Referat ekstraordinær generalforsamling 2018

Visninger: 430

Referat fra Marielyst Grundejerforenings ekstraordinære generalforsamling d. 15. september 2018.

Der var fremmødt 181 stemmeberettigede medlemmer.

Formand Ebbe Edvardsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1. Ebbe E. foreslog Henrik Larsen som dirigent. Han blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og at den var lovlig.

Dirigenten forslog nedsat et stemmeudvalg, Jens Otto Olsen, Knud Jørgensen og to øvrige? De blev valgt.

Michael? foreslog at valg af bestyrelse blev flyttet til et af de sidste punkter på dagsordenen, et andet medlem Flemming G. mente at dette forslag skulle være fremsendt skriftligt.

Dirigenten vurderede at generalforsamlingen stemte om forslaget, som blev forkastet med 105 stemmer. Dagsordenen blev derefter fulgt.

Steffen P. havde en kommentar til ref. fra sidste års generalforsamling. Da det var en omfattende kommentar, blev han opfordret til at sende den skriftligt, så vil den komme med i ref.

Punkt. 2. Orientering fra bestyrelsen.

Ebbe E. orienterede om hvad der er sket siden den ordinære generalforsamling

Her indsættes Ebbes orientering. Få bilaget af Ebbe.

Oplyst bl.a. at bestyrelsen, hvis den genvælges, vil indkalde til et debatmøde d. 13 oktober på Højskolen.

Pt. er vi ved at indhente tilbud på asfalt arbejder og grus-renoveringer, så der på debatmødet kan ligge relevante oplysninger, til brug for drøftelse af mulige fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Mødet vil blive annonceret i lokalpressen, og der udsendes et nyhedsbrev til de mailadresser vi har ca. 1600, og det lægges på hjemmesiden. Det er meget omkostningsfuldt at bruge Post Nord. Vi har allerede brugt mange penge på post udsendelser.

Et medlem fra Humlevænget henstillede at der bruges lokale entreprenører. Mælkebøttevej 6 gav udtryk for at MG ikke ejer vejene, og at det er private fællesveje, hvorfor MG ikke, efter hans opfattelse, har kompetence til at ændre asfaltveje til grusveje.

Ebbe E. oplyste at MG bruger lokale entreprenører. Vedr. vejvedligeholdelse, er det Guldborgsund kommune, der er vejmyndighed, og det er kommunen, der har pålagt MG at sikre vejvedligeholdelsen.

Flemming J. M. Sølvlysvej 18 opfordrede til at beretningen tages af hjemmesiden. EE. Enig heri da den er blevet forkastet. Tages af.

Bestyrelsens orientering lægges på hjemmesiden.

Punkt 3. Valg af bestyrelse, herunder formand, kasserer og suppleanter.

Valg af formand.

Bestyrelsen foreslår Eigil Petersen.

Fra salen blev Flemming Juul Mikkelsen Sølvlysvej foreslået.

Begge kandidater præsenterede sig.

Der blev afgivet 175 stemmer. Heraf 2 blanke.

Formand blev Flemming Juul Mikkelsen med 119 stemmer.

Kassererposten skal også vælges særskilt. For 1 år.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Per Kamper Hansen. Der var ikke andre kandidater. Per K.H. blev enstemmig valgt.

Dirigenten resumerede herefter bestyrelsens opstillede liste og navne jvf. dagsordenen. 3 skal vælges for 2 år og 2 for 1 år.

Fra salen blev foreslået yderligere 5 kandidater.

Kandidatliste til bestyrelsesvalg:

Fra bestyrelsen - Steen Petersen, Anders Jalkiewicz, Søren Thomsen, Finn Andersen, Eigil Petersen.

Fra salen – Ole Jensen, Bjarne Thurø, Carsten Larsen, Karsten Meyer, John Stævngaard.

Alle kandidater præsenterede sig.

Dirigenten oplyste at der skrives 5 navne på stemmesedlen, og at de 3 der får flest stemmer er valgt for 2 år og de 2 med færrest stemmer er valgt for 1 år.

Valgt som ny bestyrelse blev:

Ole Jensen 107 stemmer – 2år

Karsten Meyer 102 stemmer -2år

Bjarne Thurø 93 stemmer - 2år

John Stævngaard 92 stemmer 1 år.

Carsten Larsen 87 stemmer 1 år.

Valg af suppleanter:

Kandidater fra bestyrelsen Helene Brøndum og Henning Dahl – trak deres kandidatur.

Fra salen lykkedes det at få valgt 2 suppleanter - John Olesen og Kjeld Rasmussen

Punkt 4. Aflæggelse af årsregnskab. For 2017 – til godkendelse.

Kasserer Per K. Hansen gennemgik regnskabet. Og forklarede underskuddet på 217.000. Især stigende udgifter til vejvedligeholdelse. Oplyste, at Margit Suhr P havde kunnet fejre 25 års jubilæum, som regnskabsfører m.m. En meget vellidt person.

Et spørgsmål fra salen om et bogføringsbeløb blev besvaret og afklaret.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5. Valg af revisorer og suppleanter.

Bestyrelsen foreslår:

Revisor for 2 år, Henrik Pedersen foreslås genvalgt.

Revisor for 1 år Christian Bredal Nielsen forslås genvalgt.

Begge blev genvalgt.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag. (Samme forslag som på den ordinære generalforsamling.)

Forslag 1. Ændring/ tilføjelse til vedtægtens § 3.

Forslaget indsættes her.

Søren Th. motiverede forslaget bl.a. med udgangspunkt i, at kommunen ikke som tidligere vil påtage sig opgaven, selv om de er vejmyndighed. MG er tidligere blevet skudt i skoene at begå selvtægt ved at rydde en rabat på ejerens regning, da han ikke selv ville. Vi reagerer på klager fra naboer og trafikanter, men vi kører ikke rundt som kontrollanter.

Der var flere udsagn fra salen, herunder at forslaget burde redigeres om, så det blev mere konkret, at det fremstod for generelt, at MG ikke skulle være ”politi”. Ole Jensen gav udtryk for, at det er en kommunal opgave.

Flemming J.M. henstillede til forsamlingen at forslaget blev trukket, og hvis det ikke skete, at det så blev forkastet.

Finn A. bestyrelsen kunne slet ikke forstå, at man kan have problemer med dette ændringsforslag, da det alene tager sigte på at vi lytter til de mange klager, der kommer over udhængende grene til gene for mange, og som ikke overholder kommunens beskæringsregler. Det er for medlemmernes skyld.

Flemming J.M. gav udtryk for at MG ikke må gå ind på privat ejendom.

Finn A. oplyste at der jo ikke er tale om privat ejendom, det er uden for skellet, og på det fællesareal som kommunen har pålagt MG at holde i vedtægtsmæssig stand, efter de regler som kommunen har lavet en folder om, og som alle har fået tilsendt tidligere.

Bestyrelsen fastholder sit forslag.

Dirigenten oplyste, at da det er en vedtægtsændring, skal der være 2 /3 dels flertal. I dag sv. til 120 stemmer.

Forslaget blev forkastet, idet kun 83 stemte for forslaget.

Forslag 2. Ændring af § 4.

Sættes ind her.

Eigil Petersen bestyrelsen motiverede forslaget. Der er tale om en rent praktisk foranstaltning, for at have fornøden tid ved udsendelsen af indkaldelsesmateriale. Det er meget presset.

I sidste afsnit ændres datoen 15. april til d. 1. april.

Ny tekst:

Forslag der modtages i inden 1. april udsendes med indkaldelsen og dagsordenen.

Forslag der modtages i perioden 1.april – 15 juni offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget med 128 stemmer.

Forslag 3.

Indsættes her.

Bestyrelsen skal pålægges at fremlægge dokumentation for at den knuste asfalt, der anvendes, ikke er sundheds- og miljøskadeligt.

Ebbe E. oplyste at han har været i kontakt med Guldborgsund kommune, der oplyser at det knuste asfalt er lovligt at anvende på MG ´s veje. Og at forureningsgraden er lille.

Han oplæste kommunens svar på vores henvendelser om forureningsfare m.m.

Svaret kan læses på hjemmesiden.

EE oplyste at det er op til generalforsamlingen hvilke vejmaterialer, der skal anvendes. Men at det altså er lovligt og forsvarligt, det materiale der anvendes.

Bent Rasmussen gav udtryk for, at det er ok at anvende. Mange andre ting forurener mere. Nævnte fra en undersøgelse bl.a. brug af grill, rygning og andet.

Forslagsstilleren var ikke til stede.

Forslaget blev sat til afstemning, og blev forkastet med stort flertal.

Forslag 4.

Indsættes her.

Evt. spærring af gennemgående veje – nord/syd…

Forslagsstilleren John Stævngaard trak sit forslag.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.

Kasserer Per K.H. oplyste, at i henhold til vedtagelse på generalforsamlingen i 2003, fremskrives kontingentet med KL´s fremskrivningsprocent, som udgør 1.9 %. Kontingentet for 2019/2020 afrundes til kr. 415.- Blev vedtaget.

Punkt 8. Eventuelt.

Ebbe E. bad om en tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedr. muligheden for at Marielyst kan få sit eget postnummer 4875 Marielyst og et lokalt postindleveringssted. Forklarede, at det er et ønske fra myndighederne at få nogle tilkendegivelser fra grundejerforeningerne. Flere har allerede svaret.

Der var en spontan positiv tilkendegivelse fra salen med stort bifald.

Bestyrelsen v. Finn A. takkede Ebbe E. på vegne af bestyrelsen og nok også en stor del af medlemmerne, for hans utrættelige arbejde for medlemmerne gennem 20 år. 12 år som formand og 8 år som vejformand. Vingave.

Takkede også af, fra den afgående bestyrelse, og ønskede den ny bestyrelse ”pøj pøj” med opgaven.

Ebbe E. takkede for samarbejdet i bestyrelsen og medlemmerne gennem de mange år, og glædede sig til at få mere tid til andre gøremål.

Ønskede den nyvalgte formand tillykke med valget.

Den nyvalgte formand takkede for det store fremmøde og for valget som formand. Glædede sig til det kommende arbejde med den nyvalgte bestyrelse.

Takkede Ebbe E. for et godt arbejde som formand, og dirigenten for en god styring af generalforsamlingen.

Oplyste, at det omtalte debatmøde ikke bliver den 13. oktober. Det er ikke realistisk at nå at være klar så hurtigt.