Bestyrelsens beretning 2016

Visninger: 2068

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling 7. august 2016

Beretning:

Velkomst:

Velkommen til Marielyst Grundejerforenings generalforsamling. Vi er glade for, at der igen i år er så mange der er mødt op og vi håber, vi får en god debat.
Særlig velkomst til de nye medlemmer og medlemmer der ikke tidligere har deltaget i den årlige generalforsamling.

Første del af Helhedsplanen for Marielyst er nu ved at være gennemført.

På Marielyst Strandvej er beplantningen færdig der plantet 7 træer og der er opstillet kasser med flotte siv så stranden begynder næsten på Marielyst Strandvej.

Der er 2 udslags steder med træer og bænke, vi håber at der bliver etableret hastighedsdæmpende bump på kørerbanen.

Der er også opsat 20 nye flagstænger så man kan lave en flagalle

Marielyst Strandvej – Torvet – Strandstrøget var færdig til Sankt hans og jeg må sige vi har fået Danmarks flottede Strandby, det er en fornøjelse at opholde sig på torvet med hyggekroge med bænke i skyggen og vil man ligge i solen tager man bare en solvogn.

Strandstrøget binder strand og torvet sammen på en hel unik måde.


Stranden

Den ønskede Pier på stranden er der nok ikke politisk opbakning til. RealDania har ligeledes udtrykt afdæmpet begejstring.

Til gengæld mener Styregruppen, at byrådet kunne være interesseret i opførelse af et kurbadehus eller lignede som der er i det forslag fra arkitekterne Det kunne indeholde nye toiletter, en kiosk faciliteter for vinterbadere.

Styregruppen arbejder også med et projekt vedr. Indgangen til Marielyst så man allerede kan se man kommer til et rekreativt område når man drejer af fra Gedser landevej.

Man overvejer at indkalde til et til borgermøde både for turisterne, men også for at få input til, hvad de 6000 sommerhusejere som selv benytter deres sommerhuse, ønsker.


Trafikgruppen Marielyst

Vi har i år afholdt 2 trafikgruppe møder et i oktober 2015 og igen i juni 2016.

Vi aftalt i trafikgruppen at der bliver afsat penge så vi kan få 2-1 op stribning på Bøtø Møllevej og Lupinvej i 2016.

Der er også lavet vejbump ved overkørsel fra Storkevej over Strandstrøget, vi ønsker også vejbump ved udslagsstederne på Marielyst Strandvej ligeledes for at få nedsat hastigheden.

Der vil blive sat bedre reflekser på stillerne på Bøtø vej.


Rundkørslen ved Velkomstcentret.

Der vil blive etableret fodgængerovergang på de restrende 3 ben der mangler.

Jeg har i mange år prøvet at overtale vejenheden i Guldborgsund kommune vedr. at få beskåret buske og træer på Bøtøvej og Ringvejen.

Jeg er lige blevet informeret om at man regner med at køre med en maskine ud ad Bøtøvejen og Ringvejen og klippe buske og træer ind til skel ligeledes sørge for at klippe i højden så lastbiler kan køre under træerne.

Kommunen forventer at udfører arbejdet i september.

På offentlig/private fællesveje har vi de samme problemer men det har Søren mere om i sin beretning.


Status overfladevand Marielyst

Siden generalforsamlingen sidste år er der afholdt en del møder med guldborgsund kommune om de store overflade vand problemer vi har i vores område det udmøntede sig i et stormøde som Guldborgsund kommune indkaldte til lørdag den 30. april 2016 på Marielyst Højskole.

Kommunen skrev til 400 grundejere som de mente havde de største vandproblemer, jeg bad kommunen om en liste over hvem der havde fået en invitation, jeg kunne konstatere at der var en stor del af de inviterede der havde dræn i deres område og jeg kunne også se at der var store områder med store vandproblemer hvor der ikke var sent indbydelse ud, efterfølgende sendte jeg ca. 50 indbydelser ud til de medlemmer der havde vandproblemer.

Det blev et godt møde politikere og embedsmænd fik rigtig mange spørgsmål om hvad de vil gøre med de store vandproblemer vi har, vi gik fra mødet med lovning på at de store problemer man har i Skovlyst udstykningens område skulle der ligge et projekt til løsning af vandproblemerne lige efter sommerferien.

Endvidere blev der lovet at inden året udgang ville Guldborgsund kommune på er Borgermøde fremlægge et samlet projekt over løsningsmuligheder for overfladevandproblemer på Marielyst.

Efter mødet i april har vi haft møde med Formanden for teknik og miljø i Guldborgsund kommune Flemming Jantzen og Formanden i Guldborgsund Forsyning Henning Kamper vi er enige om der skal gøres noget men kommunen vil kun være med til at afhjælpe lige der hvor der er problemer og det kan jo være 10 – 15 steder med måske 15 grundejere hvert sted.

Det vil være helt uoverskueligt hvis det ender op i at man skal lave små private /frivillige pumpelag, og enkelt veje må slår sig sammen for at få vandet væk. Hvis der overhoved er en hoveddrænledning i nærheden, det vil jo være uoverskueligt hvis man skulle etablere en hovedledning ud til kanalen.

Der har allerede været en henvendelse fra 2 veje om at danne et privat pumpelag, som bestyrelsen vil fraråde

Vi er meget uenige med Guldborgsund kommune da vi i bestyrelsen vil havde en solidarisk løsning

Og vi ser jo helst den gælder for hele Marielyst, selvom de andre Grundejerforeninger fastholder at de selv har betalt for dræning.

Vi har nu skriftligt fra Guldborgsund kommune at Det dræn Guldborgsund Forsyning gratis vedligeholder ejes af Guldborgsund Forsyning.

Bestyrelsens holdning er at det er Guldborgsund Kommune ansvar at dræne hele Marielyst område da det samtidig er kommunens største turistområde, og det kan give store økonomiske tab hvis der kommer store regnmængder med store oversvømmelser til følge så turister flygter fra Marielyst.

Vi kan som Fritidshusejere ikke acceptere de økonomiske forringelser på vores ejendomme som vil blive resultatet hvis Guldborgsund kommune ikke viser handlekraft i tide.

Jeg har fået mange henvendelser vedr. drænpumpe på Akacievej jeg har fået oplyst at pumpen ikke fejler noget og den er heller ikke for lille, jeg kan også oplyse at spildevand og drænvand ikke løber til samme brønd, vil man havde yderlige information må man kontakte GuldborgsundForsyning.


Status er nu:

Jeg havde et møde den 2. august med Guldborgsund kommune hvor jeg blev opdateret vedr. hvor langt kommunen og Forsyningen var angående de løfter der blev fremsat på mødet den 30. april på Marielyst Højskole.

Vedr. Skovlystvej og Lupinvej blev det oplyst at hovedledningen på Skovlystudstykningen ud til Ringvejen er i orden – på den anden side af Ringvejen er det kommunen det hører under da deter vandløbsloven der gælder der er hovedledningen også i orden ud til kanalen.

Men - men Hvorfor kan vandet så ikke komme væk fra Skovlystudstykningen – for år tilbage blev der udstykket vest for Ringvejen Hestehaven eller Bøtø Grundejerforening der blev stillet krav i Lokalplanen om at der skulle drænes.

Det viser sig nu at den nye udstykning bruger den hovedledning der kommer fra Skovlystudstykningen og ved megen nedbør fyldes ledningen jo op af vandet fra den nye udstykning så vandet ikke kan komme igennem fra Skovlystudstykningen samtidig ligger Skovlystudstykningen meget lavt.

Jeg fik lovning på at der ville ligge et forslag til løsning af problemerne sidst i august eller først i september.

Sidst på året indkalder Guldborgsundsund kommune til et stormøde hvor der vil blive fremlagt løsningsforslag på vores vandproblemer.


Medlemsundersøgelse.

Baggrunden for undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med BUSINESS LF, er at få et bedre kendskab til medlemmernes holdninger, behov og prioriteringer for brugen af Marielyst som attraktivt bolig og ferieområde, og i hvilken grad området og husene benyttes. Disse informationer skal bruges til, at MG i højere grad kan varetage medlemmernes interesser overfor kommunen og andre instanser.

1074 medlemmer har været inde i spørgeskemaet, og 893 har indsendt svar. Dvs. at lidt under en 1/3 af medlemmerne har svaret. Så det giver et godt indblik hvad der optager medlemmerne.

Overordnet giver rapportens grafiske opstillinger et godt billede og svar i forhold til de stillede spørgsmål. Her kan man se en, række faktuelle oplysninger om bl.a. anvendelsen af sommerhusene og tidspunkter, anvendelsesgrad, hus størrelse / senge pladser, ejer tid, alderssammensætning, baggrund for valg af Marielyst, anvendelsesgrad og perioder, hvem der benytter sommerhusene, hvilke faciliteter man fortrækker og benytter og hvad man synes om naturområderne på Marielyst. Det fremgå også her, at ca. 25 % angiver at have problemer med overfladevand.

Det er noget mere broget billede der tegner sig ved besvarelserne af fritekst spørgsmålene.

Der indkommet 1784 svar på fritekst spørgsmålene. Rigtig mange har forholdt sig kritisk til problemstillinger omkring vejvedligeholdelse, og beskæring af hegn og rabatter mod de kommunale veje, og udsynsproblemer ved udkørsel mange steder. Cykelstiønsker optræder også i mange svar.

Vedr. Marielyst grundejerforening, har 78 % tilkendegivet at de kender Marielyst Grundejerforenings hjemmeside og 95 % at de er tilfredse med hjemmesiden – der er blevet besøgt ca. 80.000 gange i 2015.

Rapporten har givet grundejerforeningen et godt grundlag at arbejde videre på. Selv om der peges på en række problemstillinger der kan forbedres, har 92 % givet udtryk for at de er tilfredse eller meget tilfredse med Marielyst som Helhed.

Grundejerforeningen takker for at så mange har bidraget til undersøgelsen.

Medlemmer der har interesse i undersøgelsen kan gå ind på vores hjemmeside hvor den ligger.

Facaderådet

Facaderådet arbejder stadig efter det af politikerne udstukne kommissorie fra 2010 suppleret med lokalplan for skilte og facader på Marielyst. 

Der er stadig en del erhvervsdrivende som indretter deres facader og skilte uden at skele til lokalplanerne eller evt. Gøre en høring hos Facaderådet. Facaderådet er jo på ingen måde et besluttende råd. Det er Guldborgsund kommune der bestemmer, men Facaderådet skal høres. Det bliver også altid gjort i de sager hvor der efter reglerne bliver ansøgt om tilladelse. 

Det er meget få sager, hvor man sender sagen tilbage med anbefaling af at Kommunen afslår ansøgningen. Her går man i dialog og der findes næsten altid en løsning. 

Vi har haft ca. 10 succesfulde sager i den forgangne periode og en enkelt der er gået i hårdknude.

Vi arbejder stadig på en løsning.

Facaderådet har, måske som bekendt, nedsat en pris der kaldes Facadebukket. Det er en buket blomster der uddeles til årets mest spændende, kreative, iøjnefaldende og etc. facade med skilt, som rådet har, kunne finde og begrunde.

Årets facadebuket for 2015 blev Marielyst Vandværk og Slagter Schou for indretningen af det lille torv lige efter Slagteren og lige ud for det gamle vandværk. Læg mærke til det ved lejlighed.

Facadebuketten 2016 bliver uddelt den 18. August 2016 kl. 15.00 og går til Cafe Tante Karla, Marielyst Strandvej 21, Marielyst. Man er selvfølgelig velkommen til at komme op og se overrækkelsen. Det er en lille seance af ca. 15 min varighed. 


Turist- og Erhvervsforeningen

På vegne af Marielyst Grundejerforening som er medlem af STEF, deltager jeg i mange møder, arrangementer m.m. for på den måde forhåbentlig at påvirke beslutningerne til gavn for Jer som medlemmer af Grundejerforeningen.

Vi der bor her fast eller sommerhusejere er jo også en slags turister.

Uden os ville Marielyst ikke være det det er i dag. Til orientering udlejes der ”kun” ca. 1400 sommerhus ud af 7000 sommerhuse, så vi er nogle vigtige TURISTER.

Turistinformationen er igen kommet tilbage på TORVET, om end i et beskedent træskur, men betjeningen er i TOP af Majbritt Hammer og Erik Holm.

Jeg håber for os alle at TURISTINFORMATIONEN er kommet for at blive og at Turist og Erhvervsforeningen i fremtiden alene vil stå for driften og serviceringen af turister og fastboende.

På generalforsamlingen foreslog jeg at organiseringen blev delt så der er en TURISTDEL der ”kun” beskæftiger sig med turister.

Erhvervsdelen – ja det kan Business LF tage sig af.

Digelaget

Jeg skylder også forsamlingen at fortælle lidt om hvad der sker på og omkring det Falsterske dige, da der ikke er ret mange af Jer der var med til Årsmødet/Valgmødet som blev holdt i juni måned på Marielyst Badehotel.

Jeg deltager hvert år i årsmødet, og ud over at Cykling igen i år (som sædvanligt) er et fast diskussionsemne, så var et nyt emne i år VAGTVÆRN på diget, som gav anledning til utrolig megen diskussion.

Vedrørende cykling på diget, så var der desværre intet NYT.

Jeg håber stadig at bestyrelsen vil tage vores forslag til sig, om en prøveordning med cykling på diget fra Bøtøskoven mod Gedser og fra Elkenøre mod Hesnæs.

Sidste år her på vores Generalforsamling lavede vi en vejledende afstemning om dette forslag som fik en meget stor opbakning.

Jeg kan kun opfordre til at man møder frem på Årsmødet og giver sin mening til kende, så en prøveordning kan forsøges.

Spørgsmålet om VAGTVÆRN på diget blev en meget uskøn diskussion, som desværre har ført til at  dige opsynsmanden har sygemeldt sig.

Tilsyn.

Jeg har i år haft fornøjelsen at skulle kontakte medlemmer hvor der var noget utilsigtet ved deres hus eller på grunden.

Vi har i år været forskånet for de mange indbrud – sprængte vandrør – frosne varmepumper – væltede træer det har været et godt år.

Men der har været en del hændelser som jeg syntes at der kommer flere og flere af, opgaver med at kontakte medlemmer vedr. at der står en hoveddør åben eller terrassedør der også står open eller det gælder et vindue.

Vi bruger megen tid på at få fat i folk for at fortælle at de igen har glemt at lukke sommerhuset af.

Min opfordring til vores medlemmer vil være gå nu en tur om huset og se om alt er lukket inden i forlader jeres sommerhus.

Når det gælder redskabsskure vil jeg forslå at vi bruger tid til at kontakte folk første gang man glemmer at aflåse redskabsskuret, vi kan ikke som i dag blive ved med at bruge tid på at kontakte folk hver måned at deres skur står åben.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til vores opsynsmand Morten for det gode stykke arbejde han udfører.

Jeg vil slutte min beretning med at takke for et godt og konstruktivt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere samt bestyrelse og Margit.


Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.


Bestyrelsen prøver at øve indflydelse i hvad der sker på Marielyst.