Bestyrelses referat 11.04.2021

Visninger: 306

Referat af møde i bestyrelsen den 11.04.2021

Møde via Teams kl. 10:00 – 12:00.

 

Inviterede: Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO), Eigil Petersen (EIP).

 

Deltagere:          Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Margit Suhr Pedersen (MSP) og John Olesen (JO) Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Flemming J. Mikkelsen (FJM)

Fraværende:       Ole Edlund Jensen (OEJ med afbud.

Referent:            (JS)

Dagsorden:

Mødereferat: Underskrift mødereferat fra den 07. marts.
Underskrives når Corona-regler tillader dette

 

Nyt fra formanden: Løbende sager:

  1. Pool-sommerhuse: Planklagenævnet har kendt opførelsen af 10 poolhuse i Marielyst Feriepark ulovlig. Ni af disse huse er allerede bygget. Grundejerforeningen indgav i efteråret 2019 et høringssvar til Guldborgsund Kommune, hvor vi var meget kritiske overfor byggeriet. Guldborgsund Kommune træffer beslutning om husenes skæbne den 15. april. Marielyst Grundejerforening afventer at tage stilling indtil et resultat foreligger.
  2. Grundejerforeningsformænd: Samtlige formænd for grundejere i Marielyst har været forsamlet den 26. september for at diskutere, hvilke temaer, foreningerne ønsker taget op på det årlige møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup. Mødet er udsat til foråret 2021.

Følgende blev aftalt:

  1. Vi vil ikke ind i en debat omkring digelaget – men der er en tilkendegivelse fra de samlede grundejerforeninger på Marielyst om, at diget skal være i en sådan tilstand, at man rent faktisk kan færdes på det, og det er ikke tilfældet som det er i dag.
  2. Vi mener, at vi har en udfordring med diverse loppemarkeder og salgsboder bl.a. langs ringvejen.  Hvad kan vi gøre for at få det stoppet.  Vi frygter at der sker en ulykke en dag.  Der er adskillige boder rundt omkring i landskabet, men udfordringen er dem, der er placeret på de større veje. 
  • Pier i Marielyst.  Vi vil gerne have en opdatering på fremdriften – herunder hvorfor vi ikke fik den i 2020.
  1. Strandrensning.  Niveauet – og gerne en udvidelse heraf fremadrettet.
  2. Cykelstier – the never ending story… stadig et stort ønske – kommer op hver gang formænd er samlet.  Hvad kan vi samlet set gøre for at få området prioriteret.  Derudover har vi en udfordring på cykelstien ud for Dyrehaven, hvor der er hajtænder på cykelstien, når cyklister skal passere indkørslen til Dyrehaven – det ender ganske enkelt galt, alene et spørgsmål om tid. 
  3. Pool-huse: Vi er alvorligt bekymret.  vi undgår dem næppe – men vi ønsker en dialog om, hvordan vi sikrer en balance, så alle tilgodeses, også dem der har et sommerhus som de ønsker at benytte til fritidsbrug uden vi føler det ender som Sunny Beach – og det er trods alt stadig flertallet af sommerhusejere i Marielyst. 
  • Dialog om hvad vi i fællesskab kan gøre i.f.t. den uautoriserede skilteskov der er adskillige steder i Marielyst.  Grundejere der på eget initiativ sætter ’indkørsel forbudt’ op på fælles veje f.eks. Derudover dialog om / ønske om at Facaderådet tildeles kompetencer til at kunne få fjernet de mange reklameskilte der er sat op mange steder, f.eks. langs ringvejen. 

Taget til efterretning

Foreningens økonomi /balance/regnskab/ budget. Gennemgang af årsregnskab 1. april 2020 – 31. marts 2021 samt budget for 01. april 2021 – 31.marts 2022. Hvor mange bankforbindelser skal foreningen have? Tilskud til alle fire vejlaug er udbetalt.
Foreningens økonomiske status blev taget til efterretning.

 

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen 2020 er udsat på ubestemt tid pga. usikkerhed om Corona-situationen. Medlemmerne er orienteret via nyhedsbrev, hjemmesiden og opslag i Foreningshuset. Invitation, regnskab, budget og forslag til vedtægter er trykt. Udsættelsen af generalforsamlingen betyder, at invitation skal genoptrykkes med ny dato. Der mangler fortsat to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM skriver og aflægger beretningen på generalforsamlingen, JS gennemgår regnskabet samt forslaget til vedtægtsændringer. Indgangskontrol organiseres. Dirigenten, adv. Lars Stuckert, har oplyst, at den førstkommende generalforsamling skal indkaldes som to selvstændige generalforsamlinger med hver deres specifikke dagsorden. Den skal indkaldes samtidig og gennemføres i forlængelse af hinanden. De bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været valgt i 2020, skal vælges for et år ad gangen, mens resten skal vælges for to år. Diskussion om forventet tidspunkt for generalforsamlingen i Idestruphallen, hvor der er bedre plads end på Højskolen. En ekspertgruppe barsler inden for de kommende uger med et bud på, hvordan og hvornår forsamlingsforbuddet gradvis kan hæves. Bestyrelsen må tage bestik af situationen, når denne plan foreligger.
Vi afventer hvad Corona-reglerne fordrer af muligheder.

En lokalplan for Marielyst: Marielyst Grundejerforening har foreslået Byrådet i Guldborgsund Kommune, at Marielyst for en lokalplan. Flere politikere med borgmester John Brædder i spidsen har erklæret sig positiv over for tanken. Grundejerforeningen følger løbende op på sagen.

Taget til efterretning.

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark: I et nyt kommuneplantillæg, kommuneplantillæg nr. 8, for området vest for Bøtø Ringvej, afgrænset mod nord af Marielyst Strandvej og mod syd af Godthåbs Alle, har været i høring. Nogle grundejere langs ringvejen er blevet opmærksom på dette, og spurgt, hvad det egentlig betyder.

Bestyrelsen følger udviklingen for området efter ændringen af kommunalplanrammen. JS følger sagen tæt indtil videre.

Se mere på:

Ændring af kommuneplanramme for Marielyst Fritidspark, kommuneplantillæg nr. 8 | Guldborgsund Kommune

12_10336341_1605262946030.pdf (plandata.dk)

 

Cykelsti på Bøtø Ringvej: Grundejerforeningen har endnu engang opfordret Byrådet i Guldborgsund Kommune til etablering af en cykelsti fra Godthåbs Alle og ned til Bøtøskoven. Flere politikere har meldt positivt tilbage på denne opfordring. Blandt andet borgmester John Brædder, der foreslår en kantudvidelse. Grundejerforeningen følger løbende op på sagen.
Det er fortsat et håb for bestyrelsen, at vi engang med tiden får en cykelsti på den pågældende strækning.

Situationen på vejene: Forårsvedligeholdelsen af samtlige grusveje påbegyndes i næste uge. Særlig opmærksomhed omkring overgange fra asfalt til grus, hvor der er kommet nogle store huller. Grusveje, som skal konverteres i dette forår, er udpeget af vejteamet:

Grusveje til konvertering forår 2021:

Ligustervej            465 m

Kamillevej            340 m

Kabelejevej          305 m

Klitrosevej            370 m

Nøkkerosevej      525 m

Mimosevej           740 m

       ----------------------------------

                           2.745 m

---------------------------------

Med hensyn til asfaltveje betyder foråret slidlag på dobbelt så langt et vejstykke end ellers, da vi ikke pålagde slidlag i efteråret 2020 – Berberisvej og Hasselvænget er udvalgt, og priserne er henholdsvis 101.000 kr. og 138.350 kr. Arkil påbegynder arbejdet i første uge af maj.
Taget til efterretning.

 

Berberisvej: Vejteamet har sammen med entreprisechef Anne Larsen, Arkil, haft møde med ejeren af Klintevej 1 og Skanlux om den asfalterede del af Berberisvej, som blev stærkt beskadiget i januar og april, da der med lastvogn blev transporteret ca. 2.000 tons grus/jord til/fra byggepladsen på Klintevej 1.

Maskinafretning gennemføres og pålægning af slidlag (Arkil) gennemføres i begyndelsen af maj.
Taget til efterretning

 

Vejchikaner på Ligustervej: Vejteamet har gennemført et rundspørge om eventuelt at fjerne to vejchikaner på Ligustervej, som for år tilbage er anlagt som forsøg. Resultatet af undersøgelsen er, at et lille flertal ønsker chikanerne fjernet. Vejteamet anbefaler en fjernelse af chikanerne, hvilket sker i april sammen med vedligeholdelsen.
Flertal i bestyrelsen bestemt at vejchikanerne fjernes efter at de pågældende medlemmer er blevet orienteret herom.

 

Nyt stykke Pimpernelvej overdraget: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej har medført, at Pimpernelvej er forlænget. Dette nye stykke vej, som er anlagt af sælger af de pågældende grunde, er nu overdraget til Marielyst Grundejerforening, som skal vedligeholde vejstykket.
Taget til efterretning

 

Ødegårdsudstykningens vejlaug. Ødegårdsudstykningens Vejlaug henstiller til deres generalforsamling i foråret 2021, at deres vejlaug nedlægges, og at MG overtager vedligeholdelsen af deres veje (4.837 m grusvej og 34 m asfaltvej). Hvis en nedlæggelse af vejlauget besluttes, gennemføres en eventuel vejoverdragelse senere. Formanden for vejlaget oplyser, at samtlige vejchikaner og skilte i området er godkendt af Guldborgsund Kommune. MGs bestyrelsen har meddelt, at et absolut krav fra Marielyst Grundejerforening til overtagelse af vejene er, at de er up-to-date på vedligeholdelse, og at samtlige skilte, trafikchikaner, bomme og vejændringer ved overtagelsen er godkendt af Guldborgsund Kommune. Alt dette skal dokumenteres og aftales inden Vejlaugets generalforsamling, som skal godkende det. Grundejerforeningen er bekymret for de mange vejchikaner i området, og har foreslået, at dem på de små sideveje fjernes, mens dem på de gennemgående veje bibeholdes. Veje med chikaner er meget dyre at vedligeholde. Vejentreprenør Jens Ringsing gennemgår vejene i den kommende tid, og udarbejder en rapport. Orientering om overtagelsen af vedligeholdelsesforpligtelserne på MGs generalforsamling?
Taget til efterretning.

Søen ved Pimpernelvej: Grundejerforeningen har henvendt sig til Center for Teknik & Miljø vedrørende søen ved Pimpernelvej, som Marielyst Grundejerforening ifølge Lokalplan 162 er blevet pålagt at vedligeholde. Endnu intet svar.
Taget til efterretning.

Medlemskab for ikke-tinglyste medlemmer: Vil det være muligt, at køber af et sommerhus automatisk overtager medlemskab af foreningen fra sælger. I stedet for at tilmelde sig, skal den nye ejer dermed framelde sig. Bestyrelsen overvejer mulighederne for ”tvangstilmelding” for de grundejere, der ikke er tinglyst medlem af grundejerforeningen, og som ikke ønsker at betale kontingent – eventuelt medhjælp fra advokat. MSP har udarbejdet en oversigt på de veje og nr. som ikke er medlemmer af grundejerforeningen. MSP er også i gang med at udsende breve til tinglyste medlemmer, der ikke betaler kontingent.
På førstkommende bestyrelsesmøde, planlægges en detail-plan for inddrivelse og tegning af medlemskab af Grundejerforeningen.

Private fællesveje og medlemskab af grundejerforeningen. Gældende love/regler.
KM gennemgik lov om private fællesveje. Lovgrundlaget for vore veje er viden, som kan anvendes i flere sammenhænge.

 

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får fortsat henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene – senest to forhold på Akelejevej, som er meddelt kommunens repræsentant. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området. Grundejerforeningen har bedt kommunen stramme op på proceduren, fordi flere sager endnu ikke er gennemført.
Taget til efterretning.

Hurtigere internet: Fibia er i gang med at grave fiber ned til hurtigt internet i den sydlige del af Marielyst Grundejerforenings område (syd for Godthåbs Alle. Gravearbejdet ventes færdigt ved udgangen af uge 22. Flere grundejere har klaget over jordarbejdet i rabatten. Disse klager videregives til Fibia.
Taget til efterretning.

Rapport fra hustilsyn: Hustilsyn afsluttet for denne sæson. Seneste rapport (udsendt) om hustilsyn, som udføres af Marielyst Golfklub.
JO orienterede om afslutningsrunde gennemført af Marielyst Golfklub. Stor tilfredshed med ordningen der gentages til efteråret.

Rapport fra Marielyst Vandværk: Seneste nyt.
Yderst veldrevet vandværk, styr på økonomien og velfungerende bestyrelse.

Rapport Facaderådet: Seneste rapport fra rådets arbejde.
Taget til efterretning.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset er vasket og spulet og vindskeder fornyet, og de har fået grunder og maling. Huset kan nu males færdigt i foråret 2021.
Vi aftaler malingsdato, når det bliver varmere vejr.

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Pr. 28. februar 2021 har 10 medlemmer besøgt foreningshuset siden generalforsamlingen den 4. august 2019 – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj 2020 på grund af corona. De er igen suspenderet fra februar til maj 2021 af samme årsag. På førstkommende generalforsamling meddeles det, at ordningen ophører på grund af meget lav tilslutning. Foreningen og medlemmerne kommunikerer anderledes i dag i forhold til tidligere.
Taget til efterretning.

Medlemmerne mener: Få kommentarer til vejene om støv og huller. Generel tilfredshed med den seneste vedligeholdelse af vejene.
Taget til efterretning.

Kommunikation: Punkter på Nyhedsbrev, der udsendes efter behov.
Ingen bemærkninger.

Bestyrelsesmøder:
Den 02. maj 2021 kl. 10:00 – 13:00.

Vagter i foreningshus:
Ingen planlagte.

 

Eventuelt

Intet.