Bestyrelses referat 07.03.2021

Visninger: 318

Referat af møde i bestyrelsen den 07.03.2021

Møde via Teams kl. 10:00 – 12:00.

 

Inviterede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

 

Deltagere:          Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Margit Suhr Pedersen (MSP) og John Olesen (JO) Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Flemming J. Mikkelsen (FJM)

Referent:            (JS)

 

Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 05. december.
Underskrives når Corona-regler muliggør dette

 

Nyt fra formanden: Løbende sager:

 

 1. Pool-sommerhuse: Planklagenævnet har kendt opførelsen af 10 poolhuse i Marielyst Feriepark ulovlige. Syv af disse huse er allerede bygget. Grundejerforeningen indgav i efteråret 2019 et høringssvar til Guldborgsund Kommune, hvor vi var meget kritiske overfor byggeriet. Efter set seneste udspil ligger ”bolden” nu hos kommunen, og Marielyst Grundejerforening afventer at tage stilling indtil et resultat foreligger.
 2. Grundejerforeningsformænd: Samtlige formænd for grundejere i Marielyst har været forsamlet den 26. september for at diskutere, hvilke temaer, foreningerne ønsker taget op på det årlige møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup. Mødet er udsat til foråret 2021.

Følgende blev aftalt:

 1. Vi vil ikke ind i en debat omkring digelaget – men der er en tilkendegivelse fra de samlede grundejerforeninger på Marielyst om, at diget skal være i en sådan tilstand, at man rent faktisk kan færdes på det, og det er ikke tilfældet som det er i dag.
 2. Vi mener, at vi har en udfordring med diverse loppemarkeder og salgsboder bl.a. langs ringvejen.  Hvad kan vi gøre for at få det stoppet.  Vi frygter at der sker en ulykke en dag.  Der er adskillige boder rundt omkring i landskabet, men udfordringen er dem, der er placeret på de større veje. 
 • Pier i Marielyst.  Vi vil gerne have en opdatering på fremdriften – herunder hvorfor vi ikke fik den i 2020.
 1. Strandrensning.  Niveauet – og gerne en udvidelse heraf fremadrettet.
 2. Cykelstier – the never ending story… stadig et stort ønske – kommer op hver gang formænd er samlet.  Hvad kan vi samlet set gøre for at få området prioriteret.  Derudover har vi en udfordring på cykelstien ud for Dyrehaven, hvor der er hajtænder på cykelstien, når cyklister skal passere indkørslen til Dyrehaven – det ender ganske enkelt galt, alene et spørgsmål om tid. 
 3. Pool-huse: Vi er alvorligt bekymret.  vi undgår dem næppe – men vi ønsker en dialog om, hvordan vi sikrer en balance, så alle tilgodeses, også dem der har et sommerhus som de ønsker at benytte til fritidsbrug uden vi føler det ender som Sunny Beach – og det er trods alt stadig flertallet af sommerhusejere i Marielyst. 
 • Dialog om hvad vi i fællesskab kan gøre i.f.t. den uautoriserede skilteskov der er adskillige steder i Marielyst.  Grundejere der på eget initiativ sætter ’indkørsel forbudt’ op på fælles veje f.eks. Derudover dialog om / ønske om at Facaderådet tildeles kompetencer til at kunne få fjernet de mange reklameskilte der er sat op mange steder, f.eks. langs ringvejen. 
  Løbende sager taget til efterretning.

 

Foreningens økonomi /balance/ budget. Gennemgang af driftsregnskab 1. april - 31. januar 2021. Hvor mange bankforbindelser skal foreningen have? Tilskud til tre af fire vejlaug er udbetalt
Foreningens økonomiske status blev taget til efterretning

 

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen 2020 er udsat på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona-situationen. Medlemmerne er orienteret via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt. Udsættelsen af generalforsamlingen betyder, at invitation skal genoptrykkes med ny dato. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen, JS gennemgår regnskabet samt forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Dirigenten, adv. Lars Stuckert, har oplyst, at den førstkommende generalforsamling skal indkaldes som to selvstændige generalforsamlinger med hver deres specifikke dagsorden. Den skal indkaldes samtidig og gennemføres i forlængelse af hinanden. De bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været valgt i 2020, skal vælges for et år ad gangen, mens resten skal vælges for to år. Diskussion om forventet tidspunkt for generalforsamlingen – men vi sigter mod sidste halvdel af maj i Idestruphallen, hvor der er bedre plads end på Højskolen.
Vi afventer hvad Corona-regler fordrer af muligheder.

En lokalplan for Marielyst: Politikere og embedsmænd i Guldborgsund Kommune er ikke begejstret for ideen, da det efter deres opfattelse vil ødelægge områdets forskellighed og mangfoldighed.

Grundejerforeningen er ikke enig, og der arbejdes videre med et forslag.

 

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark: I et nyt kommuneplantillæg, kommuneplantillæg nr. 8, for området vest for Bøtø Ringvej, afgrænset mod nord af Marielyst Strandvej og mod syd af Godthåbs Alle, har været i høring. Nogle grundejere langs ringvejen er blevet opmærksom på dette, og spurgt, hvad det egentlig betyder.

Se mere på:

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark, kommuneplantillæg nr. 8 | Guldborgsund Kommune

12_10336341_1605262946030.pdf (plandata.dk)

Bestyrelsen følger udviklingen for området efter ændringen af kommunalplanrammen. JS følger sagen tæt indtil videre.

Cykelsti på Bøtø Ringvej: Cykelstien på Bøtø Ringvej fra Godthåbs Alle og til Bøtøskoven giver ikke anledning til megen diskussion for tiden. Grundejerforeningen opfrisker politikernes hukommelse om, hvor vigtig denne infrastruktur er – nu hvor antallet af mennesker i sommerhusområdet og i Bøtøskoven er stigende som følge af Corona-krisen.

Det er fortsat et håb for bestyrelsen, at vi engang med tiden får en cykelsti på den pågældende strækning.

Situationen på vejene: Der er opstået en del huller i vinterens løb, men som det ser ud nu, kan de vente med at blive repareret til den sædvanlige forårsvedligeholdelse. Særlig opmærksomhed omkring overgange fra asfalt til grus på Cypresvej, hvor der er kommet nogle store huller. Grusveje, som skal konverteres, skal udpeges. Foråret betyder slidlag på dobbelt så langt et vejstykke end ellers, da vi ikke pålagde slidlag i efteråret – Berberisvej og Hasselvænget står for tur, og priserne er henholdsvis 101.000 kr. og 138.350 kr.
Ingen bemærkninger.

 

Berberisvej: Vejteamet har sammen med entreprisechef Anne Larsen, Arkil, haft møde med ejeren af Klintevej 1 og Skanlux om den asfalterede del af Berberisvej, som blev stærkt beskadiget i januar og april, da der med lastvogn blev transporteret ca. 2.000 tons grus/jord til/fra byggepladsen på Klintevej 1.

Maskinafretning og pålægning af slidlag gennemføres så snart, det er muligt.
Bestyrelsen tager status for de pågældende veje til efterretning.

 

Pimpernelvejs genopretning: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt som følge af meget tung lastvognstrafik. Skanlux har bygget de fem huse, Planet Huse et enkelt, Lind & Risør et mens et stort poolhus bygges af ejeren af grunden. Pimpernelvej og Pæonvej er repareret af Skanlux, Videreførelsen af Pimpernelvej samt rabatter ind i den nye bebyggelse er reetableret af Morten Bendixen, som har ejet grunden, og som derfor har stået for udstykningen. Vejen, som Marielyst fremover skal vedligeholde, kan nu overdrages til grundejerforeningen. Det sker i uge 8.
Bestyrelsen tager status for den pågældende vej til efterretning.

 

Ødegårdsudstykningens vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug henstiller til deres generalforsamling i foråret 2021, at deres vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej). Hvis en nedlæggelse besluttes på generalforsamlingen, gennemføres en vejoverdragelse senere. Formanden for vejlaget oplyser, at samtlige vejchikaner og skilte i området er godkendt af Guldborgsund Kommune. Bestyrelsen har meddelt, at et absolut krav fra Marielyst Grundejerforening, at den beskaffenhed, som vejen skal have inden overtagelse, skal foreligge på Vejlaugets generalforsamling.
Bestyrelsen tager status for Vejlaugets planer til efterretning.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området. Grundejerforeningen har bedt kommunen stramme op på proceduren, fordi flere sager endnu ikke er gennemført. Status senere.
Ingen bemærkninger.

Hurtigere internet: Godt 1.400 sommerhusejere i Marielyst Grundejerforenings område har fået tilbudt hurtigt internet via Fibia, som vil etablere fibernet. Ved fristens udløb havde 803 grundejere tilmeldt sig, og projektet gennemføres over det kommende halve år. I øjeblikket aflægger Fibias konsulenter besøg hos de grundejere, der har tilmeldt sig for at diskutere den praktiske tilslutning af fiber.
Ingen bemærkninger.

Medlemskab for ikke-tinglyste medlemmer: Vil det være muligt, at køber af et sommerhus automatisk overtager medlemskab af foreningen fra sælger. I stedet for at tilmelde sig, skal den nye ejer dermed framelde sig. Bestyrelsen overvejer mulighederne for ”tvangstilmelding” for de grundejere, der ikke er tinglyst medlem af Grundejerforeningen, og som ikke ønsker at betale kontingent – eventuelt medhjælp fra advokat. MSP har udarbejdet en oversigt på de veje og nr. som ikke er medlemmer af grundejerforeningen.
På førstkommende bestyrelsesmøde, planlægges en detail-plan for inddrivelse og tegning af medlemskab af Grundejerforeningen.

Rapport fra hustilsyn: Seneste rapport om hustilsyn, som udføres af Marielyst Golfklub.
Ingen bemærkninger.

Rapport Facaderådet: Seneste rapport fra rådets arbejde.
Ingen bemærkninger.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset er vasket og spulet og vindskeder fornyet af lokal tømrer, og de har fået grunder og maling. Huset kan nu males færdigt i foråret 2021.
Beslutning udsat indtil videre og varmere vejr.

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Pr. 28. februar 2021 har 10 medlemmer besøgt foreningshuset siden generalforsamlingen den 4. august 2019 – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj 2020 på grund af corona. De er igen suspenderet fra februar til maj 2021 af samme årsag. På førstkommende generalforsamling meddeles det, at ordningen ophører på grund af meget lav tilslutning. Foreningen og medlemmerne kommunikerer anderledes i dag i forhold til tidligere.
Ingen bemærkninger.

Medlemmerne mener: Få kommentarer til vejene. Tilsyneladende tilfredshed med den seneste vedligeholdelse af vejene.
Ingen bemærkninger.

Kommunikation: Nyhedsbrev udsendes efter behov. I øjeblikket intet udpræget behov, men af emner til næste nyhedsbrev kan nævnes bestyrelsens planer for en kommende generalforsamling, hvordan vejene vedligeholdes i foråret etc..
Ingen bemærkninger.

Bestyrelsesmøder:
Nye mødedatoer aftales.
11. april.
02. maj.

Vagter i foreningshus:
Ingen planlagte.

Eventuelt

Intet.