Bestyrelses referat 30.06.2016

Visninger: 1790

Referat af Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde den 30. juni 2016.

Dagsordenen blev godkendt og fulgt.

Punkt 1.

Til dirigent valgtes Per K. N.


Punkt 2.

Referat af mødet den 19. april 2016 blev godkendt og underskrevet.


Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Oplyste at kommunen har foreslået et dokumentarprojekt –film Nørd Livet- Dream out Loud fra Odense , der skal rundt i Danmark og filme, om de kan låne MG´s lokaler d. 1 og 3 august kl. 10 – 22.30 .

Projektet er støttet af Nordea Fonden. Skal holde en workshop. Projektet vil skabe positiv opmærksomhed om Marielyst. Bestyrelsen godkendte, at de kan låne lokalerne.

Orienterede fra Digelagets generalforsamling i juni 2016. Det var en beskæmmende oplevelse. Bestyrelsen vil ikke lytte til de fremmødte medlemmer- agerer meget egenrådigt. Emner som vagtværn på diget og cykling blev drøftet under en meget kraftig kritik fra salen. Der er stærkt behov for at få ændret vedtægterne i digelaget mod en mere demokratisk form.  Vedtægtsændringsforslag ligger fortsat i ministeriet – så det har lange udsigter.

Årets facadebuket, som uddeles af formanden for facaderådet Tom Ahlqvist, er der i år 3 kandidater til.

Strandgrundejerforeningerne på Lolland har været på besøg i Marielyst. 14 deltagere udvekslede erfaringer omkring bl. a. overfladevand, cykling på digerne m.m. Bladt andet at de ikke mener,det er noget problem at der cykles på digerne. Digerne på Lolland har ikke taget skade.

Tour Marielyst har igen i år – via Turistforeningen bedt om at låne vore lokaler. Den 20. og 21. juli løber det af stablen. Godkendt af bestyrelsen.

Cykling på Torvet ønskes af flere forbudt på gågadeområdet. Baggrunden er at mange cyklister ikke tager hensyn til de gående. Det er en gågade og der ønskes at få opsat ” cykling forbudt” skilt op. Bestyrelsen drøftede det, og enedes om at anbefale det til kommunen.

Et medlem fra Gråpilevej har tilkendegivet at han er utilfreds med Marielyst Grundejerforenings administrations udgifter til kørsel, kontorvogn m.m. Bestyrelsen har drøftet det, og kan ikke anerkende dette synspunkt. Vi administrerer ansvarligt og så stramt som overhovedet muligt. Medlemmet må komme og fremføre sine synspunkter på generalforsamlingen.

Temaet har tidligere været fremme på en generalforsamling, hvor de fremmødte tilkendegav tilfredshed med adm. i foreningen.

Dialogmøde om Turist 2016 har været afholdt med turistforeningerne. Der tegner sig et billede af manglende koordination af de mange interesser. Hvem arbejder sammen og om hvad?

Trænger til en afklaring og styring. Der bør være en samlende figur. Kommunen har nu ansat en koordinator, så der er måske en positiv udvikling på vej.

Døgnåbent Netto i sommermånederne er påbegyndt.  Tom Ahlqvist – facaderådet, har tilskrevet Erhvervsstyrelsen om det er lovligt , idet  det ikke er hensigtsmæssigt i et sommerhusområde, hvor der i forvejen ikke må sælges spiritus og øl på flaske efter kl. 22. kun i plastik krus, der kan nu købes øl og vin på flaske i Netto.

Det er både konkurrenceforvridende og med risiko for knuste flasker og mere uro i området, hvor de unge, der i forvejen ikke må opholde sig på restauratørernes arealer efter kl. 02.00, nu kan forsyne sig hele døgnet.

MG er enig i denne problematik, og det tages med på generalforsamlingen.

Strandgrundejerne i Guldborgsund kommune har holdt møde med kommunen.  Helhedsplan, toiletforhold blev bl.a. drøftet.  Turistområdet vil blive friholdt for besparelser. Der er etableret en GPS app. til mobiltelefonen, så man kan se, hvor der er P pladser. Det er desværre et gammelt kort, der er i appen, men det udskiftes fmtl. snart.

Grundvand på Falster. Workshop vedr. beskyttelse af grundvandet på Falster, er afholdt i kommunalt regi med Fonden Teknologirådet. Formålet er at finde løsninger mod saltvandsindtrængning i vores grundvand. Der pågår nogle forsøg ved nogle boringer, og Ebbe gav udtryk for bekymring for, om det kan skade vort nu rigtig gode vand. Vil deltage i vandværkets generalforsamling 2. juli og spørge ind til det.

Ebbe deltog i sidste uge i Skovlyst vejlaugs generalforsamling. Orienterede om det begivenhedsrige møde, hvor det bl.a. kom frem, at det altovervejende problem dér er overfladevand, og ikke vedligeholdelse af veje. Mange huse står på meget blød grund, og nogle synker. Det er et alvorligt problem. Ebbe har rejst problemerne overfor kommunen, og det forventes, at de fremlægger en plan for løsning lige efter sommerferien. Flere deltagere i mødet har udtrykt anerkendelse af Ebbes konstruktive deltagelse i mødet.

Overfladevand. Ebbe orienterede om borgermødet om overfladevand, der blev afholdt på Højskolen. Det er fulgt op af et møde med kommunen, hvor Ebbe og Per Kamper Hansen deltog. Politikkere – Flemming Jantzen og Henning Kamper deltog også.

Det var et rimligt godt møde. Der er stillet en projektløsning i udsigt for Skovlystområdet.  Herunder etablering af en ny trykledning. Også et løsningforslag for de særligt ramte sommerhusbeboere i Marielyst forventes inden årets udgang. Ebbe skal have noget faktuelt inden generalforsamlingen.

Vi afventer udspillet om løsningsmuligheder.

Generalforsamling 2016.

Ebbe gennemgik kort hovedområderne i hans udkast til bestyrelsens beretning. Bad om input inden 3 dage, hvis der er temaer, der ikke blev nævnt, som bestyrelsen vil have med. Derefter udsendes beretningen til bestyrelsen.

Dirigent er afklaret – vores forslag er den samme som sidste år.

Valgene er på plads – Ebbe E. genopstiller som formand, og der er kommet et forslag til suppleant.

Ebbe oplæste en række forslag der er kommet til generalforsamlingen. Bestyrelsen forholdt sig til dem, og Ebbe udsender forslagene til bestyrelsen – med tilføjelse af bestyrelsens holdning/ anbefaling til forsamlingen.

Den gamle trafikplan fra 2007, som blev nedstemt vedr. de såkaldt lukkede områder, blev drøftet. Baggrunden er, at der er flere og flere tilkendegivelser fra medlemmer, om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, bomme og bump på vejene i områderne. Der køres for stærkt, især på de gennemgående veje.

Det drøftedes om vi skal genoplive ideerne bag den gamle plan, især for gennemkørende trafik.  Der var forskellige holdninger hertil og til hvordan. Bestyrelsen aftalte at emnet tages op efter generalforsamlingen som tema på et selvstændigt møde.

Ebbe tager det med i sin beretning for at lodde stemningen for/imod at vi arbejder videre herpå. Begrundelsen er, at flere og flere ønsker der sker noget omkring hastigheden, også på de små veje.

Hjemmesiden.

Modernisering og forbedret overskuelighed har været et af ønskerne. Ebbe fremviste eksempel på en mere indbydende, opstilling, logisk og overskuelig, over alle vore aktiviteter m.m., så medlemmer hurtigt kan finde dem, allerede når de kommer ind på forsiden. Efterlyste – igen - at vi bliver bedre til at komme med nyheder/tiltag, der kan have interesse for medlemmerne.

Opfordrede på ny til at komme med input, måske især omkring veje, klipning og vand eller begivenheder. Bestyrelsen roste initiativet og er enige.


Punkt 4.

Regnskab og budget v. Margit S.P. og Per Kamper Hansen

Der er kun gået 2 måneder af vores regnskabsår.  Der er overskud – så det ser fint ud. Oplyste, at der lige nu er 400 der ikke har betalt – det er mange.


Punkt 5.

Veje v. Jens O.O.

Vejvedligeholdelsen er slut for dette forår. Der har været enkeltilfælde af klager, og Jens Otto Olsen kontakter altid de pågældende personligt. Ringsing vil blive bedt om at være mere omhyggelig ved hjørnereguleringer, og at han fremover ikke bruger de meget store traktorhjul, som sætter kraftige markeringer i vejmaterialet.


Punkt 6.

Tilsyn v. Ebbe Edvardsen

Intet nyt. Dog vil det ikke være rimeligt, at vi fortsætter med at meddele grundejere, at de har glemt at låse et udhus og lignende. Der er en del gengangere. Morten gør et flot stykke arbejde, og det er selvfølgelig en individuel vurdering.


Punkt 7.

Hegn og rabatter v. Søren Th.

 Oplyste at der pt. er 7 der er kontaktet. Dialog er bedre en skriftlighed i første omgang, og ST. Køre ud og taler med de pågældende.


Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalg. Knud Hansen orienterede om rengøring af kontoret, ukrudtsbekæmpelse, og henstillede at de der holder møder rydder op efter sig. Maling af bagsiden af kontorvognen skal ske i nærmeste fremtid. Knud melder nogle datoforslag ud, og så kan man melde sig til opgaven. Hvis vi ikke har maling og pensler m.m. sørger Knud herfor.

Trafikudvalget. Ebbe og Jens Otto Olsen orienterede fra mødet i trafikudvalget den 16. juni 2016.

Der er tilkendegivet stor tilfredshed med 2-1 afstribningen. Virker efter hensigten. Måske ikke på Stouby Ringvej. Der vil komme 2-1 afstribning på Bøtø Møllevej og Lupinvej.

Rengøring af toiletter ved strandstien blev rost, og det blev oplyst at toiletterne ved Kjørups kro snarest bliver renoveret – fmtl. i juli/august.

Helhedsplanen drøftedes.

Hastigheden skal ned. 40 km. /t blev foreslået suppleret med skiltning og bump.  Fmtl. snarest.

Der etableres bump lige ved eller før de 2 steler ved Torvet/Storkevej.

Vedr. cykelforbud på torvet ser man tiden an.

P Pladser ved Bregnestien – bliver afmærket.

Steler forventes opsat på Bøtøvej helt ud til Folkeferie.

Ekstra steler ved Slagter Schou buen er opsat. Godt for trafiksikkerheden.

På Godthåbs alle er byzoneskiltet fjernet. Trafikmålinger, hastighedsændringer og svingbane overvejes. Jens Olsen Olsen – 40 km. Skilt ved indkørsel til området ville være godt.

Der er behov for klipning af udhængende bevoksning flere steder på Stouby Ringvej. OBS at det er der mange steder langs de offentlige veje.

P zoner – kontra P skiltning blev drøftet.

Cykelsti på Stouby ringvej kan evt. etableres ved. vinterarbejde Evt. ved en foreløbig grus belægning.

Der vil blive etableret fodgængerovergange ved alle 4 overgangssteder ved Rundkørslen.

Flemming Jantzen vil søge 500.000.-kr. Til til projektforslag til færdiggørelse af helhedsplanen.

Helhedsplanen.  Almar Møller oplyste at Piren er sat i bero i.v. –nok mindst i 7-8 år. Glædeligt at der søges 500.000. kr. til at færdiggøre helhedsplanen. Evt. genopbygning af det gamle stråtækte hus ved stranden kunne løfte området. Kan næppe genere digelaget, da det tidligere har ligget der.

Digelaget v. Per K.H.

Intet udover hvad der er meddelt under orientering fra formanden. Det er et svært og udfordrende sted at være i bestyrelse. Man er der jo som privatperson.


Punkt 9.

Eventuelt.

Almar orienterede kort om vigtigheden af at Marielyst Grundejerforening er repræsenterede i Turist og erhvervsforeningen. er Pt. 2.suppleant. Også vigtigt at der en med, når Tour Marielyst løber af stablen. Det er også vigtigt at være repræsenteret i helhedsplanstyregruppen.

Almar stiller ikke op til genvalg i bestyrelse. Der var en kort snak om, hvor Marielyst Grundejerforening kan deltage, uden det behøver at været et bestyrelsesmedlem.

Det var Almars sidste bestyrelsesmøde. Vi fik vist ikke sagt tak til Almar for flot arbejde og godt, seriøst og muntert samarbejde. Tak til Almar.


Mødet sluttede kl.21.15.  Finn A.