Bestyrelses referat 05.12.2020

Visninger: 301

Referat af møde i bestyrelsen den 05.12.2020

Sted: Restaurant Oldfruen.

 

Inviterede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

 

Deltagere:          Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Margit Suhr Pedersen (MSP) og John Olesen (JO) Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ)

Fraværende:       Karsten Meier (KM), Flemming J. Mikkelsen (FJM)

Referent:            JS

               Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 04. oktober.

               Nyt fra formanden: Løbende sager.

Udstykning Pimpernelvej: Ved udstykning af den oprindelige grund er den ene grund blevet betydeligt større (2.200 m2) end maksimum angivet i Lokalplan 162 for området, som er 1.500 m2. Det har de omkringboende grundejere gjort indsigelse imod til Planklagenævnet, som Marielyst Grundejerforeningen støtter, da der klart er tale om en afvigelse fra lokalplanens intentioner. Retten har afsagt dom der underkender Indsigelsen. Byggeriet kan fortsætte.

Senest har både udvalgsformand Peter Bring – Larsen og kommunens embedsmænd udtalt, at de ikke forventer ændringer i udstykningen som følge af klagen. Ingen afgørelse på dette endnu. To grundejere i området har forsøgt at standse byggeriet via en retlig afgørelse. Men retten i Næstved har ikke givet klagerne medhold, hvorfor byggeriet af det store sommerhus fortsætter.

Grundejerforeningsformænd: Samtlige formænd for grundejere i Marielyst har været forsamlet den 26. september for at diskutere, hvilke temaer, foreningerne ønsker taget op på det årlige møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup. Mødet er udsat til foråret 2021.

                      Følgende blev aftalt:

  • Vi vil ikke ind i en debat om digelaget – men der er en tilkendegivelse fra de samlede grundejerforeninger på Marielyst om, at diget skal være i en sådan tilstand, at man rent faktisk kan færdes på det, og det er ikke tilfældet som det er i dag.
  • Vi mener, at vi har en udfordring med diverse loppemarkeder og salgsboder bl.a. langs ringvejen.  Hvad kan vi gøre for at få det stoppet.  Vi frygter at der sker en ulykke en dag.  Der er adskillige boder rundt omkring i landskabet, men udfordringen er dem, der er placeret på de større veje. 
  • Pier i Marielyst.  Vi vil gerne have en opdatering på fremdriften – herunder hvorfor vi ikke fik den i 2020.
  • Niveauet – og gerne en udvidelse heraf fremadrettet.
  • Cykelstier – the never ending story… stadig et stort ønske – kommer op hver gang formænd er samlet.  Hvad kan vi samlet set gøre for at få området prioriteret.  Derudover har vi en udfordring på cykelstien ud for Dyrehaven, hvor der er hajtænder på cykelstien, når cyklister skal passere indkørslen til Dyrehaven – det ender ganske enkelt galt, alene et spørgsmål om tid. 
  • Pool-huse: Vi er alvorligt bekymret.  vi undgår dem næppe – men vi ønsker en dialog om, hvordan vi sikrer en balance, så alle tilgodeses, også dem der har et sommerhus som de ønsker at benytte til fritidsbrug uden vi føler det ender som Sunny Beach – og det er trods alt stadig flertallet af sommerhusejere i Marielyst. 
  • Dialog om hvad vi i fællesskab kan gøre i.f.t. den uautoriserede skilteskov der er adskillige steder i Marielyst.  Grundejere der på eget initiativ sætter ’indkørsel forbudt’ op på fælles veje f.eks. Derudover dialog om / ønske om at Facaderådet tildeles kompetencer til at kunne få fjernet de mange reklameskilte der er sat op mange steder, f.eks. langs ringvejen. 

 

Foreningens økonomi /balance/ budget. Gennemgang af driftsregnskab 1. april - 30. november. Tilskud til tre af fire Vejlaug er udbetalt. MSP orienterede om vores økonomiske status og udestående fordringer.

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen 2020 er udsat på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona-situationen. Medlemmerne er orienteret via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt. Udsættelsen af generalforsamlingen betyder, at invitation skal genoptrykkes med ny dato. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen, JS gennemgår regnskabet samt forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Diskussion om forventet tidspunkt for generalforsamlingen? Dirigenten (advokat) som vi hyrer til opgaven, skal afgøre, hvordan vi kan afvikle en dobbelt generalforsamling i maj måned 2021.

Udvalgsformand: Møde med udvalgsformand/direktør Guldborgsund Kommune den 20. oktober kl. 14:00 – FJM, OEJ, JO, JS deltog. Se selvstændigt referat.

30 km/t på grusveje: OEJ, JO, JS og FJM havde møde udvalgsformand Peter Bring – Larsen + medarbejdere fra Park & Vej i Guldborgsund Kommune den 20. oktober. Her blev det endeligt fastslået, at Politiet ikke vil godkende en generel nedsættelse af hastigheden i Marielyst Grundejerforenings område fra 50 km/t til 30 km/t, hvis der ikke samtidig etableres chikaner. Politiet skal godkende ændringen for at kommunen kan give sin tilladelse, og den kommer altså ikke. På Christiansborg arbejdes der i øjeblikket med at give kommunerne bedre mulighed for at fastsætte lokale hastighedsbegrænsninger, og dette arbejde følger grundejerforeningen naturligvis. Men aktuel status er altså, at fartbegrænsningen ikke kan indføres med bestyrelsens nuværende mandat, hvorfor dette meddeles i det førstkommende nyhedsbrev.

En lokalplan for Marielyst: Politikere og embedsmænd i Guldborgsund Kommune er ikke begejstret for ideen, da det efter deres opfattelse vil ødelægge områdets forskellighed og mangfoldighed. Grundejerforeningen er ikke enig, og der arbejdes videre med et forslag.

Situationen på vejene: Alle grusveje er vedligeholdt i uge 42 og uge 43. Huller i 1,9 km asfaltvej er lappet september.

Berberisvej: Vejteamet har sammen med entreprisechef Anne Larsen, Arkil, haft møde med indehaveren af en byggeplads på Klintevej og Skanlux om den asfalterede del af Berberisvej, som blev stærkt beskadiget i januar april, da der med lastvogn blev transporteret ca. 2.000 tons grus/jord til/fra byggepladsen på Klintevej. 

Bygherren har erkendt at have ødelagt vejen med jordtransporten, hvorfor han ønsker at foranstalte en undersøgelse af vejen og indhente to ekstra tilbud på maskinafretning. Bestyrelsen må derefter tage stilling til, hvad der videre skal ske – evt. en uvildig rapport om vejens tilstand. Problemet er, at medlemmerne i området har levet med en dårlig vej siden januar, og der er nu risiko for en yderligere forsinkelse af reparationen. Seneste er, at vognmanden og Skanlux oplyser, at de arbejder med vognmandens forsikringsselskab med henblik på udbetaling af erstatning til grundejerforeningen. Ingen resultater. Hullerne i asfalten på Berberisvej er lappet i uge 48.

Pimpernelvej: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej siden årsskiftet 2020 har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt som følge af meget tung lastvognstrafik. Skanlux har bygget de fem huse, Planet Huse et enkelt, Lind & Risør et mens et stort poolhus bygges af ejeren af grunden. Pimpernelvej og Pæonvej er repareret af Skanlux mens Pimpernelvej fra Godthåbsvænget bliver repareret nu. Bygherre i nr. 36 (Lind & Risør) er delvisfærdig med sit byggeri og tv-optagelse i de nybyggede huse er afsluttet. To grundejere på Pimpernelvej har indsendt mange klager over vejene. Tidligere har Vejteamet har haft møde med den tidligere ejer af udstykningen, Morten Bendixen, om overlevering af vejene i den nye udstykning til Marielyst Grundejerforening. Grundejerforeningen er ifølge lokalplan 162 forpligtet til at overtage vejene.

Følgende blev aftalt, og det implementeres nu i den kommende tid.

Det skal sikres at der er fald fra vejbane til rabat (pilehøjde). Det opnås ved at grave/rette vejrabatter.

Hjørne ved Pimpernelvej 15: Vejrabatten i modsat side, mod nr.36, graves ned så der sikres fald fra vejbane mod begge sider. I dag falder vejen mod nr.15.  Rabat mod nr.15 reetableres i sving – dvs. der graves vejfyld væk og der lægges et muld/jordlag på. Yderligere placeres en stribe plastpinde for afmærkning af overgang mellem vej og rabat.  Forsegling af knust asfalt: Hele vejstrækningen trækkes over med et lag på 3-4cm 0/16 stabilgrus. Grundejerforeningen fremsender tilbud på ovenstående baseret på deres indkøbspriser samt en udførsel. Vej areal opmålt til (38 + 111 + 44 + 20) x 4 meter bred = 852m2 vej. Beplantning i vejrabat: 3 stk. større træer i vejrabat mod nord fælles.

Senest: Arbejdet er gennemført, og vi skal nu aftale en overdragelse af den del af Pimpernelvej, der løber inde i den nye udstykning.

Ødegårdsudstykningens Vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug henstiller til deres generalforsamling i foråret 2021, at deres Vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej). Hvis en nedlæggelse besluttes på generalforsamlingen, gennemføres en vejoverdragelse senere. Formanden for Vejlauget oplyser, at samtlige vejchikaner og skilte i området er godkendt af Guldborgsund Kommune, hvilket er en forudsætning for, at Marielyst Grundejerforening vil overtage vedligeholdelsen af vejene. Det er samtidig et absolut krav fra Marielyst Grundejerforening, at den beskaffenhed, som vejen skal have inden overtagelse, skal foreligge på Vejlaugets generalforsamling.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området. Grundejerforeningen har bedt kommunen stramme op på proceduren, fordi flere sager endnu ikke er gennemført. Vi ønsker status på resultatet af kommunens inspektion og hvilke skridt der vil blive foretaget for de grundejere der ikke har efterkommet påbuddet. Der kommer stadig nye sager om udhængende grene.

Hurtigere internet: Godt 1.400 sommerhusejere i Marielyst Grundejerforenings område har langsomt internet, og derfor er har Fibia kørt kampagne om fiber i området. Ved fristens udløb havde 803 grundejere tilmeldt sig, og projektet gennemføres over det kommende halve år. Grundejerforeningen formidler kontakt men er ikke medansvarlig for projektet.

Medlemskab for ikke-tinglyste medlemmer: Vil det være muligt, at køber af et sommerhus automatisk overtager medlemskabet fra sælger. I stedet for at tilmelde sig, skal den nye ejer dermed framelde sig. Men er det lovligt? Vi bør overveje mulighederne for ”tvangstilmelding” for de grundejere, der ikke er tinglyst medlem af Grundejerforeningen. Evt. ved hjælp fra advokat. MSP udarbejder til næste bestyrelsesmøde en oversigt på de veje og nr. som er og ikke er medlem af grundejerforeningen.

Ny hustilsynsmand: Marielyst Golfklub har påtaget sig tilsynsopgaven. JO orienterede om status på hustilsynsordningen under Marielyst Golfklubs udførelse.

Rapport Facaderådet: Proceduren diskuteret med udvalgsformand Peter Bring-Larsen. JO/JS orienterede om status på Rådets arbejde.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset er vasket og spulet og vindskeder fornyet af lokal tømrer. De nye vindskeder har fået grunder og maling, og så kan huset males færdigt i foråret 2021.

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Pr. 30. november 2020 har 10 medlemmer besøgt huset siden generalforsamlingen den 4. august 2019 – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj på grund af Corona. Bestyrelsen meddeler generalforsamlingen, at ordningen med åbent hus stopper fra og med juni måned 2021. Perioden fra december 2020 til maj 2021 suspenderes ordningen pga. Corona.

Medlemmerne mener: Fortsat meget få kommentarer til vejene. Tilsyneladende tilfredshed med den seneste vedligeholdelse af vejene.

Kommunikation: Nyhedsbrev bør minimum have følgende emner: (1) generalforsamling fortsat udsat, (2) 30 km/t arbejdes der ikke længere på, (3) undersøgelse af hastighed på vejene, (4) asfalt på Berberisvej repareret, (5) hurtigt internet en realitet (6) løsning på hustilsynsordning (7) vi arbejder fortsat med etablering af cykelsti på omfartsvejen.

Bestyrelsesmøder:
14. februar 2021.


Vagter i foreningshus:
05. december/John Olesen

 

Eventuelt

Intet.