Bestyrelses referat 28.03.2018

Visninger: 1172

Referat fra Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde torsdag den. 28. marts 2018.

Afbud fra Per Kamper Hansen, Søren Thomsen og Helene G. Brøndum.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til ordstyrer valgtes Steen Pedersen

Punkt 2.

Referat fra bestyrelsesmødet den 11.1. 2018 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Nævnte den nye persondatalov, der træder i kraft den 25. maj 2018. Uvist hvor meget den berører MG. Blev drøftet. Det er hovedsageligt hvordan vi behandler personfølsomme oplysninger. MSP forsøger at få afklaret i hvilket omfang vi berøres. Emnet drøftes også på det kommende formandsmøde mellem grundejerforeningerne den 21. april. Ebbe E. deltager.

Drøftes på næste møde.

Postnr. For Marielyst 4875 drøftes fortsat. Senest har EE haft et møde med Guldborgsund kommune om spørgsmålet.

Guldborgsund kommune har bedt om at alle grundejerforeningerne fremlægger en tilkendegivelsesskrivelse, som godkendes på generalforsamlingerne i år. EE tager det med i beretningen på vores generalforsamling.

Kommunen er positiv. Det er POST nord der skal overbevises.

Drøftes på grundejerforeningernes formandsmøde den 21. april.

Hastighedsnedsættelse til 50 km. i timen, er igen drøftet i trafiksikkerhedsudvalget og i teknik og miljøudvalget. EE. Har forsøgt på ny at få km til at ændre hastigheden. Kommunen har nu fastholdt 60 km. Hastigheden og ønsker ikke yderligere henvendelser herom. Drøftes dog på dialogmøde den 5. april.

Fodgængerovergange ved nedslagsstederne, bump og evt. 40 km. begrænsning drøftes også på dialogmødet.

Lupingruppen, hvor EE deltager har, har på møde den 16 marts, foreslået at afholde en familiedag/sommerfest på arealet i juli måned. Drøftes på formandsmødet den 21. april.

STEF – turistforeningen har rettet henvendelse til grundejerforeningerne om et øk-bidrag til at trykke oversigtskortet over Marilyst vejene. Bestyrelsen besluttede at yde 500.- kr., i forventning om at alle grundejerforeningerne bidrager. Den er jo til gratis udlevering til alle.

Turist og erhvervsforeningen har afholdt generalforsamling. EE. Deltog. Intet nyt.

Lokalplan 162 – Pimpernelvej. Byggemodningen er godt i gang. Men virker lidt kaotisk og rodet. Kan påvirke MG´s vejvedligeholdelse. Udviklingen følges.

Busser på Marielyst. Shuttlebus/turistbus. Er på dagsordenen til dialogmedet den 5. april. Med kommunen. Pt. intet nyt.

I Dialogmødet den 5. april med kommunen deltager fremadrettet 2 kommunale repræsentanter, 4 grundejerforeningsrepræsentanter, MG. Ebbe - Peders dal grundejerforening, Michael Munk - Laksenborg Kirsten Mortensen - Elkenøre Arne Bruun, samt Facade rådet Tom Ahlqvist og STEF Henrik Gottfredsen.

Styregruppen vedr. Helhedsplanen er stadig i gang. MG har ikke mere en plads i styregruppen, hvilket er helt uacceptabelt, da vi repræsenterer ca. 3000 grundejere. EE har tilskrevet kommunen om at vi bør tildeles en plads igen.

Generalforsamling 2018.

MSP udleverede indkaldelsesskrivelsen. Den blev gennemgået og tilrettet.

Under meddelelse til medlemmer, tilføjes under HUSK - af hensyn til hustilsynet huske at meddele evt. ændring af telefon nr. og e-mailadr.

Under dagsordenen er fremskrivnings % nedsat til 1.9. Blev kort drøftet. Men det skulle være den rigtige.

Helen ændres til Helene.

Vedr. valgene. Ebbe E genopstiller ikke som formand. Vi foreslår Eigil P. men det skrives ikke i indkaldelsen. Det betyder at der rykker en suppleant op som bestyrelsesmedlem. EE afklarer hvem det bliver.

Begge suppleanter Helene G.B og Henning D. er villige til genvalg.

Har vi et forslag til ny suppleant?

Steen P. Anders J. og Søren Th. er villige til genvalg

Vedr. mulighed for indbetaling af kontingent lørdag den 5. og 12. maj kl. 10 – 12 i foreningshuset , sikre Margit, Per K. og EE bemandingen.

Vedr. kontrol af og stempling af indkaldelsen ved fremmødet til generalforsamling er det fmtl,. som vanligt Søren og Per der har den opgave. Der ændres alligevel ikke på kontrolforanstaltninger af medlemsstatus.

Vedtægtsændring af § 3. Ændringsforslaget – udvidelse af § 3 forevistes og godkendtes, udsendes med indkaldelsen.

Margit foreslog at der laves en ændring i § 4. Datoen den 15. april i de to sidste linjer ændres til 1. april. Det er af praktiske grunde.

Finn indarbejder det i vedtægtsændringerne og sender det til Margit lige efter påske.

Formandskandidat. EE oplyste at bestyrelsens formandskandidat er Eigil Petersen.

En enig bestyrelse bakker op om Eigil Petersens kandidatur.

Punkt. 4.

Regnskab og budget v. MSP og PKH.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Tilskud til vejlaugene blev kort drøftet. Vejlaugene får tilskud i forhold til km. vej. Udgangspunktet er MG ´s samlede udgift til alm. Vejvedligeholdelse, Udgifter til særlige foranstaltninger som vejbump, op fræsning af en asfaltvej trækkes ud inden beregning. 75% af den herefter restende samlede vejudgiftssum indgår i fordelingssummen.

Oversigt over tilskud blev omdelt.

Det aftaltes at præmisserne for tilskud tages op til drøftelse i den kommende periode, bl.a. med henblik på at man ikke bør modtage mere en hvad den reelle ugift til vejene har været, og at man ikke får et evt. tilskud før MG har modtaget et regnskab fra vejlauget.

Budget 2018/19 0g 2019/20. blev gennemgået og tilrettet.

Vejudgifter ændres til 600.000.- kr. i begge budgetår, under hensyn til øgede udgifter til fræsning af asfaltveje og vejlaugs tilskud ændres til 180.000.- kr.

Budget herefter godkent.

Punkt 5.

Veje v/ vejformand Anders J.

AJ orienterede kort om vejevedligeholdelsen. Der renoveres 2 gange i foråret og 2 gange i efteråret. Alle veje gennemgås inden 1. maj. Der kan komme forsinkelser hvis vejret ikke arter sig. Der pålægges sort asfalt, og derefter gab- grus, så vejene får et lysere indtryk.

EE foreviste en oversigt over alle vejlængder og veje, med angivelse af vedligeholdelsesplan. Med denne oversigt har vi overholdt kravet fra generalforsamlingen om, at udarbejde en oversigt og strategi for vejvedligeholdelsen. Udsendes til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden.

Punkt 6.

Tilsyn v/ tilsynsformand Steen P.

Tilsynet slutter i marts. Der har været 90 tilkald.

Der har været nogle indbrud, især i udhuse, 3 væltede træer, og fortsat en del ulåste døre. Det er vigtigt at få grundejerens telefonnumre og E mailadr, for at kunne kontakte dem. Det er ikke meningen at man skal lede efter dem i Krak og lignende.

Punkt 7.

Hegn og rabatter. Intet nyt. Vedtægtsændringen i § 3. kan måske få en betydning for arbejdet.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalget. EE og EP.

Eigil har indhentet tilbud på udbedring af taget, som er meget dårligt.

Trafikudvalget.

Der skal drøftes skiltepolitik. Der er mange gamle og uaktuelle skilte ved offentlig vej. Kommunen har ikke et overblik.

Cykelsti til Bøtøskoven fra Godthåbs alle er et stort ønske.

Fodgængerfelter ved nedslagsstederne og ved rundkørslen tages op igen.

40 km. Skilte ønskes på offentlig vej., så det bliver den max. hastighed i området.

Følgegruppen for Bøtø skoven Eigil P.

EP orienterede i forlængelse af det tidligere udsendt meget flotte oplæg om udviklingen. På møde med kommunen den 26. februar, er kommunen meget positiv over for området. Der er en meget positiv udvikling i gang, og der er stor søgning.

Punkt 9.

Digelauget v/ Per K.H. Intet nyt . Den divergerende holdning til cykling på diget er en kilde til stor irritation i området.

Punkt 10.

Fremtidige indsatsområder. Oversigtsbilaget ajourføres af EE.

Punkt 11.

Eventuelt.

Næste møde er den 19. april 2018 – tidspunktet er kl. 18.00.

Finn A.