Bestyrelses referat 30.11.2017

Visninger: 1310

Marielyst Grundejerforenings bestyrelsesmøde torsdag den 30. november 2017.

Referat

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt.1.

Til ordstyrer valgtes Steen Pedersen

Punkt 2.

Referat fra møderne den 24. august og 5. oktober blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3.

Orientering fra formanden.

Oplyste at der har været afviklet et Turistmøde i Stubbekøbing. Det var mest af alt et forsøg på at reklamere for bedre turisme, men der kom ikke noget speciel om Marielyst frem.

Vejformændene for grundejerforeningerne på Marielyst har afholdt fællesmøde den 14. oktober 2017, for at erfaringsudveksle. Det var det første møde, og der mødte 5 ud af 10. Der var udarbejdet dagsorden, og blandt emnerne var hvem man brugte til at reparere vejene og erfaringer med disse, udgiftsniveauer og evt. samarbejde om dette, samt om der var kendskab og erfaringer med hvordan man sikrer en bedre løsning af overgangen mellem grus belægning og asfalt – f.eks. gitter, og om det holder, samt pris. Ingen konklusion?

Hastighedsnedsættelse i Marielyst har man tilskrevet kommunen om 25. september 2017.  Der ønskes 50km. begrænsning i hele Marielyst. Bliver afklaret i december 2017.

Luftbåren trådløst netværk - fast trådløst internet- kan blive en mulighed på Sydfalster. Turistforeningen har spurgt alle grundejerforeningsformændene, om der er interesse i deres områder. Bestyrelsen drøftede emnet, og der var enighed om at det jo er meget individuelt, og vi ikke kender detaljerne omkring projektet. Det vil så vidt vides betyde at man skal have en lille antenne monteret på sit hus, og omkostninger kender vi ikke. Det er et fint initiativ, men det må være den enkelte grundejer der selv tager stilling til dette.

Ebbe lægger materialet på hjemmesiden og skriver det under nyheder, så medlemmerne selv kan tage stilling.

Vandsagen. Regningen fra Kjeld Morel, 62.000.-kr. +moms er nu betalt. Er som aftalt.

 Cykling på Diget. Nyt reglement for Digelauget er udarbejdet af kommunen, og bliver godkendt af kommunen på næste byrådsmøde i december. Reglementet er bindende for Digelauget. Det betyder at da cykling ikke længe er omtalt i reglementet, vil det fremover være tilladt at cykle på hele dige strækningen fra nord til syd, og altså også i sommerhusområdet.

Facaderådet. Iflg. rådets vedtægter og præmisser skal medlemmerne af facaderådet vælges for en 4`årig periode, der følger den kommunale valgperiode. Der skal derfor foretages en ny konstituering. Marielyst Grundejerforening har en repræsentant i facaderådet Tom Ahlqvist, som vi er helt tilfredse med. Ebbe tilskriver facaderådet om , at vi indstiller TA som vores repræsentant, når de holder konstitueringsmødet.

Fremtidige indsatsområder for Marielyst Grundejerforening.

Ebbe gennemgik en revideret udgave af oversigten, punkt for punkt, og omtalte hvad der var sket på de enkelte områder.

Deltager antal og navne på de enkelt områder blev suppleret.

Ebbe udsender den reviderede liste med delkonklusioner på de enkelte områder.

Bestyrelsen aftalte:

Personen der er fremhævet er tovholder og ansvarlig for, at der afholdes fornødne møder, og at der laves et kort referat fra hvert møde, som sendes til formanden og bestyrelsen inden hvert bestyrelsesmøde. Formanden samler referater og konklusioner, så vi får en slags hvidbog over den samlede indsats.

Tidsplan for de enkelte områder oplyses til bestyrelsen når man har afholdt sit første møde, og indskrives i mødereferatet.

Ebbe udsender revideret oversigt, men her gengives deltagerne i de enkelte emner som de blev aftalt i dag.

Ændring af postnr. Ebbe- Per, Poul Henrik Pedersen, Peter Askholm, Majbrit Hammer, Erik Holm,

Janne Tribler Edward

 Veje.  Anders /Ebbe-Steen, Henning.

Hegn og rabatter. Søren – Finn

Plante træer m.m. ….. Ebbe-Per,Helene, Steen

Cykelstier Ebbe –Per, Anders , Eigil

Bøtøskoven. –Eigil

Skiltning. Ebbe-Per, Majbrit

Natur tax. Per – Eigil, Majbritt.

Velkomsthæfte. Per- Henning, Eigil, Margit.

Hjemmesiden. Ebbe – Eigil

Lupinpladsen m. flere. Ebbe-Per, Kirsten ,Steen, Henning, Eigil

Pieren Per-Ebbe

Faste møder politiske udvalg. Ebbe –Per, Anders

Foreningshuset. Eigil – Ebbe

Adgangssystem, medlemskort m.m. Eigil- Margit, Henning, Søren.

Sammenlægning af grundejerforeninger. Ebbe- Anders, Per

Vedtægtsændringer. Ebbe- Finn

Formandskandidater. Ebbe.

Vedr. post nr. søges strandområderne i postnr. 4873 og 4872 overført til nyt postnr. 4875 Marielyst. 6326 parceller har dette tilhørsforhold.

Veje. Der er efterårsrenoveret. Der er kommet vejmateriale på depotpladsen ved Kjørups kro.

Hegn og rabatter. Der er gang i arbejdet. Nogle grundejere tilskrives ved de aftalte standartbreve om, at det indberettes til kommunen såfremt arbejdet ikke udføres inden en frist.

Vedr. formandskandidat gav Eigil udtryk for, at det burde være en af de rutinerede der stillede op. Ingen i bestyrelsen ønskede  at lægge billet ind på posten.

Eigil stillede sig til rådighed bestyrelsens kandidat.

Punkt 4.

Regnskab og budget v. Margit. S.P. og Per K. H.

Regnskab var udsendt. Ser fint ud.

Punkt 5.

Veje. v. Anders. J. Se ovenfor.

Punkt. 6.

Tilsyn v. Steen P.

Tilsynet er i gang. Der har allerede været 16 – 18 henvendelser i november. Morten har problemer med at se om det er medlemmer, da der ikke altid er tilsynsskilte på husene. Dette bør ikke være tilfældet, da Morten har fået en liste over hvem der ikke er medlemmer.

Udgifter til de farvede sedler der lægges i postkassen undersøges.

Margit undersøger dette.

Punkt 7.

Hegn og Rabatter. V. Søren Se ovenfor.

Punkt 8.

Orientering fra udvalg.

Husudvalg.  Intet nyt. Udhusprojektet er ikke færdigt.

Trafikudvalget. Intet nyt, har ikke holdt møde.

Følgegruppen Bøtøskoven. Eigil orienterede

Det går rigtig godt. Der er både heste og kvæg. Der er lavet flotte veje, og der er stor søgning til området.

Punkt 9.

Digelauget v. Per K. H.

Intet nyt. Orienterede kort om nyt regulativ der vedtages i december.

Punkt 10.

Eventuelt.

Næste møde er 11 januar 2018 kl. 18.00.

Finn A