Bestyrelsens beretning 2015

Visninger: 1876

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling 2. august 2015

Beretning:

Velkomst:

Velkommen til vores generalforsamling nummer 82. Vi er glade for, at der igen i år er så mange der er mødt op og vi håber, vi får en god debat.

Særlig velkomst til de nye medlemmer og medlemmer der ikke tidligere har deltaget i den årlige generalforsamling.

Marielyst Grundejerforening beskæftiger sig med mange opgaver.:

Vi vedligeholder alle Private/offentlige veje både grus og asfalt veje. Vejformand Jens Otto Olsen vil orientere om dette i sin beretning

Vi har ansvaret for at hegn – stier – og rabatter vedligeholdes. Formanden for hegn og Rabatter vil orientere om dette i sin beretning

Vi har en tilsynsmand der i de 5 vintermåneder en gang om måneden gennemgår alle medlemmernes huse og grunde for at se om alt er i orden. Formanden for tilsynet Almar Møller vil orientere om dette i sin beretning.

Vi er repræsenteret i styregruppen for Helhedsplan for Marielyst

Vi er repræsenteret i trafikgruppen for Marielyst

Vi er repræsenteret i digelagets bestyrelse
Vi er repræsenteret i Turist og Erhvervsforeningens bestyrelse
Vi er repræsenteret i Projektgruppen og Styregruppen for overfladevand i Marielyst
Vi er repræsenteret i Facaderådet for Marielyst
Vi er repræsenteret i Marielyst Vandværks bestyrelse

Bestyrelsen prøver at øve indflydelse i hvad der sker på Marielyst 

Helhedsplan Marielyst

Marielyst Strandvej – Torvet – Strandstrøget var færdig til Sankt hans og jeg må sige vi har fået Danmarks flottede Strandby, det er en fornøjelse at opholde sig på torvet med hyggekroge med bænke i skyggen og vil man ligge i solen tager man bare en solvogn.

Strandstrøget binder strand og torvet sammen på en hel unik måde, nu mangler vi bare en Pir i forlængelse af strandstrøget som går fra toppen af diget og rækker 100 – 150 meter ud i Østersøen det vil være et fyrtårn for Marielyst, men man skal nok forvente at der går 5 til 8 år før der er økonomi for dette projekt.


Trafikgruppen Marielyst

Vi har i år afholdt 2 trafikgruppe møder et i oktober 2014 og igen i juni 2015.

Der er lagt ny asfalt på Bøtø Ringvej til stor glæde for vores medlemmer der bor ud til ringvejen.

2-1 op stribning er i år priorriteret til Sildestrup Øvej og Stouby Ringvej fra Aldi til Sildestrup Øvej

Man havde jo regnet med at cykelstien fra Aldi og til Sildestrup Øvej blev etableret her i 2015 men Guldborgsund kommune tilbagesendte det tilskud som staten havde bevilget - kommunen havde ikke de millioner som kommunen selv skulle betale for at få tilskuddet, så derfor er der etableret

2–1 op stribning til der bliver råd til en cykelsti.

Vi forventer at der på kommunens budget bliver afsat penge så vi kan få 2-1 op stribning på Bøtø Møllevej og Lupinvej i 2016.

Vi prøver også om der er penge til at etablere 2-1 op stribning på Bøtø Ringvej fra Godthåbsvej til Bøtøskoven.

Status overfladevand Marielyst

Siden generalforsamlingen sidste år er der afholdt en del møder i projektgruppen


Status er nu:

Guldborgsund kommune fastholder det er Marielyst Grundejerforeningens problem at afvande for overfladevand.

Guldborgsund Forsyning fastholder at de spuler og reparerer de gamle drænledninger men etablerer ikke nye.

Bøtø Nor vil ikke indgå i et samarbejde ved etablering af et pumpelag for Marielyst

Alle Grundejerforeninger på Marielyst har sagt nej til et fælles offentligt pumpelag for hele Marielyst, da de ingen problemer har med overfladevand og deres områder er drænet.

Marielyst Grundejerforenings kan ikke selv lave et offentligt pumpelag, vi kan ikke tvinge de parceller der ikke har tinglyst medlemskab af grundejerforening til at betale til et pumpelag, tvinger vi ikke tinglyste kan man jo melde sig ud af foreningen og så er der kun de tinglyste medlemmer tilbage til at betale.

Marielyst Grundejerforening sendte en anmodning om et møde med Teknisk udvalg i Guldborgsund kommune den 14. april 2015, vi syntes at nu måtte det være nok med projektgrupper der behandlede alt andet end afvanding af Marielyst Grundejerforenings område

Repræsentanter i projektgrupperne var alle Grundejerforeninger på Marielyst – Digelaget – Bøtø Nor – Guldborgsund Forsyning – Landbrugsorganisationer – Guldborgsund kommune – Naturfrednings organisationer.


Der kom svar fra kommunen den 8. maj 2015

Jeg Citerer svaret

Udover min tidligere kvittering for jeres henvendelse fra den 14. april og tilsagn om møde, har jeg nu haft mulighed for, at drøfte sagen med administrationen. Som jeg er blevet oplyst er der en aftalt procesplan, hvor der er nedsat en projektgruppe, der skal komme med anbefalinger til løsninger for forbedret afvanding af sommerhusområderne ved Marielyst. Der er nu indkaldt til møde i nedsat styregruppe, der skal drøfte projektgruppens anbefalinger. Mødet er planlagt til den 28. maj, hvor I er indbudt og hvor jeg deltager. På baggrund af mødet i styregruppen vil jeg anmode administrationen om at udarbejde en sag for Teknik- og Miljøudvalget, så vi i hele udvalget får mulighed for, at drøfte de løsningsforslag der fremkommer. Jeg tilslutter mig således den procesplan der er aftalt, og hvor vi på kommende styregruppemøde får lejlighed til at drøfte de foreslåede løsningsmuligheder, som vi så efterfølgende vil behandle i udvalget. Jeg står selvfølgelig ved mit tilsagn om møde med Marielyst Grundejerforening, men jeg vil foretrække at vi afventer mødet den 28. maj og herefter aftaler evt. yderligere møde.


Flemming Jantzen

Formand for Teknik og Miljø udvalg.

På styregruppemødet den 28. maj 2015

Deltager.:

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Guldborgsund kommune - Bøtø Nor Landvindingslag – Marielyst Grundejerforening.

Afbud fra Guldborgsund forsyning

Beslutning i styregruppen til indstilling til Teknik og Miljøudvalget

i Guldborgsund kommune var.:

Der en delt anbefaling fra projektgruppen, hvor hovedparten af grundejerforeningerne er tilfredse med eksisterende løsninger, mens Marielyst GF ønsker fælles, solidarisk løsning med etablering af offentligt pumpelag. De øvrige grundejerforeninger ønsker ikke at deltage i fælles løsning. Projektgruppes anbefaling og styregruppens behandling heraf vil blive forelagt til møde i Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2015. Herefter vil udvalget tilkendegive, hvorvidt der er ønske om, at arbejde videre med etablering af offentligt pumpelag. Det sammen fattes at det kan blive vanskeligt at opnå tilslutning fælles løsning i form af pumpelag.


Efterfølgende tog Teknik og Miljøudvalget i Guldborgsund kommune denne beslutning.:

Jeg citere svaret.:

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 17. juni 2015 drøftet sag om forbedring af afvandingen på Marielyst. Baggrunden for drøftelsen var henvendelsen fra Marielyst Grundejerforening den 14. april 2015, hvor grundejerforeningen anmodede om et møde, samt den efterfølgende dialog, herunder opfølgning på det arbejde der blev igangsat på baggrund af oversvømmelserne i 2011. Der har været afholdt workshops og nedsat grupper, hvor Marielyst Grundejerforening også har deltaget.

Det er udvalgets holdning at det som udgangspunkt er lodsejers eget ansvar at håndtere regn- og overfaldevand på sin grund. Dette er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, hvor området har status som spildevandskloakeret.

Kommunen har, som det ønskes at Marielyst Grundejerforening, mulighed for, at etablere et offentligt pumpelag, hvorefter alle grundejere pålægges at bidrage økonomisk til pumpelaget, dvs. en solidarisk løsning.

Det er udvalgets holdning at, borgerne og dermed sommerhusejerne, kun skal pålægges yderligere byrder, såfremt der er tale om skal være væsentlige miljø- eller samfundsmæssige interesse, eller at et stort flertal vil have nytten af et givent projekt, i dette tilfælde et pumpelag.

De øvrige grundejerforeninger i Marielyst-området har tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i et pumpelag og at de har tilfredsstillende dræninger.

De sommerhuse, indenfor Marielyst Grundejerforenings område, der allerede er drænet eller er beliggende udenfor inddæmmet området vil ikke umiddelbart have nytten af offentligt pumpelag.

Det er således udvalgets opfattelse, at der ikke vil være generel tilslutning til et fælles pumpelag. Det er derfor et enigt udvalg der ikke mener, at der er grundlag for, at der arbejdes videre med et offentligt pumpelag for hele sommerhusområdet på Marielyst.

Det er udvalgets holdning, at udbygningen af dræn skal løses lokalt, ved frivillighed af lodsejerne selv, eller i samarbejde med andre lodsejere, f.eks. i privat pumpelag.

Kommunen har fortsat mulighed for, at bidrage med f.eks. information og fortsætte det arbejde, der er aftalt i de grupper, der arbejdet med forbedret afvanding af Marielyst.


Fraværende fra mødet.:

Formand Flemming Jantzen

Efter denne beslutning er min holdning at Teknik og Miljøudvalget har truffet en beslutning på et forkert oplysningsgrundlag.

Jeg vil anbefale Generalforsamlingen at vi vedtager at indkalde Guldborgsund Byråd til et møde her på Højskolen i oktober 2015.


Dagsorden.:

Dræning af Marielyst Grundejerforenings område.

Facaderåd Marielyst.

Facaderådet fortjener stor ros for det store arbejde de udfører her i Marielyst, siden facaderådet blev etableret og man fik en lokalplan 131 omfattende skilte kan man se en forskel, Gamle skilte fjernes og farverne skifter på husfacaderne til det bedre.

Facade buketten bliver i år tildelt Marielyst Vandværk og slagter Schou for deres flotte renovering af deres udeområde på Bøtøvejen.

Så herfra skal der lyde tak for godt samarbejde og god arbejdslyst fremover.
 

Medlemsundersøgelse.

Vi udsendte sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen en oplysning at vi ville lave en medlemsundersøgelse - den er blevet noget forsinket men i dette tilfælde er det et luksusproblem vi efterlyste om vi havde fået jeres mail adresse og mobilnummer hvis ikke ville vi meget gerne havde det så vores undersøgelse kunne komme ud til så mange medlemmer som muligt.

Vi modtog 802 mails - dejligt men et stort arbejde at gå ind i medlemsregisteret og se om vi havde mails og mobilnummer – det blev til 350 nye mail adresser så i dag har vil ca. 1750 mailadresser og mobil nummer på vores medlemmer.

Vi modtager gerne nye mails, og hvis i skifter mail adresse eller får nyt mobil nummer vil vi meget gerne vide det.

Det udsendte spørgeskema til Jer er for at lære Jer bedre at kende. Informationerne som kommer ud af dette, bruges til at varetage Jeres interesser i forhold til Guldborgsund kommune og andre instanser (Det Falsterske Dige, Bøtø Nord, Turistforeningen m.fl.).

Vi håberI vil bruge tiden til at besvare skemaet, og I skal regne med at det vil kræve 10-15 minutter.

VI VIL MEGET GERNE HAVE JERES SVAR SENEST DEN 16. august 2015


Hjemmeside

Vi har ca. 80.000 besøgende på vores hjemmeside om året, vi modtager gerne gode ider til at gøre siden bedre.


TV 2 øst. Turist for en dag

Hvem varetager turist interesser på Marielyst?

Jeg blev kontaktet af Katja Kafling fra TV 2 øst den 8. juni vedr. en halv times udsendelse fra Marielyst under titlen Turist for en dag – hun henvendte sig til mig da hun både havde kontaktet Turist Informationen og Turist og Erhvervsforeningen men ingen vidste interesse.

Jeg sagde ja med det samme det er jo ubetalelig Reklame for Marielyst.

Vi fik sammensat et godt program hun startede med Janne Edvardsen fra Novasol der kunne fortælle om sommerhusudlejning og de mange turister der besøger Marielyst.

Jeg selv fortalte om vores nye torv og strandstrøg og om vores drømme om at få en Pir ud i

Østersøen.

Hun besøgte Lupinparken hvor Kirsten Skovlund fremvidste vores Sundhedsplads.

Der var motionister i gang i motionsredskaberne der var krolf hold i gang med at spille.

Cykelholdet var samlet og der var børn på legepladsen, tak herfra for det store frivillig arbejde der bliver udført.

Derefter gik turen til Bøtø Nor Pumpestation hvor Pumpemesteren Torben Dynesen som fortalte om Bøtøs historie.

Hun sluttede af med frokost på Larsens Plads hvor Ole Bech fortalte om stedes oprindelse,

En rigtig god udsendelse den kan ses på Nettet på TV øst – den bliver udsendt på TV øst til september.


Digelaget

Man taler meget om cykling på diget – jeg kunne godt tænke mig en udmelding her fra Generalforsamlingen vedr. cykling på Diget.

Og når jeg siger cykling på Diget er det kun fra Bøtø skoven og til Gedesby - igen fra Elkenøre og Nordpå.

Ingen cykling på Diget hvor der er sommerhuse

Man kan cykle på det Lollandske dige fra Rødby Havn og til Nakskov ca. 63 km.

Så hvorfor kan man så ikke på det Falskeste Dige.


Afslutning

Til slut vil jeg takke alle samarbejdspartner for et godt og konstruktiv arbejde.

Tak til bestyrelsen og Margit for et godt og behagligt samarbejde.

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.