Bestyrelses referat 09.08.2020

Visninger: 313

Referat fra bestyrelsesmøde den 09.08.2020

Sted: Foreningshuset på Marielyst Torv.

Deltagere:          Flemming J. Mikkelsen (FJM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ) og John Olesen (JO), Margit Suhr Pedersen (MSP),

Fraværende:       Karsten Meier (KM)

Referent:            JS

 

               Mødereferat: Mødereferat fra den 05. juli underskrevet.

Nyt fra formanden: Løbende sager.

 1. Lokalplan for Marielyst – afventer udkast fra kommunen.
 2. Møde med udvalgsformand/direktør Guldborgsund Kommune – afventer svar.

FJM har rykket for svar og for dato for nyt møde.

 

Foreningens økonomi /balance/ budget. Gennemgang af driftsregnskab 1. april -31. juli. Tilskud til to af fire vejlaug er udbetalt.
Referat:
92 stk. 2. rykker er sendt.
Udbetalt andel til foreløbig 2 vejlaug. Resterende afventer indsendelse af lagets regnskab.
Office 365 installeres på foreningens 2 computere og systemets muligheder for opbevaring af data i ”skyen” udnyttes.

 

Generalforsamling 2020: Datoen for generalforsamlingen (13. september) fastholdes indtil videre. Arrangementet er flyttet fra Højskolen Marielyst til Idestrup Hallen. Dirigent bestilt. Formand og næstformand briefer dirigent forud for generalforsamlingen. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt, og det hele forventes udsendt i næste uge, hvis datoen fastholdes. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen, og JS gennemgår regnskabet og forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Invitation og bestyrelsens beretning lægges på hjemmesiden. I øvrigt: Behov for en snak om generalforsamlingen og covid-19.
Referat:
Generalforsamling udsættes på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona situationen. Medlemmer orienteres via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset.

Vedtægter: Vedtægtsudkastet er nu færdigt og sendt i tryk.
Referat:
Udsendes ikke før endelig dato for generalforsamling er vedtaget.

 

30 km/t på grusveje: OEJ, JS og FJM havde den 11. juni møde med Carsten Steenstrup, leder af Park & Vej i Guldborgsund Kommune om, hvordan der kan gennemføres hastighedsbegrænsning til 30 km/t i hele Marielyst-området – uden at det er nødvendigt at etablere vejchikaner, der ødelægger grusvejene. Politiet kan ikke godkende et egentligt forbudsskilt eller et blåt hastighedsskilt med en anbefalet hastighed uden vejchikaner. Bestyrelsen har intet mandat til at etablere vejchikaner, og derfor er mulighederne begrænsede. Der arbejdes nu med løsninger via vedtægterne, en slags lokalplan, lukkede områder etc. Bestyrelsen afventer et udkast fra Guldborgsund Kommune. I anden uge af juli blev gennemført hastighedskontrol på fire gennemgående veje. Ingen resultater af dette arbejde endnu.
Referat:
Intet nyt fra kommunen. FJM rykker for svar.

Situation på vejene: På det seneste nogle få henvendelser om at det nu støver på vejene igen. Der foreslås jævnlig udlægning af støvbinder og asfaltering af de gennemgående grusveje. En enkelt grundejer foreslår, at al asfalt på Berberisvej opgraves og hel ny asfalt lægges fra grunden af. Vejteamet har foreslået, at det er den asfalterede vej Hasselvænget, som skal have lagt slidlag i 2020. Den er ca. 500 meter lang, og det koster ifølge tilbud fra Arkil 138.000 kr. Efter besigtigelse af Berberisvej, er indtrykket, at den vej trænger mere, og derfor får den første prioritet - efter at grundejeren på Klintevej 1 har betalt for reparation af huller forårsaget af tung transport til hans grund i vinter. Det skal derfor undersøges, om det prismæssigt er muligt - udover Berberisvej - også at lægge slidlag på Hasselvænget.
Referat: Beslutning omkring asfaltering og evt. udlægning af støvbinder udsættes til bestyrelsesmødet i september.

Pimpernelvejs genopretning: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt som følge af meget tung lastvognstrafik. Skanlux har bygget de fem huse, Planet Huse et enkelt, Lind & Risør et mens et stort poolhus bygges af ejeren af grunden. Pimpernelvej og Pæonvej er repareret af Skanlux mens Pimpernelvej fra Godthåbsvænget repareres i løbet af september, når bygherre i nr. 36 (Lind & Risør) er færdig med sit byggeri. Vejteamet har haft møde med ejeren af udstykningen, Morten Bendixen, om overlevering af vejene i den nye udstykning til Marielyst Grundejerforening. Grundejerforeningen er ifølge lokalplan 162 forpligtet til at overtage vejene. Mødet forløb i en god tone og følgende blev aftalt:

 • Det skal sikres at der er fald fra vejbane til rabat (pilehøjde). Det opnås ved at grave/rette vejrabatter
 • Hjørne ved Pimpernelvej 15: Vejrabatten i modsat side, mod nr.36, graves ned så der sikres fald fra vejbane mod begge sider. I dag falder vejen mod nr.15.  Rabat mod nr.15 reetableres i sving – dvs. der graves vejfyld væk og der lægges et muld/jord-lag på. Yderligere placeres en stribe plastikpinde for afmærkning af ovegang mellem vej og rabat.  
 • Forsegling af knust asfalt: Hele vejstrækningen trækkes over med et lag på 3-4cm 0/16 stabilgrus.
 • Grundejerforeningen fremsender tilbud på ovenstående baseret på deres indkøbspriser samt en udførsel. Vej areal opmålt til (38 + 111 + 44 + 20) x 4 meter bred = 852m2 vej.
 • Beplantning i vejrabat: 3 stk. større træer i vejrabat mod nord fælles.

Referat: Enighed om, at det er en god løsning.

Udstykning Pimpernelvej: Ved udstykning af den oprindelige grund er den ene grund blevet betydeligt større (2.200 m2) end maksimum angivet i Lokalplan 162 for området, som er 1.500 m2. Det gør de omkringboende grundejere indsigelse imod til Planklagenævnet, som Marielyst Grundejerforeningen støtter, da der klart er tale om en afvigelse fra lokalplanens intentioner. Ingen afgørelse på dette endnu. Der er også gjort indsigelse til udvalgsformand Peter Bring-Larsen og embedsmænd i Guldborgsund Kommune Det har været meget vanskeligt at få embedsmænd og politikere i tale i den her sag, men der arbejdes videre med sagen. På grund af den megen trafik i området med byggematerialer klager flere af de omkringboende over støj, støv og ødelagte veje. FJM har haft flere møder med medlemmerne i området, og der er enighed om, at tingene skal løses, så alle kan leve med forholdene – måske med midlertidig støvbinder på vejene.
Referat: FJM begærer aktindsigt i kommunens beslutningsgrundlag.

Kontraktudkast: Vejentreprenør Jens Ringsings kontrakt – afventer hans underskrift.

Referat: Rykker Jens Ringsing.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får stadig henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene. Repræsentant for Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området og indtil videre har mere end 200 grundejere fået påtale.

Referat: Enighed om at ordningen fungerer.

Hurtigere internet: Godt 1.400 sommerhusejere i Marielyst Grundejerforenings område har langsomt internet. Fibia har nu kampagne og tilbyder fiber i området. I skrivende stund har 383 grundejere tilmeldt sig hos Fibia, så der er et stykke vej til de 800 tilmeldte, der stilles krav om fra Fibia for at lægge fiber i jorden. Fibia arbejder på et infomøde snarest. Foreningen formidler kontakt men er ikke medansvarlig for projektet.

Referat: Enighed om, at projektet bør lykkes.

Ny hustilsynsmand: Find afløser for Morten, der har hustilsyn med husene om vinteren.
Referat: Vi prøver at finde en ny til at varetage ordningen.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Den 26. juli havde bestyrelsen arbejdsdag i et øsende regnvejr. Hus og trappe blev spulet og vasket ned ligesom kraftig bevoksning, fliser og store sten bag ved huset blev fjernet og kørt på grenpladsen. Og så fik området omkring huset en tur med skuffejern og rive. Flot arbejde. Nu er huset klart til at blive malet.
Referat:
Vi indhenter tilbud på udskiftning øverste udhæng.

 

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar og marts – dags dato har 10 medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019 besøgt huset – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj på grund af corona.

Referat: Samme besøgsfrekvens som hidtil – tilbuddet er ikke efterspurgt.

 

Medlemmerne mener: Fleste henvendelser omkring kontingentbetaling, nogle om veje samt en del fra grundejerne på Pimpernelvej omkring det nye byggeri.

Referat: Som hidtil.

 

Kommunikation: Nyhedsbrev med oplysninger om fibernet, generalforsamling, Pimpernelvej blev udsendt i juli. En opfølgning i august om hurtigt internet, generalforsamling etc.
Referat:
Opfølgning i august vedtaget.

 

Bestyrelsesmøder:
06. september
04. oktober
08. november
06. december


Vagter i foreningshus:
05. september (BJT)

 1. oktober (OEJ)
  07. november (FJM)
 2. december (JO)

 

Eventuelt
Intet