Afpubliceret Bestyrelsens beretning 2022

Visninger: 1477

INDBYDELSE:

Ordinær generalforsamling 2022 på Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse

lørdag den 21. maj 2022 – kl. 10.00

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse                                                                                                                    
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Godkendelse af budget og kontingent

Kontingentet for 2022/2023 er 445 kr. + 100 kr. i midlertidigt vejgebyr vedtaget på generalforsamlingen i 2021.

   7. Valg af:

Formand Flemming J. Mikkelsen (villig til genvalg – vælges for to år indtil generalforsamling 2024)

Bestyrelsesmedlem Bjarne Thurø (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2024)

Bestyrelsesmedlem Jørn Arne Nielsen (villig til genvalg – vælges for to år indtil generalforsamling 2024)

Bestyrelsesmedlem (- vælges for to år indtil generalforsamling 2024)

Bestyrelsessuppleant Sussi Schannong Hansen (villig til genvalg - vælges for et år indtil generalforsamlingen 2023)

Bestyrelsessuppleant (- vælges for et år indtil generalforsamlingen 2023)

Revision:

Revisor Henrik Petersen (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2024)

Revisorsuppleant (- vælges for et år indtil generalforsamling 2023)

   8. Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 6. maj 2022. Forslag indsendes på formand@marielyst-grundejerforening.dk Forslag behandles kun på generalforsamlingen, hvis forslagsstiller personligt er til stede og præsenterer forslaget.

Tid til betaling af kontingent

Kontingent: Hvis du ikke har tilmeldt din betaling til Betalingsservice, modtager du et girokort fra NET sidst i juni 2022. Årets kontingent på 445 kr. + 100 kr. i midlertidigt vejgebyr pr. ejendom forfalder til betaling senest den 15. juli 2022. Betaling efter denne dato tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. 

Praktiske oplysninger

Den daglige drift af foreningen varetages af administrationen, som træffes på info@marielyst-grundejerforening.dk eller telefon 2144 0831 – læg besked, og vi ringer så tilbage, når vi er på kontoret.

Grusvejene i Marielyst Grundejerforenings område har i foråret fået en gang vedligeholdelse. Men grusveje er altid lig med huller på et eller andet tidspunkt. Opstår der derfor huller i vejen der, hvor du bor, er du meget velkommen til at udbedre dem med grus, som du kan afhente på P-pladsen over for Kørups Kro. Der vil som regel altid være en bunke grus på pladsen, men husk at gruset kun må anvendes til reparation af private fællesveje i grundejerforeningens område. 

Mangler du et husnummer eller er et vejskilt beskadiget, kan nye rekvireres hos grundejerforeningens administration.

Husk altid at melde ejerskifte/adresseændring – samt at give besked, hvis du skifter mailadresse eller telefonnummer, så foreningen altid kan komme i kontakt med dig.

Foreningens bankforbindelse er: Lollands Bank 6520 4159720

 Bestyrelse/administration

Formand

Flemming J. Mikkelsen

formand@marielyst-grundejerforening.dk

Næstformand

John Olesen

botomollevej6@gmail.com

Kasserer/sekr.

John Stævngaard

stevngaard@gmail.com

Bestyrelse

Sussi Schannong Hansen

sussi@schannong-hansen.dk

Bestyrelse

Bjarne Thurø

bjt@bjarne-thuroe.dk

Bestyrelse

Eigil Petersen

mesppetersen@gmail.com

Bestyrelse

Jørn Arne Nielsen

janielsen@dlgmail.dk

Kontor

Margit Suhr Pedersen

info@marielyst-grundejerforening.dk

Postadresse

 

Marielyst Grundejerforening

Åvænget 4,

4891 Toreby L.

Telefon 2144 0831

info@marielyst-grundejerforening.dk

www.marielyst-grundejerforening.dk

Driftsregnskab for 1. april 2021 til 31. marts 2022

 

 

   
 

2020/2021

 

2021/2022

 

2021/2022

   

Indtægter:

Regnskab

 

Regnskab

 

Budget

   

Kontingenter

1.356.475

 

1.391.718

 

1.375.000

   

Rykningsgebyrer

15.244

 

10.810

 

5.000

   

Renter indlån m.m.

-5.407

 

-10.582

 

-10.000

   

Indtægter i alt

1.366.312

 

1.391.946

 

1.370.000

   
 

 

 

 

 

 

   

Udgifter:

             

Vejudgifter - vedligehold

381.917

 

387.692

 

390.000

   

vejudgifter - asfaltvejene

28.586

 

323.009

 

260.000

   

vejudgifter - konvertering

177.120

 

215.250

 

270.000

   

Tilskud vejlaug

114.706

 

124.535

 

120.000

   

Hustilsyn

95.332

 

91.913

 

95.000

   

Foreningshus drift og vedligehold

18.266

 

28.334

 

20.000

   

Udgifter i alt

815.927

 

1.170.733

 

1.155.000

   
               

Administrationsudgifter:

 

 

 

 

 

   

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

20.010

 

11.440

 

20.000

   

Porto og gebyrer

63.368

 

31.568

 

30.000

   

Tryksager og annoncer

25.335

 

50.389

 

25.000

   

Kontingenter og forsikringer

24.735

 

23.135

 

25.000

   

Løn kontor - formandshonorar

100.791

 

114.797

 

115.000

   

Advokat

-1.831

 

700

 

0

   

Generalforsamling

0

 

43.500

 

30.000

   

Telefon - internet

7.652

 

6.267

 

10.000

   

Mødeudgifter

3.356

 

9.247

 

10.000

   

Gaver - repr. m.m.

1.411

 

1.402

 

1.000

   

Kørsel

16.712

 

22.823

 

30.000

   

Nyanskaffelser

0

 

0

 

0

   
 

261.539

 

315.268

 

296.000

   

Underskud

288.846

 

-94.055

 

-81.000

   
         

 

   

Status pr. 31. marts 2022

   

Aktiver

 

Passiver

   

Kasse

   

60

       

Tilgode medlemmer

   

2.455

       

Lollands Bank 4159720

   

603.300

       

Nordea 6755-649-382

   

743.731

       

Lollands Bank 10 aktier

   

1.745

       

Skyldig A-skat

       

5.275

   

Skyldig AM-bidrag

       

1.163

   

Skyldig feriepenge

       

434

   

Skyldige omkostninger/tilskud vejlaug

       

129.252

   

Forudbetalt kontingent

       

12.775

   

Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2021…1.296.447

           

                       Underskud.................…….......94.055

       

1.202.392

   

Balance

   

1.351.291

 

1.351.291

   

         Formand           Kasserer/sekretær      

             

Flemming J. Mikkelsen John Stævngaard Bjarne Thurø John Olesen Eigil Petersen Jørn Arne Nielsen Sussi Hansen

               

Vi har revideret og godkendt regnskabet i overensstemmelse med bilagsmaterialet.

       

Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse konstateret.

           
               

Væggerløse den 13. april 2022     sign. Henrik Petersen Troels Kemp      

           

Budget

 

     
 

2022/2023

     

Indtægter:

       

Kontingenter

1.455.000

     

Rykningsgebyrer

10.000

     

Renter indlån m.m.

-10.000

     

Indtægter i alt

1.455.000

     
 

 

     

Udgifter:

       

Vejudgifter - vedligehold

450.000

     

vejudgifter - asfaltvejene

150.000

     

Vejudgifter - konvertering

250.000

     

Vejudgifter - Ødegårdsudstykningen

50.000

     

Tilskud vejlaug

81.000

     

Hustilsyn

90.000

     

Foreningshus drift og vedligehold

10.000

     

Udgifter i alt

1.081.000

     
         

Administrationsudgifter:

 

     

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

15.000

     

Porto og gebyrer

30.000

     

Tryksager og annoncer

10.000

     

Kontingenter og forsikringer

25.000

     

Løn kontor + bestyrelseshonorar

145.000

     

Advokat

0

     

Generalforsamling

30.000

     

Telefon - internet

10.000

     

Mødeudgifter

10.000

     

Gaver - repr. m.m.

2.000

     

Kørsel

30.000

     

Nyanskaffelser

10.000

     
 

317.000

     

Budget overskud:

57.000

     
         
         
         

Grundejerforeningens mailadresse er: info@marielyst-grundejerforening.dk

 
         
         

Foreningens hjemmeside:

   

www.marielyst-grundejerforening.dk

   

  

Forslag fra bestyrelsen:

Godtgørelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales godtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmerne efter SKATs regler for bestyrelsesarbejde. Samtidig foreslås en regulering af formandshonoraret.

Ifølge SKAT er den skattefrie godtgørelse for valgperioden maj 2022 – april 2023 på kr. 3.950, - /medlem. Marielyst Grundejerforeningen har p.t. 2.742 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer, hvilket giver ca. kr. 10,00 pr. medlem i udgift til den skattefri godtgørelse på samlet 27.650 kr.

Hidtil har bestyrelsesmedlemmerne ikke modtaget godtgørelse for deres bestyrelsesarbejde.

Et formandshonorar på 30.000 kr. har derimod i en længere årrække været en del af budgettet for grundejerforeningen. Dette honorar foreslås reguleret til 35.000 kr./årligt.

Samlet udgift for grundejerforeningen for valgperioden maj 2022 – april 2023 udgør dermed kr. 62.650, -
7 x skattefri godtgørelse plus 1 formandshonorar. Hidtil var den samlede udgift 30.000 kr./årligt.

ooo0ooo

Udbetaling af honorar og skattefri godtgørelse til bestyrelsen vil blive forvaltet således:


Formandshonorar:
Udbetales bagud hvert kvartal den:
31. marts
30. juni
30. september
31. december

Fratræder en formand i sin valgperiode, tildeles formandshonoraret til næstformanden indtil ny formand vælges på en generalforsamling. Tildelingen sker forholdsmæssigt efter det kvartal, som ændringen er sket i.

Skattefri godtgørelse:
Udbetales bagud hvert år den:
30. april.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, udbetales godtgørelsen forholdsmæssigt den 30. april.

Tiltræder en suppleant som bestyrelsesmedlem i en valgperiode, udbetales godtgørelsen forholdsmæssigt den 30. april.

Begrundelse:
Marielyst Grundejerforening har tradition for at udbetale honorar til formanden.
En måde fra foreningen at udtrykke anerkendelse af det store arbejde, der er forbundet med opgaven som formand for grundejerforeningen.

Som formand for Marielyst Grundejerforening skal man være indstillet på mange daglige mails og telefonopkald, forberedelse af bestyrelsesmøder, tilsyn med veje og vejentreprenør, møde med politikere og embedsmænd i Guldborgsund Kommune mv.

Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer er nyt i Marielyst Grundejerforening - men ikke nyt i det omgivende samfund, hvor bestyrelsesarbejde i mange foreninger og virksomheder modtager godtgørelse.

For at være bestyrelsesmedlem i Marielyst Grundejerforening skal man være indstillet på, at varetage et stort ansvar, deltage i ca. 10 bestyrelsesmøder/år, holde møder i udvalg tilknyttet bestyrelsen f.eks. vejgruppen eller økonomigruppen, have sin mailboks åben, alt i alt bruge en del fritid på foreningens virke.

Samtidig er godtgørelsen med til at dække de omkostninger, der reelt er forbundet med at deltage i bestyrelsesmøder og andre aktiviteter. Godtgørelsen kan derfor også virke motiverende for kandidater til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, når der ikke er økonomiske omkostninger forbundet med at deltage i arbejdet.

Bestyrelsens forslag om indførsel af en beskeden godtgørelse for bestyrelsesmedlemmer finder bestyrelsen derfor rimelig og i tråd med udviklingen i det omgivende samfund.