagsorden

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 06. september.

Nyt fra formanden: Løbende sager.

 1. 30 km/t på grusveje/trafikplan/lokalplan: OEJ, JO og FJM havde møde med team i Park & Vej i Guldborgsund Kommune den 10. september, hvor vi drøftede hastighed på vejene, trafikplan og lokalplan for Marielyst. Guldborgsund Kommune vender tilbage et oplæg.
 2. Udvalgsformand: Møde med udvalgsformand/direktør Guldborgsund Kommune den 20. oktober kl. 14:00 – FJM, OEJ, JO, JS deltager.
 3. Grundejerforeningsformænd: Samtlige formænd for grundejere i Marielyst har været forsamlet den 26. september for at diskutere, hvilke temaer, foreningerne ønsker taget op på det årlige møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup. Følgende blev aftalt:
  • Vi vil ikke ind i en debat om digelaget – men der er en tilkendegivelse fra de samlede grundejerforeninger på Marielyst om, at diget skal være i en sådan tilstand, at man rent faktisk kan færdes på det, og det er ikke tilfældet som det er i dag.
  • Vi mener, at vi har en udfordring med diverse loppemarkeder og salgsboder bl.a. langs ringvejen.  Hvad kan vi gøre for at få det stoppet.  Vi frygter at der sker en ulykke en dag.  Der er adskillige boder rundt omkring i landskabet, men udfordringen er dem, der er placeret på de større veje. 
  • Pier i Marielyst.  Vi vil gerne have en opdatering på fremdriften – herunder hvorfor vi ikke fik den i 2020.
  • Niveauet – og gerne en udvidelse heraf fremadrettet.
  • Cykelstier – the never ending story… stadig et stort ønske – kommer op hver gang formænd er samlet.  Hvad kan vi samlet set gøre for at få området prioriteret.  Derudover har vi en udfordring på cykelstien ud for Dyrehaven, hvor der er hajtænder på cykelstien, når cyklister skal passere indkørslen til Dyrehaven – det ender ganske enkelt galt, alene et spørgsmål om tid. 
  • Pool-huse: Vi er alvorligt bekymret.  vi undgår dem næppe – men vi ønsker en dialog om, hvordan vi sikrer en balance, så alle tilgodeses, også dem der har et sommerhus som de ønsker at benytte til fritidsbrug uden vi føler det ender som Sunny Beach – og det er trods alt stadig flertallet af sommerhusejere i Marielyst. 
  • Dialog om hvad vi i fællesskab kan gøre i.f.t. den uautoriserede skilteskov der er adskillige steder i Marielyst.  Grundejere der på eget initiativ sætter ’indkørsel forbudt’ op på fælles veje f.eks. Derudover dialog om / ønske om at Facaderådet tildeles kompetencer til at kunne få fjernet de mange reklameskilte der er sat op mange steder, f.eks. langs ringvejen. 

Foreningens økonomi /balance/ budget. Gennemgang af driftsregnskab 1. april -30. september. Tilskud til to af fire vejlaug er udbetalt.

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen 2020er udsat på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona-situationen. Medlemmerne er orienteret via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt. Udsættelsen af generalforsamlingen betyder, at invitation skal genoptrykkes med ny dato. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen, JS gennemgår regnskabet samt forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Diskussion om forventet tidspunkt for generalforsamlingen?
Vi beslutter, da der ingen ændringer er i påbud fra myndighederne siden sidste bestyrelsesmøde, at fortsat afvente udviklingen og anbefalinger/påbud fra myndighederne.

Situationen på vejene: Lige om hjørnet er nu den sædvanlige efterårsvedligeholdelse af grusvejene. Grus er ankommet til plads ved Kjørups Kro. Ikke mere vejkonvertering i dette regnskabsår. Huller i 1,9 km asfaltvej er lappet september.

Berberisvej: Vejteamet har sammen med entreprisechef Anne Larsen, Arkil, haft møde med bygherre på Klintevej og Skanlux om den asfalterede del af Berberisvej, som blev stærkt beskadiget i januar og april, da der med lastvogn blev transporteret ca. 2.000 tons grus/jord til/fra byggepladsen på Klintevej 1.

Hidtil har ejeren af Klintevej 1 erkendt at have ødelagt vejen med jordtransporten. Men han ønsker sin egen undersøgelse af vejen, og han vil indhente to ekstra tilbud på maskinafretning. Bestyrelsen må derefter tage stilling til, hvad der videre skal ske – evt. en uvildig rapport om vejens tilstand. Problemet er, at medlemmerne i området har levet med en dårlig vej siden januar, og der er nu risiko for en yderligere forsinkelse af reparationen.

Pimpernelvej genopretning: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej siden årsskiftet har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt som følge af meget tung lastvognstrafik. Skanlux har bygget de fem huse, Planet Huse et enkelt, Lind & Risør et mens et stort poolhus bygges af ejeren af grunden. Pimpernelvej og Pæonvej er repareret af Skanlux mens Pimpernelvej fra Godthåbsvænget bliver repareret nu. Bygherre i nr. 36 (Lind & Risør) er delvisfærdig med sit byggeri og tv-optagelse i de nybyggede huse er afsluttet. To grundejere på Pimpernelvej har indsendt mange klager over vejene. Tidligere har Vejteamet har haft møde med den tidligere ejer af udstykningen, Morten Bendixen, om overlevering af vejene i den nye udstykning til Marielyst Grundejerforening. Grundejerforeningen er ifølge lokalplan 162 forpligtet til at overtage vejene. Følgende blev aftalt, og det implementeres nu i den kommende tid:

 • Det skal sikres at der er fald fra vejbane til rabat (pilehøjde). Det opnås ved at grave/rette vejrabatter
 • Hjørne ved Pimpernelvej 15: Vejrabatten i modsat side, mod nr.36, graves ned så der sikres fald fra vejbane mod begge sider. I dag falder vejen mod nr.15.  Rabat mod nr.15 reetableres i sving – dvs. der graves vejfyld væk og der lægges et muld/jordlag på. Yderligere placeres en stribe plastikpinde for afmærkning af overgang mellem vej og rabat.  
 • Forsegling af knust asfalt: Hele vejstrækningen trækkes over med et lag på 3-4cm 0/16 stabilgrus.
 • Grundejerforeningen fremsender tilbud på ovenstående baseret på deres indkøbspriser samt en udførsel. Vej areal opmålt til (38 + 111 + 44 + 20) x 4 meter bred = 852m2 vej.

Beplantning i vejrabat: 3 stk. større træer i vejrabat mod nord fældes.

Udstykning Pimpernelvej: Ved udstykning af den oprindelige grund er den ene grund blevet betydeligt større (2.200 m2) end maksimum angivet i Lokalplan 162 for området, som er 1.500 m2. Det gør de omkringboende grundejere indsigelse imod til Planklagenævnet, som Marielyst Grundejerforeningen støtter, da der klart er tale om en afvigelse fra lokalplanens intentioner. Ingen afgørelse på dette endnu.

Hastighedsmålinger: På bestyrelsens initiativ har Guldborgsund Kommune i slutningen af juli, starten af august gennemført hastighedsmålinger på fire gennemgående veje. Konklusionen er, at bilisterne overholder hastighedsbegrænsningen på 50 km/t.- og i de fleste tilfælde er hastigheden under 30 km/t. Resultaterne drøftet.

Ødegårdsudstykningens Vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug henstiller til deres generalforsamling i foråret 2021, at deres Vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej). Hvis en nedlæggelse besluttes på generalforsamlingen, gennemføres en vejoverdragelse senere.
FJM sender vejlauget vores ”betingelser” for overdragelsen, herunder fjernelse af bump og ulovlig skiltning. MG ønsker desuden at være repræsenteret på vejlaugets generalforsamling.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området. FJM følger op på status.

Hurtigt internet: Godt 1.400 sommerhusejere i Marielyst Grundejerforenings område har langsomt internet, og derfor kører Fibia kampagne om fiber i området. Egentlig er den slut nu. Men Fibia har besluttet at udvide kampagnen indtil den 21. oktober. 706 har meldt sig hos Fibia, så der er stadig et stykke vej til de 800, som er minimumsantallet for at Fibia går i gang med projektet. MG forhandler med Fibia om at reducere eller helt sløjfe tilslutningsafgiften. Grundejerforeningen formidler kontakt men er ikke medansvarlig for projektet.

Ny hustilsynsmand: Find afløser for Morten, der har hustilsyn med husene om vinteren. Han ønsker ikke længere opgaven. Nyt emne i spil. JO og MSP kontakter nye emner.

Rapport Facaderådet: Nye tiltag diskuteres.

Rapport fra Bøtøskoven. To møder vedr. Bøtøskovens udvikling.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Den 26. juli vaskede og spulede bestyrelsen foreningshuset, og en masse krat og græs blev fjernet bag huset. I løbet af september blev husets vindskeder fornyet, fordi de gamle var angrebet af råd. Huset er nu klar til en gang maling – øst-gavlen er påbegyndt.
FJM køber 5 liter grunder. Grunding sker 10. oktober om formiddagen. 15. oktober om formiddagen males med den indkøbte dækkende maling.

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar og marts – dags dato har 10 medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019 besøgt huset – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj på grund af Corona.
Ordningen bør nedlægges og argumentationerne er det ringe besøgstal, og de mange andre muligheder medlemmerne har for kommunikation.

Medlemmerne mener: Fleste henvendelser omkring veje og deres vedligeholdelse, støv, støj etc. en del henvendelser/kritik fra grundejerne på Pimpernelvej omkring de hullede veje og det nye byggeri/tv-produktion. Flere ønsker alle gennemgående veje asfalteret, og andre kræver, at vi på dato/klokkeslæt angiver, hvornår deres veje repareres. Nogle ønsker vejbump, men nogle andre ønsker eksisterende vejbump på Ligustervej fjernet.

Kommunikation: Nyhedsbrev om den kommende vejvedligeholdelse, om hurtigt internet, om udsættelse af generalforsamlingen, med opfordring til ikke at fodre dyr, da det giver rotter og en reportage fra besøg i Bøtøskoven udsendt i midten af september.

Bestyrelsesmøder:
08. november
05. december

 

Vagter i foreningshus:
03. oktober/Ole Edlund Jensen

 1. november/Flemming J. Mikkelsen
 2. december/John Olesen

 

       Eventuelt