Bestyrelses referat 27.12.2016

Visninger: 1242

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Marielyst grundejerforening den 27. dec. 2016

Afbud fra.

Jens O.O., Søren Th. og Anders J. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.


Dagsordenen.:

Punkt 1.

Ordstyrer Ebbe E.


Punkt 2.

Evaluering af vandmødet på Højskolen den 11. december 2016. og planlægning af det videre arbejde vedr. afvanding.

EE. indledte med at med at oplyse at formålet med mødet er at drøfte hvilke videre tiltag vi som grundejerforening kan gøre for at prøve at løse vandproblemerne på Marielyst.

Der var enighed om at mødet var en skuffelse, set i forhold til det som vi havde forventet kommune og forsyning ville fremlægge.

Kommunen lovede på det sidste borgermøde, og også til MG, at de ville fremlægge et forslag til løsning af vandproblemerne i Skovlyst området. Dette skete ikke.

Kommunen havde også lovet at de ville fremlægge en plan for afvanding af Marielyst. Det skete heller ikke.

I stedet fastslog kommune og forsyning, at der ikke vil blive tale om en forbedring/ udvidelse af den nuværende drænkapacitet. De hverken kan eller vil.

Kommune og forsyning mener kapaciteten er stor nok. Problemerne med at komme af med vandet skyldes iflg. Kommunen og forsyning at for mange – ulovligt- udleder overfladevand ned i det eksisterende kloaksystem.

Kommunen fastslog, at det er den enkelte grundejer, der selv skal sørge for at komme af med vand fra egen grund. De foreslog faskine løsninger eller dannelse af en række små private vand/drænlag.

MG ´s ide med dannelse af et offentligt pumpelag ønskekede kommunen ikke at bakke op.

EE og Per K.H. har efterfølgende haft et møde med borgmester John Brædder, der i første omgang bakke helt op om MG `s ide om et offentligt pumpelag, men senere har trukket denne opbakning tilbage.

Han bakker nu op om Fl. Jantzen s forslag om dannelse af en række små vandlag, som så kan få rådgivning af kommunen, eller at MG fremlægger et færdigt projektforslag til afvanding af MG´s område, som de så vil se på kommunen, og evt. sende ud til alle medlemmerne , for  at teste hvor stor opbakning der er  blandt medlemmerne., for så at vurdere om de kan indgå i et videre forløb.

MG ønsker fortsat at der dannes et offentligt pumpelag for MG ´s medlemmer. Derfor besluttede  en enig bestyrelse, at vi tager kontakt til Kjeld Morel, der har tilskrevet MG efter at have læst ref. fra borgermødet i Folketidende. Hans firma er eksperter på netop dette felt, og tilbyder os rådgivning og hjælp til at formulere et projekt som kommunen må tage stilling til.

Han inviteres til at deltage i bestyrelsesmøde d. 5 januar 2016, hvor han bedes orientere bestyrelsen om hvilke muligheder vi har ,og hvordan den videre proces skal /kan være, og hvilken økonomi der skal til.

Bestyrelen er enige om at der skal ske noget nu , det er ”det sidste skud i bøssen”, for at få kommune og forsyning til fadet., og at vi må ofre hvad det vil koste for at få et professionelt projekt lagt frem for kommunen.

Der skal dannes en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer, der får opgaven at få projektet op at stå, og lagt frem for kommunen. Det skal være stærke ,dygtige og dedikerede personer, og MG skal have en til to repræsentanter med. EE tale med emner til dette. Et par navne blev foreslået.

Det er ikke MG, der skal drive et off.pumpelag for MG´s medlemmer. Det skal have egen bestyrelse, adm  o.s.v.


Punkt 3. Eventuelt.

Helen G.B. oplyste at der på Valmuevej forgår en del  kloakarbejde p.g.af problemer med kloakrør i vejen.

Der er kommet en del huller i vejen. Hun spørger hvem der reparerer disse. Der er kun lavet en nødtørftig rep.

Iflg. vores vedtægt skal  de der ved deres adfærd laver huller i vejen , bringe vejen til bage til den stand den havde inden vejarbejdet gik i gang. EE tager ud og beser det, og kontakter i givet fald km./forsyning.


Næste  møde  er d. 5. januar kl. 18.30.

Finn A.