Bestyrelsens beretning 2021

Visninger: 535

Marielyst Grundejerforening: Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for perioden august 2019/august 2021 på foreningens ordinære generalforsamling den 8. august 2021 i Idestrup Hallen.

v/formand Flemming J. Mikkelsen.

For nøjagtig to år siden i august 2019 vedtog generalforsamlingen som det vigtigste punkt en 5-årig strategi for vedligeholdelse af grundejerforeningens 30,7 km grusveje og 2,3 km asfaltveje.

Den nye strategi var et resultat af et krav fra medlemmerne, der ønskede, at knust asfalt, der gennem flere år er blevet lagt på vejene, skulle udskiftes med et andet materiale. Der var blandt andet frygt for forurening fra knust asfalt, men også alvorlige støvgener er blevet fremhævet som hindringer for fortsat brug af knust asfalt. Samtidig var asfaltvejene i en meget dårlig tilstand, fordi de kun var blevet nødtørftigt vedligeholdt gennem mange år.

Det 5-årige projekt

Det 5-årige vejprojekt går i korte træk ud på, at 13,5 km gennemgående grusveje gennemgår en egentlig konverteringsproces fra knust asfalt til 3,4 cm tykt lag lyst vejgrus, mens de resterende 17,2 km side- og stikveje vedligeholdes normalt to gange årligt med lyst vejgrus. Efter fem år er disse veje i princippet også konverteret.

For de 2,3 km asfaltvejes vedkommende forsegles hullerne årligt og lappes, og der lægges et nyt slidlag på udvalgte del-strækninger. Efter fem år påregnes samtlige asfaltveje at være genoprettet og renoveret.

Gennem et omfattende researcharbejde lykkedes den nuværende bestyrelse at finde frem til en nye type stabilgrus, Kalundborg Rabat 0,16, som erstatning for knust asfalt. Samtidig indgik bestyrelsen aftale med asfaltfirmaet Arkil om en gennemgribende opgradering af asfaltvejene.

60 pct. igennem strategien

Til efteråret er vi omkring 60 pct. igennem implementeringen af denne strategi, idet godt 8 km gennemgående vej er konverteret med nyt grus. Ud fra bestyrelsens egne erfaringer og fra de meldinger, vi får fra medlemmerne, er der tilfredshed med de ændringer, vejene har gennemgået.

For asfaltvejenes vedkommende brugte vi første år på at lappe samtlige huller i vejene. Og der var mange. Derefter er der her i foråret pålagt nyt slidlag på Berberisvej, Hasselvænget og Blåklokkevej. Noget af dette arbejde skulle have været gennemført i efteråret 2020, men på grund af nybyggeri på Klintevej blev dette arbejde udsat. Til næste år vil det være oplagt at fortsætte med at lægge asfalt på Guldregnvej.

784.000 kr. til vejene

Alt i alt har grundejerforeningen i dette forår anvendt knapt 784.000 kr. på vejvedligeholdelse. Det er mange penge, men det kommer os alle til gode, fordi vi får betydeligt bedre veje at færdes på.

Grundejerforeningen har selvfølgelig også fået kritik af vejene. De støver, huller - specielt i overgang mellem asfalt og grus - at der bliver kørt for stærkt efter forholdene. Her er blot at sige, at alle grusveje støver – mere eller mindre. Vi skal huske, at en af årsagerne til, at medlemmerne ville have knust asfalt erstattet af grus, var enorme støvgener tidligere.

Støvbinder er dyrt

Man kan begrænse disse med støvbinder, men det er enormt dyrt, og effekten er begrænset. Nedsat hastighed er også en mulighed, men her hjælper kommunen/Politiet os ikke. De vil ikke være med til en hastighedsnedsættelse uden vejbump. Mere om dette senere. Men som bilist kunne man jo lige kaste et blik i bakspejlet på de allervarmeste dage og lige lette foden fra speederen, når en mur af støv tårner sig op bag en, fordi man kører lige lovligt stærkt.

Overgangen mellem grus og asfalt er altid et problem, som er vanskeligt at løse, fordi det giver huller. Det vil vi arbejde mere på at finde en løsning på. Blandt andet med specielle belægninger. Indtil for få år siden var der udlagt en slags stabiliserende net i gruset ved overgangen til asfalt på Avnbøgvej, Akacievej, og Bukkarvej, men grundejerforeningen fik klager over støj fra dette, så det måtte fjerens. Den løsning regner vi derfor ikke at gå videre med.

Men en foreløbig delkonklusion vedrørende vejene er, at vi følger planen, og den holder budgettet. Der opkræves årligt 100 kr. i ekstra vejbidrag til implementeringen af denne strategi. Penge som – hvis alt går vel – ikke skal opkræves, når strategien er fuldt gennemført.

275 betaler ikke til vejvedligeholdelse

Vedligeholdelse af vejene er den absolut vigtigste opgaver for grundejerforeningen, så alle kan færdes sikkert på disse. For at denne opgave kan lykkes mest retfærdigt og bedst muligt, er det afgørende alle grundejere i området betaler kontingent til foreningen.

Sådan er det desværre ikke i øjeblikket. Ca. 275 grundejere i området, der ikke er tinglyste medlemmer, betaler ikke til at vedligeholde vejene, og derfor planlægger bestyrelsen en charmekampagne over for disse i løbet af efteråret. De slider jo trods alt også på vejene.

Grundejere, der ikke er tinglyste medlemmer af grundejerforeningen, kan vi ikke umiddelbart tvinge til at betale for vejvedligeholdelse, og derfor håber vi, at det vil lykkes ad frivillig vej. Sker dette ikke, må vi overveje andre muligheder, da det ikke er holdbart, at så mange grundejere, der færdes på vejene, ikke betaler til vejenes vedligeholdelse. Vejenes fremkommelighed må være en fælles opgave.

Flere ”angreb” på vejene

Dette skal også ses i lyset af, at vores veje i stigende grad er under ”angreb”. Trafikken stiger betragteligt som følge af at flere og flere arbejder eller holder ferie i Marielyst – især under nedlukningen under Covid-19-epidemien arbejdede mange i området. Der køres derfor mere på vejene.

Men også mange nybyggerier er hård kost for vejene. Ikke fordi der bygges på vejene, men fordi tunge transporter til byggepladserne belaster vejene i alvorlig grad. Især om vinteren har vi set veje, der var helt kørt op på grund af transport af byggematerialer. Bygherrerne i de pågældende projekter er ifølge vedtægterne forpligtet til at reetablere vejene, og det gør de – stort set - også.

Men der er desværre ikke altid enighed om, hvad en reetablering betyder. Især i den ny-udstykkede del af Pimpernelvej gik det hårdt ud over vejen. Flere nye huse blev bygget, og efterfølgende var vejen stærkt trafikeret på grund af tv-optagelser i husene.

Grundejerforeningen og Skanlux, der byggede husene, nåede til sidst til enighed om et fornuftigt resultat. Men resultatet kom bestemt ikke af sig selv. Armlægningen mellem grundejerforeningen og byggefirmaet var intens.

Også asfalten på Berberisvej fik en hård medfart under transport til et byggeri, men også her nåede parterne et fornuftigt resultat.

Her i foråret har Fibia, der har nedgravet hurtigt fibernet, været hård ved en stor del af vejene syd for Godthåbs Alle. Her var vi heller ikke helt enige om slutresultatet. Men Fibia har været en god forhandlingspartner, og grundejerforeningens entreprenør Jens Ringsing gav et tilbud på reparation efter nedgravning. Og dette arbejde er netop i gang i dette øjeblik, og det skal nok ende på en god måde.

Nej til 30 km/t

I tørre perioder støver vejene, som nævnt. En del af disse støvgener kunne minimeres, hvis grundejerforeningen havde fået lov til at nedsætte hastigheden på vejene fra de nuværende 50 km/t til 30 km/t. En sådan hastighedsreduktion blev besluttet på generalforsamlingen i 2019, og umiddelbart efter ansøgte grundejerforeningen Guldborgsund Kommune om denne nedsættelse.

Svaret fra kommunen kom ret prompte: Den ønskede hastigheds-nedsættelse kan ikke godkendes. Der bliver ingen generel nedsættelse af hastigheden på vejene i Marielyst til 30 km/t uden vejchikaner på vejene.

Politiet finder det ikke dokumenteret, at der er sikkerhedsmæssige ting, der taler for at tillade en reduktion af hastigheden. Der sker ingen ulykker på vejene, og intet indikerer, at vejene er specielt farlige at færdes på. Kommunen skal have ”samtykke” fra politiet for at kunne give tilladelsen til hastighedsnedsættelsen, og derfor bliver der ingen hastighedsnedsættelse nu. Støvgener er i øvrigt ifølge politiet ikke en begrundelse for at reducere hastigheden.

Mange gode sikkerhedsårsager

Grundejerforeningen havde i sin begrundelse for ansøgningen opremset en række gode grunde til at gennemføre en nedsættelse af sikkerhedsmæssig karakter. Rigtig mange vejkryds i den forholdsvis gamle infrastruktur med stigende trafik kunne begrunde en lavere hastighed af sikkerhedsmæssige årsager.

Mange gående og cyklende, familier med børn på vej til og fra stranden, var også et argument. Men politiet sagde nej. Vejene i Marielyst har få uheld, og en hastighedsnedsættelse var ikke påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager. Desuden var det ikke politiets opfattelse, at 30 km/t-skilte ville reducere gennemsnitshastigheden mærkbart, og den nye hastighedsgrænse ville i realiteten betyde flere hastighedsovertrædelser.

Vejchikaner ikke en løsning

Med mindre altså, at grundejerforeningen ved samme lejlighed etablerede egentlige vejbump på alle vejene. Det ville reducere hastigheden, ifølge Politiet.

Vejteamet havde adskillige møder med relevante embedsmænd hos Guldborgsund Kommune, hvor man – ud over de røde skilte - blandt andet også foreslog med blå skilte, der anbefaler en maksimal hastighed. Men intet kunne lade sig gøre uden vejchikaner, og i efteråret 2020 indstillede bestyrelsen efter halvandens års arbejde indsatsen for en hastighedsnedsættelse.

Vejchikaner er ifølge bestyrelsen ikke en løsning. Fra tidligere generalforsamlinger ved vi, at er der noget, som skiller vandene, så er det vejchikaner. Desuden har bestyrelsen intet mandat fra en generalforsamling til at etablere vejchikaner med de deraf følgende omkostninger.

Og bestyrelsen anbefaler det heller ikke. Chikaner er meget kostbare at etablere, og arbejdet skal gøres efter kommunens regler og dennes tilsyn. Desuden ødelægger chikanerne grusvejene, som derfor ville blive meget dyrere at vedligeholde – og dermed vil chikaner føre til markant forhøjet kontingentet til foreningen.

Erfaringer fra Ligustervej

Vi ved dette af erfaring. På Ligustervej blev der for år tilbage forsøgsvis etableret to vejchikaner. De skulle reducere hastigheden. Det gjorde de også, men grundejerne på vejen brød sig ikke om dem på grund af støj. Desuden opstod der konstant huller før og efter chikanerne, og uanset hvor meget grus vi jævnede disse huler med, opstod de blot igen.

I foråret gennemførte grundejerforeningen et rundspørge om disse chikaner. Et flertal af grundejere på vejen sagde dengang ja til at chikanerne måtte fjernes. Det blev de, og siden har vi ikke hørt om problemer på vejen. Derfor indgår chikaner ikke i bestræbelserne på at nedbringe hastighederne.

Nye regler på vej

Der kan imidlertid være hjælp på vej. På Christiansborg arbejdes der på at give kommunerne mere ”magt” over fastgrænserne. Det er et stort ønske blandt mange kommuner at kunne reducere hastigheden.

Ifølge trafikforskere og politikere vil det give god mening at give kommunerne mere frihed til at sænke fartgrænserne. Den sag arbejder bestyrelsen nu videre med.

Nævnes skal det også, at Guldborgsund Kommune heller ikke ønsker en nedsættelse af hastigheden på de syv gennemgående, kommunale asfaltveje mellem Bøtøvej og Bøtø Ringvej. Disse er ifølge kommunen kommunale fordelingsveje, som skal afvikle trafikken mellem Bøtøvej og Bøtø Ringvej effektivt og medvirke til, at færre trafikanter benytter grusvejene.

En hastighedsnedsættelse på disse veje indgik i grundejerforeningens oprindelige ansøgning til Guldborgsund Kommune, men grundejerforeningen arbejder ikke længere med den mulighed.

Selvbestaltede skilte er et problem

Nu vi er ved veje og skiltning, så oplever bestyrelsen i stigende grad udfordringer. Flere og flere sætter skilte op på egen hånd. Det drejer sig som regel om forbuds- og påbudsskilte, hvor skiltene i al sin enkelthed som regel går ud på at forhindre andre end dem, der bor på vejen, i at færdes der. Og helst kun med 20 km/t.

Det er naturligvis ikke lovligt. Ingen grundejere har vejmyndighed. Politiet og Guldborgsund Kommune er vejmyndighed og godkender og opsætter skilte, og Marielyst Grundejerforening får altid ansøgninger til udtalelse/bedømmelse.

For at tydeliggøre reglerne og kommunikere dem ud til alle medlemmer, er Guldborgsund Kommune og Marielyst Grundejerforening i gang med at udarbejde en fælles skrivelse, som bliver udsendt til alle. Den skal tilgodese, at al skiltning er lovlig og at det tager hensyn til alle i området. Ikke kun nogle få.

Hastighedsundersøgelse

Umiddelbart er der heller ikke meget, der tyder på, at der er behov for en generel hastighedsnedsættelse. I sommeren 2020 bad grundejerforeningen Guldborgsund Kommune undersøge hastighederne på fire gennemgående veje i Marielyst. Konklusionen var, at der køres med forholdsvis lav hastighed.

Hastighederne på fire gennemgående veje er i starten af sommerferien 2020 over 10 dage målt via opsatte fartmålere. Det drejer sig om Sølvgranvej, Berberisvej, Irisvej og Mimosevej. Der er målt både i weekender og på hverdage, og målingerne har fundet sted på et tidspunkt, hvor sommertrafikken var i gang.

Med den nuværende hastighedsbegrænsning på 50 km/t er kun tre bilister i hele perioden på de fire veje registreret med hastighedsovertrædelser.

Hvis der på måletidspunktet havde været en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, som er den grænse, grundejerforeningen ønsker på vejene, holder mellem 76 % - 97 % af de målte bilisterne sig under 30 km/t – afhængig af hvilken vej, der er tale om.

På Sølvgranvej holder 76 % - 83 % af de målte bilister sig under de 30 km/t – afhængig af, hvilke dage, der måles på. På Berberisvej er tilsvarende tal 76 % - 91 % - igen afhængig af dage, der måles på.

På Irisvej og Mimosevej er de tilsvarende tal for bilister på 30 km/t eller derunder henholdsvis: 88 % - 100 % og 86 % - 100 %.

En grundejer på Bøgevænget har så sent som den 4. juli 2021 bedt Politiet om en hastighedsmåling på Holmegaardsvej. Den viste ingen overskridelse af hastighedsbegrænsningen, hvilket jo er godt.

Eksempler på hastigheder

Sølvgranvej var den mest trafikerede af de fire veje på det tidspunkt, hvor målingerne blev foretaget. På en tilfældig lørdag (pr. døgn) har 116 bilister kørt på vejen. Gennemsnitsfarten var denne dag 25,8 km/t. 80 % af disse kørte 30 km/t eller derunder, mens 97 % kørte 40 km/t eller derunder. To bilister kørte op til 45 km/t, mens to kørte mellem 45 – 50 km/t. Ingen bilister blev registreret til at køre mere end 50 km/t. Samme billede tegner sig om søndagen, hvor gennemsnitshastigheden blandt de 101 var 26,4 km/t. Og 86 hverdagsbilisters adfærd er den samme: På en tilfældig valgt hverdag er tallene: 81 % kørte 30 km/t eller derunder, 98 % maksimalt 40 km/t, og ingen kørte mere end 45 km/t.

Berberisvej var den næstmest trafikerede af de fire veje på det tidspunkt, hvor målingerne blev foretaget. På en tilfældig lørdag (pr. døgn) har 86 bilister kørt på vejen. Gennemsnitsfarten var denne dag 25,5 km/t. 76 % af bilisterne kørte 30 km/t eller derunder, mens 95 % kørte 40 km/t eller derunder. Tre bilister kørte op til 45 km/t, mens en kørte mellem 45 – 50 km/t. Ingen bilister blev registreret til at køre mere end 50 km/t. Samme billede tegner sig om søndagen, hvor gennemsnitshastigheden blandt de 84 var 21,8 km/t. Og 82 hverdagsbilisters adfærd er den samme: På en tilfældig valgt hverdag er tallene: 83 % kørte maksimal 30 km/t, 99 % kørte maksimalt 40 km/t, og alle kørte maksimalt 45 km/t eller derunder.

Irisvej var den tredje mest trafikerede af de fire veje på det tidspunkt, hvor målingerne blev foretaget. På en tilfældig lørdag (pr. døgn) har 49 bilister kørt på vejen. Gennemsnitsfarten var denne dag 23,0 km/t. 90 % af bilisterne kørte 30 km/t eller derunder, mens 98 % 40 km/t eller derunder. En enkelt bilist blev registreret til at køre 60 – 180 km/t. Næsten samme billede tegner sig om søndagen, hvor gennemsnitshastigheden blandt de 28 bilister var 18,9 km/t, og ingen kørte mere end 35 km/t. 27 hverdagsbilisters adfærd er den samme: På en tilfældig valgt hverdag er tallene: 96 % maksimalt 30 km/t, mens en bilist kørte 30 – 35 km/t.

Mimosevej var den fjerde mest trafikerede af de fire veje på det tidspunkt, hvor målingerne blev foretaget. På en tilfældig lørdag (pr. døgn) har 43 bilister kørt på vejen. Gennemsnitsfarten var denne dag 20,2 km/t. 95 % af disse kørte 30 km/t eller derunder. Ingen kørte over 35 km/t. Samme billede tegner sig om søndagen, hvor gennemsnitshastigheden blandt de 34 bilister var 20,9 km/t. Og 24 hverdagsbilisters adfærd er endnu tydeligere: På en tilfældig valgt hverdag er tallene: Ingen kørte over 30 km/t.

Cykelsti på Bøtø Ringvej

Gennem mange år har Marielyst Grundejerforening arbejdet på, at cykelstien fra rundkørslen ved Marielyst Strandvej ned til Godthåbs Alle videreføres til Bøtøskoven. Der har været mange tilløb til denne cykelsti, men den er aldrig blevet til noget.

Efter en henvendelse til borgmesteren i det her forår skete der imidlertid noget. Der er nu etableret en 2 minus 1-vej, hvilket betyder, at cyklisterne er mere beskyttede bag den stiplede linje. Der sket også en kantstensudvidelse, og der blev lagt ny asfalt på vejen.

Det var ikke helt den løsning, Marielyst Grundejerforening havde håbet på, men det var ikke muligt at komme længere i denne omgang. Måske når vi den maksimale løsning på et senere tidspunkt.

Træer og buske ud over vej

Gennem årene er det ofte på generalforsamlinger blevet nævnt, at træer og buske hænger ud over vejene, så disse er vanskelige at passere. Grundejerne skal sikre, at dette ikke sker. Grundejerforeningen har ingen myndighed til at pålægge vores medlemmer at holde træer og buske beskåret.

Den opgave påhviler Guldborgsund Kommune, og her er det lykkedes bestyrelsen at få en aftale med kommunens tilsynsførende på området, Tom Hansen. Hvis grundejerforeningen får en henvendelse fra et medlem om, at veje er vanskelige at passere, giver vi den oplysning videre til Tom Hansen. Eller hvis vi selv bliver opmærksom på et forhold, så beskriver vi det over for ham. Han kigger så i hvert enkelt tilfælde på forholdene, og bedømmer om reglerne er overholdt.

Disse regler har – med illustration – været offentliggjort i grundejerforeningens nyhedsbreve. Hvis der er behov for at påtale forhold, gør Tom Hansen dette. Reagerer man ikke på denne påtale, beskærer kommunen – med lovligt varsel – de pågældende steder, og sender regningen til grundejeren, der ikke har overholdt sin pligt til beskæring.

Den ordning fungerer godt. Grundejerforeningen har som sagt ingen vejmyndighed, og det er hver gang kommunen, der afgør, om forholdene er i orden eller ej. Så får alle en lige behandling, og det er godt.

Tom Hansen har her i foråret 2021 fortalt, at qua at der har været så mange mennesker i husene, har han ofte fået en snak med de mennesker, der ikke lige fik beskåret træer og buske. Det har ifølge Tom Hansen ført til nogle gode samtaler, hvor der er blevet udvist forståelse for, at det er nødvendigt en gang imellem at beskære de lystigt voksende træer og buske.

I et område mange træer og buske er beskæring jo en forudsætning for, at vi alle kan færdes nogenlunde frit og sikkert. Samt en garanti for, at redningskøretøjer, renovationsvogne, biler fra Hjemmehjælpen kan nå sikkert frem og tilbage. Det er godt for alle.

Det gælder også stierne

Ifølge vedtægterne er Marielyst Grundejerforenings medlemmer også forpligtet til at klippe/beskære ud til offentlig sti.

Det kniber det ganske gevaldigt med. Især i dette forår, hvor buske og træer har udviklet sig meget, er mange stier groet til.

Inden for den seneste måned har grundejerforeningen modtaget mange henvendelser om overgroede stier.

Her har grundejerforeningen derfor indgået en aftale, hvor vi i fællesskab med Guldborgsund Kommune udsender brev om, hvordan dette arbejde skal gøres.

Og det er vigtigt, at det bliver gjort. Kommunen følger op på de enkelte tilfælde.

Ødegårdsudstykningens Vejlaug sigter mod nedlæggelse

I Marielyst Grundejerforenings område findes fire vejlaug. Et af dem, Ødegårdsudstykningens Vejlaug, har her i foråret henvendt sig til Marielyst Grundejerforening med henblik på at overføre vedligeholdelse af deres 4,3 km veje til Marielyst Grundejerforening og dermed nedlægge vejlauget.

Bestyrelsen er velvillig indstillet over for dette. Hen over foråret har der foregået forhandlinger. Ligeledes er vejlaugets veje blevet inspiceret, og foreningens vejentreprenør, Jens Ringsing, har udfærdiget en rapport over deres veje. De er ikke helt på højde med vejene i Marielyst Grundejerforenings veje. Pil-højden er ikke så god. Vejene er ”flade”, og de anvender stadig knust asfalt i deres belægning.

Marielyst Grundejerforening har derfor stillet krav om, at konverteringen af deres veje skal være lige så langt fremme som hos os (60 pct), alle vejbump fjernes og skiltning være godkendt af Guldborgsund Kommune/Sydfalster Kommune. Det betyder, at de skal konvertere ca. 60 pct. af deres veje med 0,16 rabat grus, og det bliver formentlig vores vejentreprenør, der skal gøre dette.

Forhandlingerne forløber i et godt klima. De 228 medlemmer af vejlauget er i forvejen medlemmer af Marielyst Grundejerforening, og det er derfor naturligt, at Marielyst Grundejerforening også vedligeholder deres veje.

Men en helt klar forudsætning for fusionen er, at det er omkostningsneutralt for de øvrige medlemmer af Marielyst Grundejerforening, og alting tyder på, at denne øvelse vil lykkes.

God kontakt med politikere og embedsmænd

Den nuværende bestyrelse blev valgt den 15. september 2018 på et løfte om at styrke kontakten til politikere og embedsmænd i Guldborgsund Kommune. Det har vi levet op til i de forløbne to år. Vi har en tæt kontakt til kommunens embedsmænd og politikerne taler vi også med.

Bestyrelsen er i kontakt med borgmester John Brædder, og i efteråret 2020 havde vi det seneste møde med formanden for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg, Peter Bring-Larsen.

Fra dette møde kan fremhæves følgende take aways:

  • Guldborgsund Kommunes strategi er at udbrede sommerhusturismen så meget som muligt hen over året. Altså skabe øget interesse for turisme uden for de perioder, der betegnes som højsæsoner.
  • Guldborgsund Kommune har ingen intentioner om at skabe et Sunny Beach i Marielyst. Intentionen er som sagt at gøre sommerhusturisme mindre afhængig af højsæsonerne til gavn for den lokale beskæftigelse. I strategien for sommerhusturismen indgår udlejning af både mindre og store sommerhuse.
  • Kommunens intentionen er at udvikle området i samarbejde med de interessenter, der er i området – blandt andet grundejerforeningerne. Grundejerforeningen vil løbende følge op på dette
  • De to sager med pool-huse, Marielyst Ferieby og på Pimpernelvej, har givet kommunen anledning til overvejelser. Man har lært af sagen, fremhæves det. Det er lidt uvist, hvad man har lært, men det understreges, at erfaringerne fra de pågældende to områder vil indgå næste gang, der gives byggetilladelse til store huse.
  • Kommunen mener ikke at have begået en fejl i sin godkendelse af udstykningen af grundene ved Pimpernelvej. Lokalplanen siger, at grundene kan være op til 1.500 m2. Der står ikke, at grundene skal holde sig under 1.500 m2 i størrelse. Det udelukkes derfor ikke, at grundene kan være større, mener kommunen.
  • Kommunen vurderer ikke, at der vil ske ændringer, når Planklagenævnet konkluderer i Pimpernelvej-projektet. Kommunen har ingen fejl begået, fremhæves det.
  • Her blev der rejst et spørgsmål om, hvorvidt lokalplanerne har nogen som helst troværdighed, når man bare kan dispensere i forhold til, hvad investorerne ønsker. Den praksis bliver ikke brugt i Guldborgsund Kommune, fremhæves det, og der er ikke grund til at have mistillid til lokalplanerne.
  • Kommunen er ikke umiddelbart varm på en fælles lokalplan for hele Marielyst-området, da dette ifølge politiker og embedsmænd i for høj grad vil ensrette Marielyst, som i dag er præget af store forskelligheder. Grundejerforeningen er ikke enig i dette synspunkt, og den vil arbejde videre med sagen.
  • Der bliver ingen generel nedsættelse af hastigheden på vejene i Marielyst til 30 km/t uden vejchikaner på vej. Politiet finder det ikke dokumenteret, at der er ting, der taler for at tillade en reduktion af hastigheden. Der sker ingen ulykker på vejene, og intet indikerer, at vejene er specielt farlige at færdes på. Kommunen skal have ”samtykke” fra politiet for at kunne give tilladelsen til hastighedsnedsættelsen, og derfor bliver der ingen hastighedsnedsættelse nu.
  • Der er mange planer om at involvere borgerne i området meget mere i arbejdet, og Marielyst Grundejerforening kan forvente at blive inviteret til at deltage i en undergruppe, der specifikt skal arbejde med Marielyst-området.

Tilsyn: Især ulåste døre

Marielyst Grundejerforening har de seneste to år gennemført de traditionelle fem hustilsyn fra november til marts blandt medlemmernes sommerhuse. I perioden 2019 – 2020 har opsynsmanden indberettet 69 tilfælde, og i 2020 – 2021 var der 114 episoder.

Som tidligere er de vigtigste årsager til indberetninger: ulåste døre og terrassedøre, åbne vinduer, nedfaldne grene og væltede træer. Plus et par andre ting.

I 2020 – 2021 har grundejerforeningens skiftet opsynsmand. Den tidligere opsynsmand ønskede af erhvervsmæssige årsager ikke at fortsætte. Derfor lykkedes det bestyrelsen at lave en aftale med Marielyst Golfklub, og den har bestyrelsen været meget tilfreds med.

Flere af golfklubbens medlemmer er ligeledes medlemmer af Marielyst Grundejerforening. Så det bliver ligesom i familien. Bestyrelsen er meget tilfreds med vores nye operatør.

To sager om pool-huse

Siden 2019 har Marielyst Grundejerforening været involveret i to sager vedrørende de såkaldte pool-huse. Dels i Marielyst Ferieby og dels i ny-udstykningen på Pimpernelvej.

I det første tilfælde indgav vi et grundigt høringssvar, som frarådede byggeriet af de ti pool-huse, fordi bestyrelsen mener, at de ikke passer ind i det pågældende område.

Marielyst Grundejerforening er ikke modstander af pool-huse, men imod forkerte placeringer, som der er tale om i det pågældende tilfælde. Som alle ved lyttede kommunen ikke til vores råd, da pool-husene nu er ved at blive lovliggjort gennem en ny lokalplan.

I sagen fra Pimpernelvej støtter grundejerforeningen nogle grundejeres klage til Planklagenævnet, der endnu ikke er kommet et svar fra. Grundejerforeningens støtte baserer sig på, at en af de udstykkede grunde af uforklarlige årsager har fået en størrelse på omkring 2.300 kvm – selvom Lokalplan 162 for området fastslår, at grundene maksimalt må være 1.100 – 1.500 kvm.

Guldborgsund Kommune har ikke kunnet gøre rede for, hvordan denne en grund kunne opnå denne størrelse. Nu afventes Planklagenævnets afgørelse.

Plan for pool-huse

Som sagt er grundejerforeningen ikke imod pool-huse. Men da væksten i turismen i de kommende år er dynamoen i vækststrategien for Guldborgsund Kommune, finder grundejerforeningen det påkrævet, at kommunen udarbejder en plan for disse store pool-huse.

Marielyst har brug for udvikling, og her indgår pool-husene. Men det er også nødvendigt, at der arbejdes på at skabe en balance, så det traditionelle Marielyst med familiesommerhuse, hvor brugerne søger afslapning og fritidsaktiviteter i stille og rolige omgivelser, bevares – samtidig med, at nye behov tilgodeses.

Derfor er der klart et behov for, at (1) at regler begrænser pool-husenes størrelse og samtidig, at de (2) placeres sammen i områder, hvor de generer mindst muligt. Overskriften for den balance, der er brug, skal være, at ”vi skal være her alle sammen”. Og det er en god ide at inddrage alle nuværende interessenter i området i planlægningen af den fremtidige udvikling.

Ny Lokalplan for hele Marielyst.

Det er den holdning, Marielyst Grundejerforening blandt andet vil deltage med, når der forhåbentligt snart bliver udarbejdet en ny lokalplan for Marielyst-området. Den stærkt omtalte sag om de ti pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby samt et stort pool-sommerhus på Pimpernelvej giver i hvert fald efter bestyrelsens opfattelse anledning til en fornyet diskussion om, hvordan Marielyst skal udvikle sig i fremtiden.

I øjeblikket er det meste af Marielyst uden en egentlig lokalplan. Kun små lokalplaner omkring torvet, Bøtø Mølleveje, dele af Bøtø Ringvej, Lupintorvet samt på ny-udstykningen på Pimpernelvej har lokalplaner, som regulerer helt lokale forhold, og det er uholdbart for alle parter.

Helt forenklet udstikker en lokalplan visioner og planer for, hvordan politikerne ønsker et område som Marielyst skal udvikle sig. Billedligt talt skal vi op i helikopteren og kigge ud over området for i fællesskab at nå til enighed om en plan, som udstikker de overordnede regler for, hvordan Marielyst skal udvikle sig frem i tiden.

Marielyst Grundejerforening har bedt Guldborgsund Kommunes kommunalbestyrelse om at tage initiativ til at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området, og det er blevet godt modtaget. Nu venter vi blot på et udspil, så vi kan komme i gang med arbejdet. For grundejerforeningen er overskriften for dette arbejde udvikling, ikke stilstand eller afvikling.

Måske kan arbejdet komme til at indgå i Guldborgsund Kommunes store udviklingsplan for turisme i hele Sydfalster, Destination Sydfalster, som grundejerforeningen også bliver involveret i. Arbejdet er lige startet.

Hurtigt internet

Her i foråret har mange af jer fået adgang til hurtigt internet. Det drejer sig om de op imod 1.400 grundejere syd for en linje ud for Godthåbs Alle. Fibia, som står for projektet, startede projektet i efteråret 2020, og grundejerforeningen hjalp med markedsføringen – uden at blive ansvarlig for projektet.

Mindstetilslutningen for at starte projektet blev opnået, og her i foråret er fiberkablerne blevet gravet ned. Så langt så godt, fordi det er et kæmpe teknologisk fremskridt, at hele Marielyst-området nu er digitaliseret med fibernet. De grundejere, der ikke tilmeldte sig i efteråret, har fortsat mulighed for at tilmelde sig.

Men fiberkablernes nedgravning har også betydet skader på især de mindre veje, hvor man har været nødt grave i selve vejbanen. Efterfølgende er vejetableringen ikke gennemført tilfredsstillende, men bestyrelsen har – som tidligere nævnt – forhandlet en reetableringsaftale i hus.

Så nu kan man i område syd glæde sig over, at man har fiber lige som den nordlige del med hurtigt internet og mange tv-pakker til følge.

Kommunikation

Ved tiltrædelsen i 2018 lovede bestyrelsen betydeligt mere kommunikation/dialog med medlemmerne. Det løfte har vi holdt, hvilket kan dokumenteres med nogle konkrete tal: Nyhedsbreve på op til 10 sider fra august 2019 = 2, i hele 2020 = 6 og i 2021 indtil august = 3 – altså i gennemsnit seks om året.

Dertil kommer, at mail- og telefonkorrespondance, hvor formanden årligt besvarer ca. 1.000 – 1.100 mails og ca. 150 telefonopkald. Lignende tal for administration er godt 2.000 mails og 400 telefonopkald. Dertil kommer hele kommunikationen gennem hustilsynet.

Desuden opdateres hjemmesiden løbende. Ikke så ofte som ønsket, da den nuværende hjemmeside er meget vanskelig at administrere, og desuden er den uoverskuelig for brugerne. Derfor planlægger bestyrelsen en ny hjemmeside, hvor nøgleordet er enkelthed. Det vil ske i det kommende år.

Dertil kommer den udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen via brev, som I har modtaget inden for den seneste måned. Denne form for kommunikation håber vi dog helt at kunne erstatte af digital kommunikation, da brevet til godt 2.700 modtagere er en dyr fornøjelse. Men vi mangler stadig mailadresse på en del medlemmer.

Siden generalforsamlingen i 2019 har to medlemmer valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanten er blevet indkaldt i perioden. 17 bestyrelsesmøder holdt + andre møder.

Åbent hus-arrangement lukker

Åbent hus – arrangementerne den første lørdag i hver måned tæller selvfølgelig også med i den samlede kommunikation. Her må det imidlertid konstateres, at interessen ikke er stor. I de 24 måneder siden generalforsamlingen i 2019 har 10 medlemmer besøgt foreningshuset på torvet.

I de seks måneder har arrangementet været suspenderet på grund af Covid-19, så i de resterende 18 måneder har kun 10 fundet vej til huset. er må det imidlertid konstateres, atHHhhhhDet meget beskedne fremmøde betyder, at bestyrelsen nu lukker for denne kommunikationskanal. Huset kan dog åbnes igen, hvis der viser sig et behov.

Afhentning af affald

I Marielyst står vi alle over for nye krav til sortering af vores affald. Folketinget stiller krav om ikke mindre end 9 affaldsfraktioner i sommerhusområderne, og sådan bliver det formentlig også i Marielyst. Ifølge sektionsleder i REFA, Lene Vind, har hverken Guldborgsund Kommune eller Lolland Kommune på nuværende tidspunkt truffet beslutning om, hvordan de to kommuner vil håndtere den nye afhentningsordning for affald.

REFA har indbudt til dialog om de nye ordninger, og denne invitation siger Marielyst Grundejerforening naturligvis ja tak til. Og deltager med et åbent sind.

I den forbindelse efterlyser bestyrelsen gode råd og ideer til, hvordan den nye ordning kan håndteres. Derfor er man velkommen til at sende sine ideer/forslag til grundejerforeningen på formand@marielyst-grundejerforening.dk eller info@marielyst-grundejerforening.dk

Med disse bemærkninger overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Tak for jeres opmærksomhed.

Marielyst, den 8. august 2021

Bestyrelsen