Bestyrelses referat 06.09.2020

Visninger: 340

Referat fra bestyrelsesmøde den 06.09.2020

Sted: Foreningshuset på Marielyst Torv.

Deltagere:          Flemming J. Mikkelsen (FJM), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Margit Suhr Pedersen (MSP) og John Olesen (JO)

Fraværende:       Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ)

Referent:            KM

 

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 09. august 2020.

 

Nyt fra formanden: Løbende sager.

 • 30 km/t på grusveje/trafikplan/lokalplan: Bestyrelsen har gennem længere tid afventet et udkast fra Guldborgsund Kommune vedr. en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Kommunen har nu fremsendt en invitation til et møde den 10. september, hvor hastighedsbegrænsning, resultatet af en hastighedsmåling i juli skal drøftes. Samtidig kæder kommunen sagen sammen med udarbejdelse af en evt. lokalplan/trafikplan, som også skal drøftes. Vejteamet plus JS deltager i mødet. JS deltog i det indledende møde i juli.
 • Møde med udvalgsformand/direktør Guldborgsund Kommune – afventer fortsat svar.

 

Foreningens økonomi /balance/ budget. Gennemgang af driftsregnskab 1. april -31. august. Tilskud til to af fire vejlaug er udbetalt. Ingen bemærkninger.

 

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen 2020er udsat på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona-situationen. Medlemmerne er orienteret via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset. Idestruphallen er aflyst og udsættelse er meddelt dirigent. Formand og næstformand briefer dirigent, når dato for en ny generalforsamling besluttet. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt. Udsættelsen af generalforsamlingen betyder, at invitation skal genoptrykkes med ny dato. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen, JS gennemgår regnskabet og forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Diskussion om forventet tidspunkt for generalforsamlingen? Vi afventer til næste bestyrelsesmøde for at se hvilke nye oplysninger/retningslinjer, som foreligger for at fastsætte dato for generalforsamlingen. Fra beslutning træffes til generalforsamling afholdes vil der gå mindst 6 uger.

 

Situationen på vejene: Fortsat lidt henvendelser om støv på vejene. Lige om hjørnet er nu den sædvanlige efterårsvedligeholdelse af grusvejene. Ikke flere vejkonverteringer i dette regnskabsår. Vejteamet har haft møde med entreprisechef Anne Larsen fra Arkil om årets reparation af asfaltveje. Der er aftalt at indhente priser på:

 • Berberisvej – huller lappes og der gennemføres en maskinafretning med et tyndt lag asfalt.
 • Der udlægges et slidlag på hele Berberisvej
 • Forsøg med afvandingskanaler langs asfalt på Berberisvej. Skal skåne vejen.
 • Alle nye huller på 1,9 km asfaltveje repareres.

Priserne er indkommet og blev drøftet i bestyrelsen.

Pimpernelvejs genopretning: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej siden årsskiftet har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt som følge af meget tung lastvognstrafik. Pimpernelvej og Pæonvej er repareret af Skanlux mens Pimpernelvej fra Godthåbsvænget repareres efter den 23. september, når bygherre i nr. 36 er delvis færdig med sit byggeri og tv-optagelse i de nybyggede huse er afsluttet. To grundejere på Pimpernelvej, der har indsendt mange klager over vejene, er indforstået med denne tidshorisont. Efterfølgende kører vejentreprenør Jens Ringsing en tur på vejene, når han er i området på sin vedligeholdelsesturne. Tidligere har Vejteamet har haft møde med den tidligere ejer af udstykningen, Morten Bendixen, om overlevering af vejene i den nye udstykning til Marielyst Grundejerforening. Grundejerforeningen er ifølge lokalplan 162 forpligtet til at overtage vejene. Følgende blev aftalt men er endnu ikke implementeret:

 • Det skal sikres at der er fald fra vejbane til rabat (pilehøjde). Det opnås ved at grave/rette vejrabatter
 • Hjørne ved Pimpernelvej 15: Vejrabatten i modsat side, mod nr.36, graves ned så der sikres fald fra vejbane mod begge sider. I dag falder vejen mod nr.15.  Rabat mod nr.15 reetableres i sving – dvs. der graves vejfyld væk og der lægges et muld/jord-lag på. Yderligere placeres en stribe plastikpinde for afmærkning af ovegang mellem vej og rabat.  
 • Forsegling af knust asfalt: Hele vejstrækningen trækkes over med et lag på 3-4cm 0/16 stabilgrus.
 • Grundejerforeningen fremsender tilbud på ovenstående baseret på deres indkøbspriser samt en udførsel. Vej areal opmålt til (38 + 111 + 44 + 20) x 4 meter bred = 852m2 vej.
 • Beplantning i vejrabat: 3 stk. større træer i vejrabat mod nord fælles.

Udstykning Pimpernelvej: Ved udstykning af den oprindelige grund er den ene grund blevet betydeligt større (2.200 m2) end maksimum angivet i Lokalplan 162 for området, som er 1.500 m2. Det gør de omkringboende grundejere indsigelse imod til Planklagenævnet, som Marielyst Grundejerforeningen støtter, da der klart er tale om en afvigelse fra lokalplanens intentioner. Ingen afgørelse på dette endnu.

Henvendelse fra Ødegårdsudstykningens vejlaug. Ødegårdsudstykningen overvejer at nedlægge sit vejlaug. Hvis en nedlæggelse besluttes på en generalforsamling, ønsker bestyrelsen, at Marielyst Grundejerforeningen overtager vejvedligeholdelsen i området. MG er klar til at ændre medlemsstatus for vej-laugets medlemmer (og veje) efter forudgående godkendelse af vejene.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene. Guldborgsund Kommunes mand inspicerer fortsat området og indtil videre har mere end 250 grundejere fået påtale.

Hurtigere internet: Godt 1.400 sommerhusejere i Marielyst Grundejerforenings område har langsomt internet. Fibia har netop kørt kampagne om fiber i området. Egentlig er den slut nu. Men Fibia har besluttet at udvide kampagnen indtil den 30. september. Kun 566 har meldt sig hos Fibia, så der er et stykke vej til de 800, som er minimumsantallet for at Fibia går i gang med projektet. Fibia arbejder på et infomøde i gårdbutikken i Marielysts den 23. september, og grundejerforeningen forhandler med Fibia om at reducere tilslutningsafgiften. Grundejerforeningen formidler kontakt men er ikke medansvarlig for projektet.

Ny hustilsynsmand: Find afløser for Morten, der har hustilsyn med husene om vinteren. Potentiel entreprenør forespørges og ellers annonceres i nyhedsbrev.

Rapport Facaderådet: Restaurant Lupin blev honoreret for flot indsats. Problemer med kommunens opfølgning på de påbud som udstedes. Dette følges op hos politikere.

Rapport fra Bøtøskoven. BJT berettede om det biologiske projekt om de mange arter, der blev fundet, om sommerfugle og kræsne heste.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Den 26. juli havde bestyrelsen arbejdsdag. Hus og trappe blev spulet og vasket ned ligesom kraftig bevoksning, fliser og store sten bag ved huset blev fjernet og kørt på grenpladsen. Og så fik området omkring huset en tur med skuffejern og rive. Nu er huset klart til at blive malet, og det er besluttet at få et tilbud fra håndværker på at forny vindskeder, der er gået i forrådnelse. Vi afventer, at BTJ holder møde med lokal tømrer omkring udskiftningen af vindskederne. Ny dato for maling aftales, når plan for vindskederne er aftalt.

 

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar og marts – dags dato har 10 medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019 besøgt huset – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj på grund af corona.

 

Medlemmerne mener: Fleste henvendelser omkring kontingentbetaling, nogle om veje samt en del fra grundejerne på Pimpernelvej omkring det nye byggeri.

 

Kommunikation: Nyhedsbrev med udsættelse af generalforsamlingen samt oplysninger om fibernet udsendt i august. En opfølgning omkring generalforsamling, veje, hastighed, internet samt Bøtøskoven.

 

Bestyrelsesmøder:
04. oktober
08. november
05. december

 

Vagter i foreningshus:
03. oktober/Ole Edlund Jensen

 1. november/Flemming J. Mikkelsen
 2. december/John Olesen

 

Eventuelt: Intet.