Bestyrelses referat 26.03.2015

Visninger: 1922

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 26. marts 2015.

Afbud fra Jens Otto Olsen og Steen Pedersen.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Per. K. Hansen.

Punkt 2.

Referat af bestyrelsesmødet den 15. januar blev godkendt.Underskrives på næste møde.

Punkt 3.

Regnskab og budget. V.Per Kamper Hansen og Margit Suhr Pedersen.

Regnskab pr. 28. februar 2015 blev gennemgået og kommenteret. Fint regnskab. Der er overskud, der dog vil blive væsentligt reduceret, når bl.a. udgifter til vejlaug og tilsyn udbetales i marts måned.

Budget 2015 er besluttet sidste år. Budgetoplæg 2016/17 drøftedes. Vejudgifter 500.000. kr. vejlaug 152.000 kr. og hegn og rabatter kr. 30.000 fastholdes.

Vejlaugsudgifterne kan dog blive reguleret i forhold til den totale udgift grundejerforeningen har i året til vejvedligeholdelsen, omregnet til udgift pr. meter vej. Vejlaugene får tilskud i forhold til vejlængde.

Regnskab og budget godkendtes.

Margit Suhr Pedersen oplyste at der er enkelte debitorer. 3 er sendt til advokat.

Brevhoved på Marielyst Grundejerforenings brevpapir blev godkendt.

Af administrative hensyn, og fleksibilitet omkring småindkøb m.v. vedr. grundejerforeningen, besluttedes det at formand og kasserer opretter et hævekort på navn, og på Marielyst Grundejerforenings konto i Lolland bank. Det er personligt og kan kun anvendes vedr. udgifter til grundejerforeningen.

Margit Suhr Pedersen oplyste at der er problemer omkring opkrævninger og brugen af Nets der kan betyde ekstra udgifter for foreningen, på grund af den procedurer der er påkrævet. Margit arbejder på en løsning.

Punkt 4.

Orientering fra formanden.

Generalforsamling.

Dagsorden blev gennemgået.

Indkaldelse udsendes 11. maj 2015 inkl. spørgeskema, og evt. forslag der er modtaget pr. 15. april 2015.

Drøftes på næste bestyrelsesmøde den 23. april 2015.

Dirigent. Henrik Larsen der gjorde det flot sidste år spørges.

Beretninger.  Ebbe, Jens Otto, Søren. og Almar.

Kontingent 385 kr.. Fremskrivnings % er 1,5.

Valgene

På valg er.

Kasserer Per K. Hansen – villig til genvalg.

2. Bestyrelsesmedlemmer.:

Finn Andersen (villig til genvalg)

Jens Otto Olsen, der blev valgt for 1 år (villig til genvalg).

Bestyrelsessuppleanter.:

1.      Suppleant Steen Pedersen. (villig til genvalg)

2.      Knud Hansen. (villige til genvalg).

Revisorerne spørges om de er villige til genvalg.

Vedr. kontant betaling af kontingent, sker det igen i foreningshuset. Datoer aftales på næste møde.

Meddelelser fra formanden.

De af Knud Hansens fremsendte spørgsmål blev behandlet og besvaret.

Der er møde med strandgrundejerforeningsformændene den 28.3.2015. Etablering af en familiedag for hele området vil blive drøftet. Marielyst Grundejerforening synes det er en god idet, men det forudsætter fuld opbakning fra alle de øvrige grundejerforeninger, og at de stiller med tilstrækkeligt mandskab til at klare opgaven.

Ebbe omtalte parkeringsproblemer på en vej mod stranden.Strandgæster parkerer på en sådan måde at grundejere ikke kan komme ud fra deres grund i bil. Kommunen tilskrevet om at opsætte skilt med en tekst der kun tillader Ærindekørsel. Intet sket endnu. Ebbe rykker kommunen.

Borgermøde d.d. vedr. helhedsplanen om torvet og strandstrøjet. Orienterede om enkelte punkter der vil blive drøftet, herunder såkaldte nedslagssteder (områder til borde/bænke), skråparkeringsmuligheder og fodgængerfelter.

Ebbe omtalte problemer vedr. trafiksikkerhed ved den nyetablerede gennemkørsel mellem Bøtøvej og Strandstrøjet. Den er asfalteret, og der er ingen form for trafikdæmpende foranstaltninger. Ebbe og Formanden for facaderådet har tilskrevet kommunen om problemet, og om at det tyder på at de indgåede aftaler om hvordan område skulle etableres, ikke er overholdt. Det er bl.a. sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.

Torvet indvies den 1. april 2015 kl. 14.00

Turist og erhvervsforeningen har haft generalforsamling. Ebbe. deltog.

Per Kamper. Hansen er blevet indvalgt i bestyrelsen.

Spørgeskemaet til grundejerne i Marielyst Grundejerforening. Buisnes LFer behjælpelig med opsætning m.m. De vil lægge skemaet i en database, så det også kan besvares via hjemmesiden. Man kan også besvare det skriftlig, sende det eller lægge det i vores postkasse i Foreningshuset.

Ebbe vil tilbyde de øvrige grundejerforeninger at deltage, men uden at de kan få yderligere spørgsmål ind.

Spørgeskemaet udsendes med indkaldelsen til vores generalforsamling.

Generalforsamling 12. april 2015 i Wiesesmindeudstykningens vejlaug. Ebbe og Per deltager.

Punkt 5.

Veje. V. Ebbe

Der er indgået en 3 årig kontrakt om vejvedligeholdelse med Ringsing.

Udgiftsniveau ca. 350.000. kr.

Gennemgående veje renoveres 2 gange årligt, + støvbinder.

Stikveje 1 gang årligt.

Renoveringen starter i april 2015.

Evt. rabatafhøvling og asfaltveje er ikke med. Drøftes på næste møde.

Asfaltvejenes fremtid bibeholdes eller omdannes til grusveje, drøftes på næster møde. Emnet skal behandles, og en evt. beslutning skal ske på en generalforsamling. Oplæg skal udarbejdes.

Punkt 6.

Tilsyn v/ Almar/ Margit.

Margitorienterede kort om tilsyn, og den udsendte liste over hændelser.

Der er sket et fald i antal hændelser. Fortsat mange ulåste døre.

Der skal tages stilling til om vi fortsat skal have uændret antal tilsynsmåneder. Skal vi spare et tilsyn?

Skal der fortsat ilægges sedler i postkassen?

Begge emner tages op på generalforsamlingen.

Punkt 7.

Hegn og rabatter.

Vedr. rabatter og overholdelse af vedtægtens § 3, harEbbe drøftet spørgsmålet med Advokat.

Det er ikke helt lige til. Kompetencen til at håndhæve manglende vedligeholdelse og beskæring, ligger efter advokatens oplysning, jvf. lov om private fællesveje, hos kommunalbestyrelsen. Det er kommunen der er vejmyndighed.

Kompetencen ligger således uden for grundejerforeningens kompetence, med mindre den er særligt hjemlet i vores vedtægter.

Ordlyden i vedtægtens § 3 er ikke tilstrækkelig til at vi kan udøve en sådan kompetence. Pt. kan vi kun påtale og henstille, og evt. bede kommunen agere.

Det betyder at vi skal lave en vedtægtsændring der helt specifikt giver Marielyst Grundejerforening kompetence til at iværksætte rydning for ejers regning.

Ebbe har nu skriftlig kontaktet kommunen, da kommunen har besluttet at det er grundejerforeningen der er ansvarlig for, at grundejerne vedligeholder hegn og rabatter mod privat fællesvej.

Indtil svar/afklaring foreligger, kan vi kun påtale og henstille, jvf. § 3 i vedtægten.

Vi afventer svar fra kommunen, inden der udsendes rydningsbreve til grundejerne.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalg.

Der opsat flot skilt med vores logo på frontsiden af foreningshuset.

Der er opsat trappe, etableret plankeværk for enderne af huset, og opsat opvaskemaskine. Opvaskemaskine doneret af Almar Tak.

Det er tidligere besluttet at der opsættes en varmepumpe el. besparende.

Maling af huset formanden indkalder bestyrelsen til lidt weekend arbejde.

Trafikudvalget.

Der skal være møde i april måned.

Ebbe og Jens Otto deltager.

Ønsker er etablering af 2-1 striber på alle veje der ikke har cykelsti.

Helhedsplanen.

Almar M orienterede kort.

Helhedsplangruppen fortsætter i.v., bl.a. ha hensyn til planerne om Piren. Der er studietur til Rygen om emnet for inspiration og erfaringer. Almar arrangerer. Der deltager både politikere og embedsmænd.

Overfladevand.

Vandgruppenholdt møde d. 10 marts 2015.  Styregruppen har endnu ikke holdt møde uforståeligt.

Er problemerne oversete i kommunen.

Vi ønsker fortsat et offentligt pumpelag, hvor samtlige grundejere deltager. Det er et meget alvorligt problem for området og grundejerne, at der ikke er dræningsmuligheder for alle. Det er et meget dårligt signal til omverdenen, og utåleligt for grundejerne. Det er ikke fremmende for promovering af Marielyst.

Muligheden for et møde mellem Marielyst Grundejerforenings bestyrelse og Guldborgsund kommunes teknisk udvalg er ønskeligt.

Ebbe arrangere et sådan møde i nær fremtid.

Punkt 9.

Marielyst ressort.

Ressortet er ophørt.

Skal ikke på dagsordenen fremover.

Punkt 10

Digelaget ved Per.

Orienterede om arbejdet i digelaget.

Opfordrer alle til at komme til generalforsamlingen i juni måned.

Punkt  11.

Eventuelt.

Næste møde torsdag den 23.april 2015 kl. 18.30

Finn Andersen