Vedtægter

§ 1. NAVN

Foreningens navn er ”Marielyst Grundejerforening.” Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel over for offentlige myndigheder som private, i sager af almen interesse for grundejerne.
At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes.
At foreningens område bevares som et sommerhusområde med et godt miljø for beboerne.
Som medlem af grundejerforeningen kan optages enhver ejer af fast ejendom, der er beliggende øst for Bøtø Ringvej, samt syd for Marielyst Strandvej til Bøtø skoven.
Medlemskredsen består af tinglyst/servitutpålagte og frivillige medlemskaber.

§ 3. MEDLEMMERS FORPLIGTELSER

Den enkelte grundejer har pligt til at beskære beplantning mod offentlig vej, private fællesveje og stier ind til skel, samt holde rabatten fra vejkant til skel som beskrevet i love og bestemmelser for veje i området.
Opsætning af reklameskilte, vejskilte og lignende i såvel rabat som på den enkeltes grund er ikke tilladt. Trafikregulering af enkeltveje via vejskilte skal ske ud fra en overordnet vurdering af den samlede infrastruktur i et givent område.
Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygning, samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster veje eller rabatter, så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen/rabatten til samme stand som forud for skadens opståen. Ved større byggeri er bygherre/grundejer forpligtet til at advisere grundejerforeningen om øget tung trafik på vejene.
Det er medlemmernes forpligtelse at holde kontaktoplysninger ajourførte, så kommunikation fra foreningen fortrinsvis kan foregå med email.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse via email til medlemmernes registrerede emailadresser med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad samt på foreningens hjemmeside. I de tilfælde, hvor der ikke er registreret en email, fremsendes et sædvanligt brev til medlemmet.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside, og de fremsendes til medlemmer med email senest en uge før generalforsamlingen samt uddeles på generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Godkendelse af budget og kontingent
  7. Valg af: formand, bestyrelse, suppleanter og revisorer
  8. Eventuelt

Stemmeret på en generalforsamling kræver, at man ikke er i restance med kontingent. Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag behandles kun på generalforsamlingen, når forslagsstiller personligt er til stede og præsenterer forslaget.
Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, udgår sagen af dagsordenen, og en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. På denne ekstraordinære generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset det fremmødte antal medlemmer ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 100 medlemmer skriftligt fremsætter et begrundet krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

§ 6. BESTYRELSE

Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter.
Grundejere med helårsbeboelse kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Foreningen tegnes enten af formanden og et bestyrelsesmedlem sammen eller af tre bestyrelsesmedlemmer sammen.
Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende periode.
Genvalg kan finde sted.
Foreningens formand vælges på lige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med henholdsvis 3 på lige år og 3 på ulige år. 1. og 2. suppleant vælges for en periode af 1 år, og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og andre efter behov, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent, dog mindst 4 møder årligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol efter underskrivelse af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Referat lægges på hjemmesiden i notatform.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere.

§ 7. REGNSKAB OG KONTINGENT

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til 31. marts.
Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorssuppleant. Genvalg kan finde sted.
Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for forrige regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Kontingent for det påbegyndte regnskabsår fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udgangspunktet for kontingentet er aktivitetsplan og budget.
Kontingentet opkræves hvert år i juni måned.
Foreningen hæfter alene for foreningens forpligtelser med sin formue.

§ 8. UDMELDELSE

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt og senest den 31. december i et regnskabsår.
Dette gælder dog ikke medlemmer med tinglyst/servitutpålagt medlemskab.

§ 9. OPLØSNING

 Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Såfremt kun den anden af disse betingelser er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er da altid beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Opløsningsforslaget kan da vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver og midler tilbagebetales til de medlemmer af foreningen, som har betalt kontingent de sidste tre år.

Vedtægterne er senest ændret på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 8. august 2021.

Formand: Flemming J Mikkelsen
Næstformand: Ole Edlund Jensen
Kasserer/sekretær: John Stævngaard
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Thurø
Bestyrelsesmedlem: Eigil Petersen
Bestyrelsesmedlem: John Olesen
Bestyrelsesmedlem: Jørn Arne Nielsen